20.วิชาแพทย์ทางเลือก

 

    

       แพทย์ทางเลือก
   สํานักงานการแพทย์ทางเลือก  (http://www.thaicam.go.th)
   การแพทย์ทางเลือกคืออะไร
 คํา ว่า“ทางเลือก” เทียบกับ “ทางหลัก” จงเข้าใจว่า เป็นอีกทางหนึ่งที่นํามาให้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ที่จะใช้ทางไหน ทางหลัก คือทางที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน ส่วน ทางเลือก เป็นทางใหม่ หรือ ทางอื่น ที่เป็นตัวที่จะเลือกใช้หากคนยอมรับและใช้กันมากก็จะกายเป็นทางหลักไปอีก เช่นกันความหมาย ของการแพทย์ทางเลือกนั้นขึ้นกับ เวลาและสถานที่ ในระยะเวลาแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันเช่น ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยนั้น มีหมอฝรั่งนําการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาใช้ในสยามประเทศเราเรียกการแพทย์แผน ตะวันตกในตอนนั้นว่า "การแพทย์ทางเลือก" ในสถานที่ต่างกันจะมีความหมายแตกต่างกัน เช่น ในประเทศอินเดีย จะใช้การแพทย์แผนอินเดีย เป็นการแพทย์หลักของประเทศอินเดีย เช่น การแพทย์อายุรเวช ถือเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน ของอินเดีย ถูกต้องตามกฎหมายเพราะประชาชนทั้งประเทศยอมรับที่จะใช้เป็นหลัก ประเทศจีนมีการใช้การแพทย์แผนโบราณของจีน เป็นหลัก ก็ถือเป็นการแพทย์กระแสหลักของจีนเช่นเดียวกัน ในปี
2001 มีการประชุมกันของประเทศที่เป็นสมาชิกของ องค์การอนามัยโลก
 WHO ได้ให้คําจํากัดความของ Complementary And Alternative Medicine หรือ CAM ว่า “The term CAM often refers to a broad set of health-care practices that are not part of a country’s own tradition and are not integrated into the dominant health-care system. Other terms sometimes used to describe these health-care practices include ‘natural medicine’ , ’non-conventional medicine’ and ‘holistic medicine’.”

   สําหรับในประเทศไทยนั้นการแพทย์ทางเลือก คือการแพทย์ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์อื่น ๆ ที่เหลือถือเป็นการแพทย์ทางเลือกทั้งหมด
   การแพทย์ทางเลือกคือการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งแตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ซึ่งผู้ที่ให้การรักษา จะต้องสําเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เป็นแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง  ส่วน แพทย์ทางเลือก เป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการดํารงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน ผู้ให้การรักษา ไม่จําเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ชํานาญในแต่ละสาขาการแพทย์ทางเลือก(Aternative edicine) หมายความว่า ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ....
  
  การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) คือ การรักษาโดยไม่ใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ จะใช้น้ำาร้อน น้ำเย็น การนวด ผลไม้ อาหาร สมาธิ โยคะ การพูดคุย เป็นต้น  สรุปได้ว่าการแพทย์ทางเลือก หมายความว่า ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรคนอกเหนือจากศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบันประเภทของการแพทย์ทางเลือก การจําแนกการแพทย์แพทย์ทาง เลือกนั้น
จําแนกได้หลายแบบ
   -วิธีแรกการจําแนกตามการนําไปใช้มีดังนี้
     1.Complementary Medicine  คือการแพทย์ทางเลือกที่นําไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แพทย์แผนปัจจุบัน
     2.Alternative Medicine  คือการแพทย์ทางเลือกที่สามารถนําไปใช้ทดแทนการแพทย์แผน
ปัจจุบันได้โดยไม่ต้องอาศัยการแพทย์แผนปัจจุบัน
   -วิธีการที่สอง  การจําแนกตามกลุ่มของการแพทย์ทางเลือกหน่วยงานของ
National Center of Complementary And Alternative Medicine (NCCAM,2005) ของสหรัฐอเมริกา ได้จําแนกออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้
    1.Alternative Medical Systems  คือการแพทย์ทางเลือกที่มีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัยและการ
บําบัดรักษาที่มีหลากหลายวิธีการทั้งด้านการให้ยา การใช้เครื่องมื่อมาช่วยในการบําบัดรักษาและหัตถการต่างๆ เช่น:-
     -การแพทย์แผนโบราณของจีน (Traditional Chinese Medicine)
     -การแพทย์แบบอายุรเวช ของอินเดีย เป็นต้น
    2.Mind-Body Interventions  คือวิธีการบําบัดรักษาแบบใช้กายและใจ เช่น การใช้สมาธิบําบัด โยคะ จี้กง เป็นต้น
    3. Biologically Based Therapies  คือวิธีการบ าบัดรักษาโดยการใช้ สารชีวภาพ สารเคมีต่าง ๆ เช่น สมุนไพร วิตามิน Chelation Therapy , Ozone Therapy  หรือแม้กระทั้งอาหารสุขภาพเป็นต้น
   4.Manipulative and Body-Based Methods  คือวิธีการบําบัดรักษาโดยการใช้ หัตถการต่างๆ เช่น การนวด การดัด การจัดกระดูก  Osteopathy ,Chiropractic เป็นต้น
   5. Energy Therapies  คือ วิธีการบําบัดรักษาที่ใช้ พลังงาน ในการบําบัดรักษา ที่สามารถวัดได้และไม่สามารถวัดได้ ในการบําบัดรักษาเช่น การสวดมนต์บําบัด การทำน้ำมนต์บำบัด พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล เรกิ โยเร เป็นต้น 
   ศาสตร์ การแพทย์ทางเลือก การให้ความหมายและความครอบคลุมของการแพทย์ทางเลือกในแง่ ของศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์ของการแพทย์ปัจจุบันนั้น กองการแพทย์
   ทางเลือกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขปี 2545
ได้จัดไว้เป็นศาสตร์ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
   1.กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของธาตุและสารชีวภาพในร่างกายศาสตร์ในกลุ่มนี้มีมากมายได้แก่
     1.1.สมุนไพรชนชาติต่างๆ
     1.2.สูตรอาหารต่างๆ อาทิเช่น อาหารแมคโครไบโอติคส์ (Macrobiotics)  อาหารเจ อาหารมังสวิรัติและอาหารสูตรเฉพาะสําหรับผู้ป่วย
     1.3.วิตามินบําบัด (Megavitamin)
     1.4.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
     1.5.การล้างพิษ (Detoxification)
     1.6.สารชีวภาพอื่นๆเช่น โฮมีโอพาธี (Homeopathy)  ไบโอ-โมเลคุลาบําบัด (Bio-Molecular Therapy) และการขับสารพิษ(Chelation Therapy)
   2.กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของโครงสร้างร่างกายในส่วนของกระดูกและกล้ามเนื้อ ศาสตร์ในกลุ่มนี้มีมากมายได้แก่
     2.1.การนวด ดัด และดึงในแบบของวัฒนธรรมต่างๆ
     2.2.การจัดกระดูกแบบจีน
     2.3.การแพทย์จัดกระดูก (Chiropractic Medicine)
     2.4.ดุลยภาพบําบัด
     2.5.การออกกําลังกายแบบต่างๆเช่น โยคะ ชี่กง และไท้เก๊ก
     2.6.วารีบําบัด (Hydrotherapy)
   3.กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของพลังงานในร่างกายและความสัมพันธ์กาย
-จิตศาสตร์ในกลุ่มนี้มีมากมาย ได้แก่
     3.1.สมาธิในแบบของวัฒนธรรมต่างๆ
     3.2.การเสริมสร้างพลังในวัฒนธรรมต่างๆเช่น:- พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล พลังออร่า พลังปิรามิด โยเร โยคะ ไท้เก๊ก ชี่กง พลังจิต การสะกดจิต จินตภาพบําบัด และเวทย์มนต์ และน้ำมนต์บำบัด
     3.3.การฝังเข็ม (Acupuncture)
     3.4.การกดจุด (Reflexology)
     3.5.ดนตรีบําบัด (Music Therapy)
     3.6.สุคนธบําบัด (Aroma Therapy)
     3.7.สนามแม่เหล็กบําบัด (Magnetic Field Therapy)

  แนวทางดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขกองการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine:DTAM) กําหนดแนวทางการดําเนินงานไว้ดังต่อไปนี้
   1.การแพทย์แผนจีน (Chinese Medicine)
   การแพทย์แผนจีนหมายความว่าการกระทําต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดโรค การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายตามศาสตร์และความรู้แบบแพทย์ แผนจีนที่
ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาหรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรไม่ต่ำกว่าห้าปีของประเทศนั้นและคณะกรรมการ ประกอบโรคศิลปะให้การรับรอง ซึ่งประกอบด้วยการฝังเข็มและการออกกําลังกายเช่น ไท้เก๊กและชี่กง
  2.การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เช่นการรักษาทางกายภาพ (Physical Therapy) ประกอบด้วย
    2.1.การนวด (Massage) หมายถึงการจัดการกับเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา
เช่น การนวดแบบไทย และการนวดแบบสวีเดน(นิยามการนวดโดยสมาคมการนวดของอเมริกัน)
   2.2.การฝังเข็ม (Acupuncture) ที่ใช้ในผู้ปวดศีรษะไมเกรนและปวดศีรษะจากความเครียดถือเป็นทฤษฎีลมปราณฝังเข็มตําแหน่งจุดต่างๆ (Acupoint) 
   2.3.การกดจุด (Reflexology or Zone Therapy) เป็นการนวดหรือใช้แรงกดบนฝ่าเท้าใช้เพื่อลดความเครียดและทําให้เกิดการผ่อนคลาย
   2.4.การแพทย์จัดกระดูก (Chiropractic Medicine) ซึ่งมีหลักเกี่ยวกับการไหลเวียนของพลังชีวิต
กระดูกสันหลังปกป้องไขสันหลังไว้
  3.วารีบําบัด (Hydrotherapy)
    3.1.วารีบําบัดภายนอก (External Hydrotherapy):Bath and Douches)
    3.2.วารีบําบัดภายใน (Internal Hydrotherapy):Colonic Irrigation and Enemas
  4.โภชนบําบัด ประกอบด้วย แมคครไบโอติคส์ อาหารเสริม และมังสวิรัติ
  5.การบําบัดด้วยพืช (Plant-based Therapy)  เช่น:- Aroma Therapy
  6.การบําบัดด้วยคลื่นและรังสี (Wave and Radiation Therapy)  เช่น Oregon Therapy,
Pyramid Therapy และ Manetic Therapy
  7.การบําบัดทางจิตและวิญญาณ (Mind and Spiritual Healing)
    7.1.Biofeedback  ฝึกฝนเพื่อคุมองค์ประกอบต่างๆของร่างกายที่ถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติตามความสมัครใจ
    7.2.Hypnosis  ภาวะ ที่จิตถูกสะกดเป็นภาวะของจิตสํานึกที่เปลี่ยนแปลงไปความสัมพันธ์ระหว่าง การทํางานของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกในระหว่างภาวะปกติและภาวะถูกสะกดจิตจะ กลับกัน

    7.3.Mediation/Transcendental Mediation  มีลักษณะของการสร้างประสบการณ์เริ่มจากการผ่อนคลาย ปล่อยให้ความคิดในใจสงบลงท าให้ความคิดไปถึงระดับการคิดที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น
    7.4.Psychodrama  มีพื้นฐานจากการที่คนเราต้องมีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่อยู่เสมอ
    7.5.Spiritual Healing
  8.Self Exercise  การออกกําลังกายประเภทต่างๆเช่น Yoga, Tai Chi, and Dancing
   หลักในการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกในการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกควรคํานึงถึงหลัก 4 ประการ คือ:-
    1.ความน่าเชื่อถือ (RATIONAL) โดย ดูจากที่ว่าวิธีการหรือองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกชนิดนั้นประเทศต้น กําเนิดให้การยอมรับหรือไม่ หรือมีการใช้แพร่หลายหรือไม่ใช้มาเป็นเวลานานแค่ไหน มีการบันทึกไว้หรือไม่ อย่างไร
    2.ความปลอดภัย (SAFETY) เป็นเรื่อง สําคัญมากว่ามีผลกับสุขภาพของผู้ใช้อย่างไร การเป็นพิษแบบเฉียบพลันมีหรือไม่ พิษแบบเรื้อรังมีเพียงไร อันตรายที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวมีหรือไม่หรือวิธีการ นั้นทําให้เกิดภยันอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ เป็นต้น
   3.การมีประสิทธิผล (EFFICACY)  เป็น เรื่องที่จะต้องพิสูจน์หรือมีข้อพิสูจน์มาแล้ว ว่าสามารถใช้ได้จริง มีข้อมูลยืนยันได้ว่าใช้แล้วได้ผลซึ่งอาจต้องมีจํานวนมากพอหรือใช้มาเป็น เวลานานจนเป็นที่ยอมรับจากการศึกษาวิจัยหลากหลายวิธีการ เป็นต้น
   4.ความคุ้มค่า (Cost-Benefit-Effectiveness)  โดย เทียบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดด้วยวิธีนั้นๆคุ้มค่าสํา หรับผู้ปุวยนั้นๆ หรือไม่ในโรคที่ผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมาน โดยอาจเทียบกับเศรษฐฐานะของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นต้น

