1.วิชาภาษาอังกฤษ

             

                   วิชาภาษาอังกฤษ
 -วิชาภาษาอังกฤษในหน้าที่ 1 นี้ใช้เป็นบทเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปริญญาเอก

 -การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ  13  ประการ  คือ:-  
  1.ไวยกรณ์อังกฤษ
  2.บทสนทนาในภาษาอังกฤษ
  3.นิทานภาษาอังกฤษ

  4.วิธีจำคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
  5.แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยและแปลไทยเป็นอังกฤษ

  6.Essay    Writing              =การเขียนเรียงความ 
  7.Letter   Writing              =การเขียนจดหมาย
  8.Report  Writing              =การเขียนรายงาน
  9.Speech  Writing             =การเขียนสุนทรพจน์
  10.News  Writng               =การเขียนข่าว
  11.Article Writing             =การเขียนบทความ
  12.English Literature        =วรรณคดีอังกฤษ                                                        
 13.Poetry                           =บทกวี, กวีนิพนธ์

      ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
    -ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษมีส่วนประกอบที่สำคัญ  4  อย่าง   คือ:-
     1.พยัญชนะในภาษาอังกฤษ
     2.สระในภาษาอังกฤษ
     3.สัญญาลักษณ์และเครื่องหมายที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษ

     4.คำที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษ
     พยัญชนะในภาษาอังกฤษ
    -พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี  26  ตัว  แบ่งออกเป็น  4  ชนิด   คือ:-

      1.ตัวพิมพ์ใหญ่
      2.ตัวพิมพ์เล็ก
      3.ตัวเขียนใหญ่
      4.ตัวเขียนเล็ก
       ตัวพิมพ์ใหญ่
     - A    B    C    D   E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
       ตัวพิมพ์เล็ก

      -a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z

  
       ตัวเขียนใหญ่

   

     ตัวเขียนเล็ก

  

  

    http://ieng4u-grammar.blogspot.com/2011/12/blog-post_27.html
     http://www.engisfun.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/

   http://www.nithandek.com/english_practice_a-z/english_practice_a-z_1.html

              วิธีเปิด
      ต้องใช้  browser  Google Chrome,  Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer  จึงจะเปฺิดได้  เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วขอให้ผู้ศึกษาทั้งหลายจงพยายามฝึกหัดเขียนและอ่านให้ คล่อง ถ้าไม่คล่องห้ามผ่านไปโดยเด็ดขาดและในลิ้งค์นี้ยังมีหมวดคำศัพท์ให้ฝึกฝนอีก มากมายขอให้ผู้ศึกษาทั้งหลายจงนำคำศัพท์ขึ้นมาเรียนและจดจำให้หมด 
      สระในภาษาอังกฤษ
   -ในภาษาอังกฤษมีสระอยู่  5  ตัว   คือ:-
      A    E    I    O   U
   - Y เป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะ
    การเทียบพยัญชนะไทยเป็นพยัญชนะอังกฤษ

    

  https://socyber.wikispaces.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5

   http://www.tonamorn.com/english/alphabet/
    ก              ใช้           g             แต่บางคนก็ใช้   k
    ข               ,,            kh             ,,               ,,     k
    ค               ,,            k               ,,               ,,     kh, g
    ฆ               ,,            k
    ง                ,,           ng             ,,               ,,     nk
    จ                ,,           j                ,,               ,,     ch
    ฉ                ,,           ch                                   
    ช                ,,           sh             ,,               ,,    ch
    ซ                ,,           s
    ฌ               ,,           sh             ,,               ,,    ch
    ญ               ,,           y
    ด                ,,           d               ,,              ,,    th
    ต                ,,           t
    ถ                ,,           th              ,,              ,,    t
    ธ                ,,           th              ,,              ,,    t, dh
    ท                ,,           t                ,,              ,,    th,dh
    น                ,,           n
    บ                ,,           b
    ป                ,,           p
    ผ                ,,          ph
    ฝ                ,,          fh               ,,              ,,   ph
    พ                ,,          p                ,,              ,,   b,bh

    ฟ                ,,          f                 ,,              ,,   ph
    ภ                ,,          p                ,,              ,,   b,bh
    ม                ,,          m
    ย                ,,          y
    ร                 ,,         r
    ล                ,,          l                        
    ว                 ,,         w                ,,              ,,   v
    ศ,ษ,ส         ,,          s                         
    ห                ,,          h                ,,              ,,   Hh
    ฮ                ,,          h
   การเทียบสระไทยเป็นสระอังกฤษ

  

    http://learneng-1.blogspot.com/2013/06/3.html
   อะ, อา         ใช้         a
   อิ                  ,,         i
   อี                  ,,         ee          บางคนใช้     i
   อึ                  ,,         u
   อือ                ,,         ue
   อุ                  ,,         u            บางคนใช้    oo
   อู                  ,,         oo           ,,          ,,    u, ue 
   เอะ, เอ          ,,         e             ,,          ,,    a
   แอะ, แอ        ,,         ae           ,,          ,,    a
   โอะ, โอ         ,,         o
   เอาะ, ออ       ,,         o    
   อัวะ, อัว        ,,          ua           ,,           ,,   ue
   เอียะ, เอีย     ,,          ea           ,,           ,,   ia, ie
   เอือะ, เอือ      ,,         ua           ,,           ,,   ue
   อำ, อัม          ,,         am          ,,           ,,   um
   เอา, อาว       ,,         ao
   ไอ, ใอ, อัย    ,,         ai             ,,           ,,   i  

   

    การเทียบสระไทยเป็นสระอังกฤษชนิดพิเศษ

   -ay, ai                    ออกเสียงเป็น         เอ         เช่น:-

      -lay (เลย์) v.          =วาง

      -laid (เลด) adj.      ได้ปล่อยแล้ว

   -ow, ou                  ออกเสียงเป็น        เอา         เช่น:-

      -how (ฮาว) adv., pro.=อย่างไร,  ประการใด

      -house (เฮา) n.  = บ้าน, เรือน

   -oy, oi                    ออกเสียงเป็น        ออย         เช่น:-

      -boy (บอย) n.  =เด็กชาย

      -oil (ออยล์) n.  =น้ำมัน

   -oo, ew, ue            ออกเสียงเป็น        อู               เช่น:-

      -Boonchoo (บุญชู) n.  = ชื่อคน

      -new (นยู, นิว) n.  =ข่าว

      -few (ฟยู, ฟิว) adj.  =เล็กน้อย

      -gewgaw (กยูกอ) n.  =ของไม่มีค่า

      -buenmar (บุญมา) n.  =บุญมา   ชื่อคน

      -sued (ซูด) v.  = ฟ้อง, ฟ้องร้อง

   -er, ir, ur                ออกเสียงเป็น          เออร์        เช่น:-

      -computer (คอมพิวเตอร์) n.  =เครื่องคำนวณ, สมองกล

      -first (เฟิร์สท์) n., adj., adv.  =แรก, ก่อน, ที่หนึ่ง, ครั้งแรก, เที่ยวแรก

      -furniture (เฟอร์นิเจอร์) n.  =เครื่องเรือน, เครื่องตกแต่งบ้าน

   -aw, au                  ออกเสียงเป็น           ออ        เช่น:-

      - awful (ออฟุุล) adj.  =น่ากลัว

      -dawdle (ดอว์เดิล, ดอว์โด) v.  =ชักช้า, โอ้เอ้, อู้

      -daughter (ดอเทอร์) n.  =ลูกสาว     

   -ow, oa                  ออกเสียงเป็น          โอ          เช่น:-

      -own (โอน) v., adj.   =ยอมรับ, เชื่อฟัง, มี,  เป็นเจ้าของ, ของตนเอง

      -oats (โอทซฺ) n.  =ข้าวโอ๊ต

      -road (โรด) n.  =ถนน

   -ee, ey                   ออกเสียงเป็น          อี          เช่น:-

       -meet (มีท) v.  =พบ   เห็น   เจอ

       -ceylon (ซีลอน) n.  =ประเทศศรีลังกา

   -ue                         ออกเสียงเป็น          เอ      เช่น:-

     -question (เควซชั่น) n.  =คำถาม

     -อ่านออกเสียงเป็น (อู)  เช่น  tuesday (ทูสะเด) 

   -ai                          ออกเสียงเป็น          เอ      เช่น:-

      -grain (เกรน) n.  =เมล็ดข้าว, เมล็ดพืช

      -again (อะเกน) adv.  =อีก, อีกที, ใหม่, อีกครั้ง, อนึ่ง

      -against (อะเกนซฺทฺ) prep.  =ต่อต้าน, ต้าน, สู้

   -air                           ออกเสียงเป็น       แอร์        เช่น:-

      -airbus (แอร์บัส) n.  =เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่

      -airman (แอร์แมน) n.  =นักขับเครื่องบิน, ทหารอากาศ

      -airmail (แอร์เมล) n.  =การขนส่งทางอากาศ

      -air  castle (แอร์  คาสเซิล) n.  =วิมานในอากาศ (castle n.  =ปราสาท, ราชวัง, คฤหาสน์, ป้อมปราการ)

   -ay                        ออกเสียงเป็น          เอ       เช่น:-

      -day (เด) n.  =วัน

      -mayor (เม  เออะ) n.  =นายกเทศมนตรี

      -maybe (เมบิ) adv.  =อาจจะ, บางที, ชะรอย

   -ey                         ออกเสียงเป็น         อี      เช่น:-

      -money (มันนี่) n.  =เงิน

      -eyrie (อิ เออะริ, เอริ) n.  =รังนกอินทรีย์, บ้านบนที่สูง 

          การผสมสระพิเศษ

                  A

   ae     (แอะ, แอ)      เช่น    aeroplane

   ea     (อี, เอียะ, เอีย)     เช่น    teach

   ai       (ไอ)      เช่น    Thai

   ia       (เอีย)     เช่น    Asia

   ao      (เอา, อาว, แอ)   เช่น    gaol (แจว) n.  =เรือนจำ    

   oa      (โอ)       เช่น    road

   au      (ออ, เอือะ, เอือ)       เช่น:-  

     -cauliflower (คอลิเฟลาเออะ) n.  =กะหล่ำดอก

     -caurter (คอร์เทอร์) n.  =ตำบล, สิบห้านาที, หนึ่งในสี่, เสี่ยวหนึ่ง
   ua      (เอือะ, เอือ, อัวะ, อัว, ออ, แอ)     เช่น:- 

     -quad (ควอด) n.  =รูปสี่เหลี่ยม, คุก

     -quack (แควค) n.   =หมอเถื่อน, หมอกำมะลอ, หลอกลวง, นักต้มตุ๋น

                 E

   ea     (อี, เอียะ,  เอีย)    เช่น   beach (บีช) n.  =ชายหาด

   ee     (อี)        เช่น       beef (บีฟ) n.  =เนื้อวัว, เนื้อควาย

   ei      (อี)        เช่น       ceiling (ซีลิ่ง) n.  =เพดาน

   ie      (อี)        เช่น       chief (ชีฟ) n.  =หัวหน้า, ผู้นำ

   eo     (เอ)       เช่น      feoffor (เฟฟเฟอ) n.  =ผู้มอบที่ดิน 

   oe     (โอ)      เช่น       foe (โฟ) n.  =ศัตรู

   eu     (อยู)     เช่น       feud (ฟยูด) n.  =การทะเลาะวิวาท

   ue     (อยู)     เช่น       fuel (ฟยูเอิล) n.  =เชื้อเพลิง

                I

   ia      (เอ, ไอ)       เช่น      caisson (เคเซิน) n.  =รังกระสุน  Ciaro (ไคโร) n.  =ชื่อเมืองหลวงของประเทศอิยิปต์         

   ie       (อี, ไอ)       เช่น       chief (ชีพ) n.  =หัวหน้า, ผู้นำ    bier (ไบเออะ) n.  =รังกระสุน

   io       (ไอ)           เช่น:-      

      -diod (ไดโอด) n.  =อิเล็คทรอนิกส์ที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียว

      -dioxide (ไดออคไซด์) n.  =ออคไซด์ที่ประกอบด้วยออคซิเจน 2 อะตอม

   oi       (ออย, ไอ)        เช่น:-      

      -choice (ชอยซ์) n.  =การเลือก, คนที่ถูกเลือก, ทางเลือก

      -choir (ไควเออะ) n.  =ชุดเครื่องดนตรี, วงดนตรี

   iu       (อู, ไอ)       เช่น       triumph (ไทรอัมฟ) n.  =ชัยชนะ, ความมีชัย

   ui       (อู)       เช่น        ruin (รู อิน) n.  =ความพินาศ, ความหายนะ

               O

   oa       (โอ)        เช่น       roam (โรม) v.  =เที่ยวเตร่, เที่ยวซัดเซพเนจร

   oe       (โอ)        เช่น       doe (โด) n.  =กวางตัวเมีย

   oi        (ออย)     เช่น        broil (บรอยล) v.  =ปิ้ง, ย่าง, เผา broiler (บรอยล เออะ) n.  =เครื่องปิ้ง    เครื่องย่าง    คนย่างเนื้อ

   oo       (อู)         เช่น       room (รูม) n.  =ห้อง    moon (มูน) n.  =พระจันทร์

   ou       (เอา)      เช่น:-      

      -our  (เอา เออะ) pro.  =ของพวกเรา  

      -out  (เอาทฺ)   

      -outside (เอาทฺไซด์) n.  =ด้านนอก, ข้างนอก

      -double (ดับ เบิล) adj.  =สองหน, ทวี, ซ้ำ, สองเท่า

      -outstanding (เอาสแตนดิ่ง) adj.  =โดดเด่น, ชั้นเยี่ยม, เจ๋ง

   uo        (เอา)       เช่น:-      

      -huose (เฮาซ์) n.  =บ้าน, เรือน, โรงเรือน, ที่พักอาศัย, รัฐสภา

      -huosewife (เฮาซ์ไวฟ์) n.  =แม่บ้าน, กล่องใส่เข็มและด้าย

      -huosetop (เฮาซ์ทอพ) n.  =หลังคาบ้าน

                U

   ua        (อา)        เช่น      guard (การ์ด) v.  =เฝ้า, ปกป้อง, รักษา, พิทักษ์, คุ้มครอง 

   ue        (เอ)         เช่น      guest (เกซทฺ) n.  =แขก, ลูกค้า, ผู้มาพักอาศัย

   ui         (อู)          เช่น:-      

     -fruit (ฟรูท) n.  =ผลไม้ 

     -fruitless (ฟรูทเลส) adj.  =ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์

