10.วิชานักธรรม-บาลี

                                               วิชานักธรรม-บาลี

 
 

   

                              นักธรรมชั้นตรี
    
   -หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  แบ่งออกเป็น  ๖  เล่ม คือ:-
      ๑.กระทู้
      ๒.พุทธประวัติ
      ๓.ธรรมวิภาค
      ๔.วินัยมุข เล่ม ๑
      ๕.พุทธภาษิต เล่ม ๑
      ๖.ศาสนพิธี
หลักสูตรนักธรรมชั้นตรีให้เปิดดูที่ลิ้งก์ข้างล่างนี้
  http://siri.ac.th/Article/stories.htm
  http://www.xn--12c9b1aha5ai6e7a.com/
  http://www.watconcord.org/miscellaneous/213-2011-09-10-16-00-40
  http://www.learntripitaka.com/Theologina2.html

  เรียนนักธรรมตรี จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=i__r1UCe6VI
   https://www.youtube.com/watch?v=yFuonwe8n5I
     วิชาศาสนพิธี
 
https://www.youtube.com/watch?v=XWnRtnXAvIA
 
http://www.lc2u.com/quiz/includes/S_01_sasanapiti.html
  http://www.xn--12c9b1aha5ai6e7a.com/2013/08/kengkhosop-satsanaphithi-nakthamtri-1.html
 
http://home.palapanyo.com/files/tpd/index.php?f=Theologina/Content_01/13/src/000000.txt
     เรียนศาสนพิธีจาก Youtube
 
https://www.youtube.com/watch?v=XWnRtnXAvIA
      พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
 
http://www.phrayai.net/doc/good_24.pdf
                   นักธรรมชั้นโท
   จงเปิดลิงก์หลักสูตรนักธรรมชั้นโทข้างล่างนี้ขึ้นมาอ่าน
   
  http://www.puthakun.org/puthakun/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:2012-09-03-00-46-19&catid=161:2012-09-03-00-11-13    
          ๑.วิชาพุทธภาษิตเล่ม ๒
        ๒.วิชาธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒
            ๓.วิชาอนุพุทธประวัติ
           ๔.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
        ๕.วิชาธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีติกถา)
        ๖.วิชาวินัยมุขเล่ม ๒
           http://www.amnad.com/webpage/dhamma2.htm         
       หลักสูตรนักธรรมชั้นโทครบทุกวิชา
      http://www.siri.ac.th/Article/stories.htm
    เรียนวิชานักธรรมชั้นโทจาก Youtube
      https://www.youtube.com/watch?v=4MA_EZHvPwE
  
https://www.youtube.com/watch?v=GGV-DBvecRA
   https://www.youtube.com/watch?v=1R1EntEnNX4&t=109s
                           นักธรรมชั้นเอก
      
    หลักสูตรของนักธรรมชั้นเอก  มี  ๙   เล่ม  คือ:- 
     ๑.
ธรรมวิจารณ์
    ๒. พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓   
    ๓.วินัยมุข เล่ม ๓  
    ๔.
พระมงคลวิเสสกถา   
    ๕.ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) 
    ๖.สมถกัมมัฏฐาน   
    ๗.
วิปัสสนากัมมัฏฐาน     
    ๘.ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา  
    ๙.มหาสติปัฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร

     จงเปิดลิ้งก์หลักสูตรนักธรรมชั้นเอกข้างล่างนี้ขึ้นมาอ่าน
   http://www.learntripitaka.com/Theologina2.html
   http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
   http://www.watconcord.org/miscellaneous/213-2011-09-10-16-00-40
   http://www.trilakbooks.com/product-category/244088/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81-%E0%B9%81
   https://sites.google.com/site/watbosthbanphrak/baeb-prakxb-kar-reiyn-nak-thrrm-chan-xek

   http://www.puthakun.org/puthakun/index.php?option=com_content&view=article&id=1208:2012-09-03-00-53-28&cat    id=162:2012-09-03-00-11-31
            ธรรมศึกษา
   http://siri.ac.th/Article/stories.htm
    เรียนวิชานักธรรมชั้นเอกจาก  Youtube
  https://www.youtube.com/watch?v=vOC461HIejc
   https://www.youtube.com/watch?v=Rh5nYKqk7C4
   https://www.youtube.com/watch?v=_VpJBYi07aw
   https://www.youtube.com/watch?v=HtyBmW9VJYc
   https://www.youtube.com/watch?v=KmwhvNFP2qw
               วิชาภาษาบาลี       
http://www.gongtham.net/web/news.php

