2.วิชา ไอ ที

 Picture

             
  IT  ย่อมาจาก Information Technology 
   -I   ย่อมาจาก  Information (อินฟอร์เมชั่น) แปลว่า "ข้อมูล, เนื้อความ, ความรู้, ข่าวสาร"
   -T   ย่อมาจาก  Technology (เท็คนอโละยี)   เทคโนโลยีแปลว่า "กลวิธีการผลิต" 

   -Information  Technology  แปลว่า "กลวิธีการผลิตความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ"
   บางทีก็เรียกว่า "ไอซีที"
   -ICT   แปลว่า "กลวิธีการผลิตข้อมูลความรู้และการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ"
      I   ย่อมาจาก   information = ข้อมูล
      C   ย่อมาจาก   communication (คอมมูนิเคชั่น) = การติดต่อสือสาร
      T   ย่อมาจาก   technology  =กลวิธีการผลิต

      -Information Communication Technology  แปลว่า "กลวิธีการผลิตข้อมูลความรู้และการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ"

      -บางครั้งอาจจะเรียกว่า "Hitech ไฮเทค"

         -Hitech   ย่อมาจาก  high  +  Technology

         -Hitech (ไฮเทค)   แปลว่า "การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง"
          คำศัพท์จาก IT
     http://www.widebase.net/itterm/termindex_0.htm
 นี้คือหน่วยกิตของวิชาไอทีที่ใช้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยอินเทอร์เน็ตยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟไทยแลนด์
  หน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรี
รายวิชาของวิชาไอทีสำหรับการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของอินเทอร์เน็ตยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟไทยแลนด์
-CS 100 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ - 20 ชั่วโมงเครดิต
-CS 150 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - 15 ชั่วโมงเครดิต
-CS 180 คอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ - 20 หน่วยกิต
-CS 190 ทฤษฎีการออกแบบการเขียนโปรแกรมภาษา -10 ชั่วโมงเครดิต
-CS 200 ระบบการจัดการฐานข้อมูล -20 ชั่วโมงเครดิต
-CS 250 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ - 20 ชั่วโมงเครดิต
-CS 280 ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์ - 10 ชั่วโมงเครดิต
-CS 290 แนวคิดระบบการดำเนินงาน - 15 ชั่วโมงเครดิต
-CS 300 เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม - 20 ชั่วโมงเครดิต
-CS 350 ซอฟท์แวร์หลักการเครื่องกล - 15 ชั่วโมงเครดิต
-CS 360 ซอฟท์แวร์และระบบการประกันคุณภาพ - 15 ชั่วโมงเครดิต
-CS 400 แนวคิดการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ - 15 ชั่วโมงเครดิต
-CS 450 การประชุมวิชาการโครงการครั้งที่หนึ่งเน้นการจัดการ - 15 ชั่วโมงเครดิต
-CS 460 การประชุมทางวิชาการโครงการครั้งที่สองเน้นการใช้ประโยชน์  - 15 ชั่วโมงเครดิต
   ปริญญาตรีรวม  300  หน่วยกิต

 หน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาโท
-Lower หลักสูตรธุรกิจด้านล่าง  20 หน่วยกิต 
-ACG 2001 หลักการบัญชีหนึ่ง 10 ชั่วโมงเครดิต
-ACG 2011 หลักการบัญชีที่สอง 10 ชั่วโมงเครดิต
-หลักสูตรการศึกษาทั่วไป 25 ชั่วโมงเครดิต 
-SPC 1010 พูด 10 ชั่วโมงเครดิต
  สหวิทยาการศึกษาในคอมพิวเตอร์หรือธุรกิจ 80 ชั่วโมงเครดิต คือ:-
-IDS1 ศึกษาสหวิทยาการ 10 ชั่วโมงเครดิต
-IDS2 ศึกษาสหวิทยาการ 10 เครดิต ชั่วโมง
-IDS3 ศึกษาสหวิทยาการ 10 ชั่วโมงเครดิต
-IDS4 ศึกษาสหวิทยาการ 10 ชั่วโมงเครดิต
-IDS5 Interdiscipkinary ศึกษา 10 ชั่วโมงเครดิต
-IDS6 ศึกษาสหวิทยาการ 10 ชั่วโมงเครดิต
-IDS7 ศึกษาสหวิทยาการ 10 ชั่วโมงเครดิต
-IDS8 ศึกษาสหวิทยาการ 10 ชั่วโมงเครดิต
  รายวิชาอีก 80 ชั่วโมงเครดิต  คือ:- 
-man 3025 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมขององค์กร เครดิต 15  ชั่วโมง
-Mar 3023 การจัดการการตลาด 15 ชั่วโมงเครดิต
-CGS 3302C ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ 15 ชั่วโมงเครดิต
-CIS 3025C ระบบคอมพิวเตอร์แนวคิด 15 ชั่วโมงเครดิต
-ENC 3213 เขียนวิธีการจัดการ 15 ชั่วโมงเครดิต
- CGS 3362C องค์การและเทคโนโลยีของ info.systems 15 ชั่วโมงเครดิต
-FIN 3403 หลักการของการจัดการทางการเงิน 15 ชั่วโมงเครดิต
-COP ไฟล์ 4710C และการจัดการฐานข้อมูล 15 ชั่วโมงเครดิต
-CDA 4503C การสื่อสารข้อมูลและส่งผลกระทบต่อองค์กร 15 ชั่วโมงเครดิต
-ระบบสารสนเทศ 4321C -CIS การวิเคราะห์และการออกแบบ 15 ชั่วโมงเครดิต
-man 4633 กลยุทธ์ระดับโลกและนโยบาย 15 ชั่วโมงเครดิต
-ISM 3210 ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการ 15 ชั่วโมงเครดิต
-CEN 4500 Cpmputer เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม 15 ชั่วโมงเครดิต
-man 4583 การจัดการโครงการ 15 ชั่วโมงเครดิต
-man 4301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20 ชั่วโมงเครดิต
-โครงการ -CIS 4999C สูงสุด 20 ชั่วโมงเครดิต
   ปริญญาโทรวม  400  หน่วยกิต