     -fruitful (ฟรูทฟุล) adj.  =ผลดก, ที่ให้ผลดี, มีกำไร 

   uo        (ออ, โอ)        เช่น:-     

     -quorum (ควอ รั๊ม) n.  =องค์ประกอบ

     -quota (โคว ต้า) n.  =ส่วนแบ่ง, จำนวนจำกัด, ส่วนร่วม

            การผสมสระ 3 ตัว

   eau     อ่านออกเสียงเป็น     อิว หรือ อู      เช่น      beautiful

   iou      ,,                   ,,         เอิอ                  เช่น   religious (ริลิจเจิซ) adj.  =ซึ่ง

เลื่อมใสในศาสนา, ซึ่งเตร่งครัดในศาสนา

   iou      อ่านออกเสียงเป็น      เอิอ               เช่น spurious (สะพยูริเอิซ, สะเปียเรียซ) adj.  = ไม่แท้, เก๊, จอมปลอม, หลอกลวง

   iou      อ่านออกเสียงเป็น      เอิอ               เช่น  injudicious  (in - ju - di - cious) (อินจูดิชเชิซ, อินจูดิเซียซ) adj.  =ไม่ฉลาด, ไม่สุขุม

   aeo     อ่านออกเสียงเป็น      แอว       เช่น      aeolian (แอวเลี่ยน) n.  =ลม

   ieo        ,,                 ,,         เอียว      เช่น

   oei        ,,                 ,,         เอย        เช่น       Loei (เลย) n.  =จังหวัดเลย       

    การเทียบอักษรไทยเป็นอักษรอังกฤษ

       จงคลิกดูที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

     http://www.krui3.com/content/consonant/

     http://baipaknaru.blogspot.com/p/blog-page.html
   สัญญาลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ 
    การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ (Punctuation)
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนข้อความ เนื่องจากเครื่องหมายวรรคตอนนั้นใช้สื่อความหมายต่างๆ กัน
-Period  (เพียเรียด), Full Stop (ฟุล สะต๊อบ)   แปลว่า "จุด หรือ มหัพภาค ( . )"
  1.ใช้เมื่อจบประโยคในประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำสั่ง       เช่น:-
     -I saw the boy.

       =ฉันเห็นเด็กชายแล้ว.
     -Let’s go to the shop.

       =ขอให้พวกเราไปร้านตลาดเถอะนะ.
     -Give me the pen please.

       =โปรดให้ปากกาด้ามแก่ฉัน. 
2.ใช้หลังอักษรย่อต่างๆหรือคำย่อ      เช่น:-
   -Dr.=Doctor     =ด๊อกเตอร์ 

   -adv.=adverb   =แอ๊ดเวิร์บ 
   -U.S.A.=United States of America   =สหรัฐอเมริกา
-Comma (คอมม่า)   แปลว่า "จุลภาค ( , )"
  1.ใช้คั่นเพื่อแยกคำที่เป็นนามซ้อน       เช่น:-
     -Thailand, as a country in Asia, is famous about beautiful temples.
       =ประเทศไทยเป็นประเทศในทวีปเอเซียมีชื่อเสียงเกี่ยวกับวัดที่สวยงาม.
  2.ใช้แยกระหว่างคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน       เช่น:-

    -I want a car, a motorcycle, and a bicycle.    

  3.ใช้แยกคำคุณศัพท์ที่บอกสี       เช่น:-
    -I have a blue, yellow bicycle.      
 4.ใช้แยกคำคุณศัพท์ที่ตามหลังคำนาม       เช่น:-
    -The modal is dark, tall and handsome.
 5.คั่นข้างหน้าหรือข้างหลังชื่อ       เช่น:-
    -Christina, where have you been?
    -What would you like to eat, Pranee?
 6.คั่นประโยคที่ตามหลัง Yes, No และ Well ที่ขึ้นต้นประโยค       เช่น:-
    -Are you Thai? Yes, I am.
    -Well, I’m not sure if I can do that
 7.ใช้เพื่อแยกข้อความในประโยคคำพูด       เช่น:-
    -He said, “They are happy.”
 8.คั่นระหว่างปีที่ตามหลังเดือน, ถนนกับเมือง,เมืองกับประเทศ       เช่น:-
    -Today is May 4th, 2000.
    -Dang lives at 56 Sukumvit Road, Bangkok.
-Semi-colon (เซมิ โคลอน)   แปลว่า "เครื่องหมายอัฒภาค ( ; )"
  1.ใช้คั่นประโยคที่มีเครืองหมาย comma คั่นอยู่แล้ว       เช่น:-
     -English  is  spoken  by  the  people  in  England; is  also  spoken  by  the  Scots, by  the  unredeemed  Irish, the  Australians-a  lot  of  people  other  than  Americans.  
  2.ใช้ทำหน้าเพื่อเชื่อมประโยคสองประโยคที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกันวางไว้หน้า adverbได้แก่คำว่า  therefore(ดังนั้น) besides(นอกจากนี้) เป็นต้น       เช่น:-
    -Canada is very cold; therefore people must wear heavy coats in the winter.
-Colon (โคลอน)   แปลว่า "เครื่องหมายจุดคู่ หรือ มหัพภาคคู่ ( : )"
  1.ใช้ colon อยู่ข้างหน้าของประโยคอธิบายความ       เช่น:-
    -He decided to buy a car:he had to travel to the remote area.
  2.ใช้แจ้งรายการ ซึ่งนิยมใช้หลังคำเหล่านี้คือ the following หรือ as follows เป็นต้น        เช่น:-
    -We require the following for our camping trip: tent, bags, and boots.
-Question Mark (เควชั่น มาร์ค)   แปลว่า "เครื่องหมายคำถาม ( ? )"
  -ใช้กับประโยคคำถาม       เช่น:-
    -Is that food hot?
    -What is your nationality?
    -Do you like durian?
    -How tall are you?
-Exclamation Mark (เอคซเคลเมชั่น มาร์ค)   แปลว่า "เครื่องหมายตกใจ( ! )"
  -ใช้หลังคำอุทานหรือประโยคอุทาน 

    -Oh! you are so beautiful.
    -Watch out !  (วอทเชาทฺ)   =จงระวัง
    -Go away !
-Apostrophe (อะพอซโทระฟิ)   "เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ( ‘ )"
   1.ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามทั้งนามเอกพจน์และนามพหูพจน์       เช่น:-
      -The doctor’s car
      -The men’s club
      -Somkiet’s dog
   2.ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามพหูพจน์ที่เติม s หรือชื่อเฉพาะที่มี s     เช่น:-
      -The girls’ books
      -Charles’ school
   3.ใช้ย่อคำหรือรูปย่อ
      -can’t (can not)
      -it’s (it is)
      -I’d rather (I woud rather)
-Quotation Marks (โควะเทชั่น มาร์ค)   แปลว่า "เครื่องหมายคำพูด ( ” ” )"
   -ใช้เขียนคร่อมข้อความที่เป็นประโยคคำพูด       เช่น:-
      -He said, “I am going home.”
      -“I can help you move,” Narong volunteered
-Hyphen (ไฮเฟ็น)   แปลว่า "เครื่องหมายเชื่อมคำ หรือ ยัติภังค์ ( – )"
   -ใช้เพื่อเชื่อมคำสองคำให้เป็นคำเดียวกัน       เช่น:-
      -ex-husband (เอ๊คซัสแบนดฺ)   =อดีตสามี
      -anti-American
      -two-day holiday
-Dash (แดช)   แปลว่า "เครื่องหมายเน้นข้อความ ( – )"   รูปเหมือนไฮเฟ็นแต่ต่างกันที่การใช้
   -ใช้เพื่อเน้นข้อความที่แทรกเข้ามาเพื่ออธิบายหรือใช้คั่นคำที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจหรือเปลี่ยนใหม่       เช่น:-
      -I got lost, forgot my bag, and missed my plane– it was a terrible trip.
      -If I had a lot of money, I would —Oh, what am I thinking? I will never be rich.

  เครื่องหมายวรรคตอน 
  กิลเลอเมต ( « » )
  จุดไข่ปลา ( …, ... )
  จุลภาค ( , )
  ซอลิดัส ( ⁄ )
  ทวิภาค ( : )
  ทับ ( / )
  นขลิขิต หรือ วงเล็บ ( ), [ ], { }, < >
  บุพสัญญา ( " )
  ปรัศนี ( ? )
  มหัพภาค ( . )  บางครั้งก็เรียก "จุด"  ถ้าใช้เกี่ยวกับอีเมลเรียกว่า "Dot" แปลว่า "จุด"
  ยัติภังค์ ( -, ‐ )
  ยัติภาค ( ‒, –, —, ― )
  สัญประกาศ ( _ )
  เสมอภาค ( = )
  อะพอสทรอฟี ( ', ʻ, ’ )
  อัญประกาศ ( “ ”, ‘ ’, " " )
  อัฒภาค ( ; )

  อัศเจรีย์ ( ! )

  การแบ่งคำ
  มหรรถสัญญา
  เว้นวรรค ( ) ( ) ( )
  อินเทอร์พังก์ ( · )

  การพิมพ์ทั่วไป
  แคเรต ( ^ )
  เซกชัน ( § )
  ดอกจัน ( * )
  แด็กเกอร์ ( † ) ( ‡ )
  ทิลเดอ ( ~ )
  นัมเบอร์ ( # )
  นูเมอโร ( № )
  บวกและลบ (+ −)
  บวกหรือลบ (±)
  บุลเลต ( • )
  แบ็กสแลช ( \ )
  ปรัศนีกลับหัว ( ¿ )
  เปอร์เซ็นต์ ( %, %)
  พิลโครว์ ( ¶ )
  ไพป์ ( |, ¦ )
  ไพรม์ ( ′ )
  สกุลเงิน ( ¤ ) ¢, $, €, £, ¥, ₩, ₪
  องศา ( ° )
  ออเบอลุส (÷)
  อันเดอร์สกอร์ ( _ )
  อัศเจรีย์กลับหัว ( ¡ )
  แอมเพอร์แซนด์ ( & )
  แอต ( @ )

  การพิมพ์เฉพาะทาง
  กรณฑ์ ( √ )
  ซาร์แคซึมมาร์ก
  ดัชนี ( ☞ )
  เพราะฉะนั้น ( ∴ )
  ลอซินจ์ ( ◊ )
  อ้างอิง ( ※ )
  อินเทอร์รอแบง ( ‽ )
  แอสเทอริซึม ( ⁂ )
  ไอรอนนีมาร์ก ( ؟ )
  -f�G fm�3 �1ri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor- latin'>เปอร์เซ็นต์ ( %, %)
  พิลโครว์ ( ¶ )
  ไพป์ ( |, ¦ )
  ไพรม์ ( ′ )
  สกุลเงิน ( ¤ ) ¢, $, €, £, ¥, ₩, ₪
  องศา ( ° )
  ออเบอลุส (÷)
  อันเดอร์สกอร์ ( _ )
  อัศเจรีย์กลับหัว ( ¡ )
  แอมเพอร์แซนด์ ( & )
  แอต  @
)

  เครื่องหมายไทย
  โคมูตร ( ๛ )
  ตีนครุ ( ┼ )

  ไปยาลน้อย (ฯ)

  ไปยาลใหญ่ (ฯ ล ฯ

 ฟองมัน ( ๏ )

  ไม้ยมก ( ๆ )
  อังคั่น ( ฯ, ฯะ, ๚, ๚ะ )
  t:min�} ai��3�3นเทอร์รอแบง ( ‽ )
  แอสเทอริซึม ( ⁂ )
  ไอรอนนีมาร์ก ( ؟ )

  กรุณาเปิดลิ้งก์ข้างล่างนี้ขึ้นมาอ่านประกอบ
http://th.wikipedia.org/wiki/ทับ_(เครื่องหมายวรรคตอน)
  คำที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษ
   -คำที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษมี  8  คำ   คือ
     1.Noun
     2.Pronoun
     3.Verb
     4.Adjective
     5.Adverb
     6.Preposition
     7.Conjunction

     8.Interjection
  -คำทั้ง 8 คำเหล่านี้ได้นำเอามาใช้เป็นไวยกรณ์อังกฤษมีหน้าที่และวิธีใช้ดังนี้  กรุณาเปิดอ่านดูที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้
  สอนไวยกรณ์อังกฤษแบบเข้าใจง่าย
 http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one
   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นจนพูดได้ให้คลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=101
http://www.e4thai.com/e4e/ 
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=14:www-manythings-org-e-listening-
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=15:elllo-org&catid=48&Itemid=110

    สนทนาภาษาอังกฤษ
  -นี้คือบัญญัติ 10 ประการที่นักสนทนาภาษาอังกฤษทุกคนจะต้องจำให้ขึ้นใจอยู่ตลอดเวลา
   1. อย่ากลัวความผิดพลาดและกังวลกับหลักไวยากรณ์มากเกินไป   ปัญหาใหญ่สำหรับคนที่กำลังหัดพูดภาษาอังกฤษ ที่ฝรั่งมักจะเรียกว่าเป็นอาการ “mental blocks” คือมีบางสิ่งในจิตใจที่ขัดขวางทำให้ไม่สามารถเข้าใจหรือทำอะไรบางอย่างได้ กลัวว่าจะพูดผิด อายถ้าพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ไม่สมบูรณ์แบบและไม่ถูกต้องเป๊ะๆ ตามหลักไวยากรณ์ ที่ท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทอง ความกังวลเหล่านั้นจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและพูดไม่ได้สักที จำเอาไว้ว่า “การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าความสมบูรณ์แบบ”
    ลองนึกภาพ คนๆ หนึ่งพูดว่า “Yesterday I go to party in beach.” ซึ่งประโยคนี้ผิดหลักไวยากรณ์แน่ๆ ที่ถูกต้องคือ “Yesterday I went to a party on the beach.” แต่ทั้งสองประโยคกลับสื่อสารได้ความเดียวกันว่า “เมื่อวานฉันไปปาร์ตี้ที่ชายหาดมา” ความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งร้ายแรง ก็แค่ลองใหม่แก้ไขไปเรื่อยๆ หายใจเข้าลึกๆ อย่าอายถ้ามันจะผิดพลาดหรือไม่ถูกหลักไวยากรณ์นัก เพราะการสื่อสารให้เข้าใจกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจำไว้      

