14.วิชาคณิตศาสตร์

         

    วิชาคณิตศาสตร์
   วิชาคณิตศาสตร์  แบ่งออกเป็น  3  ชนิด  คือ:-
        1.เลขคณิต
        2.พีชคณิต
        3.เลขาคณิต
                              เลข  

   ในอดีตผู้คนจะใช้สิ่งของแทนจำนวนที่จะนับยิ่งนานเข้าจำนวนประชากรยิ่งมีมาก ขึ้น ทำให้ผู้คนเริ่มคิดที่จะประดิษฐ์ตัวเลขขึ้นมาแทนการนับที่ใช้สิ่งของนับแทน จากนั้นก็มีการบวก ลบคูณ และหาร จากนั้นก็ก่อให้เกิดคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างการเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิ กล่าว คร่าว ๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์
   คำว่า "คณิตศาสตร์" (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือคำนวณ) และ ศาสตร์ (ความรู้ หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ. คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าmathematics มาจากคำภาษากรีก μάθημα (máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน" และคำว่า μαθηματικός (mathematikós) แปลว่า "รักที่จะเรียนรู้". ในอเมริกาเหนือนิยมย่อ mathematics ว่า math ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมย่อว่า maths
   ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางการวิจัยและการประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออันหนึ่งของวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การคิดค้นทางคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายอยู่ที่การนำไปใช้ทางวิทยา ศาสตร์ (ดู คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์)
   โครงสร้างต่าง ๆ ที่นักคณิตศาสตร์สนใจและพิจารณานั้น มักจะมีต้นกำเนิดจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะฟิสิกส์ และเศรษฐศาสตร์. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ยังเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการสื่อสาร อีกด้วย
   เนื่องจากคณิตศาสตร์นั้นใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ ซึ่ง ทำให้กิจกรรมทุกอย่างกระทำผ่านทางขั้นตอนที่ชัดเจน เราจึงสามารถพิจารณาคณิตศาสตร์ว่า เป็นระบบภาษาที่เพิ่มความแม่นยำและชัดเจนให้กับภาษาธรรมชาติ ผ่านทางศัพท์และไวยากรณ์บางอย่าง สำหรับการอธิบายและศึกษาความสัมพันธ์ทั้งทางกายภาพและนามธรรม. ความหมายของคณิตศาสตร์นั้นยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งหลายอันถูกกล่าวถึงในบทความเกี่ยวกับปรัชญาของคณิตศาสตร์
   คณิตศาสตร์ยังถูกจัดว่าเป็นศาสตร์สัมบูรณ์ โดยจำไม่เป็นต้องมีการอ้างถึงใด ๆ จากโลกภายนอก. นักคณิตศาสตร์กำหนด และพิจารณาโครงสร้างบางประเภท สำหรับใช้ในคณิตศาสตร์เองโดยเฉพาะ, เนื่องจากโครงสร้างเหล่านี้ อาจทำให้สามารถอธิบายสาขาย่อย ๆ หลาย ๆ สาขาได้ในภาพรวม หรือเป็นประโยชน์ในการคำนวณพื้นฐานนอกจากนี้ นักคณิตศาสตร์หลายคนก็ทำงานเพื่อเป้าหมายเชิงสุนทรียภาพเท่านั้น โดยมองว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์เชิงศิลปะมากกว่าที่จะเป็นศาสตร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ (ดังเช่น จี. เอช. ฮาร์ดี ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ A Mathematician's Apology) ; แรงผลักดันในการทำงานเช่นนี้ มีลักษณะไม่ต่างไปจากที่กวีและนักปรัชญาได้ประสบ และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ ในหนังสือ Ideas and Opinions ของเขา
   องค์ความรู้ในคณิตศาสตร์รวมกันเป็นสาขาวิชา หลักการเบื้องต้นที่เริ่มจากเลขคณิตไปยังการประยุกต์ใช้งานพื้นฐานของสาขาคณิตศาสตร์ ที่รวมพีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ สถิติศาสตร์ และแคลคูลัส เป็นหลักสูตรแกนใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะได้มีการพัฒนาและขยายขอบเขตไปอย่างมากมายในช่วงเวลาหลายร้อยปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ยังคงถูกจัดว่าเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ที่มีลักษณะแตกต่างจากสาขาอื่น ๆ

         จงเปิดลิ้งก์ทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาอ่านประกอบ
   http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
  http://tarmath.blogspot.com/
  https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/

                รวมสูตรคณิตศาสตร์
   http://www.myfirstbrain.com/Student2_10.aspx
            แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
   http://karn.tv/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%84%E0%B8
            เทคนิคการคิดเลขเร็ว
   http://www.kroobannok.com/category31.data
          เล่นเกมคณิตคิดเลขเร็ว
   http://www.rimnam.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9B1-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.html
    มาเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6
   http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-2000/
         ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์
   http://www.trueplookpanya.com/examination/all/2000
   เรียนคณิตศาสตร์จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=Ac6Tt2-5_h0
  
https://www.youtube.com/watch?v=JxzOi2iRFQk
      รูปภาพคณิตศาสตร์แสนสนุก
    https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81&noj=1&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FiVgVaCiKIaKuAS5uoC4Cg&ved=0CB0QsAQ&biw=1024&bih=653
         เกมคณิตศาสตร์แสนสนุก
    https://mathenjoy49group.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
     http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=88918
    
http://www.gangwell.com/game/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81/