        วิชาภาษาบาลี
   วิชาภาษาบาลีมี  ๒  ชนิด  คือ:-
    ๑.บาลีน้อย      ถ้าสอบได้เปรียญ  ๓  ขึ้นไป  จะได้รับคำนำหน้าว่า "มหา"
    ๒.บาลีใหญ่     ถ้าสอบได้จะได้รับคำหน้าว่า "มหาเมธี" 

                  บาลีน้อย
   -บาลีน้อยแบ่งหลักสูตรการศึกษาออกเป็น  ๘  ชนิดคือ
         ๑.ประโยค ๑ - ๒ และเปรียญตรีปีที่ ๑ - ๒ หมวดบาลีศึกษา หลักสูตรใช้
            ๑.๑ วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑ - ๔
             ๑.๒วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ๔ เล่ม  คือ อักขรวิธี, วจีวิภาค, วากฺยสัมพันธ์, ฉันทลักษณะ
         ๒.ประโยค ป.ธ.๓    หลักสูตรใช้
           ๒.๑วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ - ๘
           ๒.๒วิชาสัมพันธ์ไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ - ๘
           ๒.๓วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ๔  เล่ม  คือ อักขรวิธี, วจีวิภาค, วากฺยสัมพันธ์, ฉันทลักษณะ
           ๒.๔วิชาบุรพภาค ข้อเขียนภาษาไทย โดยแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบลักษณะวรรคตอน ตัวอักษรตามสมัยนิยม หลักสูตรใช้หนังสือที่ควรรู้ เช่น จดหมายทางราชการ เป็นต้น
         ๓.ประโยค ป.ธ.๔
            ๓.๑วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑
            ๓.๒วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑
         ๔.ประโยค ป.ธ.๕
          ๔.๑วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๒ ถึง ภาค ๔
            ๔.๒ วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๕
         ๕.ประโยค ป.ธ.๖
           ๕.๑วิชาแปลไทยเป็นมคธหลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ - ๘
           ๕.๒วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ตติย-จตุตฺถ-ปญฺจมสมนฺตปาสาทิกา
     ** หมายเหตุ  แต่ในการสอบกรรมการจะแปลประโยคที่ออกสอบเป็นความไทย โดยสันทัด หรืออาจดัดแปลงสำนวนและท้องเรื่อง หรือตัดตอนที่ต่างๆ มาเรียงติดต่อกันเป็นประโยค สอบไล่ก็ได้สามเณรเดินทางสู่สถานที่เรียนภาษาบาลี
        ๖.ประโยค ป.ธ.๗
           ๖.๑วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
            ๖.๒วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ปฐม-ทุติยสมนฺตปาสาทิกา
         ๗.ประโยค ป.ธ.๘
              ๗.๑วิชาแต่งฉันท์มคธ แต่งฉันท์เป็นภาษามคธ 3 ฉันท์ใน จำนวน 6 ฉันท์ คือ:-
      (๑) ปัฐยาวัตร  (๒) อินทรวิเชียร  (๓) อุเปนทรวิเชียร  (๔) อินทรวงศ์  (๕) วังสัฏฐะ  (๖) วสันตดิลก
      หมายเหตุ  ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
             ๗.๒วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ปฐมสมนฺต-ปาสาทิกา
             ๗.๒วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทฺธิมคฺค
         ๘.ประโยค ป.ธ.๙
            ๘.๑วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งมคธจากภาษาไทยล้วนข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
            ๘.๒วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทฺธิมคฺค
            ๘.๓วิชาแปลมคธเป็นไทยหลักสูตรใช้หนังสือ อภิธมฺมตฺถวิภาวินี
     จงเปิดลิ้งก์บาลีไวยกรณ์ข้างล่างเหล่านี้ขึ้นมาอ่าน
     