   2.เริ่มต้นจากการฟัง   อยาก พูดภาษาอังกฤษให้คล่องเราต้องเริ่มฟังกันก่อน ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ หรือจะดูหนัง ฟังเพลง เลือกแบบที่เราชอบได้เลย สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยควรเริ่มจากการฟังบทสนทนาง่ายๆ ก่อน จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับสำเนียงของเจ้าของภาษา และยังได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดทั่วๆ ไปด้วย ต่างจากการดูหนัง หรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ เพราะอาจจะมีการใช้คำยากๆ ซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาดีพอ แทนที่จะได้ฝึกการฟังกลับต้องมาคอยเปิด Dictionary ตีความหมายแทน   เคล็ดลับในการฟังให้ได้ผลก็คือ “ฟังอย่างเข้าใจ และฟังอย่างต่อเนื่อง” เข้าใจคือเลือกฟังอะไรที่ง่ายไม่ยากเกินไป อย่างเช่น ข่าวภาษาอังกฤษที่ทั้งยากและเร็ว ฟังกี่ปีกี่ชาติก็ไม่มีวันเข้าใจ ฟังมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไร ดังนั้นเลือกง่ายๆ เข้าไว้แล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จะดีกว่า และฟังอย่างต่อเนื่อง วันละ 1-2 ชั่วโมง สามารถแบ่งเป็นเช้า 20 นาที เที่ยง 20 นาที และเย็นอีก 20 นาที ก็ได้ ตามสะดวกแต่เน้นว่าต้องฟังทุกวัน ห้ามฟังวันเว้นวันโดยเด็ดขาด แล้วคุณจะเห็นผลที่ตามมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ คอนเฟิร์ม!!!       
   3.ฟังแล้วตอบ    การฟังเพื่อให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพและสามารถโต้ตอบได้ ไม่ใช่ฟังซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อให้จำเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ “ฟังและตอบคำถาม” ในขั้นตอนแรกของการฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ดี นั่นคือ การฟังจากบทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ เมื่อเราฟังแล้ว ลอง “Pause” ในช่วงของคำตอบ แล้วฝึกตอบอย่างรวดเร็ว จากคำถามที่เราฟัง ฝึกให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องคิด ภาษาอังกฤษของคุณก็จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติไปโดยปริยาย หรือลองฝึกด้วยการหาติวเตอร์ชาวต่างชาติมาช่วยเล่าเรื่องราวสักหนึ่งเรื่อง เริ่มจากง่ายๆ ก่อน เมื่อเล่าจบให้เขาลองถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าให้ฟัง จะทำให้คุณคิดคำตอบได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง       
   4.เรียนรู้เป็นภาพไม่ใช่ตัวอักษร    ก่อนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ต้องมีการซ้อม การเตรียมความพร้อม ต้องถามตัวเองก่อนว่ามีคลังคำศัพท์มากพอหรือยัง? เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถสื่อสารหรือพูดภาษาอังกฤษได้นั้นเพราะเรา ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเลยไม่รู้ว่าจะตอบฝรั่งชาวต่างชาติได้อย่างไร ท่องจำกันตั้งแต่เล็กจนโตก็จำได้บ้างไม่ได้บ้าง ถึงเวลาจริงก็นึกไม่ออกไม่รู้จะหยิบคำไหนมาใช้ ดังนั้น ต่อไปนี้เราต้องมาเรียนรู้และจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ “เลิกท่องศัพท์ ถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้” เอ๊ะ...ยังไง!!!
   ต้องเลิกท่องคำศัพท์เป็นคำๆ ท่อง 1,000 คำ ก็จำไม่ได้เชื่อเถอะ ลองหันมาใช้วิธีการเรียนรู้คำศัพท์เป็นภาพ และเรื่องราวแทนการจดคำศัพท์เป็นลิสต์ยาวๆ พร้อมคำแปล แล้วนั่งท่องนอนท่อง วิธีนั้นลืมไปได้เลย ลองเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้คำศัพท์แบบเป็นวลี ไม่จำเป็นคำๆ เวลาที่เจอคำศัพท์ใหม่ๆ ให้จดลงในสมุดโน้ต พร้อมกับวลีสั้นๆ จะทำให้การพูดและหลักไวยากรณ์ของคุณดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
   5.หยุดท่องหลักไวยากรณ์     เด็กไทยส่วนมากเริ่มเรียนภาษาอังกฤษมาพร้อมๆ กับการเริ่มท่องกฎไวยากรณ์ “S. + V.to be + V.เติม ing” เป็น Present Continuous Tense ท่องๆ ไปเรื่อยๆ พร้อมกับคำศัพท์รูปกริยาที่เปลี่ยน ช่อง 1, 2, 3 ถ้าเริ่มต้นด้วยวิธีท่องหลักไวยากรณ์แล้ว 60 เปอร์เซนต์ จะคุยกับฝรั่งไม่ได้เลย อีก 30 เปอร์เซนต์ จะแค่พอพูดได้แบบตะกุกตะกัก ซึ่งมีเพียง 10 เปอร์เซนต์เท่านั้น ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สำเนียงเป๊ะ เด็กอเมริกันแท้ๆ ไม่เคยต้องเรียน Grammar จนกระทั่งถึงมัธยม บางคนเพิ่งมาเริ่มเรียน Present Tense ตอนอายุ 15-16 ปีแล้ว ด้วยซ้ำ
   ถ้าจะฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ ได้ต้องหยุดท่องหลักไวยากรณ์ เพราะนั่นเป็นวิธีที่ผิด เด็กๆ ชาวต่างชาติจะพูดภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้เองโดยธรรมชาติ จากการฟัง สังเกตและเลียนเสียงพูดจนคล่องก่อนจะเริ่มเรียนหลักไวยากรณ์ เหมือนเด็กไทยที่เรียนรู้และพูดคำว่า “แม่” จากการฟังและฝึกออกเสียง แล้วค่อยมาเรียนรู้วิธีการผสมคำในภายหลังนั่นเอง จริงๆ แล้วก็ใช้หลักในการเรียนรู้ภาษาเหมือนกันทั่วโลก
   6.เรียนรู้แบบช้าๆ แต่ลึกซึ้ง   เคล็ดลับที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายนั่นก็คือ การเรียนรู้ทุกคำ และทุกวลีอย่างลึก (Deeply) ไม่ใช่แค่เรียนรู้ความหมาย ไม่ใช่แค่จำเพื่อไปทำข้อสอบ แต่คุณจะต้องเรียนรู้มันอย่างลึกซึ้ง ลึกลงไปในสมอง การพูดภาษาอังกฤษให้ได้ง่ายคุณต้องทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ในแต่ละบทเรียน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีหนังสือบทสนทนาภาษาอังกฤษ 1 เล่ม ในบทแรกให้ฟัง 30 ครั้ง ก่อนที่จะผ่านไปบทที่ 2 โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ครั้งในแต่ละวัน ให้ทำแบบนี้ไปจนครบ 10 วัน ต่อหนึ่งบท อย่าเพิ่งท้อ ท่องไว้ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ฟังจนฝังลึกลงไปในสมอง ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปขอเพียงตั้งใจจริง                                                                      

   7.อย่าแปลเป็นไทย   สาเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แม้ว่าอาจจะฟังออกก็ตาม นั่นก็คือ การแปลประโยคต่างๆ เป็นภาษาไทยก่อนตอบ ซึ่งการพูดได้อย่างเป็นอัตโนมัติคือ ฟัง-คิด-พูด ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยไม่มีการแปลเป็นไทยในหัว เพราะฉะนั้น เราควรพยายามแปลเป็นไทยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระบบที่คนไทยส่วนใหญ่คิดคือ ฟังภาษาอังกฤษเข้าหูปุ๊บมาแปลเป็นไทย คิดคำตอบภาษาไทย แล้วแปลตอบออกไปเป็นภาษาอังกฤษอีกที ซึ่งกว่าจะหลุดคำตอบออกมาได้ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง ผลคือพูดออกมาแบบตะกุกตะกัก ไม่ไหลลื่นและเป็นธรรมชาติ วิธีการเรียนภาษาที่ถูกต้องก็คือ ต้องพยายามแปลให้น้อยที่สุดหรือไม่แปลเลยได้ยิ่งดี เน้นความเข้าใจความหมายเป็นภาพของมันจริงๆ
   8.เรียนรู้ที่จะคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ
   หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้นั่นก็คือ “การคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ” อีกหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่ในการเรียนรู้ และจะทำให้คุณพูดได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องอายถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมา เพราะไม่มีใครรู้!!!! โดยคุณสามารถทำตามกระบวนการและขั้นตอนได้ ดังนี้
    Level 1 : คิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละวันของคุณ  เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าให้คิดหาคำศัพท์ขึ้นมา 1 ชุด เช่น:-
       bed, toothbrush, bathroom, eat, banana, coffee, clothes, shoes
     หรือถ้าคุณกำลังนั่งทำงานอยู่ก็คิดถึงคำศัพท์ขึ้นมาอีก 1 ชุด
       car, job, company, desk, computer, paper, pencil, colleague, boss
    Level 2 : ลองเอาคำศัพท์มาแต่งให้เป็นประโยค เมื่อคุณกำลังนั่งกินอาหารอยู่ก็ให้คิดแต่งให้เป็นภาษาอังกฤษ          
       • I’m eating a sandwich.
       • My friend is drinking soda.
       •This restaurant is very good.
   ขณะที่คุณกำลังนั่งดูทีวีอยู่ก็ให้คิดเป็นประโยคภาษาอังกฤษขึ้นมา…
       •That actress is beautiful.
       •The journalist has black hair.
       •He’s talking about politics.
     Level 3 : สุดท้ายจินตนาการประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมดให้เป็นเรื่องราวขึ้นมาในหัวของคุณ โดยให้คิดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เช่นในขณะที่คุณออกกำลังกาย หรือกำลังรอรถไฟฟ้า รถเมล์ ให้ลองนึกบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวในหัวคุณให้เป็นภาษาอังกฤษ คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย เพราะนี่เป็นเพียงความคิด ยังไม่ได้พูดจริงๆ
    9.พูดด้วยคำศัพท์ที่แตกต่าง ดูดีมีความคิดสร้างสรรค์   สองอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้การพูดภาษาอังกฤษดูไม่คล่องแคล่วมั่นใจ นั่นก็คือ “ไม่รู้ศัพท์ และ การหยุดหรือลังเล” ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มักมาพร้อมกันเสมอ หลายครั้งที่คุณพูดภาษาอังกฤษแต่นึกคำศัพท์ไม่ออก นั่นก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เออๆ อ่าๆ...เพราะมัวแต่คิดถึงคำศัพท์ที่เคยท่องไว้ คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนวิธีใหม่ ถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไร ลองหาคำอื่นมาอธิบายขยายความเอาก็ได้
    ถ้าคุณจะบอกว่า “หัวหอม” ภาษาอังกฤษคือ “onion” แต่นึกคำศัพท์ไม่ออกก็ให้อธิบายไปว่า “the white vegetable that when you cut it you cry” นี่เป็นคำบรรยายที่เข้าใจได้ ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อสารหมายถึงอะไร รวมไปถึงคำศัพท์อื่นๆ ที่จะใช้แทนกันได้ในภาษาอังกฤษ เช่น การกล่าวทักทาย ที่นอกจาก “hello” แล้วมีคำว่าอะไรบ้าง หรือการกล่าวลา วลีของการล่ำลาในภาษาอังกฤษนั้นก็มีมากมายหลายสถานการณ์ด้วยกัน
    10.ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณให้เต็มไปด้วยภาษาอังกฤษ ถือเป็นการฝึกฝนไปในตัว แต่ถ้าจะให้ง่ายและรวดเร็วที่สุดนั่นก็คือ “พยายามหาเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ” นอกจากจะได้เพื่อนแล้ว เรายังได้ฝึกภาษาด้วย ที่สำคัญเพื่อนชาวต่างชาตินี่แหละที่จะช่วยคุณแก้ไขคำผิด ทั้งคำศัพท์ รูปประโยคและหลักไวยากรณ์ต่างๆ ให้คุณได้ พยายามหาเพื่อนฝรั่งคุยแชทบ้าง คุย Skype บ้าง เพื่อเป็นการฝึกภาษาและฟังสำเนียงที่ถูกต้องนั่นเอง
     แนะ นำให้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันๆ ละ 10 นาที และจะดีมากๆ ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังมีวิธีอีกมากมายที่จะทำให้ภาษาอังกฤษมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของ คุณ เช่น ฟังภาษาอังกฤษในขณะที่คุณกำลังขับรถไปทำงาน, อ่านข่าวหรือฟังข่าวออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย, ฝึกการคิดเป็นภาษาอังกฤษในขณะที่คุณกำลังทำงานบ้านหรือออกกำลังกาย, อ่านบทความ ฟังพอดคาสต์ หรือดูวิดีโอภาษาอังกฤษในแบบที่คุณชอบ เป็นต้น

 การสนทนาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 9 ชนิด

   

   https://www.englishbychris.com/portfolio-items/english-conversations/
  1.บทสนทนาทั่วไป
  2,บทสนทนาพิเศษ
  3.บทสนทนาที่เป็นคำสั่ง
  4.บทสนทนาที่เป็นคำขอร้อง
  5.บทสนทนาที่เป็นคำเชิญชวน
  6.บทสนทนาที่เป็นคำเสนอแนะ
  7.บทสนทนาที่เป็นคำขออนุญาต
  8.บทสนทนาที่เป็นคำปรึกษา
  9.บทสนทนาที่เป็นการแสดงความคิดเห็น
     บทสนทนาทั่วไป
 -บทสนทนาทั่วไปแบ่งออกเป็น  4  ชนิด  คือ:-
   1.คำที่ใช้กล่าวทักทายกันในตอนแรก
   2.คำที่ใช้กล่าวทักทายกันในการดำเนินชีวิตและสุขภาพ
   3.คำที่ใช้กล่าวทักทายกันในชีวิตประจำวัน
   4.คำที่ใช้กล่าวทักทายกันในเวลาล่ำลาจากกัน        
 -คำที่ใช้กล่าวทักทายกันตอนแรกมี  3  คำ  คือ:-
  1. Hello (เฮลโล่ะ)   แปลว่า "สวัสดี"    ใช้กล่าวทักทายกับคนที่เรายังไม่รู้จัก
  2. Hi (ไฮ)   แปลว่า "สวัสดี"    ใช้กล่าวทักทายกับคนที่เรารู้จักกันแล้ว
  3. Hey (เฮ)   แปลว่า "เฮ้"    ใช้กล่าวทักทายกับคนที่เรารักใคร่สนิทสนมเป็นเพื่อนรักกันแล้วและใช้กล่าวทักทายในการห้ามปราม  
  