   สถานการณ์ การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยจากรายงานสํารวจความต้องการและอัตราการใช้ ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือก/การแพทย์แบบผสมผสานของประชาชนในภาพรวมของโลกพบ ว่า ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก ยกตัวอย่างเช่น จากรายงานของ ดร.
ไอเซนเบิร์กและคณะ (มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด) ทําการสํารวจ การใช้ประโยชน์การแพทย์ทางเลือกของประชาชนชาวอเมริกันระหว่าง ปี 1990 และ 1997 พบว่าประชาชนใช้บริการการแพทย์ทางเลือกสูงเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 47 (629 ล้านครั้ง) และเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้บริการการ แพทย์แบบปฐมภูมิในปีเดียวกัน (386 ล้านครั้ง) นอกจากนี้ จากการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติการใช้ประโยชน์การแพทย์ทางเลือก/การแพทย์แบบ ผสมผสาน ของ National Center for Complementary and Alternative Medicine (National Institution of Health)   ปี 2002
(ปีล่าสุด) ร่วมกับสํานักงานสถิติแห่งชาติของอเมริกา (National Center for Health Statistics)  โดยสํารวจจากประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งสิ้นจํานวน 31,044 คน พบว่า ปัจจุบันประชาชนชาวเมริกันประมาณร้อยละ 62 มีการใช้ประโยชน์จากการแพทย์ทาง เลือก/การแพทย์แบบผสมผสาน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ดังแผนภูมิที่ 1.1) 
 และ ตัวเลขเพิ่มเป็นร้อยละ74.6 เมื่อถามว่าเคยมีการใช้ประโยชน์หรือไม่ และจากการสํารวจพบว่าประชากรที่ใช้ประโยชน์จากการรักษาในรูปแบบนี้เป็น ประชากรที่มีการศึกษาสูง (ยกเว้น การสวดมนต์) โดยมีเหตุผลหลัก 5 ประการคือ:-
   1.การแพทย์ทางเลือก
   2.การแพทย์แบบผสมผสานจะช่วยให้การรักษาดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน (ร้อยละ 55) น่าสนใจที่จะลองดู (ร้อยละ 50) 
   3.การรักษาแบบแผนปัจจุบันใช้ไม่ได้ผล (ร้อยละ 28) แพทย์แผนปัจจุบันแนะนํา ให้ทดลองใช้ (ร้อยละ 26) และยาแผนปัจจุบันราคาแพงเกินไป (ร้อยละ 13) จากแนวโน้มดังกล่าวนี้เอง ส่งผลกระทบให้เกิดความตื่นตัวและมีการจัดระบบองค์ความรู้ในเรื่องการแพทย์ ทางเลือก
   4.การแพทย์แบบผสมผสานอย่างเอาจริงเอาจังในต่างประเทศตลอดระยะเวลา 10 กว่า ปีที่ผ่านมา รวมทั้งองค์การกนามัยโลกเองก็ตระหนักเห็นถึงความสํา คัญดังกล่าว จึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์ทางด้านนี้ออกมาในแผนปี 2002–2005 ว่า จะช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการ กําหนดนโยบายระดับชาติเพื่อประเมินและควบคุมการใช้ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือก
   5.การแพทย์แบบผสมผสาน ส่งเสริมการสร้างหลักฐาน (Evidence) ที่ น่าเชื่อถือในด้านความปลอดภัยศักยภาพ และคุณภาพของการรักษาและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ และจะให้ความมั่นใจว่าจะสามารถมีบริการที่มีคุณภาพ มีราคาที่เข้าถึงได้ให้แก่ประชาชน (รวมสมุนไพรด้วย) รวมทั้งจะส่งเสริมให้ เกิดการใช้ประโยชน์ (ที่มีหลักฐานอ้างอิงได้จริง) โดยผู้ให้บริการและผู้มา รับบริการและ จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลกเองพบว่ามีการแพทย์ทางเลือก 5 เรื่องที่มี การใช้ประโยชน์ในโลกมาก
ที่สุดคือ:-
   1.การแพทย์พื้นบ้านของจีน
   2.โฮมีโอพาธี
   3.ไคโรแพรกติก
   4.อายุรเวท
   5.ยูนานิ ซึ่งก็เป็นเรื่องการแพทย์ทางเลือกลําดับแรกของการดําเนินงานโดยองค์การอนามัยโลก ณ ขณะนี้เอง
   องค์การอนามัยโลกมีเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการในการใช้ประโยชน์จากการฝังเข็ม และไคโรแพรกติกส่วนอีก 3 เรื่องนั้นกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ และจากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการทราบว่า การบําบัดแบบโฮมีโอพาธี  กําลังอยู่ระหว่างการสรุปผลและรอการประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อ
การนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ จากรายงานสุขภาพทางเลือกของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข(ตุลาคม 2540 ) กล่าวว่า กระแสความตื่นตัวเรื่องศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในสังคมไทยนั้นเริ่มก่อ ตัวอย่างเด่นชัดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่มต้นจากการนําสมุนไพรมาใช้ การรื้อฟื้นภูมิปัญญาการแพทย์แบบพื้นบ้าน ไปจนถึงการแสวงหารูปแบบ/วิธีการรักษาแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศมาใช้กันอย่างหลากหลาย จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการก่อตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือกขึ้นในปี 2545 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมฯ ความจําเป็น ของการแพทย์ทางเลือก
   1.พัฒนาการของเทคโนโลยีอุสาหกรรมและเกษตรกรรม ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นเหตุให้ร่างกายของเราเจ็บปุวยแต่โรคเรื้อรังเหล่านี้ ยากที่จะรักษาหายได้ด้วยยาแผนปัจจุบันหากไม่มีการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการ รักษาควบคู่กันไป
  2.ความเครียดในการทํางานหรือการแข่งขันในสังคมทําให้มีอาการต่างๆที่การ แพทย์ทั่วไปไม่สามารถสังเกตเห็นหรือไม่สามารถรักษาได้แต่การแพทย์ทางเลือก กลับมีบทบาทสําคัญในกรณีดังกล่าว​

  3.ยาทุกชนิด ไม่ว่าเป็นยาแผนโบราณสมุนไพร หรือยาแผนปัจจุบันของโลกตะวันตก
เมื่อใช้รักษาเป็นเวลานานก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับผลข้างเคียงไม่มากก็น้อย
แต่ก็เป็นโอกาสของการแพทย์ทางเลือกที่ได้แสดงศักยภาพในการรักษาอย่างไร้ผลทางลบ
  4.สําหรับโรคเรื้อรังการรักษาด้วยยาบางทีก็แค่เพื่อยืดเวลาชีวิตหรือผ่อน คลายความเจ็บปวดอย่างชั่วคราวเท่านั้นโดยเชิงลึกแล้วอาจจะเป็นการให้เวลา เชื้อโรคในการระบาดอย่างช้าๆแต่ไม่อาจจะรักษาโรคได้จากต้นเหตุเลย (อย่างเช่นโรคความดันสูง โรคเบาหวาน
โรคนอนไม่หลับ โรคหายใจเฉียบพลัน และอาการปวดหัวเป็นต้น) และการใช้เป็นเวลานานยังทําให้เกิดดื้อยาในแง่นี้ การแพทย์ทางเลือกก็จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  5.ที่ไม่เหมือนกับการแพทย์ทั่วไปก็คือการแพทย์ทางเลือกไม่จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญมา
รักษาและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่อาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ปฏิบัติใช้อย่างง่ายดาย
  6.หากครอบครัวไหนมีผู้ปุวยก็ต้องเป็นการเพิ่มภาระแก่ครอบครัวนั้นไม่ว่าจะเป็นทางการ
งานหรือความรู้สึกก็ตามแต่ความประหยัดและความง่ายในการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้
  7.ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องการมีวิธีรักษาโรคที่เป็นธรรมชาติเช่นกัน หากรักษาได้โดยไม่ต้องอาศัยการทานยาหรือฉีดยา ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
  8.การรักษาด้วยวิธีทางฟิสิกส์แทนที่จะเป็นวิธีเคมีก็เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นความฝันของมนุษย์เช่นกัน
  9.การรักษาด้วยตัวเองเป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งของการแพทย์ทางเลือกเพราะ ผู้ป่วยเองจะมีโอกาสทําความเข้าใจกับต้นสายปลายเหตุของโรคโดยตรงรับรู้ สถานการณ์ของการรักษา และสามารถปรับปรุงการรักษาจากประสบการณ์ของตนเองซึ่งดีกว่าและมีประสิทธิ ภาพสูงกว่าการรักษาด้วยคนอื่น จากเหตุผลดังกล่าวเรามองเห็นความกว้างขวาง ความจําเป็นและความง่ายของการใช้ประโยชน์การแพทย์ทางเลือกและอุปกรณ์การ แพทย์ประเภทนี้จะกลายเป็นของประจ าบ้านที่ขาดไม่ได้ประโยชน์ที่การแพทย์ทางเลือกประโยชน์ที่การแพทย์ทางเลือก สร้างขึ้นให้แก่โลกมนุษย์ก็คือได้เสนอวิธีการรักษาที่ใช้ได้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นวิธีที่รักษาด้วยพลังผสมหลายชนิดและอาศัยปฏิกิริยาของอวัยวะร่างกาย เซลล์ตลอด จนกระทั่งยีนของมนุษย์โดยสร้างการรักษาดังกล่าวไว้อยู่บนพื้นฐานของเครื่อง อุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการควบคุมไม่ให้เชื้อ โรคเกิดการกระจายและเปลี่ยนแปลงทางเคมีจนกว่าการทํางานของอวัยวะร่างกายคืน สู่สภาพเดิมดังนั้น
ความสําคัญของการแพทย์ทดแทนเหล่านี้ จึงเท่ากับการกินอาหารในชีวิตประจําวันคาดกันว่าในอนาคตอันใกล้อุปกรณ์การ แพทย์ทดแทนจะมีอยู่ทั่วไปในครัวเรือนเช่นเดียวกับกล่องการแพทย์ฉุกเฉิน ในศตวรรษที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตแต่ละวันของเราหลีกไม่ได้ที่ต้องเจ็บไข้ได้ ปุวยโดยการคุกคามของเชื้อโรค อย่างเช่นปวดหัวเจ็บกระเพาะ การย่อยอาหารไม่ปกติ เป็นหวัด ท้องเสียนอนไม่หลับและปวดกล้ามเนื้อเป็นต้น หากที่บ้านมีอุปกรณ์รักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกก็จะสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องไปลําบากกับการเดินทางหาหมอเลย
   สถานการณ์การให้บริการใน ประเทศไทยจากรายงานการศึกษาของ สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข (ตุลาคม 2540) โดยทําการส่งแบบสอบถามไปยัง หน่วยงานกรม กองทางวิชาการในส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขที่คาดว่ากี่ยวข้อง จํานวน 253 หน่วยงาน เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือกจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว โดยให้นิยามความหมายของสุขภาพทางเลือกว่าเทคนิควิธีการทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือยอมรับอย่างเป็นทางการโดยบุคลากรทางการแพทย์ในระบบ การแพทย์กระแสหลัก หรือการแพทย์แผนปัจจุบัน กล่าวคือไม่ได้มีการสอนในโรง เรียนแพทย์ หรือไม่มีการจัดบริการในโรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย์แผนปัจจุบันเทค นิคเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ “ไม่กระท าต่อร่างกายอย่างรุนแรง” หรือ “ไม่ใช้เภสัชภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี” และเป็น ศาสตร์สุขภาพทางเลือกที่มาจากสังคมและวัฒนธรรมอื่นสามารถ                                

       สรุปผลได้ดังตารางที่  1
        ตารางที่ 1 แสดงผลการสารวจการให้บริการการแพทย์ทางเลือกปี 2540
 -สถานพยาบาล รพ.ที่ส่งแบบสอบถาม   รพ.ที่ตอบแบบสอบถาม   รพ.ที่ดำเนินงาน       
1.โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์       93                   53(56.33)                      13(13.98)
2.สสจ.                                    76                   36(47.37)                      16(21.05)
3.กรมการแพทย์                    34                    13(38.23)                      9(26.47)
4.กรมสุขภาพจิต                    19                    10(52.63)                      9(47.37)
5.กรมควบคุมโรค                   15                    9(66.67)                        5(33.33)
6.กรมอนามัย 16                    16                     12(75.00)                      7(43.75)
รวม 253                                                         133(52.57)                    59(23.32)
  หมายเหตุ:-ไม่รวมการให้บริการการแพทย์แผนไทยในการศึกษาและผู้สรุปนำเสนอข้อมูลภายใต้ สมมุติฐานว่าผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถามถือว่าไม่มีการดำเนินงานด้านการแพทย์ทาง เลือกและจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์การให้บริการการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลและสถาน บริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2546 (ต.ค. 45–ส.ค. 46) ของกองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒน์ฯ โดยส่งแบบสอบถามสำรวจและสุ่มเข้าเก็บข้อมูลบางแห่ง แบ่งตามเขตพบว่า จากการส่ง แบบสอบถามไปยังสถานพยาบาลทั้งสิ้น 1,092  แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ จํานวน 92 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 720 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 280 แห่ง
                 สรุปผลดังตารางที่ 2

    ตารางที่ 2 แสดงผลการสํารวจสถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกปี 2546
  สถานพยาบาล     รพ.ที่ส่งแบบสอบถาม   รพ.ที่ตอบแบบสอบถาม     รพ.ที่มีการดําเนินงาน
โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์  92                          63 (68.48)                   48(52.17)
โรงพยาบาลชุมชน          720                        202 (28.05)                 59(8.19)
โรงพยาบาลเอกชน         280                        112(40.00)                    22(7.85)
รวม1092                     377(34.52)              129(11.81)
หมายเหตุ:- ไม่รวมการให้บริการการแพทย์แผนไทยในการศึกษาและผู้สรุปนYาเสนอข้อมูลภายใต้
สมมุติฐาน ว่าผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถามถือว่าไม่มีการดําเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือกโดย การแพทย์ทางเลือกที่มีการให้บริการมากที่สุดคือ คลินิกฝังเข็มมีจํานวน 85 แห่ง คิดเป็น 65.89%
ของจํานวนโรงพยาบาลที่ให้ บริการด้านการแพทย์ทางเลือก (129 แห่ง ) ส่วนการให้บริการอื่น ๆ เช่น การทําดุลยภาพบําบัด ชี่กง ดนตรีบําบัดในเด็กออทิสติก การฝึกสมาธิ วารีบําบัด การจัดโปรแกรม อาหารสุขภาพ ฯลฯ จากผลการศึกษาทั้งสองจะเห็นว่าในช่วงเวลาประมาณ 6 ปี (2540
-2545) โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ มีการดําเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือกสูงขึ้นอย่าง ชัดเจนจาก ร้อยละ 13.98 เป็นร้อยละ 52.17 หรือคิดเพิ่มเป็นประมาณ 3.73 เท่า การใช้การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ได้ รับความนิยมและถูกเลือกมาใช้ในสังคมไทยพบว่ามีการทําวิจัยเชิงสํารวจใน ภาพกว้างของประชาชนที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 งานวิจัยดังนี้
   1.จากรายงานสุขภาพทางเลือกของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข (ตุลาคม 2540) เป็น
การสํารวจ ในภาพกว้างของประชาชน โดยศึกษาจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทการดํา เนินงานด้านการแพทย์ทางเลือกถึงเทคนิคเฉพาะของศาสตร์สุขภาพทางเลือกที่ได้ รับความนิยมและถูกเลือกมาใช้ในกลุ่มเป้าหมาย แบ่งได้ 3 อันดับ ดังนี้
  อันดับ 1 Massage, Exercise, Juice Therapy, Meditation, Relaxation, Yoga
  อันดับ 2 Fasting, Lifestyle change, Natural food, Breathing pattern, Counseling,
Music Therapy, Herbals

  อันดับ 3 Acupuncture, Colon Therapy, Detoxification, Nutritional Therapy,Nutrition supplement, Macrobiotic, Guide imaginary
  หมายเหตุ:-
  1. หมายถึงได้รับความนิยมสูงสุด และอันดับอื่น ๆ ได้รับความนิยมรองลงมาตามลําดับ
  2.จากรายงาน การวิจัย ของ สมพร เตรียมชัยศรี และคณะ เรื่อง การสํารวจข้อมูลและการดูแลสุขภาพทางเลือกในคนไทย ปี พ.ศ. 2543 เป็นการสํารวจตัวอย่างจํานวน 400 คน 
ตอบแบบสอบ ถามทั้งหมด 357 คน (89.3%) โดยมีลักษณะดังนี้ เป็นหญิง 241 คน (68.3%)  ชาย 112 คน ( 31.7%)
   มีการศึกษาสูงกว่าอุดมศึกษา 268 คน (80%)   ต่ำกว่าอุดมศึกษา 65 คน ( 20%)
   มีวิธีการรักษาโรคดังนี้
    -พบแพทย์แผนปัจจุบัน 222 คน คิดเป็น 62.1%
    -ใช้แผนโบราณและแผนปัจจุบัน 85 คน คิดเป็น 23.8%
    -ซื้อยาเอง 16 คน คิดเป็น 5.1%
    -ใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 10 คน คิดเป็น 3.2%
    -ที่เหลือใช้วิธีอื่นๆจากการศึกษาสรุปได้ว่า ศาสตร์ที่คนไทยรู้จัก ให้ความศรัทธาและมีความนิยมใช้จํานวน 30 ศาสตร์ดังนี้
   1.สมุนไพร
   2.การนวด
   3.สมาธิ
   4.โยคะ
   5.การนวดศีรษะ
   6.รํามวยจีน
   7.ไทเก็ก
   8.พลังรังสีธรรม
   9.สมาธิหมุน
   10.ชีวจิต
   11.พลังจักรวาล
   12.โยเร
   13.การฝังเข็ม
   14.การฟังดนตรี
   15.การสวดมนต์
   16.ภาวนา
   17.อบสมุนไพร
   18.การใช้เครื่องหอม
   19.ยาดม
   20.การใช้วิตามิน
   21.เกลือแร่  อาหารปลอดสารพิษ ดื่มน้ำผัก
   22. ผลไม้ การสวนล้างพิษ
   23.การดูหมอ
   24.การรดน้ำมนต์
   25.ศิลปะบําบัด การผ่อนคลายแบบ Biofeedback
   26การใช้คาถา เวทมนต์
   27.การเพ่งโดย การใช้แสง สี เสียง
   28.การเข้าทรงนั่งทางใน
   29.การใช้เก้าอี้แม่เหล็กไฟฟูา
   30.การใช้วิชาธรรมจักร
   นอกจากนี้ยังมีการนําศาสตร์การแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ในกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังต่างๆ
ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ชัดเจนที่สุดคือ กลุ่มเพื่อนมะเร็งที่มีการนําเอาการแพทย์ทางเลือก
ทั้งในรูปแบบของอาหารสุขภาพ การนั่งสมาธิ การใช้หินบําบัด ฯลฯ มาใช้ร่วมด้วย  สรุปในภาพรวม
จากราย ละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (นับจากปี2540 ) เรื่องการแพทย์ทางเลือกมีอัตราการขยายตัวสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ และกําลังเป็นที่สนใจของประชาชนในสังคมเป็นอย่าง ยิ่ง ดังนั้น กองการแพทย์ทางเลือกจึงควรมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งจัดการและทําการศึกษา
องค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป
       เว็บไซต์เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกให้เปิดขึ้นมาอ่านประกอบ
  
http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=109
  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81

   http://www.thailabonline.com/altermedicine.htm
   http://www.siamhealth.net/public_html/alter/index.htm#.Vj2oI17Fw89
   https://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130403010408AAB8Poo
   http://health.kapook.com/view31037.html

   http://www.chi-exercise.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538604571
                 แพทย์ทางเลือก