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5    
          http://www.mahapali.com/main.php 
         http://www.palidict.com/content/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
         http://www.palidict.com/
         http://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
         http://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
        
http://www.mahapali.com/main.php
       
เรียนภาษาบาลีที่นี่ไม่ต้องไปไหน
  
http://paliwatdoisuthep.blogspot.com/
  
http://paleetraining.blogspot.com/
  
http://www.thepathofpurity.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
   เรียนบาลีไวยกรณ์จาก Youtube
 
  https://www.youtube.com/watch?v=Xz7U2gc5I1s
   https://www.youtube.com/watch?v=IhQ41ubEaMY
   https://www.youtube.com/watch?v=idBV61yXIPQ
  
https://www.youtube.com/watch?v=01YRbZa5hgk
   
https://www.youtube.com/watch?v=Xz7U2gc5I1s&list=PLN6g-z50ahf_w1RTObUguJ2zfSiqmKfjJ
   ตัวอย่างการเรียนภาษาบาลีจาก Youtube
  
https://www.youtube.com/watch?v=01YRbZa5hgk
  
https://www.youtube.com/watch?v=qefhvjuQobI
  
https://www.youtube.com/watch?v=tOmn8oA2f6k
  
https://www.youtube.com/watch?v=O0h6BD72iDY
  
https://www.youtube.com/watch?v=fzfKORD5NVM
  
https://www.youtube.com/watch?v=aQ0KwUgCk_Q
        
แปลภาษาบาลีเป็นไทย
    https://www.youtube.com/watch?v=pslAvEsuhK8
   
https://www.youtube.com/watch?v=fK7YgyoUvlo
          บาลีใหญ่

  
http://www.thepathofpurity.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95
  
http://www.mahapali.com/main.php?url=download_view&id=67&cat=E
        
ภาษาบาลีสันสกฤตที่นำมาใช้ในภาษาไทย
http://www.tpn.ac.th/phasathai/kroo%20arporn/3balisun.pdf
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/27486/
https://www.gotoknow.org/posts/231087
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/loanwords/04.html

 https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0% B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0% B9%84%E0%B8%A3.html

             เรียนภาษาบาลีทางอินเตอร์เน็ต

 

    https://www.mahapali.com/main.php

       วิชาแปลบาลีเป็นไทย
     https://www.youtube.com/watch?v=8J-EnLmSWp4

    https://www.youtube.com/watch?v=fK7YgyoUvlo

    https://www.youtube.com/watch?v=ZpfPrf8CggY

    https://www.youtube.com/watch?v=ZpfPrf8CggY

    https://www.youtube.com/watch?v=BYMYP7mK79M

    https://www.youtube.com/watch?v=1-Po4ePzbCs

    https://www.youtube.com/watch?v=Hq3bx5dOBqE

   

   