-คำต่อไปนี้ใช้กล่าวทักทายกันในการดำเนินชีวิตและสุขภาพมี  2  คำ  คือ:-

   1.How  are  you ?    แปลว่า "เป็นอย่างไร สบายดีหรือ?"
   2.How  do  you  do ?   แปลว่า "เป็นอย่างไร  สบายดีหรือ?" 
-คำที่ใช้กล่าวทักทายกันในชีวิตประจำวันมี  4   คำ  คือ:-
   1.Good  morning     แปลว่า "สวัสดี ตอนเช้า"    
     -ใช้กล่าวทักทายกันใเวลาเช้า คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 12.00 น.
   2.Good  afternoon   แปลว่า "สวัสดี ตอนบ่าย"
     -ใช้กล่าวทักทายกันในเวลาบ่าย คือ ตั้งแต่เวลา 12.01 น. - 17.00 น.
   3.Good  Evening   แปลว่า "สวัสดี ตอนเย็น"  
      -ใช้กล่าวทักทายกันในเวลาเย็น คือ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 18.00 น.
   4.Good  day   แปลว่า "สวัสดี"   
      -ใช้กล่าวทักทายกันได้ตลอดทั้งวัน คือ ตั้งแต่เช้ายันเย็น

 -คำที่ใช้กล่าวทักทายกันในเวลาล่ำลาจากกันมี  12  คำ  คือ:-
     1.Good  night   แปลว่า "ราตรีสวัสดิ์"
           -ใช้กล่าวล่ำลากันในเวลาเข้านอน   ใช้ได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น
   2. Good by  หรือ  Good  bye   แปลว่า "ลาก่อน, ลาแล้วนะ"
           -ใช้ได้ทุกเวลา
   3. See  you  again.   แปลว่า "พบกันใหม่นะ"
   4. See  you  later., See  you  soon., See  you  then.   แปลว่า "เดี๋ยวเจอกันนะ"
   5. Have  a  nice  day., Have  a  nice  time.   แปลว่า "โชคดีนะ, วันนี้ขอให้มีความสุขนะ"
   6. Have  a  nice  holliday.   แปลว่า "ขอให้มีความสุขในวันหยุด"
   7. Have  a  nice  weekend.   แปลว่า "ขอให้มีความสุขในวันหยุดสัปดาห์"
   8. Have  a  good., Have  a  nice  trip.  แปลว่า "ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ"
   9. Take  care  of  yourseft   แปลว่า "จงดูแลตัวเองให้ดีนะ, จงรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะ"
   10. Sweet  dreams., Sleep  well.   แปลว่า "จงฝันดีนะ, จงหลับสบาย"
   11. Good  luck.   แปลว่า "จงโชคดี"
   12. Be  successful   แปลว่า "ขอจงประสบความสำเร็จนะ" 

    บทสนทนาที่ถามเรื่องทุกข์สุขใช้คำเหล่านี้
     1.How  are  you?     แปลว่า "สบายดีหรือ"   (เน้นเรื่องสุขภาพ)   นี้เป็นการทักทายแบบอังกฤษ
        -How  do  you  do?    แปลว่า "สบายดีหรือ?   (เน้นเรื่องสุขภาพ)   นี้เป็นการทักทายแบบอเมริกา
       -ใช้กล่าวทักทายกันหลังจากกล่าวทักทายด้วย Hello  หรือ  Hi  แล้ว
     2.How  are  you  going?     แปลว่า "คุณจะไปอย่างไร?    นี้เป็นการทักทายแบบอังกฤษ 
        -How  are  you  doing?    แปลว่า "คุณจะทำอย่างไร"     นี้เป็นการทักทายแบบอเมริกา
     3.How's  it  going?    แปลว่า "มันจะเป็นอย่างไร?"    (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน)
     4.How  have  you  been?     แปลว่า "คุณได้เป็นอยู่อย่างไร"    (ใช้ทักทายในกรณีที่นานๆเจอกันที)
     5.How's  your  life?   แปลว่า "ชีวิตของคุณเป็นอย่างไร?"
     6.How's  everything?    แปลว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างไร?"
     7.How  are  things  about  you?     แปลว่า "สิ่งต่างๆเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไร?" 
   ตัวอย่างบทสนทนาการตอบคำถาม 
   -Pornchai: Hello     =สวัสดี
   -Mary: Hello     =สวัสดี
   -Pornchai: How  are  you?     =คุณสบายดีหรือ?
   -Mary: I'm  fine, thanks.And  you?     = ฉันสบายดี ขอบคุณ. แล้วคุณหละ?
   -Pornchai:- Good.     =สบายดี.  

                     -Very well.     =สบายดีมาก.

                     -I'm O.K.     =ก็ดี
                     -So so.     =ก็งั้น ๆแหละ.
                     -Not  too  bad.     =ก็ไม่เลวนัก.
                     -Great !     =ดีเยี่ยม, หรือ วิเศษ.
              **ข้อนี้ตอบได้หลายอย่างจะเอาข้อไหนก็ได้ 
   -Pornchai: Where  are  you  going?     
                    =คุณจะไปไหน?
   -Mary: I  am  going  to  Chiang Mai.     
             =ฉันจะไปเชียงไหม.
   -Pornchai: How  are  you  going?   
                    =คุณจะไปอย่างไร?
   -Mary: I'm  going  by  airplane.     
             =ฉันจะไปโดยเครื่องบิน.
   -Pornchai: When  you went  to  Chiang Mai. How  are  you  doing? 
                     =เมื่อคุณไแถึงเชียวใหม่แล้ว. คุณจะทำอย่างไร?
   -Mary: I  need  to  stay  at  the  hotel.   Then  I  go  to do my business.
               =ฉันจะต้องไปพักที่โรงแรม. ต่อจากนั้นฉันก็จะไปทำธุรกิจของฉัน.
   -Pornchai: How  long  will  you stay  at  Chiang Mai?
                    =คุณจะพักอยู่ที่เชียงใหม่นานแค่ไหน?
   -Mary: About  seven  days.  
             =ประมาณ 7 วัน. 
    การแนะนำตนเองและผู้อื่น 
  (Introducing Oneself and Others)
    การแนะนำตนเอง
 -Let me introduce myself.        
   =ขอแนะนำตัวเอง.
 -May I introduce myself?       
   =ผมขอแนะนำตัวเอง.
 -My name’s Pornchai  and  my  family  name  is  Duangmalai.       
   =ชื่อของผมคือพรชัยและนามสกุลของผมคือดวงมาลัย.
 -I'm Thai. 
   =ผมเป็นคนไทย.
 -I'm from Thailand. 
   =ผมมาจากประเทศไทย.
 -I'm a student of Internet University of Thailand.
   =ผมเป็นนักเรียนของอินเตอร์เน็ตยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟไทยแลนด์.
 -I am studying English major at Internet University of Thailand.
   =ผมกำลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยอินเตอร์เน็ตของปะเทศไทย.
 -I  am  a  teacher  of  Internet  University  of  Thailand.
   =ฉันเป็นครูของมหาวิทยาลัยอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย.
 -I  am  a  teacher  who  teach  Thai  language  department.
   =ฉันเป็ครูซึ้งสอนภาษาไทย.
 -I worked here three years ago.
   =ฉันทำงานอยู่ที่นี่มา 3 ปีแล้ว.  
 -I live in Loei province. 
   =ฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดเลย.
 -I lived in this province thirty years ago.
   =ฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ 30 ปีมาแล้ว.
 -I'm a second year student. 
   =ฉันเป็นนักศึกษาปีที่ 2
 -I study Information Technology major.
   =ฉันเรียนวิชาการประยุกต์ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ.
 -The  field  of  study  that  I  study  is  information  technology  computer.
   =สาขาวิชาที่ผมเรียนคือคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี่สารสนเทศ.
 การแนะนำผู้อื่น
 -This is Peter. 
   =นี้คือปีเตอร์
 -I'd like you to know Peter. 
   =ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์
 -I'd like to introduce you to Wanna.
   =ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักวรรณา
 -I want to introduce my friend May. 
   =ผมอยากจะแนะนำเมย์เพื่อนผม
 -I want you to meet my friend John.
   =ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม
 -Here's Sawat and that's Suphon. 
   =นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล

คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน 
  -It's  nice  to  meet  you.
    =ยินดีที่ได้พบคุณ.
  -It's  nice  to  see  you.
    =มันเป็นการดีที่จะพบคุณ.
  -It's  good  to  meet  you.
    =มันเป็นเรื่องดีที่จะได้พบคุณ
  -It's  good  to  see  you.
    =เป็นเรื่องดีที่จะพบคุณ.  
  -I'm  pleased  to  meet  you.
    =ผมยินดีที่ได้พบคุณ.
  -I'm  pleased  to  see  you.
    =ผมยินดีที่ได้เจอคุณ. 
  -I'm  glad  to  meet  you.
   =ฉันดีใจที่ได้พบคุณ.
  -I'm  glad  to  see  you.
   =ฉันดีใจที่ได้พบคุณ.
  -It's a pleasure to meet you.

   =มันเป็นความสุขที่ได้พบคุณ.
  -I'm  pleasure  to  see  you.
    =ผมสุขใจที่ได้พบคุณ.
   จะใช้บทไหนก็ให้เลือกเอาตามใจชอบ
  -เมื่อคู่สนทนาของเราเขาพูดกับเราอย่างนี้เวลาตอบให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง"เช่นเดียวกัน" เข้ามาด้วย     เช่น:-
  -Nice to see you, too. 

    =ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นเดียวกัน.
  -Good  to  meet  you, too.
    =ดีที่ได้พบคุณเช่นเดียวกัน. 
การให้และการขอข้อมูลส่วนบุคคล 
(Giving and Asking for Personal Information)
การถามถึงข้อมูลส่วนตัว
 ถาม: How old are you? 
   =คุณอายุเท่าไร
 ตอบ: I'm thirty five years old . 
          =ผมอายุ 35 ปี
 ถาม: How tall are you? 
          =คุณสูงเท่าไร
 ตอบ: I'm 160 centimeters tall. 
          =ผมสูง 160 ซ.ม.
 ถาม: How much do you weigh? 
         =คุณหนักเท่าไร?
 ตอบ: I weigh 65 kilograms.

           =ผมหนัก 65 กิโลกรัม.

    ถามถึงข้อมูลของครอบครัว
 ถาม: How many people are there in your family?
          =มีคนกี่คนในครอบครัวคุณ?
 ตอบ: In  my  family,  there  are  six  people.
 ถาม: How many brothers and sisters do you have? 
          =คุณมีพีชายน้องชายและพีสาวน้องสาวกี่คน?
 ตอบ: I have 2 brothers and 3 sisters. 

          =ผมมีพี่ชายน้อง 2 คน และ พี่สาวน้องสาว 3 คน.
 ตอบ: I don't have any brothers or sisters. 

           =ผมไม่มีพี่ชายน้องชายหรือพีสาวน้องสาวเลย.
 ตอบ: There are 7 people in my family. 

          =มีคน 7 คน ในครอบครัวของผม.
 ตอบ: My grandparents live with us. 

          =ปู่ ย่า (ตา ยาย)อยู่กับเราด้วย.
 ถาม: What does your father do? 

          =พ่อคุณทำงานอะไร
 ถาม: My father is a farmer. 

           =พ่อผมเป็นชาวไร่.
 ถาม:What does your mother work? 

           =แม่ของคุณทำงานอะไร?
 ตอบ:
She worked as a civil servant.

         =หล่อนทำงานเป็นข้าราชการ
 ถาม: What do you want to be in the future? 
         =คุณอยากเป็นอะไรในอนาคต?
 ตอบ:I want to be a millionaire. 

         =ผมอยากเป็นเศรษฐี.
 ตอบ:
I have not decided what to do.

         =ผมยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำอะไร?

   การขอบคุณ (Thanking)
  -การขอบคุณ มีสำนวนที่ใช้ในการขอบคุณอยู่หลายคำ       เช่น:-

   -Thank  you.       =ขอบคุณ. 
   -Thank  you  very  much.      =ขอบคุณมาก.
   -Thanks.       =ขอบคุณ.
   -Thanks  a  lot.       =ขอบใจมาก.
   -Thank you for  your kindness.       =ขอบคุณสำหรับความเมตตา.
   -Thank you for your present.        =ขอบคุณสำหรับของขวัญ.
   -Thank you for everything.        =ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง.
   -Thank you for your help.         =ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ.
   -I really appreciate that.        =ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ

   -I  was  really  interested  in  you.        =ผมรู้สึกสนใจในตัวคุณจริงๆ.
   การตอบรับคำขอบคุณ
 -You’re welcome.        =ไม่เป็นไร
 -Don't mention it.        =ไม่เป็นไร
 -Not at all.       =ไม่เป็นไร
 -It's nothing.       =ไม่เป็นไร
 -That's all right. or That's O.K.       =ไม่เป็นไร
 -It's a pleasure.        =ด้วยความยินดี
 -My pleasure. or With pleasure.        =ด้วยความยินดี
 -Don’t worry (about it).        =อย่ากังวลไปเลย
 -No problem.        =ไม่มีปัญหา
  การขอโทษ (Apologizing)
 -การขอโทษ สำนวนที่ใช้ในการขอโทษ       เช่น:-
   -I’m sorry.        =ผมขอโทษ
   -I’m sorry. or  I’m late.        =ขอโทษที่มาช้า
   -I’m sorry I troubled you.       =ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก
   -Excuse me, please.       =ขอโทษครับ/ค่ะ
   -Excuse me for interrupting.       =ขอโทษที่รบกวน
   -Excuse me for a moment.       =ขอโทษขอเวลาสักครู่
  การให้อภัย สำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำขอโทษ
   -That’s all right.       =ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอโทษ)
   -Don’t worry (about it).       =อย่ากังวลไปเลย
   -No problem.       =ไม่มีปัญหา
   -That's O.K. หรือ I'm O.K.       =ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร
การถามเวลา (Asking for Time)
   การถาม
  -Excuse me. What time is it?         =ขอโทษครับ กี่โมงแล้วครับ
  -Could you tell me the time, please?        =ขอโทษครับกี่โมงแล้ว
  -Do you have a time?        =กี่โมงแล้ว 
   การตอบ
  -(It's) seven o'clock.        =7 นาฬิกา
  -Six twenty/Twenty past six        =6.20
  -Five to four/Three fifty-five        =3.55
  -A quarter past eight/Eight fifteen       =8.15
  -Half past ten/Ten thirty       =10.30
  -A quarter to ten/Nine forty-five        =9.45
  -Noon        =เที่ยงวัน
  -Midnight        =เที่ยงคืน
  -In the morning        =ตอนเช้า
  -In the afternoon        =ตอนบ่าย
  -In the evening        =ตอนเย็น
  -At night        =ตอนกลางคืน

  บทสนทนาพิเศษ
Mary: Excuse me, are  you  Britisher?
           =ขอโทษค่ะ  คุณเป็นชาวอังกฤษหรือ?
Robert: Oh no, I  don't  a  Britisher, I'm  an  American.    
             =โอ้ไม่, ผมไม่ใช่ชาวอังกฤษ, ผมเป็นชาวอเมริกา.    
Mary: Do you speak English?    
          =คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
Robert: A little, but not very well.    
             =พูดได้นิดหน่อย, แต่ไม่ค่อยดีนัก. 
Mary:  How long have you been here?    
          =คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่?
Robert: 2 months.    
             =2  เดือนแล้ว.
Mary: What do you do for work?    
          =คุณทำงานอะไร? 
Robert: I worked at Pornchai Entertainment,and you?    
             =ผมทำงานที่พรชัยการบรรเทิง,และคุณหละ?
Mary: I  worked  at  hp  company.
          =ฉันทำงานที่บริษัท เฮ็ดพี.