     

   http://slideplayer.in.th/slide/2424358/
   สำนักการแพทย์ทางเลือก
   ความหมายการแพทย์ทางเลือก - สำนักการแพทย์ทางเลือก
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  การแพทย์ทางเลือก | ข้อมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - Facebook
  หมอบรรจบ (แพทย์ทางเลือก) - Facebook
  ฐานข้อมูลการแพทย์ทางเลือก
  ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือก
  ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก
  แพทย์ทางเลือก วิถีธรรม
  แพทย์ทางเลือก - โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
  แพทย์ทางเลือก - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  คลินิกแพทย์ทางเลือก รพ.มหาราชนครราชสีมา - Facebook
  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
  ศูนย์แพทย์ทางเลือก สร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยธรรมชาติ
     แพทย์ทางเลือกจาก Youtube
    การแพทย์แผนปัจจุบัน vs. การแพทย์ทางเลือก - YouTube

        วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

     

                      นี่คอการตอกเส้นการรักษาแบบพื้นบ้าน

               https://mgronline.com/qol/detail/9600000129023

     http://www.stam2002.com/

     https://mgronline.com/qol/detail/9560000129980

     http://ich.culture.go.th/index.php/ich/272-medical-medicine

     https://be7herb.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9


ตัวอย่างการรักษาโรคโดยวิธีแพทย์ทางเลือก 
    ๑.การรักษาโรคโดยการถ่ายโรคลงสู่รูปหุ่น
    ๒.การรักษากระดูกแตกหักโดยการเข้าเฝือกต้นไม้
    ๓.การรักษาโรคอาถรรพ์
    ๔.การรักษาโรคฝีในท้อง
    ๕.การรักษาโรคปวดหัวและการปวดหัวข้างเดียว
    ๖.การรักษาโรคปวดฟันและโรคตา                                                                              
           คาถาป้องกันตัว
     -ก่อนที่จะรักษาโรคทุกชนิดให้สวดคาถาป้องกันตัวเสียก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ โรคภัยไขเจ็บและคุณไสย์ที่ออกจากตัวคนไข้แล้วกลับมาเข้าตัวเรา ผู้ทำการรักษาโรคด้วยวิธีแพทย์ทางเลือกนี้ถ้าไม่ป้องกันตัวจะมีอายุสั้น
           คาถากันตัวและกันการกระทำ
      ๐อิตะกันนะ   จิตตะกันนะ   จิเจกันนะ   รุนิกันนะ   อุตตะกันนะ
         อุอะกันนะ   พุทธากันนะ   ธัมมากันนะ   สังฆากันนะ   พุทปัดธัมปิด  
        สังมิดหุ้มตัว   พระเจ้าอยู่หัว   นโมพุทธายะ ฯ
           คาถาสัมพุทเธหงสา
      ๐สัมพุทเธอัฏฐวีสัญจะ   พุทโธเมอัมหากังปาการัง   ทะวาทะสัญจะ   สะหัสสะเก
     ธัมโมเมอัมหากังปาการัง   ปัญจะสะตะสะหัสสานิ   สังโฆเมอัมหากังปาการัง
     นะมามิสิระสาอะหัง   สัพเพพุทธาชะนาจิตตัง   เตสังธัมมัญจะสังฆัญจะ  
     สัพเพธัมมาชะนาจิตตัง   อาทะเรนะนะมามิหัง   สัพเพสังฆาชะนาจิตตัง
     นะมะการานุภาเวนะ   มะอะอุหันตะวา   สัพเพอุปัททะเว   อุอะมะอะเนกา
     อันตะรายาปิ   นะโมพุทธายะ   วินัสสะตุ   อะเสสะโต   ยะธาพุทโมนะ ฯ
      -คาถาสัมพุทเธหงสามีอานุภาพดังนี้:-
         ๑.ใช้ทำน้ำมนต์แก้เจ็บไข้  แก้ถูกกระทำด้วยคุณไสย์คุณผีคุณคน  แก้ถูกลมเพลมพัด  แก้ถูกน้ำมันพรายและถูกคุณไสย์ทุกชนิด  ถูกเสน่ห์ยาแฝด  และใช้ปัดรังควานได้ทุกประการ  แม้คนป่วยจะบ้าคลั่งก็ทำให้หายได้
         ๒.ต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่มีผลให้ทำน้ำมนต์ด้วยคาถานี้รดก็จะมีผลขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง
         ๓.ถ้าจะเสดาะลูกในท้องให้ออกมาให้เอาคาถานี้เสกน้ำทำเป็นน้ำมนต์มนต์ ๕ จบแล้วให้คนมีท้องกิน  ลูกก็จะออกมาอย่างง่ายดาย
         ๔.ถ้าถูกงูกัด  ตะขาบกัด  แมลงป่องต่อย  และพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง ให้เสกน้ำทำน้ำมนต์ ๗ จบ ให้คนป่วยกินพิษทั้งหลายก็จะหายไปหมดสิ้น  ถ้าคนป่วยสลบไปเพราะพิษสัตว์ให้เอามืองัดปากออกแล้วกรอกน้ำมนต์นี้เข้าไปคน ป่วยก็จะสามารถกลับฟื้นขึ้นมาได้
      -คาถาทั้ง ๒ บทนี้ให้สวดทั้งเช้าและเย็น
    เวลาจะรักษาโรคหรือนวดให้ใครให้สวดคาถานี้ ๗ จบ ก่อน
        คาถากันทุกอย่าง
      ๐กันนะ   กันนา   กันนิ   กันนี
       กันนุ   กันนู   กันนุง  กันใน  
       กันใน   กันนัง   กันนะ ฯ
     -ก่อนจะเรียนเอาให้ยกครูวันอังคาร  คายขัน  ๕  เงิน  ๑  สลึง  ใช้เสก  ๗  จบ  กันได้ทุกชนิด             การรักษาโรคโดยวิธีการถ่ายโรคลงสู่รูปหุ่น

    -วิธีการรักษา:- ให้คนป่วยไปเอาดินเหนียวที่ท่าน้ำ ผู้ชายให้เอาดินเหนียวที่รอยเท้าข้างขวา ๗ กำมือ  ผู้หญิงให้เอาดินเหนียวที่รอยเท้าข้างซ้าย ๗ กำมือ  ก่อนจะเอาดินนั้นให้กล่าวคำขอจากเจ้าแม่ธรณีเสียก่อนให้ว่าดังนี้
 "แม่ พระธรณีเจ้าเอ๋ย  ลูกมาขอเอาดินเหนียวจากพระแม่ธรณีไปปั้นเป็นรูปหุ่นรักษาโรคที่กำลังเป็น อยู่"   แม่พระธรณีถามว่า"เจ้าเป็นโรคอะไรหรือ?"  เราก็ตอบเองว่า "ลูกป่วยเป็นโรค...............(โรคอะไรก็ให้ใส่ลงไป) "   พระแม่พระธรณีก็ตอบว่า "เออเอาไปเถอะ  จงเอาไปตามความพอใจของเจ้าเถอะนะ"
 
หลังจากนั้นก็ให้รีบเอาตามที่เราต้องการ
     อนี่งถ้าหาดินเหนียวตามท่าน้ำไม่ได้  ให้เอาดินของจอมปวกก็ใช้ได้เหมือนกันให้เอาเพียง ๗ กำมือเท่านั้น  ก่อนจะเอาให้กลั้นใจว่า "พุทโธ กำจัดโรค  ธัมโม กำจัดโรค สังโฆ กำจัดโรค"
     เมื่อได้ดินเหนียวมาแล้วก็ให้ปั้นเป็นรูปหุ่นยาวประมาณ ๑ คืบ ๓ นิ้ว  ถ้าผู้ป่วยเป็นชาย ก็ใหปั้นเป็นรูปหุ่นผู้ชาย   ถ้าผู้ป่วยเป็นหญิงก็ให้ปั้นเป็นรูปหุ่นผู้หญิง  ให้ปั้นเป็นท่านอนหงายเสร็จแล้วให้เขียนยันต์หัวใจพระเคราะห์ตามวันเกิดของ คนป่วย เขียนชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดของคนป่วยไว้ตรงกลางยันต์   ถ้าหากจำวันเกิดไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียนรูปยันต์  จงใช้กระดาษว่าวเขียนชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดยัดใส่ไว้ตรงหน้าอกของ รูปหุ่นนั้น   ก่อนจะปั้นเป็นรูปหุ่นให้แบ่งดินออกเป็น ๓๒ ก้อน แล้วเขียน อักขระอาการ ๓๒ ตัว ลงไปที่ก้อนดินแต่ละก้อนเริ่มตั้งแต่ เกสา  จนถึง มุตตัง เสร็จแล้วให้เสกดินที่จะปั้นเป็นรูปหุ่นนั้นด้วยอาการ  ๓๒  คือ:-
    ๐เ
สา        โลมา            นะขา     ทันตา     ตะโจ
       มังสัง       นะหารู         อฏฺฐิ      อัฏฐิมิญชัง     วักกัง         
       หะทะยัง  ยะกะนัง        กิโลมะกัง     ปิหะกัง     ปัปผาสัง
       อันตัง      อันตะคุณัง    อุทะริยัง     กะรีสัง     มัตถะลุงคัง
       ปิตตัง      เสมหัง     ปัพโพ     โลหิตัง     เสโท
       เมโท       อัสสุ   วะสา     เขโฬ     สังคะณิกา
       ละสิกา    มัตตัง ฯ  
 
 
     เมื่อปั้นรูปหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปลุกเสกรูปหุ่นนั้นด้วยคาถาตั้งธาตุและคาถาชุมนุมธาตุดังนี้
     -เอหิปฐวีพรฺหมา    เอหิวาโยอินฺทรา    เอหิเตโชนาราย    เอหิอาโปอิสฺรา ฯ
     -นะอิเพชรคง    อะระหัง สุคะโต ภะคะวา    โมติพุทธะสัง    อะระหัง สุคะโต ภะคะวา
พุทธะปิ อิสะวาสุ    อะระหัง สุคะโต ภะคะวา    ธาโสมะอะอุ    อะระหัง สุคะโต ภะคะวา 
ยะภะอุอะมะ    อะระหัง สุคะโต ภะคะวา ฯ
     -นะโมพุทธายะ     นะมะพะทะ     จะพะกะสะ
       นะโมพุทธายะ     มะพะทะนะ      ภะกะสะจะ
       นะโมพุทธายะ     พะทะนะมะ      กะสะจะภะ
       นะโมพุทธายะ     ทะนะมะพะ       สะจะภะกะ ฯ 
 ให้ปลุกเสก ๗ จบ   ต่อจากนั้นก็ปลุกเสกด้วยอาการ ๓๒ อีก ๗ จบ   สุดท้ายก็ให้ปลุกเสกรูปหุ่นนั้นด้วยปัญจขันธ์คือ
       -ปัญจักขันธา     รูปักขันโธ     เวทนากขันโธ    
       -สัญญากขันโธ    สังขารากขันโธ     วิญญาณักขันโธ ฯ
 ปลุกเสก ๗ จบ   และให้ปลุกเสกรูปหุ่นนั้นอีกด้วยคาถานี้
        -โอม   เกเรมหาเกเร   เกเรเมเถ   กะระมะถะ   กิริมิถิ ฯ ปลุกเสก ๗ จบ 
     หลังจากนั้นให้คนป่วยมานั่งใกล้ๆรูปหุ่น  แล้วเอาลวดทองแดงอ่อนๆที่เป็นสายไฟฟ้า เส้นหนึ่งให้เอาจี้ไว้ตรงที่เจ็บ อีกส้นหนึ่งให้เสียบไว้ที่รูปหุ่นตรงที่บาดเจ็บ    ต่อจากนั้นให้หมอที่รักษาสวดคาถาขับไล่โรคเข้าสู่รูปหุ่นว่าดังนี้
     -สะมุหะติ   สะมุหะตา   สะมุหะนายะ   สังโฆอิมัง   เอสายะติ   เสนายะติ
       ตังสิมัง   สะมุหะคะตา   ตังสีมัง   สะมุหะติ   อุโปสะถัง   วิเนยยะ
       สะมุหะติ   สะมุหะตา   สะมุหะนายะ   สังโฆอิมัง   เอสายะติ   เสมายะติ ฯ
     -อิติปิโส  ภะคะวา   เวสสุวัณโณ   นะโมพุทธายะ
       นะขับโมไล่   พุทธังขับ   ธัมมังขับ   สังฆังขับ
       พุทธะอิติ   สะมุหะนะติ   สะมุหะนะตา   สะมุหะเสนา
       สะมุหะเนยยะ   สะมุหะคะโต   ปัฐวี  เตโช   วาโย   อาโปธาตุ   สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
  
     ให้สวดขับไล่ ๓ จบ    เสร็จแล้วให้สวดคาถามหาสูญเพื่อขับไล่โรคภัยไข้เจ็บที่ยังค้างอยู่
ในร่างกายให้สูยหายไปจนหมดสิ้น  คาถาว่าดังนี้
     -นะพุทธะสูญ......   (โรคอะไรก็ใส่เข้าไป)...ร้ายของนายหรือนาง, นางสาว(ชื่อและนามสกุลของผู้ป่วย).....ทั้งมวลจงสูญไปด้วยนะ
     -โมพุทธะสูญ...(ชื่อโรค)...ร้ายของ...(ชื่อและสกุลผู้ป่วย)...ทั้งมวลจงสูญไปด้วยโม
     -พุทพุทธะสูญ...(ชื่อโรค)....ร้ายของ...(ชื่อละนามสกุลผู้ป่วย)...ทั้งมวลจงสูญไปด้วยพุท
     -ธาพุทธะสูญ....(ชื่อโรค)...ร้ายของ...(ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย)...ทั้งมวลจงสูญไปด้วยธา
     -ยะพุทธะสูญ...(ชื่อโรค)...ร้ายของ...(ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย)...ทั้งมวลจงสูญไปด้วยยะ
     -นะสูญ   โมสูญ   พุทสูญ   ธาสูญ   ยะสูญ