 หลักสูตรข้างล่างเหล่านี้ให้คลิกขึ้นมาศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท
-ITN306 - เครือข่ายและการปฏิบัติการที่จำเป็น     10    ชั่วโมงเครดิต
-ITN320 - หลักการของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล     10   ชั่วโมงเครดิต
-CST395 - คอมพิวเตอร์ช่วยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CASE) และเครื่องมือ   10   ชั่วโมงเครดิต  
-CST408 - การสื่อสารและระบบเครือข่ายข้อมูล (LAN / WAN) และโครงสร้าง   10   ชั่วโมงเครดิต  
-ITN411 - ระบบและการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย   10   ชั่วโมงเครดิต
-ITN426 - การดำเนินงานเครือข่าย   10    ชั่วโมงเครดิต  
-CST437 - การเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต   10   ชั่วโมงเครดิต
-ITN452 - การออกแบบเครือข่ายและการบริหาร   10   ชั่วโมงเครดิต
-ITN468 - ระบบเครือข่ายเปิด   10   ชั่วโมงเครดิต
-ITN473 - สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ   10   ชั่วโมงเครดิต
-ITN478 - เวิร์คสเตชั่นการกระจายบริหารระบบ   10   ชั่วโมงเครดิต
-ITN484 - การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล   10   ชั่วโมงเครดิต
-ITN487 - วางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ   10   ชั่วโมงเครดิต  
 หลักสูตรที่จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท  
-CST388 - โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ   10   ชั่วโมงเครดิต
-CST394 - การออกแบบฐานข้อมูล   10   ชั่วโมงเครดิต
-CST397 - ข้อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคมผม   10   ชั่วโมงเครดิต
-CST399 - คอมพิวเตอร์ในสังคมโลก   10   ชั่วโมงเครดิต
-CST431 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   10   ชั่วโมงเครดิต
-CST429 - เทคนิคคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   10   ชั่วโมงเครดิต
-CST447 - NT ระบบปฏิบัติการ   10   ชั่วโมงเครดิต  
-CST495 - ข้อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคมที่สองวิชาอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติ: ใด ๆ ที่
ระดับ 200-400 CST, BIS หรือ หลักสูตรไอทีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   20   ชั่วโมงเครดิต

    หลักสูตรจำเป็นที่จะต้องเรียน     220     หน่วยกิต  

  ปริญญาตรีรวม   520   หน่วยกิต
  ปริญญาโทรวม   620   หน่วยกิต
  ภาคการศึกษา   6   ภาคเรียน
  รายการวิชาที่จะต้องเรียน   73   วิชา 

 
  หลักสูตรวิชา IT 
      บทเรียนที่ 1
  ข้อมูลหลักการเทคโนโลยี
   https://www.oilesglobal.com/asia/th/technology/core-technologies.html

   http://www.thaibiotech.info/type-of-biotechnology.php

  http://flukeloveskb.blogspot.com/2012/06/1.html

   http://socialtht.blogspot.com/2011/01/blog-post_834.html

   https://sites.google.com/site/supoldee/thekhnoloyi-laea-nwatkrrm-kar-suksa

   http://suwincha-20biology.blogspot.com/

  https://krusarayut.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0
   http://www.admin.cam.ac.uk/committee/isss/strategy/IT_Strategic_Aims_FINAL.pdf 
   (ppt)Chapter 1 Information Technology:Principles}practices

    http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp

     http://flukeloveskb.blogspot.com/2012/06/1.html 
        บทเรียนที่ 2
  การจัดการระบบสารสนเทศ
    https://sakkrin504.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0
   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - วิกิพีเดีย
   https://sites.google.com/site/vgcgghhj/home/bth-thi-1

   http://naparad.blogspot.com/

   https://mikekomson.wordpress.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0

   http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5128209/1/index1.htm

              บทเรียนที่ 3
   คอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

   http://www.thaiall.com/hci/

   https://blog.uxacademy.in.th/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8

   มีปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ - วิกิพีเดียฟรี ...

   คอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ - บทนำสั้น
   คอมพิวเตอร์ของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์สถาบัน: ยินดีต้อนรับ
   มนุษย์คอมพิวเตอร์ออกแบบปฏิสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัย ...
   คอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ (HCI) ความเชี่ยวชาญ ...
   มนุษย์และคอมพิวเตอร์ออกแบบปฏิสัมพันธ์: สารสนเทศ: องศา ...
  
รูปภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์

         บทเรียนที่ 4
   ทฤษฎีการออกแบบการเขียนโปรแกรมภาษา    
    การเขียนโปรแกรมภาษาทฤษฎี - วิกิพีเดียฟรี ...
   การเขียนโปรแกรมภาษาตำราทฤษฎี - UUCS
  
ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรมภาษา - กรม ...

         บทเรียนที่ 5
   ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

  ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ระบบการจัดการฐานข้อมูล ...
    DBMS (ระบบการจัดการฐานข้อมูล) ความหมาย
    
ระบบการจัดการฐานข้อมูลคืออะไร? - วัตถุประสงค์และ ...