 Personal Information (หมวดข้อมูลส่วนตัว)  
 -Mary: What's your name ? 
 -Pornchai: My name is Pornchai.
 -Mary: Where are you from ?  or  Where do you come from ? 
 -Pornchai: I'm from Thailand.  or  I come from Thailand.
 -Mary: What's your surname ?  or  What's your family name ?
 -Pornchai: My surname is Duangmalai.  or  My family name is Duangmalai  หรือจะพูดสั้นๆว่า Duangmalai อย่างนี้ก็ได้
 -Mary: What's your first name ? 
 -Pornchai: Pornchai.

 -Mary: What's your last name?
 -Pornchai: Duangmalai.
 -Mary: What's your address ? 
 -pornchai:95 Barnnongbon Tumbol Narpong Amphoe Muang Loei Province Code:42000  Thailand
 -Mary: Where do you live ? 
 -Pornchai: I live in Loei Province.
 -Mary: What's your telephone number ? 
 -Pornchai:My telephone number is 098-6523019  หรือจะพูดสั้นๆว่า " 098-6523019" อย่างนี้ก็ได้      
 -Mary: How old are you ? 
 -Pornchai: I'm thirty-five years old.  หรือจะพูดสั้นๆว่า "35 years" อย่างนี้ก็ได้   -Mary: When were you born?

 -Pornchai: I was born in 1974.  
 -Mary: Where were you born ? 
 -Pornchai: I was born at Thatpanom. 
 -Mary: Are you married ?  or  What's your marital status ? 
 -Pornchai: I'm single. 
 -Mary: What do you do ?  or  What's your job ? 
 -Pornchai: I'm a businessman. 
 -Mary: Where did you go ? 
 -Pornchai: I went to a friend's house. 
 -Mary: What did you go ? 
 -Pornchai: We played video games. 
 -Mary: Where were you ? 

 -Pornchai: I was in Grungtep.
 -Mary: Have you got a car / job / house / etc.? 
 -Pornchai: Yes, I've got a good job. 
 -Mary: Have you got any friends / books / etc. ? 
 -Pornchai: Yes, I've got three friends and ten books.
 -Mary: Can you play tennis / golf / football / etc.? 
 -pornchai: Yes, I can play golf. 
 -Mary: Can you speak English / French / Japanese / etc. ? 
 -Pornchai: Yes, I can speak English.
 -Mary
You can speak English how much was your age?

 -Pornchai:when my age was eighteen years,I could speak English.
   ลิงค์ประกอบบทเรียนการสนทนาภาษาอังกฤษ
 -ขอ ให้นักเรียนทั้งหลายจงเปิดลิงค์ของเว็บไซต์การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษทั้งหลาย เหล่านี้ขึ้นมาเรียนให้หมดมันมีทั้ง การสนทนา,คำศัพท์, ไวยกรณ์ จงทำการฝึกฝนให้ชำนาญทั้ง การสนทนา, การอ่าน, การพูด, การเขียน, และการฟัง ถ้าไม่คล่องอย่าได้ผ่านไปโดยเด็ดขาด
http://www.englishspeak.com/th/english-lessons.cfm
http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น-ฉบับง่ายๆใช้ได้ในชีวิตประจำวัน/
http://thai.langhub.com/th-en/beginner-english
http://thai.langhub.com/th-en/travel-english/161-First-Conversation
https://www.youtube.com/watch?v=Zqrd8cZ7UTw
https://www.youtube.com/watch?v=cGl8VuV5m-E
https://sites.google.com/site/jatupornmabangcru/conversation-dialogue
https://www.youtube.com/watch?v=MZkPhltWh7I
 บทสนทนาที่เป็นคำสั่ง  
 -Walk around and ask your friend about work.
  =จงเดินรอบๆ และถามเพื่อนคุณเกี่ยวกับการทำงาน.
 -Please clean the blackboard.
  =กรุณาทำความสะอาดกระดานดำ.
 -Get back to your seat.
   =จงกลับไปที่ยังนั่งของคุณ.
 -Please take one for yourself and pass the rest to the others.
  =กรุณาเก็บส่วนหนึ่งไว้กับตัวเอง และส่งที่เหลือไปให้คนอื่นๆ.
 -Please work in pairs.
  =กรุณาทำงานเป็นคู่.

 -
Divide work out is four group.

  =จงแบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่ม.
 -Please count one to five.
  =กรุณานับหนึ่งถึงห้า.
-Make a group of 6 people.
  =จงทำให้เป็นกลุ่มละ 6 คน.

-Work with your partner.
  =ทำงานกับหุ้นส่วนของคุณ.

-Sit in groups of 5 people.
  =จงนั่งกลุ่มละ 5 คน.

-Each group  sums  4 people.
  =แต่ละกลุ่มจงรวมกันเป็น 4 คน.

-Divide into teams and stand in a line.
  =จงแบ่งเป็นทีมและยืนเป็นแถว.

บทสนทนาที่เป็นคำขอร้อง
  คำขอร้อง (Requests)
- May I ….? เช่น may I go out ?
ขออนุญาต …... เช่น ผมขออนุญาตออกไปข้างนอก
- Would you….? หรือ Will you….?
คุณคะกรุณา ..........
- Would you mind….? หรือ Do you mind….?
คุณครับรังเกียจไหมถ้าจะ.............. ?
ตัวอย่างเช่น
 -Do you mind closing the door, please ?
   =กรุณาปิดประตูด้วยค่ะ.
 -Would you close the door, please. ?
   =กรุณาปิดประตูด้วยค่ะ.
 -Do me a favor, please.
   =กรุณาช่วยเหลืออะไรดิฉันบางอย่างได้ไหมคะ?
 -Would you do something for me , please ?
กรุณาช่วยเหลืออะไรดิฉันบางอย่างได้ไหมคะ
 -Please pass the salt .
   =กรุณาส่งเกลือให้หน่อยค่ะ.
 -Will you wait a moment? 
   =คุณจะคอยสักครู่ได้ไหมค่ะ?
 -Excuse me, may I go now ?
   =ขอโทษค่ะ, ฉันขอไปตอนนี้เลยได้ไหมค่ะ?
  คำว่า “ Sorry “ (ซอริ่) แปลว่า เสียใจ หรือ ขอโทษ ก็ได้ ตามสถานการณ์ที่ใช้        เช่น:-
  -Jo: Sorry, I stepped on your foot .
     =ขอโทษครับ, ผมเหยียบเท้าคุณ.
  -Joy: Oh, don’t worry .
     =อ้อ,
ไม่เป็นไรค่ะ.

  คำตอบรับอื่นๆ ที่ใช้ได้ทั้งใน การแสดงความเสียใจ และ ขอบคุณ (ไม่เป็นไร) มีดังนี้
  -Doesn’ t matter.
    =ไม่เป็นไร.
  -Not at all.
    =ไม่เป็นไร. 
  -That’ s okay. หรือ That’ s all right.
    =ไม่เป็นไร. 
  -All right.
    =ไม่เป็นไร.
  -Thank you.
    =ขอบคุณ.
  ประโยคที่ใช้ตอบรับคำขอบคุณ เมื่อเขาพูดขอบคุณเราและเราจะตอบเขาด้วยประโยคต่อไปนี้ 

  -My pleasure.
     =ความสุขของฉัน.
  ประโยคนี้ใช้ตอบรับคำขอบคุณเท่านั้น
   -You’re welcome.

       =ไม่เป็นไร.
  ใช้ตอบรับคำขอบคุณเท่านั้น
    -That is very kind of you. Thank you.

  ใช้เป็นคำขอบคุณ

    -No, but  thanks.
 ม่ค่ะ, แต่ขอบคุณ.

บทสนทนาที่เป็นคำเชิญชวน
  -Sam: Hi Jane!
    =หวัดดี เจน.
  -Jane: Hello Sam! You look so happy today.
    =สวัสดี แซม เธอ ดู มีความสุข มาก วันนี้.
  -Same: I’m indeed happy, Jane. It’s my birthday today!
    =ฉัน มีความสุข จริงๆ เจน มัน เป็น วันเกิด ของฉัน วันนี้.
  -Jane: Oh! Happy birthday!
     =โอ สุขสันต์ วันเกิด.
  -Sam: Thank you. Can you come for dinner tonight? 
    =ขอบคุณ เธอ มาร่วม อาหารเย็น ได้ไหม คืนนี้.
  -Jane: I’d love to, Sam! Where?
    =ฉัน ไปสิ แซม ที่ไหน.
  -Sam: At my house. I’ll be expecting you at 7 pm.
    =ที่ บ้าน ของฉัน ฉัน จะ รอพบ เธอ เวลา หนึ่ง ทุ่ม นะ.
  -Jane: See you then.
    =คอยเจอกันนะ.

   -จงเปิดลิ้งก์ที่เกี่ยวกับการเชื้อเชิญ 3 ลิ้งก์ข้างล่างนี้ขึ้นมาศึกษาประกอบด้วย
http://everydayenglish.pwa.co.th/article/บทสนทนาเกี่ยวกับการเชื้อเชิญ
http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/ประโยค-สำนวนภาษาอังกฤษในการเชื้อเชิญ-พร้อมตอบรับและปฏิเสธ/
http://engenjoy.blogspot.com/2014/09/invitations.html     
   บทสนทนาที่เป็นคำเสนอแนะ 
  Robort: I need your advice about something.
                        
                 =เราขอคำแนะนำอะไรจากนายหน่อยซิ.
 Pornchai: Sure! What’s up?
                 =แน่นอน!  ว่าอย่างไง?

 Romort: Well, I met a girl on Saturday. She is really pretty and very smart  too. We started talking and realized that we have so much in common.
                =คือเราพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ เธอเป็นคนสวยมากเลยล่ะแล้วก็ฉลาดด้วย เราคุยกันแล้วก็พบว่าชอบอะไรเหมือนๆ กันมากทีเดียว
Pornchai: That’s great Romorte! So what’s the problem?
                 =ดีนี่ โรเบิร์ท แล้วมีปัญหาตรงไหนล่ะ?
 Robort: The things that we have in common are; romantic movies, sushi, boy bands, shopping and small dogs!
                 =สิ่งที่เราชอบเหมือนๆ กัน คือ หนังโรแมนติก ซูชิ วงดนตรีหนุ่มๆ ช้อปปิ้ง แล้วก็หมาตัวเล็กๆ!

 Pornchai: But Roborte, you hate all of those things!
                  =แต่ว่าโรเบิร์ท, นายเกลียดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยนี่นา!
 Pornchai: If you love her, you have to like what she likes to. When you are very close to encourage her by what she likes it here.
                =ถ้าคุณรักเธอ,คุณต้องชอบสิ่งที่เธอชอบไปก่อน. เมื่อสนิทกันมากแล้วคุณต้องแนะนำให้เธอเห็นโทษในสิ่งที่เธอชอบก็ได้นี่.