     -มะ สูญ   อะสูญ   อุสูญ   เทพสูญ   อะนัตตาสูญ...(ชื่อโรค)...ร้ายของ...(ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย)...ทั้งมวลจง สูญสิ้นไปด้วย  นะโมพุทธายะ ฯ  ให้สวดขับไล่ ๓ จบ
     เมื่อขับไล่โรคร้ายจากคนป่วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ปลุกเสกกำไลเงินและกำไลตะกั่วด้วยคาถานี้ว่า
     -โอม  ตุ   ธะ   มุ   นิ ฯ  สวด ๓ จบ  ใช้พ่นความเจ็บไข้ทั้งปวงก็ได้
     -และคาถา ๑๐๘ กันคือ
        -เอ กะนามะกัน   สัพเพสัตตา   อาหารัฏฐิติกา   เทวะนามะกัน   นามัญจะ  รูปัญจะ   ตีณินามะกัน   เวทะนา   จัตตารินามะกัน   จัตตาริ อะริยะสัจจานิ   ปัญจะนามะกัน   ปัญจุปาทานักขันธา  ฉะนามะกัน   ฉะอัชฌัตติกานิ   อายะตะนานิ   สัตตะนามะกัน   สัตตะโพชฌังคา   อัฏฐะนามะกัน   อะริโย   อัฏฐังคิโก   มัคโค   นะวะนามะกัน   นะวะสัตตาวาสา   ทะสะนามะกัน   ทะสะอังเคหิ   สะมันนาคะโต   อะระหาติ   วุจจะตีติ ฯ  สวด ๓ จบแล้วเป่าลงไปที่กำไลทั้ง ๒ เสร็จแล้วให้ผู้ป่วยสวมใส่กำไลเอา​ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับเข้ามาอีก
     -ขั้นตอนต่อไปให้เอาคาถานี้คือ "นะอยู่   โมอยู่   พระเจ้าสั่งกูให้มึงอยู่ที่นี่" เสกปูนขาว ๗ จบ แล้วเอาปูนขาวที่เสกแล้วไปวงไว้เป็นวงกลมตรงที่เป็นโรคเช่น ถ้าเป็นโรคตับก็วงไว้ที่ตับ ถ้าเป็นโรคท้องก็จงวงไว้ที่ท้อง  เจ็บตรงไหนก็ให้วงไว้ตรงนั้น  ในขณะที่วงก็ให้บริกรรมคาถานี้ไปด้วย
              ขั้นตอนที่ ๑ รักษาโรคโดยใช้หนามแทง
     -ขั้นตอนในการรักษาให้เอาหนามแทงลงไปตรงที่วงกลมเอาไว้แทงจนปรุ  ก่อนจะรักษาให้เอาคาถานี้คือ "อะ   ตุ   เต   สะ   ระ   เร   สะ   ระ   หิ   เต" ปลุกเสกหนาม ๗ จบเสียก่อนจึงเอาหนามที่ปลุกเสกแล้วแทงลงไปที่รูปหุ่นตรงที่วงกลมเอาไว้นั้น แทงจนปรุ ในขณะที่แทงให้บริกรรมคาถานี้ไปด้วย
      -หนามที่ใช้มี ๒ ชนิด คือ:-
         ๑.หนามของมะนาว
         ๒.หนามของมะตูม
      -ถ้าเป็นโรคฟกบวมตรงแขนและขา, มือและเท้า, หรือที่อวัยวะส่วนใดๆก็ตามให้เอาหนามแทงที่รูปหุ่นตรงที่เจ็บป่วยนั้นให้แทง จนปรุหรือพรุนไปเลย  ในขณะที่แทงอยู่นั้นให้บริกรรมนี้ไปด้วย  ต่อจากนั้นให้ปลุกเสกมีดด้วยคาถานี้  แล้วเอามีดที่ปลุกเสกแล้วเกลื่อนไปมาตรงที่หนามแทงแล้วนั้น 
      -สามารถรักษาได้ทั้ง ฟกบวม   เมื่อยขบ   เคล็ดขัดยอก   ลมเพลมพัดที่ทำให้ฟกบวมทุกชนิด   แม้โรคฝีในท้องก็ยังรักษาได้   โรคต่างๆที่โรงพยาบาลรักษาไม่ได้ให้ลองรักษาดู
             ขั้นตอนที่ ๒ รักษาโรคโดยวิธีย่างรูปหุ่น          
     -ถ้ารักษาโรคโดยวิธีย่างหุ่นให้ปฏิบัติดังนี้
        -ให้เอารูปหุ่นที่ทำพิธีเสร็จแล้วมาย่างไฟ  ไฟที่จะย่างต้องให้เป็นไฟร้อนๆ ย่างไปเรื่อยๆจนกว่าโรคจะตายหมดในขณะที่ทำการย่างให้บริกรรมคาถานี้ไปด้วย ว่า 
  "อะระหังพุทธังรักษา    อะระหังธัมมังรักษา   อะระหังสังฆังรักษา"
            ขั้นตอนที่ ๓ รักษาโรคด้วยการผ่าตัด   
    -วิธีรักษา:- เมื่อรักษาโรคโดยวิธีที่ ๑, ที่ ๒  ยังไม่หายให้ใช้วิธีผ่าตัดโรค  ให้หามีดหมอของหลวงพ่อเดิมมาหนึ่งเล่มแล้วปลุกเสกมีดด้วยคาถานี้ว่า "จะฉะ   ฉินทะติ   ภินทะติ"  เสก
๗ จบ  เสร็จแล้วเอาปลายมีดจ่อลงไปตรงที่เจ็บให้บริกรรมคาถานี้ในใจ ๓ จบ แล้วจึงลากมีดผ่าตัดโรคตรงที่เจ็บปวดไปมาสักประเดี๋ยว  ผ่าตัดนี้ให้ผ่าตัดที่คนป่วยไม่ใช่ผ่าตัดที่รูปหุ่นและในขณะผ่าตัดให้ บริกรรมคาถานี้ไปด้วยเสมออย่าได้ลืมโดยเด็ดขาด
     -การผ่าตัดนี้ผ่าตัดโรคได้ทุกชนิดเช่น:- ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกชนิด, คนที่เป็นฝีในท้องและฝีภายนอกทั่วร่างกาย, ถูกคุณไสย์ผ่าตัดได้หมด
     -เมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วให้ใช้คาถานี้คือ "สุสุ   ระระ   ทาทา   อะอะ   สะสะ   โสโส   โนโน   โร
อัสสะ" ปลุกเสกหินอ่อน ๗ จบแช่น้ำเย็นให้คนไข้ดื่มกินโรคภัยไข้เจ็บจะหายไปหมดสิ้น
     -ต่อจากนั้นให้ใช้คาถานี้คือ:-
        "นะโมพุทธายะ   ยะธาพุทโมนะ   มะอะอุ   อุอะมะ   ปาสุอุชา   
          นะมะพะทะ   ปาริวาสัง   นิกขิปามิ   วัตตัง   นิกขิปามิ  
          ปะติรูปัง   ปัญจักขาติ   เต   อะระหัง ฯ   เสกข้าว ๗ จบ, เสกของกิน ๗ จบ ให้คนป่วยกิน โรคภัยไข้เจ็บทั้งมวลจะหายไปจนหมดสิ้น
             พิธีกรรมก่อนจะทำการรักษาโรค    
    ๑.ให้ตรวจดูดวงชะตาของคนป่วยก่อนว่าปีนั้นดาวพระเคราะห์ตัวไหนเข้าเสวยอายุ ให้ทำ
พิธีเสดาะพระเคราะห์ให้คนป่วยก่อน คนป่วยทุกคนจะต้องมีเคราะห์ด้วยกันทั้งนั้น
    ๒.ให้ตรวจดูธาตุของคนป่วยก่อนว่าธาตุใดขาดไปบางจะได้สะดวกในการรักษา
        -วิธีตรวจดูธาตุในร่างกายมีดังนี้
            ๑.ให้เอา วัน  เดือน  ปี   เกิดของคนป่วยบวกกัน  ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้เอา อายุ  ปัจจุบันบวก   ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้เอา ๙ บวก  ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้เอา ๓ คูณ  ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้เอาไปตั้งเป็นเลข ๔ ฐาน เช่น:- นายจำเริญ   บุญยิ่ง   เกิดวันที่ ๑๗  
เมษายน  พ.ศ.๒๕๓๕  ปีวอก  ตรงกับวันศุกร์  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ   เดือน ๕
        วัน + เดือน + ปี + อายุปัจจุบัน + ๙ x ๓ 
        -๖+๕+๙       = ๒๐
        -๒๐+๒๓       = ๔๓
        -๔๓+๙         = ๕๒
        -๕๒ x ๓       = ๑๕๖
        เอาเลขกำลังธาตุบวก
         -ธาตุดิน    กำลัง       = ๒๑   
         -ธาตุน้ำ       ,,           = ๑๒
         -ธาตุลม       ,,           = ๖
         -ธาตุไฟ       ,,           = ๔
         ฐานที่ ๑  คือธาตุดิน   ๑๕๖ + ๒๑     = ๑๗๗ 
         ฐานที่ ๒  คือธาตุน้ำ   ๑๕๖ + ๑๒     = ๑๖๘   
         ฐานที่ ๓  คือธาตุลม    ๑๕๖ + ๖       = ๑๖๒    
         ฐานที่ ๔  คือธาตุไฟ    ๑๕๖ + ๔      = ๑๖๐ 
       เอาเลข ๔ มาหารเหลือเศษเท่าไหร่ เลขเศษก็เป็นเลขธาตุที่ขาดหายไป  เช่น:-
         ธาตุดิน  ๑๗๗ 
         ธาตุน้ำ   ๑๖๘
         ธาตุลม   ๑๖๒
         ธาตุไฟ   ๑๖๐
         ๑๗๗ % ๔       เหลือเศษ  ๑   ธาตุดินจึงขาดไป ๓
         ๑๖๘ % ๔         เหลือเศษ  ๐   ธาตุน้ำจึงขาดไป ๔
         ๑๖๒ % ๔         เหลือเศษ  ๒   ธาตุลมจึงขาดไป ๒
         ๑๖๐ % ๔          เหลือเศษ  ๐   ธาตุไฟจึงขาดไป ๔
       **หมายเหตุ:-  ถ้าเลขธาตุตัวไหนเท่ากับเลข ๔  เลขธาตุตัวนั้นจึงสมบูรณ์ไม่ขาด 
           ยาสมุนไพรประจำธาตุ
     -ธาตุดิน     สมุนไพรประจำธาตุคือ   ดีปลี
     -ธาตุน้ำ       ,,                              ,,    สะค้าน
     -ธาตุลม       ,,                              ,,    ชะพลู
     -ธาตุไฟ       ,,                              ,,    เจ็ตมูลเพลิง
     -อากาศธาตุ ,,                              ,,   ขิงแห้ง
       เวลาจะปรุงยาให้แทรกอากาศธาตุคือขิงแห้งเข้ามาตลอดจะขาดเสียมิได้  ให้เพิ่มเติมเข้ามาเท่ากับธาตุทั้ง ๔ ที่ขาดหายไป  เช่น:-
        ยาบำรุงธาตุของนายจำเริญจะต้องเพิ่มตัวยาดังนี้
          -ธาตุดินขาดหายไป ๓
          -ธาตุน้ำขาดหายไป ๔
          -ธาตุลมขาดหายไป ๒
          -ธาตุไฟขาดหายไป ๔
          -เพราะฉะนั้นอากาศธาตุจึงต้องเพิ่มขิงแห้งเข้าเท่ากับ ๑๓ บาท  
          สูตรยาบำรุงธาตุของนายจำเริญ
      -ดีปลี              หนัก     ๓     บาท
      -สะค้าน            ,,         ๔        ,,
      -ชะพลู             ,,         ๒        ,,
      -เจ็ตมูลเพลิง    ,,         ๔        ,,
      -ขิงแห้ง            ,,        ๑๓      ,,
    ๓.ให้ตรวจดูอาการของคนไข้ก่อนว่าจะรักษาได้หรือไม่โดยการใช้หลักการตรวจดังนี้
        ๑.ให้เอาอายุปัจจุบันของคนป่วยตั้ง   
        ๒.เอา  ๙  คูณ
        ๓.เอา ๗ หาร
        เหลือเศษเท่าไหร่ให้พยากรณ์ตามเศษดังนี้
         -ถ้าเหลือเศษ  ๗  และ  ๐   ทายว่าผู้ป่วยเป็นไข้หนัก รักษาไม่หายตายแน่
         -ถ้าเหลือเศษ  ๑, ๒, ๓   ทายว่า ยังไม่ตายยังมีทางพอรักษาได้
         -ถ้าเหลือเศษ  ๔   ทายว่า เป็นโรคประจำตัวคือโรคกรรมรักษายาก
         -ถ้าเหลือเศษ  ๕   ทายว่า เป็นโรคชราไม่มีอะไรมาก
         -ถ้าเหลือเศษ  ๖    ทายว่า ระวังกินยาผิดหมอให้โทษ
     ๔.เมื่อรู้ว่าคนป่วยสามารถรักษาได้ให้ทำการเสี่ยงทายโรคก่อนด้วยคาถานี้
          -อิทา  โส  โม  โห  ยะ  ทะ  อุ  ปะ  วา  ตะ  โย ฯ
          -วิธีปฏิบัติให้เอาเหล้าขาวมาหนึ่งจอกอย่าให้ใหญ่นักใส่เหล้าครึ่งแก้ว  แล้วเอาใบพลูปิดปากจอกแก้วไว้แล้วนำไปวางไว้ไปวางไว้ตรงสะดือคนไข้  จุดเทียนนั่งบริกรรมด้วยคาถานี้ ๓ จบเสร็จแล้วให้เอาเหล้านั้นมาชิมดูและให้พิจารณาดูตามอาการดังนี้
          -ถ้าผู้ป่วยถูกคุณคนคุณไสย์เหล้านั้นจะมีรสฝาด
          -ถ้าผู้ป่วยถูกผีปอบเข้าเหล้านั้นจะมีรสขม
          -ถ้าผู้ป่วยถูกผีบ้านผีเรือนทำเอาเหล้านั้นจะมีรสเปรี้ยว
          -ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคท้องรสเหล้านั้นจะคงเดิม 
         การรักษากระดูกแตกหักโดยการเข้าเฝือกต้นไม้    
    -วิธีรักษากระดูกแตกหักโดยการเข้าเฝือกต้นไม้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้
       -คาถาเข้าเฝือกต้นไม้แทนคนคือ:-
           -เถโร  อันตรทายิตฺวา  ภูมิยัง  สุขุมัง  ปรมาณู  ภควโต  โจรทารยโต  โมทันโต  
​ ติตตีติวังขโต ฯ  ให้เอาคาถานี้ปลุกเสกน้ำมันงาดิบเสร็จแล้วให้ไปหาต้นไม้ต้นอะไรก็ได้แต่ อย่าใหญ่นัก  ให้นั่งบริกรรมด้วยคาถานี้แล้วทุบต้นไม้ที่เราสมมุตืให้เป็นคนป่วยทุบให้ แหลก
เมื่อทุบไปทั่วแล้วให้เอาน้ำมันงาที่ ปลุกเสกแล้วนั้นมาชโลมทาให้ทั่วตรงบริเวนที่ทุบแล้วนั้น  ต่อจากนั้นก็เอาเฝือกที่ทำไว้แล้วเข้าเฝือกต้นไม้แทนแขนขาหรืออวัยวะส่วน อื่นๆของร่างกาย  แต่มีข้อแม้ว่าเฝือกที่จะเข้านั้นต้องให้คนป่วยถักทำมาเอง  ถักให้เป็น ๓  เปราะโดยมีซี่ ๓๓ ซี่  ถ้าเป็นสัตว์ให้เอาต้นตะไคร้ ๓๓ ต้นมาทำเป็นซี่เฝือก
   ถ้าเป็นคนให้ปล่อยทิ้งไว้ ๓ วันจึงเอาเฝือกออกได้  แต่ถ้าเป็นสัตว์ให้ปล่อยทิ้งไว้ ๗ วันจึงเอาเฝือกออก
   วิธีปฏิบัติในการรักษา:-
     -ถ้าซี่โครงและไหปลาร้าแตกหักให้เรียกค่ายกครูในการรักษา ๖ บาท
     -ถ้าแขนขาแตกหักให้เรียกค่ายกครู ๖ สลึง  พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน
   การรักษากระดูกแตกหักโดยการสับกระดูกและจัดกระดูก         
     คาถาสับกระดูกและจัดกระดูกมีดังนี้
       -นโม  ภควโต  จัตตาโร  ปัตโต  ปัตเต  ภันเหเตสัง  ปาสาทลักคนัตถายะ  เอโก  ปัตโต  
      อธิฏฐาหิ  นโมพุทธายะ  ติดประชิด  ประชิด  ชน  ชน  สวาหะ  สวาหายะ ฯ
       -กรรมวิธีในการรักษา:- 
          -ให้คนป่วยหรือสัตว์ที่ป่วย  นั่งหรือนอนบนกระดานแผ่นเดียวกันกับหมอที่รักษา
          -ให้หาไม้สักมาหนึ่งท่อนขนาดพอเหมาะแต่อย่าให้ใหญ่นัก  ให้ใช้มีดเกลาท่อนไม้นี้โดยการบริกรรมคาถานี้ไปด้วยจนกว่าจะเกลาเสร็จ  แล้วให้เก็บเอาสะเก็ดไม้ที่เกลานั้นใส่ลงไปในขวดน้ำมันงาดิบแล้วให้ปลุกเสก น้ำมันงาด้วยคาถานี้ ๗ จบคือ:-
          -พุทเธ ประสานนา    ธัมเม ประสานนา    สังเฆ ประสานนา
          -พุทเธ สักกวา    ธัมเม สักกวา    สังเฆ สักกวา ฯ
      เมื่อปลุกเสกน้ำมันงาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้เอาน้ำมันงามาทาตรงที่กระดูกแตกหักนั้น
เวลาทาให้บริกรรมคาถาบทแรกคือ นโม  ฯลฯ สวหายะ  ไปด้วยเพื่อทำการจัดกระดูกที่แตกหักให้ดีเหมือนเดิม
      -ค่ายกครูในการรักษา: ค่าขันข้าว ๑ สลึง  เทียนหนัก ๑ บาท  พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน
   การรักษากระดูกแตกหักโดยการประสานกระดูก      
     -กรรมวิธีในการรักษา:-
        ๑.ให้เอาคาถานี้เสกน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนคือ:-
            -อมเอ็นหดเอ็นหู่   เอ็นคู้กระดูกแตก   เป็นพัทธุลี   พระฤาษีท่านมาประสาน
   พระพรหมท่านมาประสาน   พระเพชรฉลูกรรม์   ประสิทธิเม ฯ  เสก ๗ จบ
        ๒.ให้เอาน้ำที่ปลุกเสกแล้วนั้นมาพ่นตรงที่กระดูดแตกหักนั้นและประพรมหรือประคบตรงที่กระดูกแตกหักไปด้วย
        ๓.ต่อจากนั้นให้เข้าเฝือกตรงที่แตกหักนั้นเสีย แล้วเอาคาถานี้เสกน้ำร้อนพอทนได้พ่นพรมตรงที่เฝือกจนกว่าจะหาย   ในขณะที่รักษาให้ต้มยาสมุนไพรนี้ให้คนป่วยกินรักษาไปด้วย คือ:-
           ๑.ไพลแก่                    หนัก       ๙       บาท
           ๒.ผักหูปลาช่อน           ,,           ๙         ,,
           ๓.หญ้าเกล็ดหอย          ,,           ๙         ,,
           ๔.น้ำนมราชสีห์             ,,           ๙         ,,
           ๕.ยาข้าวเย็น     ๓    แว่น
      -วิธีรับประทาน:- ให้ต้มยานี้รับประทาน   เช้า  ๑  แก้ว    เย็น  ๑  แก้ว ก่อนเข้านอน
      -สรรพคุณ:- ยาสมุนไพรขนานนี้สามารถรักษาโรคกระดูกแตกหัก   เส้นเอ็นฟกช้ำภายใน  เคล็ดขัดยอกก็รักษาได้
         ๔.คาถาประสานภายใน คือ:-
             -พุทธัง สรณัง มังสัง    ธัมมัง สรณัง นหารู    สังฆัง สรณัง อัฏฐิ
             เอหิยัตตะ    เอหิเกโก    ปัตโตยัตถา ฯ  ให้ใช้คาถาเสกน้ำต้มต้นปลีกแมลงสาบให้คนป่วยกินเพื่อประสานภายใน
         ๕.คาถาประสานภายนอก คือ:-
             -จัตตาโร   ปัตเต   ยถา   เอโก   ปัตโต   ตถา   อธิฏฐาหิ ฯ
             -คาถานี้พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้ประสานบาตรที่แตกออกจากกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ให้กลับมารวมเป็นชิ้นเดียวกัน
             -สรรพคุณ:-
                 ๑.ใช้ประสานกระดูกที่แตกหัก
                 ๒.ใช้ปัดฟกช้ำดำเขียว
                 ๓.ใช้ประสานบาดแผลที่ถูกอันตรายต่างๆ
                 ๔.ใช้เสกน้ำมันงาดิบทาประสานบาดแผล
                 ๕.ใช้น้ำลายที่บริกรรมด้วยคาถานี้แล้วทาประสานบาดแผลก็ได้
                 ๖.ให้เพ่งดูก้อนเมฆที่เกลื่อนกล่นในท้องฟ้าแล้วเอามือกุมปิดแผลไว้และหน่วง จิตบริกรรมจนก้อนเมฆเคลื่อนเข้าติดกันสนิทแล้วจึงเป่าลงไปที่บาดแผลนั้น แล้วให้เอามือออก
บาดแผลก็จะติดกันดังเดิม  
               -ถ้าจะประสานกระดูกก็ให้ทำดุจเดียวกัน  ท่านเรียกวิธีว่าการประสานเมฆหรือประสานน้ำ   ถ้าเป็นบาดแผลทั้งตัวก็ประสานได้  ใช้เสกน้ำทาประสานก็ได้  ถ้าใช้ว่านจดประสานด้วยจะดีมาก
              คาถามหาโมคคัลลานะต่อกระดูก  
     -เถโร  มหาโมคคัลลาโน  อันตรายิตฺวา  ภูมิยัง  สุขุมัง  ปรมาโณ  ภควโต
    อัตถิยา  อัตตโน  สริเร  มังสัง  มังสัง  โลหิตัง  จักขุ  อวสุสตุ  อวสุสเต  สริมังสัง ฯ
     -กรรมวิธีในการรักษา:-
        -ใช้ปลุกเสกน้ำมันงาดิบแล้วทาตรงกระดูกแตกหัก  กระดูกจะติดกันดังเดิมใส่บาดแผลก็ได้
        -คาถานี้ใช้เสกปูนทาเป่าและพ่นก็ได้ใช้ได้สารพัด
        -ถ้าใช้ในการขัดเลือดให้สวด ๗ จบแล้วเป่าลงไปที่บาดแผลเลือดจะหยุดไหลทันที
        -ถ้าเขียนคาถานี้ด้วยตะกั่วทำเป็นรูปยันต์แล้วเอาไปแช่น้ำมันงาไว้ให้ปลุก เสก ๓ วันด้วยคาถานี้วันละ ๑๐๘ จบ  ใช้ทากระดูกที่แตกหักกระดูกจะติดกันทันที
               คาถาขัดเลือด
     -อวสุสตุ   เต   สริเร   มังสัง   โลหิตัง ฯ
     -สรรพคุณ: ใช้ในการขัดเลือดให้หยุดไหล
               คาถาประสาน
     -นะมะพะทะ    มอลอ   ข้อไข    ไขข้อ   มอลอ ฯ
     -สรรพคุณ: ใช้เสกน้ำมันงาดิบทาแก้เคล็ดขัดยอก, กระดูกแตกหัก, และใช้เสกในเวลา
เข้าเฝือกดีนักแล
     -ค่ายกครูเงิน ๑ สลึง  ดอกไม้ธูปเทียน ให้ยกครูวันอังคาร
               คาถาดับพิษไข้
     -อมอัคคี   คงคานัง   ระงับดับหาย   สวาหะ ฯ
     -คาถานี้ใช้ในการดับพิษไข้โดยการเสกเป่าลงไปที่ตัวคนไข้ หรือ ใช้เสกน้ำพ่นที่ตัวคนไข้ก็ได้ดีนักแล
               มนต์ประสาน
     -โอมนะ  เนื้อมันพัง  เอาหนังเขามาต่อ   เอาข้อเขามาติด   โอมสาระพิด   สวาหับ   สวาหาย ฯ
     -ใช้ในการประสานและต่อกระดูกก็ได้
               คาถานวดเส้น
     -คาถานี้ใช้นวดเส้นเอ็นและความเจ็บปวดในร่างกายทุกชนิด
         -คาถาบทนี้ใช้นวดให้แก่ตนเอง
            ๐โอม ลมเตสะมะปิ   สัมปิละยานยานหย่อนกระดูกเส้นเอ็น ฯ
         -คาถาบทนี้ใช้นวดให้แก่ผู้อื่น
            ๐โอม ลมเตสะมะปิ   เตปิสิละยานยานหย่อนกระดูกเส้นเอ็น ฯ  ในขณะที่นวดให้บริกรรมคาถานี้ในใจไปเรื่อยๆ
         -วิธีนวด:-
            ๑.เครื่องอุปกรณ์ในการนวด ให้ใช้ด้ามพร้า, ผ้าที่ควั่นเป็นเกลียว, หรือใช้แร่เฮมาไท
 ที่ทำเป็นก้อนกลมๆปลายแหลมๆ
            ๒.การนวดให้นวดไปทั่วเส้น จะสามารถคลายเส้นไปได้ทุกเส้น  ถ้าที่ใดนวดไปแล้วมันเกิดกระตุกมือที่ตรงนั้นมันเป็นพิษ  ต้องนวดคลายตรงนั้นให้หายกระตุกก่อนจึงจะผ่านไปได้ ถ้าไม่หายกระตุกห้าม ผ่านไปโดยเด็ดขาด
            ๓.ถ้านวดให้ผู้อื่นให้ตั้งค่ายกครู  ๑  เฟื้อง  และขนมปลากริมไข่เต่า ๑ หม้อ
            ๔.ก่อนจะนวดให้เสกมือด้วยอาการ ๓๒ คือ:-
               ๐เ
สา    โลมา          นะขา     ทันตา     ตะโจ
              มังสัง      นะหารู        อฏฺฐิ    อัฏฐิมิญชัง     วักกัง         
              หะทะยัง  ยะกะนัง     กิโลมะกัง     ปิหะกัง     ปัปผาสัง
              อันตัง      อันตะคุณัง  อุทะริยัง     กะรีสัง     มัตถะลุงคัง
              ปิตตัง     เสมหัง     ปุพโพ     โลหิตัง     เสโท
              เมโท       อัสสุ   วะสา     เขโฬ     สังคะณิกา
              ละสิกา    มัตตัง ฯ     ให้เสกจนรู้สึกมือร้อนจึงนวด
          ๕.มีสมุนไพรที่ใช้คู่กับการนวดคือ: สูตรน้ำมันแก้ปวดเทวดา
               สูตรน้ำมันแก้ปวดเทวดา
            ๑.หัวไพลแก่ๆ         หนัก        ๓       ขีด
            ๒.น้ำมันงา                ,,           ๕๐๐   ซี.ซี.
            ๓.น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น     หนัก    ๕๐๐    ซี.ซี
            ๔.น้ำมันกานพลู      หนัก     ๒๕๐    ซี.ซี.
            ๕.น้ำมันเป๊ปเปอร์มินท์     หนัก     ๔๕๐     ซี.ซี.