        บทเรียนที่ 6
  
CS 250 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
      
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ - วิกิพีเดียฟรี ...
     PDF] วิเคราะห์และออกแบบระบบ - ผู้อำนวยการของระยะทาง ...
     PDF] 1 แนะนำระบบการวิเคราะห์และออกแบบ 
     ระบบการวิเคราะห์และการออกแบบ - BCA หมายเหตุ
     วิเคราะห์และออกแบบระบบ - SlideShare
     วิเคราะห์และออกแบบระบบ - YouTube
 

        บทเรียนที่ 7
   CS 280 ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์ 
      ระบบคอมพิวเตอร์, ทฤษฎีและเทคโนโลยี - การส่งส่วย ...
      ระบบคอมพิวเตอร์: ทฤษฎีเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ ...
     
ระบบคอมพิวเตอร์: ทฤษฎีเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน ...

         บทเรียนที่ 8
   CS 290 ระบบปฏิบัติการแนวคิด 
      แนวคิดระบบปฏิบัติการ
    [PDF] แนวคิดระบบปฏิบัติการรุ่นที่ 8 - ไอไอที-Qau
    แนวคิดการดำเนินงานระบบ - รุ่นที่ 8 - Avi Silberschatz
    แนวคิดการดำเนินงานระบบ - รุ่น 9 - Avi Silberschatz
  

       บทเรียนที่ 9
   CS 300 เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม 
     เครือข่ายและโทรคมนาคม - Study.com
     ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม - Learn.org
     ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคมบริการ - กอง ...
   
        บทเรียนที่ 10
  CS 350 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
    
[PPT] หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    PDF] เซเว่นหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - ศูนย์
    หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - IEEE ซอฟแวร์ "จาก ...     

       บทเรียนที่ 11
   CS 360 ซอฟแวร์และระบบการประกันคุณภาพ

     การทดสอบระบบซอฟแวร์และการประกันคุณภาพ (Van ...
   การทดสอบระบบซอฟแวร์และการประกันคุณภาพ
   การทดสอบระบบซอฟแวร์และการประกันคุณภาพ - Google หนังสือ
   CITS5501 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ - หน่วย ...
    

       บทเรียนที่ 12
   CS 400 แนวคิดประดิษฐ์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
      รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์: แนวคิด ...
    PDF] ทุนวิจัยในปัญญาประดิษฐ์ ... - อีเอสเอ
    FFAI ปัญญาประดิษฐ์ (แนวคิดและพื้นฐาน ... - MindMeister   
    แนวคิดคอมพิวเตอร์พื้นฐาน - หน้า 420 - ผลการค้นหาของ Google B
      
       บทเรียนที่ 13
   CS 450 การประชุมวิชาการโครงการที่ผมเน้นการจัดการ 
      PDF] ราย MBA โดยเน้นการบริหารจัดการโครงการอะไร ..
    ปริญญาโทเน้นในการบริหารโครงการ 
    [PDF] ปริญญาโทที่มีการบริหารจัดการโครงการเน้น
 
 
    
        บทเรียนที่ 14
    CS 460 การประชุมทางวิชาการครั้งที่สองเน้น -applications 
      รูปภาพสำหรับการประชุมทางวิชาการครั้งที่สองเน้น -applications
     วัยรุ่น Symposium> สหทางฟ็อกซ์ซิตี้

     การประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุ preemphasis OSNR เอาท์พุทแบนใน .. .
        
       บทเรียนที่ 15
     cs
 เครดิตของปริญญาวิทยาศาสตร์ -หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
ดีที่สุดของโทปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 2015       
      ปริญญาโท - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
      ECU | ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตร ...
 
           บทเรียนที่ 16
      csหลักสูตรหมวดบริหารธุรกิจชั้นต่ำ
       
ลดลงสนามกองธุรกิจหลัก | คลีฟแลนด์รัฐ ...
           บทเรียนที่ 17
      ACG 2,001 หลักการบัญชี 1
      
 พื้นฐานหลักการบัญชี - AccountingTools
       หลักการบัญชี | คำอธิบาย | AccountingCoach

           บทเรียนที่ 18
     ACG 2011 หลักการบัญชี 2
       
หลักการบัญชี II - CliffsNotes
      หลักการบัญชี 2 บัญชีปรับแน่นอน ...            
      หลักการบัญชีขั้นพื้นฐานส่วนที่ 2 - YouTube

           บทเรียนที่ 19
     ACGหลักสูตรการศึกษาโดยทั่วไป
       
วิชาศึกษาทั่วไป
      ความต้องการหลักสูตรการศึกษาทั่วไป | วิทยาลัย ...

  ภาษาอังกฤษ: (10 เครดิต)
            บทเรียนที่ 20
     ENC 1101 องค์ประกอบภาษาอังกฤษส่วนที่หนึ่ง 5 เครดิต
    
องค์ประกอบภาษาอังกฤษ - ชั้นกลาง
     รายชื่อฟรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและประกอบการเรียนการสอน
     วิชาภาษาอังกฤษองค์ประกอบ (จากดยุค ... - Coursera ไทย ...