                -จงเปิดลิ้งก์ข้างล่างนี้ขึ้นมาอ่านประกอบในบทนี้
   http://engenjoy.blogspot.com/2015/02/advice.html

  http://engenjoy.blogspot.com/2013/03/introduction.html

  http://www.engisfun.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2

  http://www.ubonac.com/2013/07/%E0%B8%81%E0

  http://sample-english.blogspot.com/2014/09/blog-post.html
   บทสนทนาที่เป็นคำขออนุญาต
          การขออนุญาต       
  -Can I… ?          =ฉัน/ผมขอ… ได้ไหม
คำว่าCan I…? เป็นสำนวนที่ใช้กันมาก ใช้สำหรับสถานการณ์ทั่วๆ ไปที่ไม่เป็นทางการมากครับ ไม่ว่าจะเป็นกับคนสนิท หรือจะเป็นครอบครัว      เช่น:-

Mary: Hey buddy, what are you doing?
            =นี่ลูกทำอะไรอยู่?
Peter: I’m grabbing some snacks then I’ll go to Mike’s house. Can I go, mom?
          =ผมกำลังหยิบขนมและเดี๋ยวจะไปเล่นที่บ้านไมค์ต่อครับแม่ ผมขอไปได้เปล่า?
Mary: I don’t think that’s a good idea, buddy. Have you finished your homework?
          =ไม่ดีมั้งจ๊ะ ลูกทำการบ้านเสร็จรึยังละ.
Peter: Yes, I have! Can I go now?
            =เสร็จแล้วครับ อย่างนี้ผมไปได้เปล่า?
Mary: Okay then but you have to get home before 10 pm. Okay?
            =งั้นโอเคจ๊ะ แต่กลับบ้านก่อนสี่ทุ่มนะ?
Peter: I promise, mom.
            =ผมสัญญาครับแม่.
ถ้าพูดกับคนแปลกหน้าอาจจะเติม pleaseลงท้ายก็ได้       เช่น:-
Red: Excuse me, can I go out please?
        =ขอโทษนะครับ ผมขอออกไปหน่อยได้ไหม?
Green: Sure.
            =ได้สิครับ.
หรือถ้าผู้พูดกับคู่สนทนามีความสนิทสนมกันมากแล้ว อาจจะใช้คำว่า
Let me… ซึ่ง ถือเป็นการขออนุญาตเชิงออกคำสั่งได้ โดยต้องมีความสนิทสนมกับคู่สนทนาในระดับหนึ่งนะครับ ไม่งั้นอาจจะเป็นการเสียมารยาทได้ หรืออาจจะเติม Pleaseลงไป ให้ดูสุภาพขึ้นก็ได้ครับ   เช่น:-
Peter: Mom, let me have another piece of cake please.
           =แม่ครับ ให้ผมกินเค้กอีกชิ้นหนึ่งได้ไหม?
Mary: You already had five. That’s enough for today, buddy.
            =ลูกกินไปห้าชิ้นแล้วนะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ.
นอกจากนี้การขออนุญาต (Asking for Permission) ยังมีการขอแบบสุภาพ หรือเป็นทางการมากขึ้น ได้แก่

Could I…?          =ฉัน/ผมขอได้ไหม?
คำนี้จะมีความหมายเหมือนกับ Can I?เลยครับ แต่จะสุภาพและเป็นทางการมากกว่า ซึ่งมีหลักการใช้เหมือนกับCan/Could ที่บางคนอาจจะรู้กันแล้ว ก็  คือ:-
Can = ใช้สถานการณ์ทั่วๆ ไป
Could = ใช้ในสถานการณ์ที่มีความเป็นทางการมากกว่า ยกตัวอย่าง       เช่น:-
Red: Could I sit here?
         =ฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหมคะ?
Green: Of course you can.
            =ได้สิคะ.
อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเดียวกัน แต่มีความสุภาพและเป็นทางการมากกว่านั่นก็  คือ:-
May I…?      =ขออนุญาตได้ไหม?
เป็น สำนวนที่มีความหมายเดียวกัน แต่ค่อนข้างจะมีความสุภาพและเป็นทางการมากกว่า เหมาะสำหรับใช้กับบุคคลแปลกหน้า ไม่สนิทสนมมาก หรือผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติ ยกตัวอย่าง      เช่น:-

Peter: I heard you are planning to go to Barngsan this weekend. May I join you?
            =ผมได้ยินว่าสุดสัปดาห์นี้คุณมีแผนจะไปเที่ยวบางแสน ผมขอไปด้วยได้ไหม?
Amita: By all means. It’s going to be fun!
            =ได้สิ ต้องสนุกแน่ๆ
แต่ถ้าจะพูดกับคู่สนทนาที่เป็นผู้อาวุโสกว่า ควรจะเติมคำว่า please ลงไปเพื่อให้ดูสุภาพขึ้นครับ     เช่น:-
Amita: Grandma, the cookies that you made look very delicious. May I have one please?
            =คุ้กกี้ที่คุณยายทำดูน่าอร่อยจังเลยค่ะ ขอหนูลองชิมได้ไหมคะ?
Karen: Of course, sweetie.
            =ได้สิจ๊ะหนู.
นอก จากสำนวนที่กล่าวมาแล้วนั้น เรายังสามารถใช้สำนวนหรือประโยคอื่นๆ ที่เป็นการขออนุญาตแบบทางอ้อมได้ ซึ่งสามารถใช้ในสถานการณ์ที่คุณอาจจะไม่อยากพูดขอแบบตรงๆ ได้ เช่น:-
   I was wondering…       =ฉัน/ผมสงสัยว่า
Red: I lost my phone. I was wondering if I could borrow your phone just for a second.
         =ผมทำโทรศัพท์หาย ผมสงสัยว่าจะขอยืมของคุณสักแป๊บหนึงได้ไหมครับ.
Green: Yes, sure. Here you are.
            =อ๋อ ได้สิคะ นี่ค่ะ.
            Is it all right/ possible…?
Red: Teacher, I’m trying as best as I can but I don’t think I could finish my term paper by this weekend. Is it all right/ possible if I submit it next week?
        =อาจารย์ครับ ผมพยายามเต็มที่แล้ว แต่ผมคิดว่าผมคงทำเปเปอร์ไม่เสร็จภายในวันศุกร์แน่ๆ ถ้าผมจะขอส่งอาทิตย์หน้าได้ไหมครับ?
Green: No excuse! I already assigned it for a month. Why didn’t you start doing it earlier?
            =อย่ามาอ้างหน่อยเลย ฉันสั่งเธอไปตั้งเดือนหนึงแล้ว ทำไมเธอไม่รีบๆ ทำให้เร็วกว่านี้! หรือถ้าคุณกับคู่สนทนามีความสนิทสนมกันหน่อย ก็อาจจะใช้สั้นๆ ว่า
Is it okay…? ก็ได้ครับ       เช่น:-
Jason: Is that your macaroon, Bob? Is it okay if I have one?
            =นั่นมาการูนของนายใช่ไหม ขอกินชิ้นหนึงนะ?
Bob: No, Mr. Greedy! That’s Alison’s
            =ไม่ได้หรอกไอ้ตะกละ นั่นมันของแอลิสันเค้า.
หรือถ้าต้องการจะให้สุภาพหน่อยก็อาจจะใช้สำนวนที่ดูสุภาพและถ่อมตัวขึ้นมาหน่อยอย่าง
 Do you mind/ would you mind if…?คุณจะรังเกียจไหมถ้า
?

Red: There’s no any seat left. Do/would you mind if we sit here with you?
           =ไม่มีที่นั่งเหลือเลย คุณจะรังเกียจไหมถ้าพวกเราจะนั่งตรงนี้กับคุณ?
Green: No, not at all. Please do.
            =ไม่เลยค่ะ เชิญเลย.
 จงเปิดลิ้งก์ทั้ง 2 ลิ้งก์ข้างล่างนี้ขึ้นมาอ่านประกอบ
http://www.engisfun.com/ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อข/
http://www.engjang.com/article/topic-34953.html
    บทสนทนาที่เป็นคำปรึกษา
 Jan: I feel terribly unhappy. I am too fat, so I could hardly walk. I need your advice.  
          =ฉันรู้สึกไม่มีความสุขเลย ฉันอ้วนเกินไปทำให้แทบจะเดินไม่ได้ ช่วยแนะนำฉันหน่อยว่าควรทำอย่างไรดี.
Joe: If I were you, I would take some medicine.
       =ถ้าผมเป็นคุณผมจะรับประทานยาลดความอ้วน.
Dang: you ought to control your diet.
      =คุณควรจะควบคุมอาหาร.
Mita: I would advise you to see the doctor as soon as possible.
   =ฉันแนะนำให้คุณไปพบหมอได้แล้ว.
Trong: You should exercise a lot.
   =คุณควรออกกำลังกายมากๆ.

เทคนิคในการพูดประโยคแนะนำผู้อื่นเมื่อเขามาปรึกษา
 ใช้ should/ought to ตามด้วยคำกริยาที่เราจะแนะนำว่าให้ผู้ที่เราแนะนำนั้นทำอย่างไร
โครงสร้าง: Subject  +  should  or  ought  to  +  verb ที่แนะนำ  +  object       เช่น:-

   Mary:-You  think  that  I  should  make  it  good?
   =คุณคิดว่าฉันควรจะทำมันดีหรือไม่? 
  Pornchai:If  it  is  correct, you  should  do it. But  if  it  is  not  correct, you  should  not  do  it. 
            =ถ้ามันถูกต้องคุณควรจะทำมัน. แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องคุณไม่ควรทำ.
 จงเปิดลิ้งก์ข้างล่างนี้ขึ้นมาศึกษาประกอบด้วย
  http://speakingenglishone.blogspot.com/2011/12/making-advice-job-i-feel-terribly.html
  http://www.engisfun.com/การเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย/
  ต่อไปนี้เป็นลิ้งค์เรียนประกอบในบทสนทนาภาษาอังกฤษ
1.เรียนและเสริมภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ
   http://plus.jekieshop.net/index.html
2.เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟัง   อ่าน    พูด    เขียน
  http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
3.โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษแบบถูกวิธี
  http://www.brainfitstudiothailand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8
4.โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบอัจฉริยะ
http://www.in-eng.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YCAMh4lsYiY
5.โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
  http://ww21.studentserve.net/
6.English 4 Today
  http://www.english4today.com/
7.Learn  English  Today
  http://www.learn-english-today.com/
8.เรียนภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press
   https://elt.oup.com/?cc=th&selLanguage=en#
9.เรียนภาษาอังกฤษจาก internetuniversity999.com
  http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one
10.การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี                                              http://helendoronthailand.com/kids-2-6
     http://helendoronthailand.com/kids-6-12
  นิทานภาษาอังกฤษ

  

     https://www.youtube.com/watch?v=RqRvDSLM45M
   ขอให้นักเรียนทั้งหลายจงเปิดลิงก์นิทานภาษาอังกฤษทั้ง 5 เหล่านี้ขึ้นมาศึกษาประโยคและคำศัพท์
  http://www.karn.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1728 
  http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/นิทานภาษาอังกฤษ-the-little-mermaid-ตำนานรักธิดาสมุทร/
  http://www.dek-eng.com/137/นิทานภาษาอังกฤษ.html
  http://funtales4u.blogspot.com/

  http://fun-fable.blogspot.com/2013/12/2.html
 วิธีจำคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
      คำศัพท์ 2000 คำ
 http://www.youtube.com/watch?v=dVbHR7bPdTY
 http://www.youtube.com/watch?v=AdRn10wiRis
 http://cambridgedict.blogspot.com/2012/01/2000.html
 http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2-000-longman-dictionary&catid=53:vocaburaly&Itemid=117

   วิธีจำคำศัพท์ 3000 คำ
http://www.dek-d.com/board/view/3353112/
  วิธีจำคำศัพท์แบบง่ายๆโดยไม่ต้องท่องจำ
http://easyenglishbyeang.blogspot.com/p/table-of-contents.html
   เคล็ดลับ 10 ข้อในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
http://thailand.englishtown.com/community/Channels/article.aspx?articleName=149-vocab
   วิธีจำคำศัพท์ 5000 คำ
https://www.youtube.com/watch?v=INL8imW1UKQ
https://www.youtube.com/watch?v=biCHwlqc7pk
https://www.youtube.com/watch?v=wk9eKvkuIZ0
https://www.youtube.com/watch?v=yHYShM1qj0A

 วิธีแปลอังกฤษเป็นไทยและแปลไทยเป็นอังกฤษ
  วิชาแปลอังกฤษเป็นไทยและแปลไทยเป็นอังกฤษจากยอดปรมาจารย์กูเกิล
https://translate.google.co.th/?hl=th
https://plus.google.com/+GoogleThailand/posts/QSctbTizR4p

 แปลอังกฤษเป็นไทยแปลไทยเป็นอังกฤษจากอาจารย์ทั่วไป
http://www.thai-translator.com/
http://software.thaiware.com/6822-โปรแกรม_ช่วยแปลประโยค_ไทยอังกฤษ_Sentence_Translator_Tool_Thai_English.html

http://lexitron.nectec.or.th/2009_1/

  ขอให้ผู้ศึกษาเปิดลิ้งก์การแปลอังกฤษเป็นไทยและแปลไทยเป็นอังกฤษขึ้นมาศึกษา ให้หมดเพราะเป็นการเรียนที่ง่ายและสะดวกสบาย ถ้าสิ่งใดมันผิดเพี้ยนไปก็ให้สร้างข้อมูลใหม่ถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะ เก่งวิชานี้เองไม่ยากหรอกขอให้เราขยันและมีความพยายามไปเรื่อยๆ
Essay Writing   =การเขียนเรียงความ 
http://khruhuang.blogspot.com/2012/03/essay.html
http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2008/05/H6656492/H6656492.html
http://www.enconcept.com/forum/index.php?topic=4991.0
http://www.actstudent.org/writing/sample/one.html
http://www.oknation.net/blog/EnglishClass4You/2014/01/04/entry-2
http://www.ielts-blog.com/ielts-writing-samples/ielts-essay-samples-of-band-8/
http://www.wikihow.com/Write-an-Essay
http://www.mesacc.edu/~paoih30491/ArgumentSampleEssays.html
http://www.englishpractice.com/topics/essay/
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/five_par.htm
http://lklivingston.tripod.com/essay/sample.html
http://www.tvdsb.ca/webpages/cameronm/osslt-literacy.cfm?subpage=145352

 Letter  Writing   =การเขียนจดหมาย
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/writing_letters_and_emails?lang=th
http://www.kr.ac.th/ebook2/sangduan/05.html
http://www.rakenglish.com/จดหมายภาษาอังกฤษ/
http://web.sut.ac.th/dcdl/modules/multiMenu/images/form/form31.1.pdf
http://www.letterwritingguide.com/
http://www.wikihow.com/Write-a-Letter
http://www.writeexpress.com/

Report  Writing   =การเขียนรายงาน
http://fennex.exteen.com/20090730/report-with-english-language
http://www.engisfun.com/หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ/
http://www.dek-d.com/board/view/1373420/
http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/การเขียนปกรายงานเป็นภาษาอังกฤษ-แบบง่ายๆ-และแบบเต็มๆ/
http://www.skillsyouneed.com/write/report-writing.html
http://monash.edu/lls/llonline/writing/information-technology/report/1.3.3.xml
http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-resources/reports
http://library.bcu.ac.uk/learner/writingguides/1.02%20Reports.htm

Speech  Writing   =การเขียนสุนทรพจน์
http://intereladsd.blogspot.com/2007/05/178-speech.html
http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ-โรงเรียนของฉัน-my-school/
http://www.write-out-loud.com/howtowritespeech.html
http://www.find-the-words.com/
http://ispeeches.com/speech-examples/
http://www.wikihow.com/Write-a-Speech

News  Writng   =การเขียนข่าว
https://jusci.net/guideline
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2009/03/1002-ap.html
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=MC420(48)
http://www.km.mut.ac.th/attachments/1116566326/การเขียนข่าว%20PR.pdf
http://www.sussex.ac.uk/pressandcomms/communications/writingnews
http://en.wikipedia.org/wiki/News_style
http://mediacareers.about.com/od/thenecessaryskills/a/WritingSkills.htm
http://teacher.scholastic.com/writewit/news/
http://www.wikihow.com/Write-a-Speech