          http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=19004.0

   ทึ่ง!นศ.สาวจุฬาฯสอบบาลีประโยค4ได้ : สำราญ สมพงษ์รายงาน
    ดูเหมือนว่าในสังคมไทยนั้น การทำดีของพระจะรู้กันแต่วงการของพระเท่านั้น แต่หากพระทำไม่ดีอย่างเช่นกรณีของ"สมีคำ" เป็นข่าวและกล่าวขานกันทั่วบ้านทั่วเมือง จะจบได้ก็ดูเมื่อ "สมีคำ" กลับไทยแล้วก็ไปนอนในคุกเท่านั้น ส่วนผลกระทบที่ตามมานั้นคงไม่มีการพูดกันว่าจะเหยียวยาอย่างไร คนออกมาเปิดเผยและทำคดีนี้ก็คงจะได้หน้ากันไปตามๆกัน
    ปัญหาของ "สมีคำ" ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อบวชเข้ามาแล้วแทนที่ศึกษาเหล่าเรียนตามระบบทั้งนักธรรมบาลีหรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ก็เอาดีทางไสยเวทและการก่อสร้าง
   อย่างไรก็ตามแม้นจะมีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของคณะสงฆ์ออกมาก็จะเป็นข่าวเพียงวันสองวันที่มีการประกาศผลสอบบาลี แต่ก็เน้นที่สอบประโยคเก้าได้เท่าใดเท่านั้นแล้วก็จบกัน ไม่มีการสืบค้นว่าการศึกษานักธรรมบาลีนั้นเรียนกันอย่างไร และยิ่งมีแม่ชีและฆราวาสสอบบาลีศึกษาได้ด้วยแล้วยิ่งเงียบฉี่ไม่เป็นข่าว แล้วแบบนี้จะสู้การเรียนบาลีที่ประเทศศรีลังกาและพม่าได้อย่างไร เพราะทั้งสองประเทศนี้มีผู้สามารถบรรยายและตอบโต้เป็นภาษาบาลีได้ด้วยเหมือนกับภาษาอังกฤษ
   ดังนั้น น้อยคนนักจะรู้ว่าในแต่ละปีนั้นจะมีฆราวาสและแม่ชีสอบบาลีศึกษาได้จำนวนเท่าใด  บาลีนั้นเป็นภาษาของคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและเป็นคำทับศัพท์ในภาษาไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันนี้มีระบบการเรียนการสอนและก็สอบภายใต้การดำเนินงานของแม่กองบาลีสนามหลวง โดยสำนักเรียนต่างๆจัดการเรียนและก็ส่งรายชื่อเข้าสอบปีละหนึ่งครั้ง สอบได้ก็เลื่อนชั้นไปเรื่อยๆจนถึงประโยคเก้าซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรีสามารถนำวุฒิการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วๆไปได้ หากสอบไม่ได้ก็จะต้องเรียนแล้วก็สอบเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะละความพยายามแล้วก็เลิกเรียนไปเอง  เพราะไม่มีการสอบซ่อม
   วิธีการเรียนการสอบบาลีนั้นทั้งสามเณร พระ แม่ชี และฆราวาสทั่วๆไปเหมือนกัน  ล่าสุดทราบจากเฟซบุ๊กบาลีศึกษาแผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย แจ้งว่า ในปี ๒๕๕๖ สำนักเรียนมหาธาตุวิทยาลัย มีน.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล อายุ ๑๘  ปี ธรรมศึกษาเอก สอบได้บาลี
ศึกษา 4 ประโยคด้วย และมีแม่ชีและฆราวาสที่สอบได้ในประโยคเดียวกันอีก 4 คน รวมผู้ที่สอบได้ประโยค ๑- ๒ ถึงประโยค ๘ โดยเฉลี่ยประโยคละ ๕ คน
   ขณะนี้น.ส.สุกัญญาเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๒  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เธอสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษา-ฝรั่งเศส และโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมกันนี้เธอกำลังเรียนบาลีศึกษาประโยค ๕ อยู่ที่มหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ โดยเรียนร่วมกับแม่ชีและฆราวาสมากพอสมควร  ทั้งนี้เธอเคยเขียนข้อความในบล็อกที่เว็บไซต์เด็ก-ดี ความโดยสรุปว่า เมื่อจบ ม. ๔ เทอม ๑ เริ่มอ่านภาษาบาลีเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะชอบวิชานี้มากกว่าภาษาฝรั่งเศสหาหนังสือมาอ่านประมาณ ๒๐๐ เล่ม
   หลังจากจบเทอม ๒ ได้ลงสอบบาลีศึกษาโดยเริ่มจากการสอบประโยค ๑-๒ ต้องสอบ ๒ วิชา คือวิชาบาลีไวยากรณ์และแปลมคธเป็นไทย ซึ่งเก็บคะแนนโหดมาก ถ้าแปลผิด ๑ คำหัก ๒ คะแนน ถ้าวากยสัมพันธ์(เชื่อมคำ)ผิดหัก ๓ คะแนน และถ้าแปลผิดทั้งประโยค
หัก ๖ คะแนน ผิดเกิน ๑๘ คะแนนคือสอบตก โดยข้อสอบมีประมาณ ๑ หน้ากระดาษเอ ๔  
   สอบปีนั้นเป็นอย่างที่คิดไว้คือสอบผ่านวิชาไวยากรณ์แต่ตกวิชาแปล ถึงจะเสียใจแต่ก็ต้องยอมรับว่า ถ้าเราไม่ได้หว่านพืชก็ไม่ควรหวังผล เรียนมาเพียงไม่กี่เดือนสอบผ่านแค่วิชาไวยากรณ์ก็นับว่าดีแล้ว คนทั่วๆไปที่สอบผ่านใช้เวลา  ๒ ปีคือเรียนไวยากรณ์ ๑ ปี และเรียนแปลอีก ๑ ปี  ตั้งแต่นั้นก็เริ่มอ่านธรรมบทภาค ๑- ๔ และเริ่มอ่านเพื่อเตรียมสอบเอนทรานซ์ เมื่ออ่านจริงๆแล้วกลับพบว่าวิชาแปลไม่ยากอย่างที่คิด ปีหน้าฉันจะสอบใหม่อีกครั้ง ถ้าผ่านก็ดี แต่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร เพราะไม่มีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
   การเรียนบาลีศึกษานั้นมีการเปิดสอนที่มหาธาตุวิทยาลัยและที่้สำนักเรียนทั่วๆ เช่น ที่วัดโมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ เปิดเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป พร้อมกับกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อมหาบาชีวิชชาลัยด้วย หรือที่วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม หากอดีตพระมหาเปรียญมีเวลาว่างก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมและก็ส่งชื่อสอบอาจจะมีประโยคเพิ่มก็เป็นได้ อีกทั้งทำให้เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