             เลขคณิต                 
   https://www.gotoknow.org/posts/409549
   http://picpost.postjung.com/64053.html
   http://www.kroobannok.com/55558
   https://sylancer.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87
   https://blog.eduzones.com/jipatar/21350
   http://www.072jintakanit.com/8-review.htm
  
http://www.baanmaha.com/community/thread27490.html
        วิธีคิดเลขเร็วกว่าเครื่องคิดเลข
   http://www.baanmaha.com/community/thread27490.html
         แปลงนิ้วมือให้เป็นเครื่องคิดเลข
   http://www.dek-d.com/education/36029/
       วิธีคิดเลขเร็วชั้นปรถม
   http://www.dekgeng.com/math/qmath_001_01.htm
      วิธีคิดเลขเร็วจาก Youtube
  
https://www.youtube.com/watch?v=nw-2j7n9q_8

             พีชคณิต
      http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
      http://www.mathsmethod.com/m-p6-content/m-p6-algebra.php
      http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=45069
      http://www.mathcenter.net/sermpra/sermpra39/sermpra39p01.shtml
      https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_power/wiki/f8d21/4__.html
     
https://sites.google.com/site/prapasara/n1

       เรียนพีชคณิตจาก Youtube
     https://www.youtube.com/watch?v=-3hWHRc6TEM
       เรขาคณิต
      http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
      http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B9%80%E0%B8%A3
      http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=79531
      http://www.happymath.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
     http://pukbungzaza.blogspot.com/
    
https://praewsutima36.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95/

       เรียนวิชาเรขาคณิตจาก Youtube
     https://www.youtube.com/watch?v=1YXp5RpuQKI
    
https://www.youtube.com/watch?v=_QvYGk-oEaw

       รูปภาพเรขาคณิต
    https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VyBgVaeIAobauQSuqIDYBA&ved=0CBsQsAQ&dpr=1
 

    วิธีเรียนจินตคณิต

         

 บอบรมครูสอนจินตคณิตของแท้+พัฒนาหลักสูตรใหม่
จินตคณิต+ความจำอัจฉริยะ+คณิตคิดลัดเร็ว+iEQ. Genius เกมพัฒนาเชาวน์ปัญญา
เน้นดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาใช้ พัฒนาโสตสัมผัสและพัฒนาสมองทั้งสองซี
เพื่อพัฒนา10Q. IQ+EQ+PQ+CQ+MQ+AQ+LQ+HQ+OQ+SQ
ค่าอบรม/สอน คุยกันได้ 080-1818345สายฟ้า
จินตคณิต ของแท้ คนที่จดสิทธิบัตรคืออาจารย์กวิชช์ ไตรวงศ์ไพศาล
เป็นนำจินตคณิตเข้ามาไทยเป็นเจ้าแรก จากฮ่องกงคิดค้นโดยไซม่อน วู จินตคณิต
แฟรงกี้ อึ้ง จินตภาษา และอาจารย์กวิชช์ ไตรวงศ์ไพศาล ก่อตั้งบริษัทอีคิวอัจฉริยพัฒน์จำกัด ปี2536 และเข้าสอนที่โรงเรียนพิชญศึกษาปากเกร็ด นนทบุรี และเริ่มออกรายการต่างๆเยอะมากๆ
  ในปี2540-2542 ทำให้คนไทยรู้จักคำว่า จินตคณิต เป็นหลักสูตรที่เด็กคิดเลขได้เร็ว
แต่จริงๆเป้าหมายของจินตคณิตคือ สติ สมาธิ จินตนาการ ปัญญา และIQ+EQ+SQ+PQ+MQ+AQ+LQ+HQ+OQ+CQ พัฒนาสมองทั้ง2ซีกจากเกมที่ใช้2มือสัมผัส และ2มือในการดีดลูกคิด และคิดเลข2โจทย์ในเวลาเดียวกันและสลับกันบอกโจทย์การนับนิ้วมือพัฒนาการคิดเลขไม่ได้เน้นพัฒนาสมองกระตุ้นสมอง ทางเราจึงตัดออกความจำดี จำเก่ง จำแม่น จำเร็ว คิดเลขเร็ว คิดเลขยาวๆยากๆได้ เป็นเพียงผลพลอยได้จากขบวนการสอนจินตคณิตของแท้ ที่เคยใช้ชื่อNEQ. โรงเรียนจินตศึกษา ปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่พาราไดร์ปาร์ค EQอัจฉริยพัฒน์ ส่วนผมสอน คิดค้น พัฒนาหลักสูตรจินตคณิตของแท้มาตั้งแต่ปี2540 จากการให้โอกาสของอาจารย์กวิชช์ ไตรวงศ์ไพศาล  เรียนของแท้เห็นผลชัดเจนกว่า ถ้าหลักสูตรไม่ดี คงไม่มีคนเอาชื่อไปใช้กันอย่างมากมาย

   จงคลิกลิ้งค์เหล่านี้ขึ้นมาศึกษาประกอบ

  http://www.kiddsquare.com/

http://schoolweb.eduzones.com/smartbrain/

  https://software.thaiware.com/10408-Imac-Finger-Math-Download.html

  http://imacsoroban.com/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99

  http://imacsoroban.com/

  http://homeschoolthailand.com/basic-abacus-1/

  https://nuupeam.wordpress.com/2012/02/08/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95

  https://education.kapook.com/view16794.html

  https://www.youtube.com/watch?v=84vSZW8uXPw

  https://www.youtube.com/watch?v=FwQ4HE4en_g

 

 

 

 

 

 

     เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870