Article Writing   =การเขียนบทความ
http://www.dek-d.com/studyabroad/32095/
https://www.facebook.com/cheaparticletoyou?fref=nf
http://www.writersdigest.com/whats-new/write-a-how-to-article-in-6-easy-steps
http://www.writersdigest.com/writing-articles

https://www.odesk.com/o/jobs/browse/skill/article-writing/
http://www.wikihow.com/Write-Articles

English Literature   =วรรณคดีอังกฤษ
 http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=EN230%2854%29
https://www.youtube.com/watch?v=e93Cqs_LtNo
http://en.wikipedia.org/wiki/English_literature
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/english_literature/
http://www.gutenberg.org/files/10609/10609-h/10609-h.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/188217/English-literature
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/literatures-languages-cultures/english-literature
http://www.aqa.org.uk/subjects/english/gcse/english-literature-9715

   กวีนิพนธ์ (Poetry)

  

  https://www.poetryfoundation.org/poems

  https://www.poetryfoundation.org/poems/browse#page=1&sort_by=recently_added

  https://www.britannica.com/art/poetry

  https://en.wikipedia.org/wiki/Poetry

  http://examples.yourdictionary.com/examples-of-poems.html

  http://examples.yourdictionary.com/examples-of-lyric-poetry.html

  http://examples.yourdictionary.com/types-of-poetry-examples.html

  https://literarydevices.net/poem/

  https://www.familyfriendpoems.com/poems/other/

  http://www.ncv.unsw.edu.au/university-accommodation/sample-of-poetry

   https://www.pinterest.com/pin/AdHXSDoawu7NrHCDKzwPZjKiJd9cN3MfAplkjxZeUp4F

mcqqvXwoIl1mubZe1DYch3ZbzOgMhqXnmv51XahkDn8/

  https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=poetry&eq=Poetry&etslf=10493&term_meta[]=poetry%7Cautocomplete%7Cundefined


   ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

             
https://www.youtube.com/watch?v=1pY_KQ2c3t4

 https://www.youtube.com/watch?v=WNA-WHfiEH8

 https://www.youtube.com/watch?v=xETSeerDzdo

 https://www.youtube.com/watch?v=1pY_KQ2c3t4

  https://www.youtube.com/watch?v=ctC6g4W4W1c

 https://www.youtube.com/watch?v=nQOT9Sg1t6M

 https://www.britishcouncil.or.th/english/children/kindergarten

 https://www.youtube.com/watch?v=N3LPcXtZOPY
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:2014-06-25-08-19-56&catid=55&Itemid=104
http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/คำศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล-1/
http://www.britishcouncil.or.th/english/children/kindergarten

  เว็บไชต์ข้างล่างนี้เด็กอนุบาลทุกคนต้องคลิกเปิดขึ้นมาอ่าน

  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:2014-06-25-08-19-56&catid=55&Itemid=104


        ภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่ 1 และทั่วๆไป

    

       https://www.youtube.com/watch?v=cyaQl2PrNeE

https://www.krui3.com/lesson/eng4/ 
http://intereladsd.blogspot.com/2007/03/99.html
http://www.slideshare.net/niralai/1-9129180

https://www.youtube.com/watch?v=IDlTQzvw9_4
http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น-ป-1-จำนวน-245-คำ/
https://www.youtube.com/watch?v=-Rj7MLUoA_8
http://learnenglish.nabia10.com/textbook/PrimaryConversation/
http://www.caiproject.com/subeng.php
http://www.dekgeng.com/english/
https://www.youtube.com/watch?v=_UR-l3QI2nE
https://www.youtube.com/watch?v=58y-gljBl3I
https://www.youtube.com/watch?v=rt0yS0dji5I

http://www.english-online.org.uk/course.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cyaQl2PrNeE

https://www.youtube.com/watch?v=tFoUuFq3vHw

https://kru2day.com/6912

 https://www.pinterest.com/pin/569142471656349717/

 https://www.youtube.com/watch?v=_LlkOG_vIgw

 http://www.tonamorn.com/grammar/


       ภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่ 2

   

 https://www.youtube.com/watch?v=Tcfv7FMQHh8

 https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=IDlTQzvw9_4
https://www.youtube.com/watch?v=gan7JcOhKOA

http://www.trueplookpanya.com/examination/index/12/0
http://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/
http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/240
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=67640


        ภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่ 3

     
   
  https://www.youtube.com/watch?v=6fO47xTFu7Q

    https://www.youtube.com/watch?v=fqKd5HHF3JQ
 
การเรียนรู้ วิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.3 เรื่อง ...
       เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 3   
        https://www.youtube.com/watch?v=H7imGX-JPyI
      คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถม สำหรับ Spelling Bee จาก ...
      ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถมศึกษา เรียนจบคอร์สนี้ก็เก่งแล้ว ...
      http://www.kroobannok.com/news_file/p48298990923.pdf
 เรียนภาษาอังกฤษชั้นประถม 3 จาก Youtube
     https://www.youtube.com/watch?v=v0fcdknC1_A
   
https://www.youtube.com/watch?v=plaZ44tOVFM


         ภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่ 4

     
   http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p4/term1/eng_4/index.php
   http://lms.materdei.ac.th/moe/
   http://www.trueplookpanya.com/examination/index/21/0
   http://www.dekgeng.com/english/45_004_02_a3.htm
  
http://learn-english-online.us/?gclid=CjwKEAjwj9GqBRCRlPram97Xk3ESJADrN7IeorwGwa1vdB5JNUdi5ATwD4YiWLJiKuk3Ub8ZKmNPEBoC_

เรียนภาษาอังกฤษชั้นประถม 4 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=n-C-M9sjDr4
         Test  English
   http://englishteststore.net/


      ภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่ 5

   
   http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p5/term1/eng_5/index.php
   http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/22-8000/update/
  http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8
   https://sites.google.com/site/anuballumduan/dawnhold/phaen-wicha-phasa-xangkvs-chan-p-5
   http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0
   http://www.mcp.ac.th/e-learning456.php

 เรียนภาษาอังกฤษชั้นประถม 5 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=SC_Sib44Cmo
   https://www.youtube.com/watch?v=XsmTs7mc5Yg
   https://www.youtube.com/watch?v=2kYppH9edLU


       ภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่ 6

     
   http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p6/term1/eng_6/index.php
   http://www.sirada.in.th/
   [PDF]คําศัพทภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ - สถาบันทดสอบ ...www.niets.or.th/index.php/research_th/download/10
   http://www.dek-eng.com/2389/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8

เรียนภาษาอังกฤษชั้นประถม 6 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=uHXAIOucOp0
   https://www.youtube.com/watch?v=74nomode7mg
   https://www.youtube.com/watch?v=Kn8v4SYXUbc
   https://www.youtube.com/watch?v=7zhiMXufBXA
   https://www.youtube.com/watch?v=JaySDP8tg3A
   https://www.youtube.com/watch?v=Ep-l8B8nNb8
  
https://www.youtube.com/watch?v=dEoo69QKVF4


       ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      
   http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0
   
http://www.trueplookpanya.com/new/tv_program_detail/53/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99

เรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=UJGILr_9h1U
   https://www.youtube.com/watch?v=UL2j4iEh5sM
   https://www.youtube.com/watch?v=Zqrd8cZ7UTw
  
http://www.trueplookpanya.com/campaign/31

     ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   http://www.krutip.com/new/examination.php?do_id=22


         ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึษาปีที่ 2

    
      http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/548
      https://sites.google.com/site/poppyknowledge/phasa-xangkvs-m-2
      http://www.kalasinpit.ac.th/vichakarn/rada/k1pok.pdf
      http://www.kroobannok.com/news_file/p19090431138.pdf
      http://www.pm.ac.th/files/20111002_13082713135231.pdf
      http://www3.cistraining.com/index.php/usb-training/english-vocab-fl-2
     
http://english.obec.go.th/english/2013/attachments/article/56/56111901.pdf

 เรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยม 2 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=e1AUnadOcvk
  
https://www.youtube.com/watch?v=Q39YT11puHQ


       ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   
  http://www.brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89
  http://www.chs.ac.th/M3/pre-o-net_english3.pdf

    ภาษาอังกฤษ ม.3
ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1
1. Must be/cant be/ sounds (like)
2. For/since
3. Stative verbs 
4. Word order of adjectives 
5. Comparatives with a little/ a lot
6. Question tags 
7. Im sorry/Im afraid
8. Past continuous and past simple for interrupted plans 

ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2
 
1. If/will 
  2. Be sure /know how to + verb 
  3. Ask/want/tell 
  4. Will for prediction/indecision 
  5. Indirect speech 
  6. Have been 
  7. Relative clauses 
  8. Decided/thought/felt + would

   http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81
    https://krukohkhan.wordpress.com/2013/07/11/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8
   
http://www.slideshare.net/chk4905/ss-4603945


           ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

      
    http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0
    https://krudoremon.wordpress.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8
   
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/20641-030976/


         ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

     
   http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8
   https://sites.google.com/site/popbbaschool/neuxha-kar-sxn/phasa-xangkvs
  
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=101

   
        ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    
  http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8
    
http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0

เรียนการใช้ภาษาอังกฤษจาก Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=KE5EmRZAFNo     

  การเรียนภาษาอังกฤษจาก Printerset

  

 https://www.pinterest.com/cofreeu/

  https://www.pinterest.com/explore/language/?utm_campaign=interestrecommendations&e_t=bef109c86fd748e5ab4b29eb21bec2cc&utm_content=954253321225&utm_source=31&utm_term=6&utm_medium=2024

 https://www.pinterest.com/explore/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-897943516645/

  https://www.pinterest.com/?utm_campaign=rdboards&e_t=123f0f59e2fd475f991e837f8ec75edd&utm_medium=2004&utm_source=31&e_t_s=header

  https://www.pinterest.com/ivanalexanderdi/ingles/?utm_campaign=rdboards&e_t=123f0f59e2fd475f991e837f8ec75edd&utm_content=569635121557757137&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/316myly/education/?utm_campaign=rdboards&e_t=123f0f59e2fd475f991e837f8ec75edd&utm_content=371687844185954854&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/theresafrenchie/grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=123f0f59e2fd475f991e837f8ec75edd&utm_content=566820371790680858&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/mpanah/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=123f0f59e2fd475f991e837f8ec75edd&utm_content=461267255524164462&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/Griselda022002/writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=123f0f59e2fd475f991e837f8ec75edd&utm_content=300967256287439474&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/nitin9848/words/?utm_campaign=rdboards&e_t=123f0f59e2fd475f991e837f8ec75edd&utm_content=752593856419132787&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/abhijitpowar22/english/

  https://www.pinterest.com/whoosie/speak-easy/?utm_campaign=rdboards&e_t=59088f13e0384324a7ba23efbe0e6b01&utm_content=69454087942578983&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/ggebretensay/3g/?utm_campaign=rdboards&e_t=6535e78c7a804462ac0b857ab112926d&utm_content=607563874669021159&utm_source=31&

    ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับ Pinterest

 

  https://www.pinterest.com/kellyk254/writing-skills/?utm_campaign=rdboards&e_t=503d6777e135488fa02f2f6679fff25d&utm_content=175218310441620329&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/deepaklal66/writing-lesson/?utm_campaign=rdboards&e_t=503d6777e135488fa02f2f6679fff25d&utm_content=373235956557792308&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/jrobertedwards/on-writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=503d6777e135488fa02f2f6679fff25d&utm_content=345932883816941547&

  https://www.pinterest.com/lab0490/words/?utm_campaign=rdboards&e_t=503d6777e135488fa02f2f6679fff25d&utm_content=295759969218310696&

  https://www.pinterest.com/pin/281193570467409733/

  https://www.pinterest.com/pin/84231455510342780/

   https://www.pinterest.com/alh1203/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=503d6777e135488fa02f2f6679fff25d&utm_content=40532534085564518&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/pin/617556167625860133/?utm_campaign=rdpins&e_t=2d72ba5e86f9486a961b1eeb84b53ab4&utm_content=617556167625860133&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/preethiperumalswamy/data/?utm_campaign=rdboards&e_t=503d6777e135488fa02f2f6679fff25d&utm_content=833588280967867077&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/pin/58757970121490807/?utm_campaign=rdpins&e_t=2d72ba5e86f9486a961b1eeb84b53ab4&utm_content=58757970121490807&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/pin/699113542129272516/?utm_campaign=rdpins&e_t=2d72ba5e86f9486a961b1eeb84b53ab4&utm_content=699113542129272516&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/pin/132152570299246435/?utm_campaign=rdpins&e_t=2d72ba5e86f9486a961b1eeb84b53ab4&utm_content=132152570299246435&utm_source=31&

  https://www.pinterest.com/pin/384002305720696886/

  https://www.pinterest.com/pin/388505905324776826/

    

 

                 

     http://www.tonamorn.com/grammar/

    http://www.tonamorn.com/category/english/grammar/

    http://www.grammar.cl/

   https://www.englishteachersite.com/categories_Grammar_27

   https://sites.google.com/a/wch.ac.th/learning-eng-with-kru-a-l/english-gramma-1

   https://www.englishgrammar.org/quiz/

   http://www.teachingideas.co.uk/subjects/grammar

   https://itunes.apple.com/us/app/english-grammar-in-use-sample/id848215354?mt=8

   https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=grammar&eq=Grammar&etslf=NaN&term_meta[]=grammar%7Cautocomplete%7Cundefined

   https://learningenglish.voanews.com/z/4456

      การทดสอบไวยกรณ์อังกฤษ

   

   https://www.myteachernabil.com/grammar-exercises/

   http://rimrock.mesa.k12.co.us/students/Grammar.htm

   https://www.arealme.com/online-english-grammar-test/en/

   http://www.stgeorges.co.uk/online-english/online-english-test

   https://www.stitcher.com/podcast/quick-dirty-tips/grammar-girl-quick-and-dirty-tips-for-better-writing

          คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

   

   https://www.youtube.com/watch?v=TOlgQ7M9lWw

   https://www.youtube.com/watch?v=HocdLPrNEpY

   https://www.youtube.com/watch?v=cTd1ctHfntg

   https://drive.google.com/file/d/0B7rsFf1KNlUtV1d4RHRmampPelE/view

   http://www.tonamorn.com/vocabulary/

   http://xn--42c2bu3b6be0qc.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87