      -วิธีปรุงยา:-
         -ฝานหัวไพลออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทอดด้วยน้ำมันงา  เมื่อเห็นว่าเข้มข้นดีแล้วให้ยกลงจากเตาปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น  ต่อจากนั้นให้เอาน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น, น้ำมันกานพลู,และน้ำมันเป๊ปเปอร์มินท์ เทผสมลงไปค้นให้มันเข้ากันให้จงดีเสร็จแล้วให้นำไปบรรจุขวดไว้เพื่อนำเอาไป ใช้ต่อไป
         -เพื่อเป็นการประหยัดในการปรุงเพื่อทำให้ต้นทุนในผลิตต่ำลงจะได้สอนวิธีทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นให้
         -สรรพคุณ:- ใช้นวดแก้ปวดได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปวดแข้งปวดขา, ปวดมือปวดเท้า
ปวดหลังปวดเอว  ปวดหัวปวดตา  ปวดเส้นเอ็นในร่างกายทุกชนิด

     สูตรวิธีทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น
        ๑.มะพร้าวที่คูดแล้ว           หนัก         ๒       ก.ก.
        ๒.น้ำอุ่น     ๒     ลิตร

     -วิธีทำ:- เอามะพร้าวใส่ลงไปในกะละมัง  แล้วเอาน้ำอุ่นๆเทผสมลงไปคั้นเอาน้ำกระทิ ให้คั้นเอาน้ำเดียว คั้นเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวที่สะอาดกรองให้ละเอียดแล้วนำเอาไปใส่ขวดโหลปากกว้าง แล้วจึงนำเอาขวดโหลไปใส่ไว้ในกระติกน้ำแข็งที่ไม่มีน้ำแข็งแล้วจึงนำเอาไป ตากแดดเอาไว้ ๒๔ ชั่วโมง เสร็จแล้วก็ให้นำเอาออกมาใช้โดยการดูตามชั้นของกระทิดังนี้
     -ชั้นแรกจะเป็นโยเกิร์ต
     -ชั้นกลางจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น    
      -ชั้นล่างจะเป็นน้ำ 
    คาถาแก้สะบักจมและคอเคล็ด    

     ๐ ปิ  สะ  ปิ  ละ  อะ  อิ ฯ
     -วิธีรักษา:- ถ้าหัวตกหมอนจะเกิดอาการคอเคล็ด  ปวดคอเอี้ยวไปไหนไม่ได้  บางครั้งอาจจะปวดบ่าไหล่ไปด้วย   หมอโบราณเรียกว่า "สะบักจม" ให้เอามือนวดตรงที่ปวดแล้วบริกรรมคือภาวนาคาถานี้ไปด้วย นวดไปบริกรรมไปเรื่อยๆ ถ้าจะหยุดนวดให้เป่าลงไปตรงที่ปวดนั้น  ทำไปสักพักมันก็จะหยุดหายไปเอง

     น้ำมันม้าเหลือง

   -เครื่องยามี ๖ อย่าง  คือ

      ๑.ว่านมรกต                หนัก       ๔๐๐       กรัม

         ๒.ว่านม้าเหลือง      หนัก     ๒๐๐     กรัม     

     ๓.น้ำมันงา              ๕๐๐                 ซี.ซี.

     ๕.น้ำมันกานพลู       ๒๐๐                ซี.ซี.

     ๖.เมนทอล               ๔๐๐                ซี.ซี.