          บทเรียนที่ 21 
   ENC 2102 องค์ประกอบภาษาอังกฤษส่วนที่สอง 5 เครดิต
        หลักสูตร: ENGL002: องค์ประกอบภาษาอังกฤษครั้งที่สอง - Saylor สถาบันการศึกษา
        องค์ประกอบที่สองภาษาอังกฤษ - StraighterLine
        ภาษาอังกฤษประกอบ II (saylor.org) | MOOC รายชื่อ
        ภาษาอังกฤษประกอบ II - CourseTalk
        DF] ENG 102 องค์ประกอบภาษาอังกฤษครั้งที่สองรายละเอียดหลักสูตร
        PDF] ภาษาอังกฤษครั้งที่สององค์ประกอบ ENC-102-TE
        
รูปภาพสำหรับองค์ประกอบอังกฤษ ii

         บทเรียนที่ 22
     มนุษยศาสตร์ / วิจิตรศิลป์ (10 เครดิต) 
        มนุษยศาสตร์และวิจิตรศิลป์ - การให้คำแนะนำ
      PDF] มนุษยศาสตร์ / วิชาวิจิตรศิลป์
      มนุษยศาสตร์และวิจิตรศิลป์ - เคปกลัววิทยาลัยชุมชน
      วิจิตรศิลป์และมนุษยศาสตร์ | วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
      มนุษยศาสตร์และวิจิตรศิลป์ - วิทยาลัยศิลปศาสตร์และ ...

          บทเรียนที่ 23
     AML 1000 วรรณคดีอเมริกัน 5 ชั่​​วโมงเครดิต 
        วรรณคดีอเมริกัน - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
       วรรณคดีอเมริกัน | เรื่องสั้นและวรรณกรรมคลาสสิก
       วรรณคดีอเมริกัน | Britannica.com
       วรรณคดีอเมริกันเว็บไซต์
       วรรณคดีอเมริกัน

          บทเรียนที่ 24
    ENL 1000 วรรณคดีอังกฤษ 5 ชั่วโมงเครดิต 
        วรรณคดีอังกฤษ - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
       วรรณคดีอังกฤษ - โครงการ Gutenberg
       บีบีซี - ซีเอส bitesize - วรรณคดีอังกฤษ
       วรรณคดีอังกฤษ - หลักสูตรปริญญาระดับปริญญาตรี ...
       วรรณคดีอังกฤษบนเว็บ
       วรรณคดีอังกฤษ | Britannica.com

        ทเรียนที่ 25
    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (5 ชั่วโมงเครดิต) 
      วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - การพิมพ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
     เกษตรศาสตร์วารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | การศึกษาระดับปริญญาตรี
     องศาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | มหาวิทยาลัยด้าน
     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - Merriam-Webster
     PDF] วิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้รับการอนุมัติรายชื่อหลักสูตร - มหาวิทยาลัยคอร์เนล ...
     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | กำหนดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ Dictionary.com
     
รูปภาพสำหรับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

           บทเรียนที่ 26
   BSC 1,005 ทั่วไปชีววิทยา 5 ชั่วโมงเครดิต 
       ชีววิทยาทั่วไป
     [PDF] ทั่วไปชีววิทยาต้องการเมเจอร์ - มหาวิทยาลัยมิชิแกน
     ชีววิทยาทั่วไป - ชีววิทยาบรรยายฟรีวิดีโอ - เรียนทีวี
     PDF] BS ชีววิทยาทั่วไป - ภาควิชาชีววิทยา - มหาวิทยาลัย
     รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไป - ชีววิทยาที่วิทยาลัยมอนต์
     [PDF] ตัวเลือกชีววิทยาทั่วไป - รัฐเพนน์มหาวิทยาลัยกรม ..
     
รูปภาพสำหรับชีววิทยาทั่วไป

           บทเรียนที่ 27
    สังคมศาสตร์ (5 ชั่วโมงเครดิต) 
      สังคมศาสตร์ - วิกิพีเดีย
      สังคมศาสตร์ - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
      องศาสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยยอดนิยม
      สังคมศาสตร์ | วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ...
      วารสารสังคมศาสตร์ - เอลส์
      เกษตรศาสตร์วารสารสังคมศาสตร์
      
รูปภาพสำหรับสังคมศาสตร์

            บทเรียนที่ 28
    POS 1041 รัฐศาสตร์ 5 ชั่วโมงเครดิต 
      
รัฐศาสตร์ - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
      รัฐศาสตร์ 
      
รัฐศาสตร์
      บทนำ | ภาควิชารัฐศาสตร์ 
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางการเมือง   
      การศึกษารัฐศาสตร์       
      
รูปภาพสำหรับรัฐศาสตร์
       บทเรียนที่ 29

   พฤติกรรมศาสตร์ (10 ชั่วโมงเครดิต) 
        วิทยาศาสตร์พฤติกรรม - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
      พฤติกรรมศาสตร์ - MDPI.com
      พฤติกรรมงานวิทยาศาสตร์ | การศึกษาและข้อมูลอาชีพ
      พฤติกรรมศาสตร์หน่วย - เอฟบีไอ
      พฤติกรรมศาสตร์ | Britannica.com

        บทเรียนที่ 30
  PSY 1012 รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 5 ชั่วโมงเครดิต
        รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา - ตำราหนังสือเปิด ...
      เปิดหลักสูตรเยล | รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
      รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา - มหาวิทยาลัยโตรอนโต | Coursera
      รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา | edX
      รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา | edX
      แนะนำจิตวิทยา - หลักสูตรความผิดพลาดจิตวิทยา # 1 - YouTube

            บทเรียนที่ 31
   SYG 1000 สังคมวิทยา 5 ชั่วโมงเครดิต
      สังคมวิทยา - วิกิพีเดีย
     สังคมวิทยา
     สังคมวิทยาการศึกษา: สังคมวิทยาการศึกษา - หน้าบ้านจอมยุทธ
     รายวิชา (บทนำ ...