         เรียนภาษาอังกฤษจาก Pinterest

    

   https://www.thestreet.com/story/13630847/1/pinterest-adds-features-as-it-looks-to-monetize-55-million-active-users.html

   https://www.pinterest.com/news_hub/4948300426043734699/?utm_campaign=rdpins&e_t=07416f8c57084f9382cfa128042a2170&utm_medium=2004&utm_source=31&e_t_s=cta

   https://www.pinterest.com/emily_means/for-the-classroom/?utm_campaign=rdboards&e_t=f154867776de46559c1a4be4220cae6f&utm_content=223280162714815167&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/Satomasello/teaching/?utm_campaign=activity&e_t=92fb2e59a2434f589bd9f730f394d1ee&utm_medium=2003&utm_source=31&utm_content=625367166945925794

   https://www.pinterest.com/bronzespruce/grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=84178c2005464355ae5d090d1b24920a&utm_content=767089817719801941&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/lightfuture35/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=84178c2005464355ae5d090d1b24920a&utm_content=805300045808297145&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/elsy14perez/school/?utm_campaign=rdboards&e_t=2b8929935301457da068dde3fc56ca60&utm_content=547328229653292076&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/saleemahmed592sa/education/?utm_campaign=rdboards&e_t=2b8929935301457da068dde3fc56ca60&utm_content=662732970104365835&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/AXsMQzOD1Nze3SsgFYO5-2XwioLq7wnAtZCIC8P3dsSq7LbwEVloMeA/

      Idioms

  https://www.pinterest.com/aldidiaz14/ingl%C3%A9s/?utm_campaign=rdboards&e_t=2b8929935301457da068dde3fc56ca60&utm_content=484488941102798684&utm_source=31&utm_term=7&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/missessippi123/englische-sprache/?utm_campaign=rdboards&e_t=2b8929935301457da068dde3fc56ca60&utm_content=415668309297059959&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004

            Daily Step English

   https://www.dailystep.com/en/blog/audio-lesson-topics-next-week-on-dailystep?utm_source=summ-simple&utm_medium=email

     การใช้ภาษาอังกฤษจาก Pinterest

   

   https://www.pinterest.com/pin/154881674656948456/

   https://www.pinterest.com/pin/239394536417923492/

   https://www.pinterest.com/pin/355010383114360598/

   https://www.pinterest.com/pin/505318020684960735/?utm_campaign=rdpins&e_t=4d9c24876f854b6bbd80e4318002ef65&utm_content=505318020684960735&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004&news_id=4956944926339251393

   https://www.pinterest.com/pin/136374694941465894/

   Grammar Revolution

  https://www.english-grammar-revolution.com/confusing-capitalization-rules.html

   Free Online Course From edX

    https://twitter.com/edXOnline

          Deep  English

  https://deepenglish.com/courses/true-stories-50-off/?em=goodman999%40outlook.co.th#close

       เรียนรู้คำย่อจาก Pinterest

  https://www.pinterest.com/pin/281543711835379/?utm_campaign=popular_pins&e_t=f4f083843a0e4cb2a20e01d634d44324&utm_content=281543711835379&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/170573904621397602/?utm_campaign=rdpins&e_t=1fd7a13305c94640b15410299745a724&utm_content=170573904621397602&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004

          คำศัพท์ห้องครัวจาก Pinterest

  https://www.pinterest.com/pin/162833342762302706/?utm_campaign=rdpins&e_t=1fd7a13305c94640b15410299745a724&utm_content=162833342762302706&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004

           ไวยกรณ์อังกฤษ 24 ชั่วโมงจาก Pinterest

    

  https://www.pinterest.com/gigikaminaris/esl/?utm_campaign=rdboards&e_t=0b521a85271745fba8b8950a0ba7137e&utm_content=656681258104972306&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/818247826022480747/?utm_campaign=rdpins&e_t=62c24d22b1574835b348174f159652be&utm_content=818247826022480747&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/761178774494991218/?utm_campaign=rdpins&e_t=62c24d22b1574835b348174f159652be&utm_content=761178774494991218&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/839710292996826275/?utm_campaign=rdpins&e_t=62c24d22b1574835b348174f159652be&utm_content=839710292996826275&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/777363585655370522/?utm_campaign=rdpins&e_t=62c24d22b1574835b348174f159652be&utm_content=777363585655370522&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004

 https://www.pinterest.com/pin/653514595902857963/?utm_campaign=rdpins&e_t=62c24d22b1574835b348174f159652be&utm_content=653514595902857963&utm_source=31&utm_term=6&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/search/pins/?q=classroom%20ideas&source_id=bnrU3Mtk&rs=srs

                    Test Your English Vocaburaly

         

 https://www.pinterest.com/pin/616359898978784746/?utm_campaign=rdpins&e_t=6af360f86ede4bc1a682aae8922e2031&utm_content=616359898978784746&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/616359898978612991/?utm_campaign=rdpins&e_t=6af360f86ede4bc1a682aae8922e2031&utm_content=616359898978612991&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/469218854923021040/?utm_campaign=rdpins&e_t=6af360f86ede4bc1a682aae8922e2031&utm_content=469218854923021040&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/602919468839890825/?utm_campaign=rdpins&e_t=6af360f86ede4bc1a682aae8922e2031&utm_content=602919468839890825&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/469218854923027304/?utm_campaign=rdpins&e_t=6af360f86ede4bc1a682aae8922e2031&utm_content=469218854923027304&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004 

https://www.pinterest.com/pin/841469511601241316/?utm_campaign=rdpins&e_t=6af360f86ede4bc1a682aae8922e2031&utm_content=841469511601241316&utm_source=31&utm_term=17&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/368310075760961248/

เว็บไซต์ข้างล่างนี้ให้เรียนรู้ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาเอก

      

  https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1&ved=0ahUKEwig_J7gzorbAhWPXysKHeoHBSsQsKwBCDIoADAB&biw=1280&bih=893

   https://www.pinterest.com/news_hub/4967278830401107974/?utm_campaign=rdboards&e_t=32fce938f941459b8075d0126ce66522&utm_medium=2004&utm_source=31&e_t_s=cta

   https://www.pinterest.com/pin/Aatb7PLuv3uhrpYn-HtCNU6caVXfyi6aqVUfYyigt1NVjKHDN-7Y1Xc/

   https://www.pinterest.com/pin/758926974681257446/?utm_campaign=rdpins&e_t=d90a2676256946b99bc1f1aa514977a9&utm_content=758926974681257446&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/162833342762556137/?utm_campaign=rdpins&e_t=d90a2676256946b99bc1f1aa514977a9&utm_content=162833342762556137&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004

    ชุดฝึกฝนภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบที่สุด

    https://www.pinterest.com/pin/857443216529546443/?utm_campaign=rdpins&e_t=a20907e865a147f799775ac536ef49ba&utm_content=857443216529546443&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/592856738422692108/?utm_campaign=rdpins&e_t=a20907e865a147f799775ac536ef49ba&utm_content=592856738422692108&utm_source=31&utm_term=16&utm_medium=2004

    https://www.pinterest.com/pin/857443216529583257/?utm_campaign=rdpins&e_t=a20907e865a147f799775ac536ef49ba&utm_content=857443216529583257&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

    https://vk.com/antriparto 

    https://www.pinterest.com/josewzl/grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=3f169e30324d46448269170f4be1b270&utm_content=693202636333359686&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/tyan_miran/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=3f169e30324d46448269170f4be1b270&utm_content=509680951518416728&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/imastarin/grammar-english/?utm_campaign=rdboards&e_t=3f169e30324d46448269170f4be1b270&utm_content=621707992248762089&utm_source=31&utm_term=6&utm_medium=2004

         essays

   https://www.pinterest.com/makenzie1676/essays/?utm_campaign=rdboards&e_t=3f169e30324d46448269170f4be1b270&utm_content=824088500503611125&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004

        English  Lessons

   https://www.pinterest.com/asliseraptasdelen/english-teacher/?utm_campaign=rdboards&e_t=3f169e30324d46448269170f4be1b270&utm_content=457959924547792114&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2004

        English  Students

   

   https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=english%20students&eq=English%20students&etslf=2181&term_meta[]=english%7Cautocomplete%7Cundefined&term_meta[]=students%7Cautocomplete%7Cundefined

   https://www.pinterest.com/marilobarrero/english-students/?eq=english%20students&etslf=28782

   https://www.pinterest.com/pin/572731277606987585/?utm_campaign=rdpins&e_t=21151f749ab74f12ab0ddecc947c815a&utm_content=572731277606987585&utm_source=31&utm_term=18&utm_medium=2004

       English  Kids

   

   https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=english%20kids&eq=English%20Kids&etslf=57694&term_meta[]=english%7Cautocomplete%7Cundefined&term_meta[]=kids%7Cautocomplete%7Cundefined

   https://www.pinterest.com/slouissi/?eq=english%20kids&etslf=15181

   https://www.pinterest.com/Sarahsaintropez/english-kids/?eq=english%20kids&etslf=27702

   https://www.pinterest.com/nitigold/english-kids/?eq=english%20kids&etslf=4613

   https://www.pinterest.com/pin/493355334176447734/?utm_campaign=rdpins&e_t=7f6535395fae4f27b989bac7ef05f41a&utm_content=493355334176447734&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

               English  Bachelor

   

     https://www.pinterest.com/pin/668362400924210916/

   https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=english%20bachelor&eq=English%20Bachelor&etslf=42578&term_meta[]=english%7Cautocomplete%7Cundefined&term_meta[]=bachelor%7Cautocomplete%7Cundefined

   https://www.pinterest.com/pin/481674122642487821/

   https://www.pinterest.com/pin/48695239700596554/

   https://www.pinterest.com/pin/716987203150704170/

ลิ้งค์ข้างล่างนี้นักศึกษาชั้นปริญญาตรีจะต้องศึกษาให้เข้าใจ

   https://www.pinterest.com/pin/281615782933968709/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=281615782933968709&utm_source=31&utm_term=18&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/291326669641695052/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=291326669641695052&utm_source=31&utm_term=15&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/268034615308117960/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=268034615308117960&utm_source=31&utm_term=17&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/202099102013874394/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=202099102013874394&utm_source=31&utm_term=16&utm_medium=2012    

                English Master

   

   https://www.pinterest.com/cherry4farm/english-master/?eq=English%20Master&etslf=36627

   https://www.pinterest.com/pin/753086368914260980/

   https://www.pinterest.com/pin/67554063145899305/

   https://www.pinterest.com/pin/AVmZ6Ta8kkcki2mc_1khiFCx7fMHZmwQmE1juEdLdlLGLYB1zVxv0H0/

   https://www.pinterest.com/pin/556757572660118733/

          ลิ้งค์ข้างล่างนี้นักศึกษาชั้นปริญาโทจะต้องเรียนให้เข้าใจ

   https://www.pinterest.com/pin/313070611592023607/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=313070611592023607&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/471963235935445459/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=471963235935445459&utm_source=31&utm_term=14&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/348958671122263320/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=348958671122263320&utm_source=31&utm_term=13&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/23151385569540783/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=23151385569540783&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/427419820868275799/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=427419820868275799&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/291326669641695015/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=291326669641695015&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2012

                 English  Doctor

     

   https://www.pinterest.com/search/pins/?q=english%20doctor&rs=rs&eq=&etslf=3392&term_meta[]=english%7Crecentsearch%7Cundefined&term_meta[]=doctor%7Crecentsearch%7Cundefined

   https://www.pinterest.com/asliseraptasdelen/english-teacher/?utm_campaign=rdboards&e_t=3f169e30324d46448269170f4be1b270&utm_content=457959924547792114&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/389209592776615057/

        ลิ้งค์ข้างล่างนี้นักศึกษาชั้นปริญญาเอกจะต้องเรียนให้เข้าใจ

   https://www.pinterest.com/pin/359443614006101518/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=359443614006101518&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/113223378117507274/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=113223378117507274&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/545920786075548397/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=545920786075548397&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/359443614006101553/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=359443614006101553&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/484911084874068169/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=484911084874068169&utm_source=31&utm_term=6&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/301670875021088185/?utm_campaign=category_pp&e_t=5fe24fc24ff04ae0ad5442f9773811f6&utm_content=301670875021088185&utm_source=31&utm_term=7&utm_medium=2012

              เรียนภาษาอังกฤษจาก Youtube

   

   https://www.pinterest.com/pin/458170962085756519/?utm_campaign=rdpins&e_t=98bbdfd29a2f46cb876e48cf58e075da&utm_content=458170962085756519&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/440015826077891593/

   https://www.pinterest.com/pin/567805465505157484/

   https://www.pinterest.com/pin/593278950886689732/?utm_campaign=rdpins&e_t=98bbdfd29a2f46cb876e48cf58e075da&utm_content=593278950886689732&utm_source=31&utm_term=15&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/593278950886661700/?utm_campaign=rdpins&e_t=98bbdfd29a2f46cb876e48cf58e075da&utm_content=593278950886661700&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/496099715195216979/

   https://www.pinterest.com/pin/762726886866466634/?utm_campaign=rdpins&e_t=98bbdfd29a2f46cb876e48cf58e075da&utm_content=762726886866466634&utm_source=31&utm_term=18&utm_medium=2004

   http://lingolanguage.blogspot.com/2017/06/pronouns.html?spref=pi

    ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งคลิกที่นี่

  

   https://www.pinterest.com/nanaenoah83/english-tips/?utm_campaign=rdboards&e_t=bcf27e598a8b4a5b92452cc11542109b&utm_content=644929677827443558&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/726346246126648321/

   https://www.pinterest.com/pin/726346246126639989/

   https://www.pinterest.com/rramazzotti/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=bcf27e598a8b4a5b92452cc11542109b&utm_content=484981522311688578&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pawanjakhar7997/eng/?utm_campaign=rdboards&e_t=60eca6fc7b3f44c08a8734fec7bcb9ef&utm_content=838021511850831408&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

        Traveling  Thailand

   

   https://www.pinterest.com/pin/762726886866338665/?utm_campaign=rdpins&e_t=98bbdfd29a2f46cb876e48cf58e075da&utm_content=762726886866338665&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004

   http://www.crossingtravel.com/thailand-travel-tag1636/

   https://theblondeabroad.com/thailand/

  

       
              วิวสวยที่ใช้ตบแต่งเว็บไซต์

   https://www.pinterest.com/pin/795237246673991701/

   https://www.pinterest.com/pin/241575967492227744/

   https://www.pinterest.com/pin/586734657675444698/

 

   

         

 

  

  

  

 

 

 

 


    

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 139,924