   -วิธีปรุงยา:- ฝานหัวว่านออกเป็นชิ้นบางๆเทลงไปในกะทะทอดด้วยน้ำมันงา ๕๐๐ ซี.ซี. ทอดให้เข้มพอสมควรยกลงจากเตาปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วให้กรองด้วยผ้าขาวที่สะอาดที่ต้มฆ่าเชื้อโรคแล้วใส่ในภาชนะที่สะอาดแล้วเทน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น, น้ำมันกานพลู, และน้ำมันเป๊ปเปอร์มินท์ผสมลงไปคนให้เข้ากันให้ดี  บรรจุใส่ขวดออกจำหน่าย  ก่อนจะบรรจุขวดให้ปลุกเสกน้ำมันด้วยคาคานี้

   ๐นะอับสูญโรคะทั้งมูลสูญด้วยนะ     โมนะอับนะสูญโรคะทั้งมูลสูญด้วยนะ

พุทโมนะอับนะสูญโรคาทั้งมูลสูญด้วยนะ     ธาพุทโมนะอับนะสูญโรคาทั้งมูลสูญด้วยนะ

ยะธาพุทโมนะอับนะสูญโรคาทั้งมูลสูญด้วยนะ ฯ ให้เสก ๙ จบ   เสกหลายๆครั้งจนจิตสงบแล้วอธิษฐานให้โรคปวดทั้งหลายที่มีในร่างกายจงสูญไปจนหมดสิ้น

   ๐สาธุ    นะกะปิยัง     นะกะปัง     กัปเปหินะ ฯ ให้เสก ๙ จบ   เสกหลายๆครั้งจนจิตสงบแล้วอธิษฐานให้โรดปวดทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนจงพินาศดับหายไปจงหมดสิ้นจากร่างกายของพวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำมันแก้ปวดอันศักดิ์สิทธิ์นี้

   ๐สะ    ธะ    วิ    ปิ    ปะ    สะ    อุ ฯ คาถานี้เรียกว่า "หัวใจโพชฌงค์" ใช้เสกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ทุกอย่าง ให้สวดบริกรรมจนจิตแน่นิ่งอธิษฐานให้น้ำมันเนรมิตนี้แก้ปวดในร่างกายของมนุษย์ได้ทุกชนิด คำว่าไม่หายจงอย่าได้มี

   -สรรพคุณ:-รักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก เช่นกระดูกแตกหักและร้าวบาดแผลสดก็ใส่ได้หายเร็ว    โรคปวดเอว    ปวดเข่า     ปวดข้อ     ข้อบวม     มือล็อก     ไขข้ออักเสบ     ปวดตามสันหลัง     ปวดบั้นเอวหายเร็วยิ่งนัก

              น้ำมันเหลืองสูตรชาววัง

   ๐ไพลแก่ อายุอย่างน้อย 1 ปี   200 กรัม
    ๑.น้ำมันงา   50 กรัม
    ๒.เมนทอลเกล็ด   100 กรัม
    ๓.การบูร   100 กรัม
    ๔.พิมเสน   25 กรัม
    ๕. น้ำมันหอมระเหยเลือกกลิ่นที่ต้องการ   10 ซีซี

              น้ำมันเหลืองสูตรเสลดพังพอน

    วันนี้ไปได้วิธีทำน้ำมันเหลืองแบบปรับสูตรให้หอมน่าใช้ ได้ประโยชน์มาจาก คุณ ninbo aea แห่ง Bloggang ซึ่งบ้านเธอใช้น้ำมันเหลืองกันเป็นประจำ เลยเปิดตำราทำเอง ปรับสูตรใหม่ไม่ให้กลิ่นฉุน ซึ่งจริงๆ ก็มีกันหลายสูตร ใครทำเก่งแล้วจะลองปรับสูตรกันดูก็ได้ ว่าสมุนไพรตัวไหนช่วยอะไรบ้าง ด้วยการใช้สมุนไพรที่ไม่เหมือนกันนี่เอง จึงทำให้น้ำมันเหลืองของแต่สูตรมีคุณสมบัติที่ต่างกัน แต่ที่แน่ๆ มักจะแก้ปวดแก้เวียนหัว แก้ตะคริว รักษาหอบหืด ไซนัส บางสูตรแก้ท้องอืดได้ด้วย มาลองทำสนุกๆ กันแบบ Step by Step
   ส่วนผสมน้ำมันเหลือง (หาซื้อได้ที่ร้ายขายสมุนไพร) 

      ๑.เสลดพังพอน      หนัก     ๒    กิโลกรัม

      ๒.หัวว่านไพล        หนัก      ๒     กิโลกรัม 
      ๓.ขมิ้นอ้อย            หนัก      ๒     กิโลกรัม
      ๔.น้ำมันงา ๑ ลิตร
      ๕.เมนทอล ๙๐๐ กรัม
      ๖.การบูร ๖๐๐ กรัม
      ๗.พิมเสน ๓๐๐ กรัม

    -วิธีปรุง: ให้เอาต้นเสลดพังพอนมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ  ส่วนหัวว่านไพลและขมิ้นอ้อยให้เอา

มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  เสร็จแล้วให้ใส่ในกะทะเทน้ำมันงาลงไปแล้วทอดให้เกรียม  เสร็จแล้วจงกรองเอาน้ำมันที่สะอาด  ต่อจากนั้นให้เอาน้ำมันที่กรองแล้วเทลงที่กะทะให้ไฟพออุ่นๆ

ลำดับต่อมาให้เอาเมนทอล   การบูร   พิมเสน  ใส่ลงไปในกะทะคนให้มันละลายเข้ากันเสียก่อนจึงค่อยใส่การบูร และพิมเสนลงไปตามลำดับ อย่าใส่พร้อมกันมันละลายช้า  กะว่ามันละลายเข้ากันดีแล้วจึงยกลงจากเตาปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นจึงบรรจุใส่ขวดในลำดับต่อไป

  ตัวอย่างการรักษาโรคอาถรรพ์ 

  -โรคอาถรรพ์   คือโรคที่ถูกกระทำด้วยวิชาอาคมและคุณไสย์

     ๑.การเรียกผีเข้าไข่

        -วิธีรักษา:- ถ้าเราไปพบคนถูกผีเข้าไม่ยอมออกให้ใช้วิธีนี้รักษาลองดูคือให้เอาไข่ไก่มา ๑ ลูก ทำผักพล่าปลายำใส่ในกระทงแล้วใส่ไว้ในพาน  ให้ตั้งพานไว้ใกล้ๆตัวคนไข้แล้วทำพิธีเรียกมันด้วยคาถานี้

        ๐ยะสานะเอหิ    มามา     ทุเรหะสุปานะ     สะมาธิยามิ ฯ   เสก ๙ จบ

       ๐ถ้ามองเห็นจุดดำๆในไข่  ให้เอาไข่ไปถ่วงน้ำในแม่น้ำที่ไหลเสียโรคที่เป็นก็จะหาย

         คาถาแก้โรคอาถรรพ์

  ๐พุทธะอัทธะจะมะโต     โอวาโทหัง     อะวาโสหะนะสะรามิ ฯ

   ๐คาถานี้แก้อาถรรพ์ที่เขาทำเอาไว้  ให้เอาคาถานี้เสกกำมะถันแล้วจุดไฟเป่าให้ควันเข้าไปถูกตัวคนไข้  คนไข้ก็จะหายจากโรคอาถรรพ์ แล้วให้เอาคาถานี้เสกทำน้ำมันต์รดคนไข้ ๓ ครั้ง โรคอาถรรพ์ก็จะสูยหายไปจนหมดสิ้น

      คาถาแก้ยาพิษยาเบื่อยาสั่ง

   ถ้าเราเดินทางไปในบ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศที่มียาสั่งให้เสกคาถานี้ ๓ จบเป่าลงไปทีเหล้าอาหารและเครื่องดื่มที่เราจะดื่มกินคาถามีดังนี้

   ๐เกสา   โลมา     นะขา     ทันตา     ตะโจ

     ตะโจ     ทันตา     นะขา     โลมา     เกสา

     พุทโธ     ตัสสะ     พะโลชา     โตโหตุเม ฯ

    ๐วิธีใช้:- ใช้เสกเหล้า, อาหาร, และเครื่องดื่มเพื่อป้องกันศัตรูใส่ยาพิษยาเบื่อและยาสั่งลงไปในเครื่องดื่มและอาหารเพื่อจะทำลายชีวิตเราให้มอดม้วยมรณา  ยาพิษยาเบื่อและยาสั่งจะเสื่อมลงทันทีเมื่อเราเสกคาถานี้ลงใส่ในเครื่องดื่มและอาหาร

      ตัวอย่างการรักษาโรคฝีในท้อง

  -เครื่องยารักษาโรคฝีในท้อง

     ๑.เถาวัลย์เปรียง            ๑    กำมือ 

     ๒.รากมะคำไก่               ๑    กำมือ

     ๓.รากมะตูม                   ๑    กำมือ

     ๔.แก่นขี้เหล็ก                ๑    กำมือ

     ๕.ใบมะกา                     ๑    กำมือ

     ๖.เกลือ                หนัก   ๑๐  บาท

     ๗.ข่า                   หนัก  ๕    ตำลึง 

     ๐วิธีกินยา:-ให้เอาตัวยาทั้งห้าชนิดมามัดเป็น ๔ เปราะ แล้วใส่ลงไปในหม้อ  เสกด้วยคาถาสักกัตะวา ๗ จบ  เป่าลงไปในหม้อยาอธิษฐานให้ยาเกิดควาศักดิ์สิทธิ์ แล้วเสกด้วยคาถาสัพพาสีอีก ๓ จบ  เป่าลงไปที่หม้อยาอธิษฐานให้ยาเกิดความศักดิ์สิทธิ์ดับพิษฝีทั้งหลายให้หายหมดสิ้นไปอย่าให้เหลือ กินยาไม่กี่วันฝีก็จะหายไปจนหมดสิ้น

       คาถาสูญฝีในท้องและลำไส้

  ๐โอม ชะรา   ชะรา     กูจะประดาหิต     กูจะประดาเหือด     กูจะประดาเลือด

กูจะประดาฝี     มึงหนีกูอยู่ในตับ     มึงลับกูอยู่ในปอด     มึงรอดกูอยู่ในดี     มึงหนีกูอยู่ในหัวใจ     มึงจงถอยออกไปยังวันยังพรุ่ง     กูรู้จักกำเนิดมึงเกิดในเตโช วาโย     พุทธังกำราบ     ธัมมังกำราบ     สังฆังกำราบ     ราบไปด้วย นะโม  พุทธายะ ฯ 

   ๐คาถานี้ใช้เสกน้ำมนต์ ๓ จบให้กินและพ่นก็ได้   ใช้เสกปูนขาว ๓ จบทาตรงที่เป็นฝีจะสูญฝีในท้องและในลำไส้ได้ผลดี

     ถ้าฝีเป็นยังอ่อนๆให้ใช้มีดหมอหลวงพ่อเดิมผ่าตัดฝีด้วยคาถานี้  กัปปิยัง  สัพพัง  กะโลมิ ฯ  ให้เสกผ่าไป ๓ จบ  การผ่าให้วางปลายมีดหมอลงตรงที่เป็นฝีแล้วลากปลายมีดหมอเป็นรูปกากบาทแต่เพียงเบาๆ ผ่าเป็นนัยๆไม่ใช่ผ่าจริง

     ถ้าฝีนั้นแก่ตัวใกล้จะแตกแล้วให้ผ่าตัดด้วยคาถานี้

      ๐อายันตุโภนโต   อิธะทานะสีละเนกขัมมะ   ปัญญาสะหะวิริยะขันติ   สัจจาธิฏฐานะเมตตุเปกขายุทธายะโว   คัณหะถะ   อาวุธานิติ   จะฉะ ฯ เสกผ่าตัด ๓ ครั้ง  ให้ผ่าทุกวันจนกว่าจะฝีแตก

           คาถาดับพิษไข้ทุกชนิด

  ๐อมอัคคี   คงคานัง   ระงับดับหาย   สะวาหะ ฯ

  ๐วิธีใช้:- ใช้เสกน้ำหรือเสกยาให้คนป่วยกิน หรือจะเสกน้ำพ่นก็ได้จะดับพิษไข้ได้ดีนักแล

      คาถาเสกน้ำมันพ่นแก้โรคผิวหนัง

  ๐โม   นะ   มะ   พุทธัง   ธัมมัง   สังฆัง   สุ   สุ   สุ   สุ   ระ   ระ   ระ   ระ   ทา   ทา   ทา

โล   อะ   อะ   อะ   โส   โส   โส   โน   โน   นะโมพุทธายะ   ยะธาพุทโมนะ   มะอะอุ   อุอะมะ ฯ

  ๐คาถานี้ใช้เสกน้ำมัน ๑๒ จบพ่นแก้โรคผิวหนังได้ดี

      คาถาผ่าฝี

  -คาถาผ่าฝีนี้ใช้ผ่าฝีที่แก่งอมแล้วให้แตกเพื่อจะหายจากโรคโดยเร็ว

    ๐จะฉะ     ฉินทะติ     ภินทะติ

    ๐ถ้าต้องการจะให้ฝีแตก โดยฝีนั้นแก่งอมเกินไปที่จะสูญที่จะตอกแล้ว  ให้ใช้คาถานี้บริกรรมผ่าฝีโดยใช้มีดหมอหลวงพ่อเดิมคือให้ใช้มีดหมอขีดเป็นรูปกากบาทตรงที่เป็นฝีในขณะที่ขีดให้บริกรรมคาถานี้ไปด้วยจนฝีแตก  ใช้ผ่าคุณไสย์ในท้องก็ได้

              มีดหมอ

  

                นี่คือมีดหมอหลวงพ่อเดิม

             คาถาที่ใช้คู่กับมีดหมอ

    ๐สักกัสสะวะชิราวุทธัง               เวสสุวัณณะสะคธาวุทธัง

  อาฬาวะกะธุสาวุธัง                       ยะมะสะนัยนาวุทธัง

  นารายะสะจักกะกะราวุทธัง           ปัญจะอาวุทธานัง

  เอเตสัง  อานุภาเวนะ  ปัญจะอาวุทธานัง    ภัคคะภัคคา  วิจุณณัง 

  วิจุณณาโลมัง  มาเมนะ  พุทธะสันติ         คัจฉะอะมุมหิ  โอกาเสติ  ฐาหิ ฯ

             วิธีใช้มีดหมอ ๑๒ ประการ

    ๑.อาราธนาทำน้ำมนต์แก้คุณไสย์ได้   แก้เสนียดจัญไรต่างๆ ตลอดจนแก้ฝันร้ายได้

    ๒.บูชามีดหมอไว้ประจำบ้าน  จะป้องกันโจรภัย  อัคคีภัย  ถ้าอาราธนาแล้วเมื่อจะมีอันตราย จะทำให้รู้ตัวก่อนทุกครั้ง

    ๓.ป้องกันคุณไสย์ได้  ถ้าพกมีดหมอไว้ในตัวไม่ต้องกลัวว่าจะถูกคุณไสย์ที่เขาใส่มา

    ๔.ใช้ขับภูตผีปีศาจที่เข้าสิงคนได้  โดยการใช้ปลายมีดหมอจ่อที่ท้ายทอยแล้วกดลงไปแต่เพียงเบาๆ ผีก็จะส่งเสียงร้องลั่นแล้วรีบออกหนีไปอย่างรวดเร็ว

   หากเป็นผีของผู้มีวิชาแก่กล้าปล่อยมา  จะไม่ยอมออกง่ายๆ  ให้เอามีดหมอแกว่งในน้ำเพื่อทำน้ำมนต์  ให้สำรวมจิตให้เป็นสมาธิอธิษฐานให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเอาไปรดตัวคนที่ถูกผีสิง  และเอาปลายมีดจี้บังคับไปด้วยพร้อมกับกรอกน้ำมนต์เข้าปาก  ผีร้ายขนาดไหนก็จะต้องหนีออกไปอย่างแน่นอน

    ๕.แก้อาถรรพ์ณคงกระพันต่างๆ  แม้ว่าจะสักยนต์ใดๆก็ตาม  หรือกินว่านชนิดใดๆก็ตามเมื่อใช้มีดหมอหลวงพ่อเดิมฟันจะเห็นเลือดทันที

    ๖.ป้องกันตนเองจากศัตรูหมู่มาร  เป็นทั้งเมตตามหานิยมและมหาอำนาจแคล้วคลวดและเป็นมหาอุตม์ด้วย

    ๗.เมื่อไปต่างถิ่นหรือไปนอนกลางป่าให้เอาปลายมีดหมอขีดเป็นรูปวงกลมรอบๆตัวเรา  ก่อนจะขีดให้ขอขมาแม่พระธรณีเสียก่อน  ไม่ว่างูร้าย  มด  และสัตว์ในป่าใดๆ จะเข้ามากล้ำกรายเรามิได้  แม้กระทั่งภูตผีปีศาจทั้งหลายก็จะทำอะไรแก่เรามิได้เลย

    ๘.ป้องกันอสรพิษและสัตว์มีพิษทุกชนิด

    ๙.เมื่อเป็นฝี  ให้ใช้ปลายมีดหมอขีดควนเบาๆเป็นวงกลมรอบหัวฝี  ให้ระลึกถึงหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ก่อนจึงวน  ในขณะที่วนให้สวดคาถาผ่าตัดไปด้วย  ถ้าเป็นมากให้เอาปลายมีดควนแล้ว ยกมีดขึ้นเหนือหัวฝี  แล้วกลั้นใจทำการผ่าตัดบนหัวฝีแต่เพียงเบาๆ คือใช้ปลายมีดหมอขีดเพียงเบาๆบนหัวฝีและสวดคาถาผ่าตัดเป่าลงไปตรงหัวฝีด้วย  ฝีจะแตกภายใน ๓ วัน  และจะไม่เป็นพิษแต่อย่างใด

    ๑๐.ถ้าคิดจะว่ายน้ำเพื่อข้ามน้ำที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายต่างๆ  เช่น  จรเข้   ปลาไหลไฟฟ้า  ปลาฉลาม  หรือผีพรายน้ำต่างๆ  เพื่อให้ปลอดภัยจงชักมีดออกจากฝักแล้วคาบทางด้ามมืดโดยการให้คมมีดหันไปทางด้านหน้า ด้ามมีดที่ชักออกแล้วอย่าทื้งให้ถือติดตัวไปด้วยตลอดเวลาเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วให้สอดใส่ฝักไว้เหมือนเดิม  ให้เช็ดมีดให้แห้งเสียก่อนๆจะสอดใส่ฝักของมัน