    คอมพิวเตอร์ (10 ชั่วโมงเครดิต) 
           บทเรียนที่ 32  
    CGS 1003 รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 ชั่วโมงเครดิต
         รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - Wikiversity
       รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น
       รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ - วิกิพีเดีย ...
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
       บทนำสู่คอมพิวเตอร์ - วิธีใช้ของ Windows

          บทเรียนที่ 33
   CGS 1,004 วิจัยคอมพิวเตอร์ 5 ชั่วโมงเครดิต
     
คอมพิวเตอร์วิจัย Pvt จำกัด บน Behance        
      งานคอมพิวเตอร์การวิจัย (Pvt.) จำกัด - Rozee
      คอมพิวเตอร์วิจัย Pvt Ltd | LinkedIn  
     
วิจัยคอมพิวเตอร์ (Pvt) จำกัด

     บทเรียนที่ 34    
  การสื่อสาร (5 ชั่วโมงเครดิต) 
      สื่อสาร
    ความหมายของการสื่อสาร - ภาษาไทยเพื่อรับการสื่อสาร

       บทเรียนที่ 35   
  SPC 1010 พูด 5 ชั่​​วโมงเครดิต 
    คำพูด - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
   ยอด 100 สุนทรพจน์ - สำนวนอเมริกัน   
   
รูปภาพสำหรับคำพูดของ

       บทเรียนที่ 36
  การศึกษาในสหวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือธุรกิจ (40 ชั่วโมงเครดิต) 
     โปรแกรม: สหวิทยาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ...
    สหวิทยาการศึกษาปริญญาข้อมูลโปรแกรม  
 
         บทเรียนที่ 37
   IDS1 ศึกษาสหวิทยาการ 5 ชั่วโมงเครดิต
    สหวิทยาการศึกษา - เบลัวต์วิทยาลัย
    สหวิทยาการการศึกษา - มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอร์ทแคโรไลนา
    สหวิทยาการศึกษา - มหาวิทยาลัยดุ๊ก     
    สหวิทยาการศึกษา | SDSU

       บทเรียนที่ 38
  IDS2 ศึกษาสหวิทยาการ 5 ชั่วโมงเครดิต 
    สหวิทยาการศึกษาเมเจอร์ | วิทยาลัยจอร์จทาวน์
   สหวิทยาการศึกษา - จดหมายและวิทยาศาสตร์ - UC Berkeley
   สหวิทยาการศึกษา - UMBC

        บทเรียนที่ 39
 IDS3 สหวิทยาการศึกษา 5 ชั่วโมงเครดิต
     [PDF] สหวิทยาการการศึกษาในสามหน่วย (IS3D) สาขาวิชาเอก
    สหวิทยาการศึกษา - จดหมายและวิทยาศาสตร์ - UC Berkeley
    PDF] สหวิทยาการศึกษา

         บทเรียนที่ 40
  IDS4 ศึกษาสหวิทยาการ 5 ชั่วโมงเครดิต 
      DF] สหวิทยาการศึกษา (IDS4) 240101
     สหวิทยาการศึกษา - Old Dominion มหาวิทยาลัย
     [PDF] สหวิทยาการศึกษา

        บทเรียนที่ 41
  IDS5  ศึกษาแบบสหวิทยาการ 5 เครดิต
       PDF] สหวิทยาการศึกษา
      สหวิทยาการศึกษาเมเจอร์ | วิทยาลัยจอร์จทาวน์
      สหวิทยาการศึกษา - จดหมายและวิทยาศาสตร์ - UC Berkeley

        บทเรียนที่ 42
 IDS6 ศึกษาสหวิทยาการ 5 ชั่วโมงเครดิต 
       สหวิทยาการศึกษา - UMBC
     [PDF] สหวิทยาการศึกษา
     PDF] สหวิทยาการศึกษา

        บทเรียนที่ 43
  IDS7 ศึกษาสหวิทยาการ 5 ชั่วโมงเครดิต 
      สหวิทยาการศึกษา - จดหมายและวิทยาศาสตร์ - UC Berkeley
      สหวิทยาการศึกษาเมเจอร์ | จอร์จทาวน์วิทยาลัย
      สหวิทยาการศึกษา - UMBC

       บทเรียนที่ 44
 IDS8 ศึกษาสหวิทยาการ 5 ชั่วโมงเครดิต 
       PDF] สหวิทยาการศึกษา
      PDF] สหวิทยาการศึกษา
      สหวิทยาการศึกษา - จดหมายและวิทยาศาสตร์ - UC Berkeley

 หลักสูตรหมวดรายวิชาเครดิต 80
      บทเรียนที่ 45
MAN 3025 รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร credithours 5  เครดิต
     
MGMT 405: รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและองค์กร ...
     PDF] บทที่ 1 รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและองค์กร
     แนะนำการจัดการและพฤติกรรมองค์การ (คน ...
     DOC] รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการจัดการ 

      บทเรียนที่ 46
3023 การจัดการการตลาด 5 ชั่วโมงเครดิต 
      การจัดการการตลาด - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี     
     การจัดการการตลาด - ABE 
     การจัดการการตลาด - SlideShare
     
รูปภาพสำหรับการจัดการการตลาด      
       บทเรียนที่ 47

CGS 3302C การจัดการระบบสารสนเทศ 5 ชั่วโมงเครดิต 
   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - วิกิพีเดียฟรี ...   
    การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) - สารานุกรม ... 
   