     

   ผู้หญิงคนนี้เป็นนักศึกษาจากธรรมกายสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

    https://www.pariyat.com/en/component/content/article?id=183:tbs-9

     https://www.youtube.com/watch?v=SBdd3tmxE04

   หลักสูตรเปรียญธรรมตั้งแต่ ๑ - ๙ ประโยค

    http://balisuksa.or.th/dhamma-parean.html

                                    บาลีคิด

          

   http://www.palidict.com/

 

                             หลักสูตรการเรียนภาษาบาลีทั้งหมด

      

           นี่คือรูปภาพพระเหล็กไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

      https://watconcord.org/miscellaneous/214-2011-09-10-23-56-35?showall=1

       หลักสูตรเปรียญธรรม ๕ ประโยค

    ๐หลักสูตรเปรียญธรรม ๕ ประโยค  มี  ๕  เล่ม   คือ:-

       ๑.วิชาแปลไทยเป็นบาลีใช้ หนังสือธรรมบท เล่ม ๒   ๓   ๔

           

     ๒.วิชาแปลบาลีเป็นไทยใช้ หนังสือมงคลทีปนีภาคที่   ภาคที่ ๕

        

    https://www.lcbp.co.th/product-tag/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%97/  

   https://www.pariyat.com/downloads/category/book-pt5

   https://www.youtube.com/watch?v=gIlIjeV1_3U

   https://www.cybervanaram.net/2010-05-25-08-17-50/841-2012-10-06-10-14-52

                             หนังสือมงคลที่ปนี

   

                      พระสิริมังคลาจารย์

   มังคลัตถทีปนี (บาลี: มงฺคลตฺถทีปนี) หรือ มงคลทีปนี เป็นปกรณ์วิเสสภาษาบาลี ที่พระสิริมังคลาจารย์ชาวเชียงใหม่รจนาขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา เพื่ออธิบายความในมงคลสูตรที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 2 แห่ง คือ ในขุททกปาฐะและสุตตนิบาตแห่งพระสุต ตันตปิฎก ท่านได้อธิบายถึงความหมายของพระสูตรนี้โดยละเอียดด้วยภาษาไพเราะและสละสลวย เนื้อหาอ้างอิงเนื้อความจากอรรถกถา ทั้งฎีกา ทั้งอนุฎีกา ทั้งคำเกจิอาจารย์ และมีการยกเรื่องจากคัมภีร์และชาดกอื่นๆ มาอธิบายประกอบ ค้นพบเป็นคัมภรีใบลานและสมุดข่อยจารโดยอักษรหรืออักขระพม่าและอักขระไทยเหนือ ต่อมาได้ปริวรรตเป็นอักษรไทยภาษาบาลีและมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ฯลฯ ได้จัดพิมพ์เป็นจำนวนหลายครั้งเพื่อใช้ประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยชั้นเปรียญธรรม 4 ประ โยค และเปรียญธรรม 5 ประโยค เป็นหนังสือที่ปราชญ์ภาษาบาลีทั้งศรีลังกาและพม่าให้การยอมรับโดยมีการนำไปเผยแพร่ยังประเทศศรีลังกา กัมพูชา ลาว และพม่า
    ประวัติ แต่งขึ้นเมื่อปีวอก จ.ศ. 886 ตรงกับ พ.ศ. 2097 โดยพระสิริมังคลาจารย์ พระภิกษุชาวล้านนา  สมัยพญาแก้วครองเมืองเชียงใหม่ ตอนที่ท่านแต่งมงคลทีปนีนี้ท่านได้อาศัยสูญญาคาร (เรือนว่าง) ที่สงบเงียบ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร ปัจจุบันคือวัดตำหนักสวนขวัญศิริมังคลาจารย์

