15.วิชานิติศาสตร์

              วิชานิติศาสตร์
 
     http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
      http://law.stou.ac.th/  
     
http://www.laemtech.ac.th/it/index.php/e-learing/28-2013-04-17-02-43-32/27-2013-04-17-02-48-13  
   -วิชากฏหมายแบ่งออกเป็น  ๖  ชนิด  คือ:-
      ๑.กฏหมายอาญา
      ๒.กฏหมายแพร่ง
      ๓.กฏหมายพาณิชย์
      ๔.กฏหมายหมายชุมชน
      ๕.กฏหมายชาวบ้าน
      ๖.รายการทนายชาวบ้าน

        
ประมวลกฏหมายอาญา
   http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2
   http://law.longdo.com/law/717
   http://nitiphuket2.igetweb.com/articles/216674/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2.html
   http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%29/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84_%E0%B9%91_-_%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0_%E0%B9%91_-_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94_%E0%B9%92
  
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%29
  [DOC]กฎหมายคืออะไร
  หลักกฎหมายอาญา
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
  ความหมายของกฎหมายอาญา
  การกระทำคืออะไร ตามความหมายในกฎหมายอาญา - narrate by ...
    การเรียนกฏหมายอาญาจาก Youtube
  https://www.youtube.com/watch?v=DLy_6u-wMIM
           ประมวลกฏหมายแพร่ง
  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87
   http://thanyathorn27.blogspot.com/
   http://singkle.blogspot.com/p/blog-page_16.html
   http://preecha39.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
   http://www.hotcourses.in.th/subject/civil-law/
   http://www.lawyersthai.com/2010/05/blog-post_07.html
   http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2133-00/
   http://thantiwa24.blogspot.com/2012/02/blog-post_23.html
  
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=02-2012&date=22&group=23&gblog=4
             ประมวลกฏหมายพาณิชย์
   http://nawaporn25.blogspot.com/
   http://thanyathorn27.blogspot.com/2012/02/blog-post_22.html
   https://nitistou.wordpress.com/category/41321-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1/
   https://nitistou.wordpress.com/category/41322-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C-2/
  
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=LW433
              เรียนกฏหมายพาณิชย์จาก Youtube
    https://www.youtube.com/watch?v=UKM0A1vLxTw
   
https://www.youtube.com/watch?v=4pUAi1JtRek
               กฏหมายชุมชน
     http://www.codi.or.th/index.php/about-codi/relevant-laws
     https://sites.google.com/site/sangkhmsocial/bth-thi-1-bthna/bth-thi-2-sangkhm-khxng-rea/bth-thi-4-kt-hmay-thi-keiywkhxng-kab-tnxeng-khrxbkhraw-chumchn
     http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_relatedlaw.html
     http://www.local.moi.go.th/main_law.htm
     http://www.oknation.net/blog/chomdean/2009/02/28/entry-3
     https://th-th.facebook.com/4lawsForPeople
     http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/1857-00/
    
http://www.ieat.go.th/ieat/index.php/th/2013-10-14-00-58-54
          เรียนกฏหมายชุมชนจาก Youtube
    https://www.youtube.com/watch?v=nIFs8Nhga_U
                 กฏหมายชาวบ้าน
    http://kodmaychawban.blogspot.com/
     http://www.chawbanlaw.com/#axzz3b2FyRxhA
     http://pantip.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
     https://th-th.facebook.com/chawbanlaw
     https://th-th.facebook.com/PruksaPayhaKdhmayChawBan
     http://www.lawyerthai.com/articles/people/
     http://www.lawyerthai.com/articles/people/010.php
    
http://nomadomaha.com/
         กฏหมายชาวบ้านจาก Youtube
     https://www.youtube.com/watch?v=1JLGuFOZBCM
    
https://www.youtube.com/watch?v=OF5g9VQ9NaA
           ทนายชาวบ้าน
     http://aod-lawyer.com/index.php
        รายการทนายชาวบ้านจาก Youtube
     https://www.youtube.com/watch?v=TKZmUrrrqiQ
    
https://www.youtube.com/watch?v=-xqZ_-iZEx4

กฎหมายจาก Longdo Dictionary

   http://law.longdo.com/lawindex/%E0%B8%81#

    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 70,474