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
    การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS)
   
     บทเรียนที่ 48

CIS 3025C ระบบคอมพิวเตอร์แนวคิด 5 ชั่วโมงเครดิต  
    คอมพิวเตอร์แนวคิดระบบ - Somkieat Computer Inc. - ขาตั้งกล้อง
   แนวความคิดของระบบคอมพิวเตอร์ (MIS) - SlideShare

    บทเรียนที่ 49
ENC 3213 เขียนผู้จัดการ 5 ชั่วโมงเครดิต 
   
การเขียนสำหรับผู้บริหาร - eBook - เคนดอลล่า
   การเขียนสำหรับผู้บริหาร - MIT
   เขียนสำหรับผู้บริหาร - โรงเรียนเท็ปเปอร์ของธุรกิจ
     
    บทเรียนที่ 50
CGS 3362C
องค์การและเทคโนโลยีของระบบข้อมูล   5  ชั่วโมงเครดิต
  
Organizational การบริหารจัดการและเทคโนโลยีขนาด ...   
  
องค์กรด้านกฎหมายและเทคโนโลยีขนาดของ .. .

   บทเรียนที่ 51
FIN 3403 หลักการของการจัดการทางการเงิน 5 ชั่​​วโมงเครดิต
   
  10 หลักการพื้นฐานของการบริหารการเงิน - Quicken - ตรัสรู้
  หลักการจัดการทางการเงิน - Cognella ร้านค้าชื่อเรื่อง  
 
DOC] การบริหารจัดการทางการเงิน: หลักการและการปฏิบัติ
   
      บทเรียนที่ 52
COP 4710C ไฟล์และการจัดการฐานข้อมูล 5 ชั่​​วโมงเครดิต 

    CMPUT 291: รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟล์และการจัดการฐานข้อมูล
    [PDF] บทที่ 1: ความรู้เบื้องต้นของระบบการจัดการฐานข้อมูล ...

   บทเรียนที่ 53
CDA 4503C การสื่อสารข้อมูลและส่งผลกระทบต่อองค์กร 5 ชั่วโมงเครดิต   

     Introduction บทนำสื่อสารข้อมูล
    PDF] การสื่อสารขอมูล (การสื่อสารข้อมูล) 
   
DOC] การวิเคราะห์ผลกระทบขององค์กรแผน
    ผลกระทบขององค์กร - กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

     บทเรียนที่ 54
CIS 4321C วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการออกแบบ 5 ชั่​​วโมงเครดิต
     [PDF] ข้อมูลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ - กรม ...
     ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ...

       บทเรียนที่ 55
MAN 4633 กลยุทธ์ระดับโลกและนโยบาย 5 ชั่​​วโมงเครดิต 

   นโยบายระดับโลกและสถาบันกลยุทธ์ - Academia.edu  
   PDF] ยุทธศาสตร์โลกยุโรป: สิบความท้าทายที่สำคัญ Lehne ...

      บทเรียนที่ 56
   ISM 3210 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 5 ชั่​​วโมงเครดิต

      PPT] ระบบการจัดการการสนับสนุน
     ระบบการจัดการการสนับสนุน - วิกิพีเดีย

     บทเรียนี่ 57
  CEN 4500
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม  5  ชั่วโมงเครดิต
 
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม - รองใน .​​..    
  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม - Learn.org
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม | โรงเรียน ...

      บทเรียนที่ 58
   MAN 4583 การจัดการโครงการ 5 ชั่​​วโมงเครดิต 
    
การจัดการ roject - วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
     การบริหารโครงการ: พื้นฐานความสำเร็จ - สนาม ...     
   
PPT] การบริหารจัดการโครงการ

      บทเรียนที่ 59
   MAN 4301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 ชั่​​วโมงเครดิต
    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - วิกิพีเดียฟรี ...
    PDF] การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
    การบริหารงานบุคคล  
    
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - YouTube

     บทเรียนที่ 60
   CIS 4999C สินเชื่อโครงการที่เป็นจุดูงสุด  5  ช่วโมงเครดิต
      Capstone โครงการ | ดยุคโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัย 
      Capstone โครงการ - มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียโรงเรียน.

 โปรดคลิกที่หมายเลขของหลักสูตรด้านล่างเพื่อดูความต้องการหลักของหลักสูตร
    บทเรียนที่ 61
ITN306 - เครือข่ายการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับระบบ

   เครือข่ายและสิ่งจำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการ | ไอที ...    
  PDF] ไอที Essentials ครั้งที่สอง: เครือข่ายระบบปฏิบัติการ - ซิสโก้
  ไอที Essentials ครั้งที่สอง: เครือข่ายระบบปฏิบัติการ

     บทเรียนที่ 62
 ITN320 - หลักการของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
   การรักษาความปลอดภัยข้อมูล - Amazon.com
  [PDF] หลักการของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล - CengageBrain.com
  หลักการของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล - วิกิพีเดียฟรี ...
  หลักการของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล - Google หนังสือ

     บทเรียนที่ 63
 CST395 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ช่วย (CASE) เครื่องมือ
   - วิศวกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วย - Webopedia
    [PPT] กรณีเครื่องมือ

      บทเรียนที่ 64  
 CST408 - การสื่อสารและระบบเครือข่ายข้อมูล (LAN / WAN) 
    รูปแบบไฟล์ PDF] ข้อมูลเครือข่ายการสื่อสาร   
   ของเครือข่ายประเภท: LAN, WAN, WLAN, MAN, SAN, PAN ...
    PDF] ข้อมูลเครือข่ายการสื่อสาร

   บทเรียนที่ 65
 ITN411 - ระบบและการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
   และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย - Vrije แตท์อัมสเตอร์ดัม   
  ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายพลัส (NSSPlus)

   บทเรียนที่ 66
 ITN426 - การดำเนินงานเครือข่าย =การดำเนินงานเครือข่าย
    การดำเนินงานเครือข่าย - Etihad.com
   เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการ - NOC | EnerNOC

   ทเรียนที่ 67
 CST437 - การเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต 
   การเข้ารหัสและ Internet Security - มหาวิทยาลัยเลสเตอร์
  PDF] Internet Security และการเข้ารหัส  

    บทเรียนที่ 68
 TN452 - การออกแบบเครือข่ายและการบริหาร 
  เครือข่ายการออกแบบและบริหาร
  เครือข่ายการออกแบบและการบริหาร - โปชุมชน ...