                        เด็กหญิงที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

      เด็กสาวที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นคนแรกของประเทศไทย

        

                           นางสาวสุกัญญา    เจริญวีรกุล

      นิสิตสาวจุฬาฯ ฆราวาสหญิงอายุน้อยคนแรก ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยคได้สำเร็จ 20/10/2020  เรื่องเล่าชาวสยาม 1780 Views จบบาลีศึกษา 9 ประโยค, สุกัญญา เจริญวีรกุล, อายุน้อยจบบาลี, เปรียญธรรม  0 min read ฆราวาสหญิงคนแรกจบบาลีศึกษา 9 ประโยคด้วยอายุ 25 ปี
   สำนักเรียนวัดสามพระยา ได้โพสลงเพจเผยแพร่ประวัตินางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล อายุ 25 ปีอุบาสิกาผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษา ๙ ประโยคคนล่าสุดของวัดสามพระยา เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผู้สอบมหาเปรียญได้ ส่วนมากที่เราเห็นจะเป็นพระหรือเณร ต้องผ่านการเรียนมาอย่างหนัก ท่องจำ ต้องแตกฉานในข้ออรรถข้อธรรม ส่วนน้อยที่เราได้เห็นฆราวาสเรียนจบ เพราะเป็นเรื่องยากมาก ที่ต้องท่องจำจนแตกฉาน มีสองแผนก สายธรรมกับสายบาลี สายธรรมจะจบที่นักธรรมชั้นเอก สายบาลีจะจบที่ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

    https://kidnan.com/28779/

             

                                 วิชาแปลไทยเป็นมคธ

   

          หลักเกณฑ์ในการแปลไทยเป็นมคธ

    https://www.youtube.com/watch?v=Bahh6oBN_AY

     https://www.youtube.com/watch?v=iDd3UJpjALc

                คำศัพท์ในหนังสือธรรมบท

      

         https://pali-training.com/b61/blog/2018/09/23/%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5/

     http://www.tananunto.com/pali/form.html

    ปัญหาและเฉลยปัญหาข้อสอบ ป.ธ.๕

   https://www.pariyat.com/education/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/169-stattm-pt5

 

                     พจนานุกรมภาษาบาลีเป็นไทย

     

    https://th.glosbe.com/pi/th/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%A2

    https://www.pariyat.com/education/general/dictionary-thai-pali

             พจนานุกรมไทยเป็นบาลี

   

    http://www.palidict.com/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2?fbclid=IwAR2dpPGGFiJjaIb7EPk7toJBcA6yMb6V9R__

     http://www.palidict.com/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5?fbclid=IwAR1BHcRQVGRuWlH1zl2ti1UE3Z2DN_

   https://www.facebook.com/PaliSikkha/posts/426520184199536/

   https://play.google.com/store/apps/details?id=brightdolphins.com&hl=th&gl=US 

 

                                 

                      ธรรมบทภาคภาษาอังกฤษ

    

        ธรรมบท ภาคภาษาอังกฤษ จาก E 4 Thai.com

     http://e4thai.com/e4e/images/pdf2/TheBuddhasWordsInDhammapada.pdf

     http://e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=6340:2018-03-06-09-14-56&catid=60&Itemid=124

    http://e4thai.com/e4e/images/pdf2/The%20Dhammapada%20by%20Thomas%20Byrom.pdf

 

            บาลีไวยกรณ์แผนใหม่  ให้เปิดดูที่หน้าที่ ๒

               แนะวิธีเปิดหน้าที่ ๒

   ๐วิธีเปิดดูหน้าที่ ๒  ให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ รูปสามเหลี่ยมสีขาวเล็กๆที่อยู่หลังคำว่า "วิชานักธรรม - บาลี  ในข้อที่ 10 ที่อยู่ข้างบนสุด เมื่อาวงแล้วจะมีรายการที่เป็นตัวหนังสือสีแดงโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกหน้าตามทีา่ต้องการ แล้วคลิกซ้ายเพียงครั้งเดียวตรงรายการที่เราเลือก ข้อมูลที่ละเอียดก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้อ่านอย่างสบาย

 

 

         

       

               

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,868