     ๑๑.ถ้าไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศที่มียาเบื่อหรือยาสั่ง  ก่อนจะกินอาหารใดๆ ให้เอาด้ามมีดหมอที่เป็นงาจุ่มลงไปในอาหาร  ถ้าเห็นงาเป็นสีดำห้ามกินโดยเด็ดขาดเพราะอาหารนั้นมียาพิษหรือยาสั่ง  แต่ถ้าได้กินเข้าไปแล้วรู้สึกแสลงให้ถอดมีดออกจากฝักแล้วอธิษฐานให้หลวงพ่อเดิมช่วยให้เอาปลายมีดแกว่งในแก้วน้ำทำน้ำมนต์ให้คนป่วยกินจะแก้ยาสั่งได้แล้วจึงค่อยนำคนป่วยไปหาหมอ

    ๑๒.เวลาถูกคุณไสย์  ยาเบื่อ  ยาสั่ง  หรือที่เรียกว่า "ลมเพลมพัด"  จะมีการบวมตามตัวเป็นลูกๆ บางครั้งบวมที่โน่นบวมที่นี่  ให้เอาปลายมีดวนน้ำทำเป็นน้ำมนต์พร้อมกับสวดคาถาสัมพุทเธหงษาไปด้วย  เสร็จแล้วเอาน้ำมนต์ให้คนป่วยกิน และให้ใช้มีดหมอแตะลงไปตรงที่บวมเพื่อไล่ก้อนที่บวมให้ยุบหายไปให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยุบหายไป

    ถ้าเป็นคุณไสย์ที่เขาปล่อยมา  ก้อนบวมนั้นจะเคลื่อนหนีปลายมีดไป ให้ใช้ปลายมีดหมอจี้ไล่ไปเรื่อยๆ จนสุดปลายมือและปลายเท้าไล่มันออกไปให้ได้  ถ้าไม่มีอไรเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ใช่คุณไสย์ที่เขาปล่อยมาเป็นการบวมธรรมดาไม่ช้าก็จะหาย

       คาถาปั้นรูปหุ่นย่างไฟแก้พิษฝี

  -วิธีปฏิบัติ:-ให้เอาดินเหนียว, ดินจอมปลวก, หรือดินรอยเท้าคนป่วยยิ่งดี  เมื่อได้ดินมาแล้วให้ปั้นเป็นรูปหุ่นส่วนยาวให้ได้ ๒๐  ซ.ม. ปั้นให้เป็นรูปหัวมีหูมีตามีคิ้วมีจมูกและมีปาก

มีคอมีไหล่มีแขนมีขามีมือและมีเท้า  เวลาปั้นหุ่นให้เสกอาการ ๓๒ ไปด้วยคือ

   ๐เกสา   โลมา    นะขา    ทันตา    ตะโจ

   ๐มังสัง   นะหารู    อัฏฐิ    อัฏฐิมิญชัง    วักกัง

   ๐หะทะยัง     ยะกะนัง    กิโลมะกัง    ปิหะกัง    ปัปผาสัง

   ๐อันตัง    อันตะคุณัง    อุทะริยัง    กะรีสัง    ปิตตัง

   ๐เสมหัง     ปุพโพ    โลหิตัง    เสโท    เมโท

   ๐อัสสุ    วะสา    เขโฬ    สิงฆาณิกา     ละสิกา     มุตตัง    มัตถะเก มัตถะลุงคัง ฯ

   เมื่อปั้นรูปหุ่นเสร็จแล้วให้เขียนชื่อและนามสกุลของคนป่วยยัดใส่ในรูปหุ่นนั้นด้วยแล้วให้เสกรูปหุ่นด้วยคาถานี้

   ๐โอมเกเรมหาเกเร     เกเรเมเถ     กะระมะถะ     กิริมิถิ ฯ

    เสร็จแล้วให้เสกปูนวงลงไปที่ฝีที่เป็นนั้นเช่น ถ้าเป็นฝีในท้องก็ให้วงลงไปที่ท้องของรูปหุ่นนั้นด้วยคาถานี้

   ๐นะอยู่    โมอยู่    พระเจ้าสั่งกู    ให้มึงอยู๋ที่นี้ ฯ

    ในขณะที่เอารูปหุ่นย่างไฟให้ภาวนาด้วยคาถานี้

   ๐อะระหังพุทธังรักษา     อะระหังธัมมังรักษา     อะระหังสังฆังรักษา ฯ  ย่างไปภาวนาไปจนกว่าจะเลิกย่าง  ถ้าไม่ย่างจะใช้หนามแทงตรงที่วงไว้นั้นก็ได้  แก้สารพัดฝีในท้องได้ดีนักแล

       คาถาเสกน้ำมนต์แก้พิษฝีในท้อง

   ๐ติ วา คะ ภะ โธ  พุท นัง สา             นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ      

สามะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุต อะ              ทู วิ กะ โล โต คะ

สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ                          ชา วิ โธ พุท สัมมา สัมหัง ระ อะ

วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ ฯ

    ๐คาถาอิติปิโสถอยหลังหรือคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยนี้ใช้เสกน้ำ ๗ จบให้คนเป็นฝีในท้องกินจะทำให้ฝีนั้นหายเร็ว

         คาถาทำน้ำมนต์รักษาโรคฝีดาด

 ๐เอกะมันตัง    นิสินโนโข    เวสสุวัณโณ    จะมะหาราชา    ภะคะวันตัง    เอตะทะโวจะ ฯ

 ๐คาถานี้ใช้ทำน้ำมนต์กันและแก้โรคฝีดาด  ถ้าใครได้รดน้ำมนต์นี้แล้วฝีดาดจะไม่ขึ้นจนแก่ตาย  แต่ถ้าขึ้นแล้วให้ทำน้ำมนต์ด้วยคาถานี้รดจนกว่าจะหาย  ถ้าฝีหนาก็จะเบาบางลง   แก้ร้อนแก้คันก็ได้   เมื่อจะทำน้ำมนต์ให้ใช้เทียนหนัก ๑ บาท  ค่ายกครู ๖ สลึง

ผ้าขาวเนื้อดี ๑ ผืน   ถ้าหายแล้วให้เอาผ้าขาวผืนนี้ห่อพระพุทธรูปแล้วนำไปถวายพระอุทิศไปให้เจ้าของคาถานี้

   ตัวอย่างสูตรยาแก้โรคปวดฟัน

   ยาแก้ฟันโยกฟันคลอนก่อนวัย  

   ๑.เกลือสินเธาว์            หนัก          ๕        บาท

    ๒.กานพลู                   หนัก          ๑        บาท

    ๓.สารส้มสะตุ              หนัก          ๒        บาท

    ๔.การบูร                    หนัก          ๑        บาท

    ๕.ลิ้นทะเล                   หนัก          ๒       บาท

  -วิธีปรุงยา:-ให้เผาลิ้นทะเลหรือกระดอกปลาหมึกให้เกรียมแล้วบดเป็นผงละเอียดจนเป็นแป้งแล้วจึงผสมตัวยาทั้งหมดเข้าด้วยกันใส่ขวดเอาไว้เพื่อแปรงฟัน

  -สรรพคุณ:-ใช้แปรงฟันทั้งเช้าและเย็นจะทำให้ฟันแน่นและคงทน, แมงกินฟันจะไม่รบกวน, ปากจะไม่มีกลิ่นเหม็น, ฟันจะไม่โยกไม่คลอนก่อนวัย

   ยาฆ่าแมงกินฟัน

  ๑.น้ำมันยางนา         

  ๒.เมล็ดกุ๊ยฉ่าย 

   -วิธีปรุงยา:-คั่วเมล็ดกุ๊ยฉ่ายให้เกรียมบดให้ละเอียดจนเป็นผงแล้วผสมกับน้ำมันยางนาเอาสำลีชุบอุดฟันทิ้งไว้ประมาณ ๒๐ นาที ตัวแมงกินฟันจะตายเรียบหมด เป็นยาฆ่าแมงกินฟันที่ได้ผลดีมาก

      ยาแก้ปวดฟันทุกชนิด

  ๑.ให้เอากาบลานเอาตอนที่ติดกับลำต้น       หนัก      ๒      ส่วน

  ๒.เกลือทะเล        หนัก      ๑       ส่วน

   -วิธีปรุงยา:-ให้เอาตัวยาใส่หม้อต้มเคี่ยวจนน้ำดำ  

  -สรรพคุณ:-ยาขนานนี้แก้โรคฟันได้ดีกว่ายาขนานอื่น  เมื่อปวดฟันให้เอายานี้อมไว้ประมาณ ๓๐ นาทีโรคปวดฟันก็จะหายไปได้อย่างรวดเร็ว

       ตัวอย่างสูตรยาแก้โรคตา

         ยาแก้โรคตาต้อ

   ๑.รากหญ้าพันงูแดง                  หนัก            ๑        บาท

   ๒.รากหญ้าพันงูขาว                  หนัก            ๑        บาท

   ๓.รากผักโหมหิน                       หนัก            ๑        บาท

   ๔.รากต้นอัญชัญชนิดดอกขาว  หนัก            ๑        บาท

   ๕.เมล็ดมะกล่ำตาช้าง                หนัก            ๑       บาท

     -วิธีปรุงยา:-ให้เอาตัวยาทั้ง ๔ ชนิดมาหั่นให้บางๆใส่ลงไปในหม้อ  ตำมะกล่ำตาช้างให้แหลกละเอียดใส่ลงไปในหม้อดินต้มให้เดือดเคี่ยวให้ข้นหน่อย ใส่ในภาชนะที่สะอาดปล่อยทิ้งไว้ ๗ วันแล้วจึงนำออกมาหยอดตา  ใช้หยอดตาวันละ ๓ ครั้ง

     -สรรพคุณ:-เมื่อหยอดตาด้วยยาขนานนี้แล้วจะทำให้มีขี้ตาออกมามาก อันเป็นการลอกเหยื่อตาที่เป็นต้อให้ออกมาพร้อมๆกัน  แก้โรคตาที่เป็นต้อเนื้อ, ต้อลำใย, ต้อลิ้นหมา,ตาฟ้าฟาง, และตาแดงได้ดีมาก 

 สูตรยาแก้โรคโลหิตเป็นพิษชนิดพิเศษ

  ๑.ว่านสารพัดพิษ

  ๒.ว่านงาช้างลาย

  ๓.ขมิ้นชัน

  ๔.เปลือกต้นพิกุล

  ๕.ฝางเสน

  ๖.ต้นเลือดแรด

  ๗.ดอกต้นตีนเป็ดบก

  ๘.สมอร่องแร่ง

  ๙.เถาขี้กาแดง

   -วิธีกินยา:- ตัวยาทั้งหมดให้เอาเท่าๆกันใส่ลงในหม้อ ใส่น้ำ ๓ ส่วนต้มเคี่ยวให้เหลือ ๑ ส่วน กินคร้ังละ ๑ แก้ว  วันละ ๒ ครั้งก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอน

  -สรรพคุณ:-แก้เลือดเสีย   แก้โลหิตเป็นพิษและโลหิตพิการ   ฆ่าพิษโลหิต   แก้โรคโลหิตจาง   แก้ความดันโลหิตทั้งสูงและต่ำ   บำรุงโลหิตและทำให้เลือดเย็น   และแก้โรคเลือดขาวกินเลือดแดง

        สูตรน้ำมันใส่แผล

  -เครื่องยามี ๕ อย่าง คือ:-

    ๑.ขมิ้นชัน        ๓      หัว

    ๒.เกลือธาระ     ๓      หยิบมือ

    ๓.เทีนนดำ   หนัก    ๒     สลึง

    ๔.เทียนขาว     หนัก    ๒    สลึง

    ๕.มะพร้าวแก่   ๓   ลูก

      -วิธีปรุงยา:-ให้ขูดมะพร้าวคั้นเอาแต่กระทิ  ขมิ้นชันให้หั่นออกเป็นชิ้นบางๆ   เทียนดำและเทียนขาวให้ตำพอแหลกแล้วเอาเตรื่องยาต่างๆใส่ลงไปในกะทะยกขึ้นเตาหุงเอาแต่น้ำมันของมันเสร็จแล้วให้ใส่ขวดเอาไว้

       สูตรยาประคบอวัยวะเพศชายที่ตายด้าน   

  -ตัวยามี ๓ อย่าง คือ:-

    ๑.ว่านเอ็นเหลือง          หนัก          ๑          บาท

    ๒.ว่านไพร                  หนัก           ๑         บาท

    ๓.ว่านม้า                     หนัก           ๑         บาท

      -วิธีประคบ:-ก่อนจะทำการประคบ ให้วัดดูส่วนยาวและส่วนวงรอบของอวัยวะเพพศ เสียก่อนว่ามันยาวกี่เซ็นติเมตรและวงรอบกี่เซ็นติเมตรและโปรดจำเอาไว้ให้ดี  เมื่อทำการประคบแล้วมันจะแตกต่างจากของเดิมไหม  ให้นำเอาตัวยาทั้งหมดมาโขกให้ละ เอียดแล้วประสมกับน้ำข้าวหรือน้ำอุ่นก็ได้พอให้เปียกมืออย่าให้โชกเกินไปนักแล้วจึงเอาผ้าขาวบางๆห่อยาแล้วทำการประคบที่อวัยวะเพศพยายามให้ตัวยาซึมเข้าไปสู่อวัยวะเพศพอหมาดๆจะได้ผลเร็ว และจงพยายามเพิ่มความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆในปริมาณที่ทนได้ให้ทำเป็นประจำทุกวันจนกว่าจะใช้งานได้

     -สรรพคุณ:-มันจะสร้างพละกำลังและความกำยำให้แก่อวัยวะเพศให้มีความฮึดสู่อยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องการจะส้องเสพ แก้โรคอวัยวะเพศที่ตายด้านแล้วได้ผลดี อวัยวะเพศจะแข็งแกร่งพร้อมสู่ตลอดเวลา   และยังสามารถรักษาโรคอัมพฤกอัมพาตมือตายเท้าตายและโรคเหน็บชาได้อีกด้วย