      บทเรียนที่ 69
  ITN468 - เปิดระบบเครือข่าย
   เปิดระบบเครือข่าย - ออนไลน์
  เปิดระบบเครือข่าย - ACM ห้องสมุดดิจิตอล   

    บทเรียนที่ 70
 ITN473 - สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ 
    ระบบปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม - PostgreSQL
   ระบบปฏิบัติการ Windows สิ่งแวดล้อม

     บทเรียนที่ 71
  ITN478 - กระจายการบริหารระบบเวิร์กสเตชัน
     CA MICS® Q & R เวิร์คสเตชั่ Server จัดการกระจาย 
     [PDF] ecentralising กระจายการบริหารระบบ - Usenix

     บทเรียนที่ 72
 ITN484 - ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 
     [PDF] ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในนิว ...
    การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ: Modelling ..

           บทเรียนที่ 73
ITN487 - วางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
   PPT]เทคโนโลยีสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร     
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ - The Graduate School ...
   PDF]แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
   การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารโซ่ ...
   [PDF]แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology ...
   [DOC]บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการ
 วิชาเลือกที่แนะนำ (5 วิชา): -
  1.CST388 - โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  2.CST394 - การออกแบบฐานข้อมูล
  3.CST397 - ข้อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคม
  4.CST399 - คอมพิวเตอร์ในสังคมโลก
  5.CST431 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ระบบสารสนเทศ
-CST447 - NT ระบบปฏิบัติการ
-CST495 - ข้อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคมที่สองของวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติใด ๆ
200-400 ระดับ CST, BIS หรือไอทีหลักสูตรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
    -วิชา Information  Technology 
   -Total ชั่วโมงเครดิต: 520
   -Total ภาคการศึกษา: 6
   -Total รายวิชา: 73
      วิชาภาคบังคับ
    ผู้ที่เรียนวิชา IT จะต้องอ่านและเรียนเว็บไซต์นี้ทุกคอลัมน์ทั้งปริญญาตรี, และโท
      https://www.edx.org/course/subject/computer-science
 

              ประโยชน์ของ IT
         ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ - Blog eduzones
       ข่าวไอที-ที่สุดในโลก
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน | This WordPress ...
       บทบาท ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) มา ใช้ ใน ธุรกิจ
       ผลกระทบของ IT ที่มีต่อองค์กร บุคคลและสังคม - no-poor.com
       เทคโนโลยีสารสนเทศ
       รูปภาพสำหรับ IT ที่มีประโยชน์
       ภาพเพิ่มเติมสำหรับ IT ที่มีประโยชน์
       เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร
       เว็บไซต์ NANA :: บทความ ดีดี เกี่ยวกับ สินค้าไอที ที่เป็นประโยชน์ ...
       ไทยสมุทรประกันชีวิต องค์กรมากประสบการณ์ ที่ให้ความ ... - UIH
       17.45 น. วันนี้ ติดตามรับฟังเรื่องไอทีมีประโยชน์กับคุณป้อม ภาวุธ ...
       
เรื่องที่นำเสนอไปในไอที24ชั่วโมงวันนี้ค่ะ ดูไฮไลท์ เทคโนโลยีต่างๆ ...

            IT ที่นำมาใช้กับชีวิตประจำวัน
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน | This WordPress ...
      เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน - Montfort College Primary ...
      เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน - PNRU#261 - Google Sites
      รูปภาพสำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
      ภาพเพิ่มเติมสำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
       เอกสารประกอบ - 885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
       บทที่ 6 การประยุกต์ใช้สารสนเทศในชีวิตประจำวัน | Anchalee ...
       PDF]เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ร
       เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
       เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน - SlideShare
       
การประยุกต์ใช้สารสนเทศในชีวิตประจำวัน - การจัดการสารสนเทศยุค ..


           วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับ IT
          วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
         เอกสารวิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - Sites
         บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - e-Learning
         DOC]ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
         วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (ช 0247) - ราย ...
         [PDF]คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ...
         http://www.it-guides.com/

      You are the first person in Thailand who graduated from IT to this university.

 ผู้ที่จะเรียนทางอินเตอร์เนทจะต้องมีเครื่องมือ  5  อย่าง  คือ:-

   1.มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี

   2.สามารเล่นคอมพิวเตอร์ได้ในขั้นดี

   3.มีเครื่องมือ  5  อี  ประกอบในการเรียน  คือ:-

      3.1 Email

      3.2  Ebook

      3.3 Elearning

      3.4 Etraining

      3.5 Ecommerce

     

  

             วิชา IT จาก edX University

       https://www.edx.org/course?search_query=information+technology

        https://www.edx.org/

        http://online-learning.harvard.edu/

        https://www.coursera.org/

              ไอ.ที ที่น่าศึกษา

  

   https://www.xn--12c1bij4d1a0fza6gi5c.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5

   https://www.aripfan.com/10-trend-technology-2016/

   https://www.beartai.com/category/news/itnews

   http://it-grads.nida.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5

   https://www.it24hrs.com/2016/10-trend-technology-thailand-2560/

   https://www.dek-d.com/tcas/15022/

   https://news.kapook.com/it

        I T  จาก Pinterest

       

  https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=information%20technology&eq=Information%20Technology&etslf=28183&

  https://www.pinterest.com/

  https://www.pinterest.com/jb_atsul/it/?utm_campaign=rdboards&e_t=59088f13e0384324a7ba23efbe0e6b01&utm_content=851673048221306586&

  https://www.pinterest.com/adambellefontaine/it-and-technology/?utm_campaign=rdboards&e_t=59088f13e0384324a7ba23efbe0e6b01&utm_content=589830951136257257&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004

          Technology From Pinterest

    

  https://www.pinterest.com/eliselcdb/technology/?utm_campaign=rdboards&e_t=9e1da5aaadd64a25837a1b68507e453b&utm_content=511088326401795481&

  https://www.pinterest.com/news_hub/4934660977837753291/?utm_campaign=rdboards&e_t=9e1da5aaadd64a25837a1b68507e453b&utm_medium=2004&utm_source=31&e_t_s=cta

  https://www.pinterest.com/johnclewis/technology/?utm_campaign=rdboards&e_t=59088f13e0384324a7ba23efbe0e6b01&utm_content=272116071174262153&

         IT From Pinterest

  https://www.pinterest.com/pin/155374255868096012/?utm_campaign=search_rmkt&e_t=6324056b59e546e0805686d68fb23cbe&utm_content=155374255868096012&

  https://www.pinterest.com/pin/557601997608083472/?utm_campaign=search_rmkt&e_t=6324056b59e546e0805686d68fb23cbe&utm_content=557601997608083472&

  https://www.pinterest.com/pin/354095589437126322/?utm_campaign=search_rmkt&e_t=6324056b59e546e0805686d68fb23cbe&utm_content=354095589437126322&

  https://www.pinterest.com/pin/620441286136389755/?utm_campaign=search_rmkt&e_t=6324056b59e546e0805686d68fb23cbe&utm_content=620441286136389755&

  https://www.pinterest.com/pin/639159372088238295/?utm_campaign=rdpins&e_t=8daa741fa7ad491cb7f181067013418e&utm_content=639159372088238295&

  https://www.pinterest.com/audreybear8347/pc-stuff-i-really-need-to-do/?utm_campaign=rdboards&e_t=1fd204aeafb246579479273aa77812a1&

        Li - Fi  Technology

  https://www.pinterest.com/pin/491033165614179467/

  https://www.pinterest.com/psychob1scu1t/technology/?utm_campaign=rdboards&e_t=dd3c2e39bb5f4da6b85db526c9a59689&utm_content=369858256837385018&

  https://www.pinterest.com/eliselcdb/technology/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=511088326401795481&

  https://www.pinterest.com/news_hub/4951421795218506547/?utm_campaign=category_pp&e_t=47af8ae0b0574957b08402446052a5ae&utm_medium=2012&utm_source=31&e_t_s=cta

  https://www.pinterest.com/nikkiburgett/education/?utm_campaign=rdboards&e_t=0514c41a444647df87a9b6d133430323&utm_content=206321295367871290&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004

          เทคโนโลยี่เกี่ยวกับโครงสร้างคอมพิวเตอร์

  https://www.pinterest.com/pin/10907224081988865/?utm_campaign=category_pp&e_t=9c23674098f1455f83601e0b8c64a08b&utm_content=10907224081988865&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2012&news_id=4955497882707834229

  https://www.pinterest.com/pin/774124920593675/?utm_campaign=category_pp&e_t=9c23674098f1455f83601e0b8c64a08b&utm_content=774124920593675&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2012&news_id=4955497882707834229

     คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงอาทิตย์

  

  https://www.pinterest.com/pin/510243832774912487/

  https://www.pinterest.com/pin/403494447835809153/

  https://www.pinterest.com/pin/769904498771484485/

         โทรศัพท์ที่ใช้แสงอาทิตย์

   

   https://technology.thaiza.com/SOLAR-HYBRID-SH6230C-%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C/175142/

  https://www.pinterest.com/pin/400750066816586425/

   https://streetpriceit.wordpress.com/2015/03/25/power-bank-es500-30000mah/

   http://news.siamphone.com/news-00915.html

        วิธีเพิ่มการเก็บพื้นที่ในโทรศัพท์แลแท็บเล็ต

       10 วิธีเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลบน Android ทั้งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ใช้งานอย่างไร ไม่ให้ตัวเครื่องเต็มเร็ว!

  https://www.techmoblog.com/how-to-free-up-storage-space-on-your-android-phone/

 

            10 สุดยอดนวัตกรรม ไอ ที

  

   https://www.posttoday.com/it/265762

   https://www.marketingoops.com/uncategorized/sanook-top-ten-innovation-2014/

   https://www.facebook.com/it24hrs/posts/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2017-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-httpsyoutubec3ffepgde_k/1648679115194937/

                                สุดยอด ไอ ที

  

   https://www.techxcite.com/topic/20265.html

   http://www.ninethaiphone.com/?p=45258

   https://www.marketingoops.com/uncategorized/sanook-top-ten-innovation-2014/

     

   https://news.thaiware.com/8152.html

      

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 139,924