     คาถาทำน้ำมนต์ครรภ์รักษา
  ๐ชัยยะ  ชัยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา            พุทธะกุกกุสันโธ  อานุภาเวนะ  สุวัณณะรัชชะฏัง  อุปปันนัง
ชัยยะ  ชัยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา                พุทธะโกนาคม  อานุภาเวนะ  สุวัณณะรัชชะฏัง  อุปปันนัง
ชัยยะ  ชัยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา                พุทธะกัสสะโป  อานุภาเวนะ  สุวัณณะรัชชะฏัง  อุปปันนัง
ชัยยะ  ชัยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา                พระพุทธะศิริ  สากะยะมุนีโคดม  สุวัณณะรัชชะฏัง  อุปปันนัง ฯ
   ๐คาถานี้ใช้ทำน้ำมนต์ให้หญิงมีครรภ์กินจะปราสจากโรคภัยไข้เจ็บ  เมื่อถึงเวลาคลอดก็จะคลอดออกมาโดยง่าย บุตรที่คลอดออกมานั้นจะมีรูปร่างงดงาม  มีสติปัญญาดีประเสริฐ ยิ่งนัก  ถ้าเป็นชายจะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ถ้าทำการค้าจะได้เป็นเศรษฐี  ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นเอกนารี  คือมีรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาปัญญาดีเป็นยอดหญิงหาผู้เสมอเหมือนมิได้
   ๐เวลาจะทำน้ำมนต์ให้แต่งเครื่องบูชาดังนี้
       ๑.เทียนเล่มบาท ๕ เล่ม
      ๒.ดอกบัวหลวง ๕ ดอก
     บูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์เสกน้ำมนต์ด้วยคาถานี้ให้ได้ ๑๐๘ จบ  แล้วจึงเอาใส่หม้อดินอย่างดีไว้  ให้หญิงมีครรภ์กินวันละ ๒ แก้วคือก่อนอาหรเช้า ๑ แก้ว  และก่อนนอนอีก ๑ แก้ว  ให้กินไปเรื่อยจนกว่าจะคลอด เมื่อตั้งท้องได้ ๑ เดือนให้เริ่มกินจนกว่าจะคลอด
      คาถาเป่าศีรษะหญิงเวลาคลอดลูก
  ๐พุทโธ  พุทธัง  พุทธะรูปัง  พุทธะพุทโธ           พุทโธ  พุทธัง  พุทธะนิมิตตัง  รูปะพุทโธ  พุทโธ  พุทธัง  พุทธะนิมิตตัง                         สูญญะพุทโธ ฯ
  ๐ให้บริกรรมคาถานี้  ๗  จบ  แล้วเป่าลงไปที่ศีรษะของหญิงในเวลาคลอดบุตร   จะป้องกันภูตผีปีศาจผีพรายและจะป้องกันไม่ให้เลือดร้ายตีขึ้น
      ยาเพิ่มลมเบ่งในเวลาคลอดลูก
   ๐เครื่องยามี ๖  อย่าง  คือ:-
       ๑.หญ้าพันงูแดง
       ๒.ใบเสนียด
       ๓.จันทน์แดง
       ๔.จันทน์ขาว
       ๕.ขมิ้นอ้อย  ๗  แว่น
       ๖.ขี้ครั่งดิบ
    ๐วิธีกินยา:- ตัวยาทั้ง ๖  อย่างเอาอย่างละเท่าๆกัน เว้นแต่ขมิ้นให้เอาแค่ ๗ แว่นเท่านั้น  ใส่หม้อต้มกิน   กินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงวันละ ๓  ครั้งคือ  เวลาเช้าก่อนอาหาร    เวลาเที่ยงวัน    เวลาก่อนเข้านอน   กินครั้งละ ๑ ถ้วยชามีหู  ก่อนที่จะคลอด ๗ วันให้กินได้เลย
     ยอดยาบำรุงครรภ์สตรีขนานวิเศษ
      ๐ตัวยามี ๒๑   อย่าง  คือ:-
         ๑.โกฐจุฬาลำพา
         ๒.โกฐหัวบัว
         ๓.โกฐเชียง
         ๔.โกฐเขมา
         ๕.โกฐสอ
         ๖.เทียนข้าวเปลือก
         ๗.กระลำพัก
         ๘.อบเชย
         ๙.ชะลูด
         ๑๐.เทพธาโร
         ๑๑.ขอนดอก
         ๑๒.จันทน์ขาว
         ๑๓.จันทน์แดง
         ๑๔.เปลือกสมุนไพร
         ๑๕.แก่นสน
         ๑๖.เทียนตาตั๊กแตน
         ๑๗.เทียนดำ
         ๑๘.เทียนแดง
         ๑๙.เทียนขาว
         ๒๐.กฤษณา
         ๒๑.รากสามสิบ
      ๐วิธีกินยา:-ตัวยาทั้งหมดให้เอาหนักอย่างละ ๑ บาท  ใส่หม้อต้มให้นานครึ่งชั่วโมง กินครั้งละ ๑ ถ้วยชามีหู  ก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอน  กินเรื่อยไปให้เริ่มกินตั้งแต่ท้องได้ ๓ เดือน
      ๐สรรพคุณ:-จะเป็นยาบำรุงครรภ์ทำให้มารดาและทารกมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง   บำรุงหัวใจ   บำรุงเลือด   บำรุงระบบการย่อยอาหาร  ช่วยบำรุงสมองของทารกในครรภ์ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด   มีขีดแห่งความสามารถสูงหรือเรียกว่า "มี ไอคิวสูง"

       คาถาเรียกคน

   ๐พุทธะปูชาชะนาจิตตัง  พุทธะรัตตะนัง  อะระหัง  สัจจัง  ปะระมังอิติ  อิกะวิติ  นะชาลิติ  ธัมมะปูชาชะนาจิตตัง  ธัมมะรัตตะนัง  อะระหัง  สัจจัง  ปะระมังอิติ  อิกะวิติ  นะชาลิติ

สังฆะปูชาชะนาจิตต้ง  สังฆะรัตตะนัง  อะระหัง  สัจจัง  ปะระมังอิติ  อิกะวิติ  นะชาลิติ ฯ

   ๐วิธีปฏิบัติ:-ถ้าปราถนาจะให้ใครมาหา  ถ้าเป็นชายให้เขียนชื่อคนนั้นใส่ฝ่ามือข้างขวา  ถ้าเป็นหญิงให้เขียนชื่อคนนั้นใส่ฝ่ามือข้างซ้ายแล้วให้บริกรรมคาถานี้ไปเรื่อยๆในขณะที่บริกรรมคาถานี้ให้นึกเห็นหน้าเขาผุดขึ้นมาในจิตสำนึกของเรา  ถ้าจำหน้าเขาไม่ได้ให้ดูรูปภาพของเขาประกอบ  ให้ทำทุกวันจนกว่าเขาจะมา

    ยาแก้โรคผมร่วงและหัวล้าน

   -ตัวยามี ๗   อย่าง  คือ:-

      ๑.ขมิ้นอ้อย        ๑       ถ้วยชามีหู  (ตำคั้นเอาน้ำผสมน้ำเล็กน้อย)

      ๒.ดีกาน้ำหรือดีนกอ้ายงั่ว     ๑     ดี

      ๓.ดีอีกา     ๑     ดี

      ๔.ดีอีแก     ๑     ดี

      ๕.ดีตะพาบน้ำหรือดีเต่านา     ๑     ดี        

      ๖.ใบตาลสด     ๑     ถ้วยชามีหู

        -นำเอามาลนไฟแล้วบดให้ละเอียดใส่น้ำลงไปคั้นเอาน้ำออกมา

      ๗.หญ้าแพรกสด     ๑     ถ้วยชามีหู

       -นำมาโคกให้ละเอียดใส่น้ำแล้วคั้นเอาน้ำออกมาให้ได้ ๑ ถ้วยชามีหู

   -วิธีปรุงยา:-เอาตัวยาทั้งหมดมาต้มรวมกันแล้วปล่อยให้ไอน้ำระเหยออกมาจากหม้อ  เมื่อไอน้ำระเหยออกมาพอสมควรแล้วยกหม้อลงปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๑-๒ วัน  แล้วให้นำเอาไปต้มเคี่ยวบนเตาไฟอีกนานประมาณ ๒ ชั่วโมง โดยให้เติมน้ำมันงาลงไปประมาณ ๑ ถ้วยชามีหู  กวนให้เข้ากันจนเหลวและข้น  ยกลงจากเตาแล้วจึงเติมน้ำมันงาดิบกวนให้เข้ากันแล้วนำเอาไปตั้งบนเตาไฟอีกครั้งหนึ่ง  เก็บใส่ขวดไว้นำเอามาทาตรงบริเวณที่ผมหงอกและศีรษะล้าน ผมจะค่อยๆงอกขึ้นมาใหม่ภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์เท่านั้น

     แชมพูแก้ผมหงอก

  -ตัวยามี ๗   อย่าง  คือ:-

      ๑.ดอกอัญชัญ        หนัก         ๒    ขีด

      ๒.ขิงแก                 หนัก         ๒    ขีด

      ๓.หัวหอมใหญ่       หนัก         ๒    ขีด

      ๔.ลูกย่อแก่           จำนวน       ๖     ลูก

      ๕.เอ็ม ๗๐            ๑      ขวด

      ๖.เกลือแกลง         ครึ่งกิโลกรัม

      ๗.น้ำสะอาด         ๘       ลิตร

   -วิธีปรุงยา:-

      ๑.ให้เอาดอกอัญชัญมาต้มเคี่ยวจนเข้มข้นกับน้ำ ๔ ลิตร

      ๒.เอาลูกยอมาเฉือนบางๆแล้วนำไปย่างไฟจนจนดำเป็นถ่านแล้วจึงบดให้ละเอียด

      ๓.ให้เอาหัวหอมใหญ่และขิงแก่มาต้มเคี่ยวกับน้ำ ๔ ลิตร

      ๔.ให้เอาเกลือแกลงผสมกับน้ำ ๒ ลิตร แล้วเอาเครื่องยาต่างๆที่ต้มไว้แล้วเทผสมลงไปคลุกเคล้าผสมกันให้ดี เสร็จแล้วให้เติมน้ำมันมะพร้าว

สะกัดเย็นลงไป ๒ ช้อนโต๊ะ  ค้นให้เข้ากันจงดี  จากนั้นก็ใส่ขวดเก็บไว้เพื่อนำเอาไปใช้ต่อไป

   -วิธีใช้:-ใช้ทาบิเวณที่ผมหงอกให้นวดตรงที่ทายานั้นแต่เพียงเบาๆเล็กน้อย   ให้ทาวันละ ๒ ครั้ง เช้าเย็นหลังจากอาบน้ำสระหัวเสร็จแล้ว

        ยาแก้นวหรคุณ

    -เครื่องยามีดังนี้:-

      ๑.ใบมะนาว  ๑๐๘  ใบ   ลงด้วย อิติปิโส  ภะคะวา  -  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ  รวม  ๕๖  คาถา, สะวากขาโต  - วิญญูหีติ ฯ  รวม ๓๘  คาถา,  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ฯ รวม  ๑๔  คาถา

      ๒.ข่า  ๓๒  แว่น    ลงด้วยอาการ  ๓๒  เริ่มตั้งแต่  เกสา   โลมา  ไปจนจบ

         รับจ้างจี้ไฝขี้แมลงวัน

    https://www.pantipmarket.com/mall/movemole0895115656/?node=products   

 

      สร้างเซลล์ในเลือดให้เป็นยา

   https://www.thairath.co.th/content/980638

    

           ยาแก้นอนกรน Good Niter

   

    http://www.goodniterwebstore.com/en/use.php

   http://www.goodniteronlineasia.com/TH-sr-official_3asR/

   https://www.snordef.com/1139095?t=1&Network=Content&kw=&ad=327172054684&SiteTarget=news.yahoo.com&gclid=EAIaIQobChMIud-HmZee4AIV0EgrCh2fRASxEAEYASAAEgKgj_D_BwE

     ใครนอนกรน กู๊ด ไนเตอร์ ช่วยให้การนอนกรนหายขาดแน่นอน

 

      เว็บไซต์ชวนชมของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

   

  http://www.chuanchom.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=385607&Ntype=1 

  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_639013

  หมอสอย   เพชรฤทธิ์  หมอตีนเปล่ามหัศจรรย์

   

    https://www.youtube.com/watch?v=Zf16jyxQcWI&index=2&list=PLPu-f25iXeni1ZB_0roGjNLn95z8irt1j

   https://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2019:fm0002&catid=77&Itemid=435&lang=th

   http://www.jamrat.net/jamrathealth.aspx?blogid=1414

   https://www.youtube.com/watch?v=1Kc2qzBTFkA&list=PLPu-f25iXeni1ZB_0roGjNLn95z8irt1j

  https://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2019:fm0002&catid=77&Itemid=435&lang=th

                     ประโยชน์ของเกลือหิมาลัย

   

      
 
  
ประโยชน์ของเกลือสีชมพูที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน
  พี่ซีชอบป้ายยา ตอน ประโยชน์ของเกลือสีชมพูที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน เคยได้ยินมาว่าเกลือสีชมพู (เกลือหิมาลัย) นั้นดีกว่าเกลือทั่วไป แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างที่เราควรค่าแก่การเลือกซื้อ วันนี้พี่ซีก็พร้อมมาป้ายยาประโยชน์ดีๆ จากเกลือสีชมพูที่คุณต้องรีบไปหาซื้อ และขอกระซิบบอกอีกหน่อยว่าที่บิ๊กซีก็มีเกลือสีชมพู ในโซนสินค้านำเข้าให้คุณได้ไปเดินเลือกซื้อกันด้วยนะ  

   เกลือสีชมพู หรือเกลือหิมาลัยมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศปากีสถาน มีสีชมพูเพราะมีไอเอิร์นออกไซด์ (Iron oxide) เป็นส่วนประกอบ เกลือหิมาลัยจัดว่าเป็นเกลือบริสุทธิ์ เชื่อกันว่าเกิดจากการระเหยและตกผลึกของน้ำทะเลยุคโบราณเมื่อหลายล้านปีก่อน ผ่านการสกัดด้วยมือและไม่มีการเติมสารเคมีหรือ สารปรุงแต่งใดๆ จึงเป็นธรรมชาติและมีแร่ธาตุมากกว่าเกลือที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
   เพิ่มแร่ธาตุให้ร่างกาย
  เกลือสีชมพูมีแร่ธาตุจำนวน 84 ชนิด  ซึ่งมีความสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ ในการบำรุงกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบไหลเวียนโลหิต การใช้เกลือหิมาลายันสีชมพูในการปรุงอาหารแทนเกลือปกติก็เป็นการดูแลสุขภาพได้โดยวิธีง่ายๆ
  ในเกลือสีชมพู ประกอบด้วย sodium chloride 85% และ potassium, calcium, magnesium และ bicarbonate รวมกัน 15% ซึ่งเป็นแร่ธาตุชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในน้ำเกลือแร่ ดังนั้นเราจึงสามารถนำมาผสมน้ำดื่ม เพื่อทดแทนการดื่มน้ำเกลือแร่ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำตาลและวัตถุกันเสียที่มากับเครื่องดื่มเกลือแร่
  การมีกรดในร่างกายมากเกินไปส่งผลต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอนุมูลอิสระ กระดูกพรุน ก้อนนิ่ว หรือ น้ำหนักตัวเพิ่ม ใช้น้ำดื่ม 1 แก้ว ในอุณหภูมิปกติผสมกับเกลือหิมาลายันสีชมพู 1 ช้อนชา สามารถช่วยลดภาวะกรดได้เป็นอย่างดี
  สารอาหารในเกลือสีชมพู สามารถทำให้อาหารถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารเป็นไปอย่างดี
  เพียงแช่ตัวในน้ำอุ่นที่ผสมเกลือสีชมพูก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยแมกนีเซียมและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้ HPS มีคุณสมบัติในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอ รวมไปถึง กระดูกและผิวหนัง ให้จากการเจ็บปวดเมื่อยล้าได้อีกด้วย
  เกลือสีชมพูทำหน้าที่ในการขับของเสียได้เป็นอย่างดี การแช่น้ำอุ่นผสมเกลือหิมาลายันจะทำให้สามารถขจัดสารพิษที่ผิวหนัง ช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นได้
  
ขอแนะนำให้คุณลองนำเกลือสีชมพูผสมกับน้ำแทนเกลือทั่วไปที่ใช้อยู่ จะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ในโพรงจมูกได้เป็นอย่างดีโดยไม่ระคายเคือง
  เกลือสีชมพูไม่เพียงแแต่ขจัดสารพิษให้กับร่างกายแต่ยังสามารถจับความชื้นในอากาศที่อยู่รอบๆ จึงนิยมนำมาทำเป็นโคมไฟหินเกลือ โดยเมื่อความร้อนในหลอดไฟระเหยน้ำที่เกลือจับมาได้ ไอน้ำที่ระเหยไปนั้นจะเป็นไอน้ำที่บริสุทธิ์เนื่องจากสารพิษต่างๆที่มากับไอน้ำในตอนแรกได้ถูกกรองโดยก้อนเกลือแล้วหากใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ คลิก
   ***นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติมที่คุณสามารถเลือกสรรค์กันได้เหมือนไปเดินอยู่ในห้างบิ๊กซีเพียงแค่ คลิก คุณช้อปได้ทันทีที่คุณต้องการทุกที่ทุกเวลา***

       https://www.facebook.com/pinksaltlamp/

 

       การเรียนแพทย์ทางเลือกระบบ E-learning

        การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก           

        https://thaicam.go.th/e-learning/

        https://www.bangkokbiznews.com/social/966017

        https://thaimed.or.th/home/?page_id=1449

 

  

     


   

 

 

 

                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        

 

 

 

 

 


​   

  เป็นเนื้อ

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Visitors: 139,924