11.Interjection

         

           

              

                 http://www.slideshare.net/LHunter202/interjections

             Interjection
Interjection (อินเทอร์เจคชั่น)  แปลว่า “คำอุทาน” คือคำที่แสดงออกซึ่งความตกใจ, ดีใจ, เสียใจ, ตื่นเต้น มีที่ใช้กันน้อยใน
ภาษาราชการหรือบทเรียนแต่ใช้กันบ่อยในภาษาพูดและหนังสือประเภทนวนิยายต่างๆ  คำอุทานมักใช้วางไว้หน้าประโยคและ
คำที่อยู่หลังคำอุทานตัวแรกจะต้องเขียนเป็นตัวอักษรใหญ่เสมอ     เช่น:-
  -Oh !  I  am  very  glad  to  see  you.
     = โอ !  ฉันดีใจมากที่ได้พบคุณ.
  -Ah ! How  should  I  know?
    =อา ! แล้วฉันจะรู้ได้อย่างไง?
  -Huh ! Shut  your  mouth  now?
    =เฮอะ ! หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ?
  -Hello !  Come  here  please.
    =สวัสดี ! เชิญมาทางนี้เถอะครับ.  (ถ้าผู้หญิงพูดใช้ให้เปลี่ยนครับเป็นค่ะ)
  -Alas ! He  was  dead, hung  himself. Shicide.
    =อนิจจา ! เขาตายเสียแล้ว.แขวนคอตัวเอง, ฆ่าตัวตาย.
   จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคำอุทานนั้นไม่มีหน้าเกี่ยวกับคำใดๆในประโยคเป็นคำอิสระที่ผู้กล่าวพูดออกมาเพื่อแสดง ความตื่นเต้น, ความตกใจ, ดีใจ, เสียใจ, พอใจ, ไม่พอใจ  และบางครั้งก็เป็นการเตือนผู้ที่เราพูดด้วยรู้ตัวเท่านั้น  และถ้าเราจะตัดคำอุทานออกไปเสียแล้ว ประโยคนั้นก็จะสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
  รูปแบบของคำอุทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ:-       
1.การอุทานที่เป็นคำเดียวโดดๆ หรือเป็นกลุ่มคำ (วลี)    เช่น:-
   1.1ประหลาดใจ       เช่น:-
        - Oh! (โอ)        =    โอ! ออ! โอ้โฮ!
        - Indeed (อินดีด) =    จริงๆ! แท้จริง!
        - Wow (เวา)        =    โอ้โฮ!
   1.2 เศร้าใจ       เช่น:-
        - Alas! (อะแล็ส)  =    โอย! ตายจริง!
        - Ah! (อา)        =     อา! โอย!
        - Alack! (อะแล็ค) =    อนิจจา!
   1.3 ดีใจ       เช่น:-
       - Hurrah (ฮูรา)    =    ไชโย!
       - Ha! (ฮา)    =    ฮา!
       - Bravo! (บราโว)=    ไชโย!
   1.4 รังเกียจ       เช่น:-
        - Ugh! (อุฮ)    =    ทุด! ถุย!
   1.5เหยียดหยาม       เช่น:-
        - Dam! (แด็ม)    =    สมน้ำหน้า!
        - Pooh! (พู่)    =    ชึ!
        - Bosh! (บ็อช)    =    เหลวไหล!
   1.6 ติเตียน       เช่น:-
        - Fie! (ไฟ)    =    เชอะ! ถุย!
   1.7เตือนให้ระวัง       เช่น:-
       - Hark! (ฮ้าค)    =    ฟัง!
       - Hush! (ฮัช)    =    อย่าทำเสียงดัง!
   1.8 เรียกหรือทักทาย       เช่น:-
       - Ho! (โฮ)    =    ฮ้า!
       - Hello (เฮ็ลโล)    =     สวัสดี!
       - Hullo (ฮะโล)    =     สวัสดี!
   คำอุทานที่เป็นกลุ่มคำได้แก่
     1.Well done! (เว็ล ดัน)    =    เยี่ยมไปเลย!
     2. Just my luck! (จัสท มาย ลัค)    =    โชคของผมแท้ๆ!
     3. O dear me! (โอ เดียร์ มี)    =     โอ่ ได้โปรดเถอะ!
 2.การอุทานที่ออกมาในรูปแบบของประโยค เช่น ประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย What และ How          เช่น:-
      2.1 What a pity!
        =ช่างน่าสงสารอะไรอย่างนั้น !
     2.2 What a mess!
        =มันช่างสับสนอะไรอย่างนั้น !
     2.3 What a fool he is!
        =เขาช่างโง่อะไรอย่างนั้น!
     2.4 What a shame you can’t come!
        =ช่างน่าอานอะไรอย่างนั้นที่คุณมาไม่ได้!
     2.5 What an awful noise!
        =มันช่างเสียงดังอะไรอย่างนั้น!
     2.6 What a nuisance!
        =มันช่างน่ารำคาญอะไรอย่างนั้น !
     2.7 What a shame!
       =ช่างน่าละอายอะไรอย่างนั้น!
    2.8 What a pretty girl!
       =เธอช่าน่ารักอะไรอย่างนั้น!
    2.9 What an expensive dress!
       =ชุดอะไรช่างแพงอย่างนั้น!
    2.10 What a large room!
       =ห้องอะไรช่างใหญ่อย่างนั้น!
    2.11 What lovely children!
       =ช่างเป็นเด็กที่น่ารักอะไรอย่างนั้น !
    2.12 What delicious food it is!
       =มันช่างเป็นอาหารที่อร่อยอะไรอย่างนั้น!
    2.13 How nice of you to come!
       =ช่างดีเหลือเกินที่คุณมาได้!
    2.14 How cold this room is!
       =ห้องนี้ช่างหนาวะไรอย่างนั้น!
    2.15 How strong he is!
       =เขาช่างแข็แรงอะไรอย่างนั้น!
    2.16. How quickly the time passes!
       =เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วอะไรอย่างนั้น!
    2.17. How heavy it rains!
       =ฝนช่างตกหนักอะไรอย่างนั้น!
ประโยคอุทาน บางอย่างก็ขึ้นต้นด้วยคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)    เช่น:-
    1. Away you go!    
     =แกออกไปซะ !
    2. Here it comes!   
     =มานี่แล้วไง !
   3.There they are!   
     =พวกเขาอยู่ที่นั่นเอง !
   4.There goes the bus!    
     =รถโดยสารไปโน่นแล้ว
  นอกจากนี้ประโยคอุทาน ยังใช้เพื่อการอวยพร หรือแสดงความยินดีได้อีกด้วย  เช่น:-
    1.Long live the King.
     =ขอจงทรงพระเจริญ.
   2.God save you.
     =ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณ.
   3.Have a good trip.
    =ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย.
   4. Best of luck.
     =ขอให้โชคดี
Interjections: Showing the Author's Emotion
     •Ahem - The sound of someone clearing their throat and means “attention” or “listen”
        =อะแฮ่ม ! เสียงของคนล้างคอของพวกเขาหมายความว่า "ความสนใจ" หรือ "ฟัง"
     •Aah - This is used as a call for help or when someone is scared
        =แอ๊ะ !  นี้จะใช้เป็นโทรขอความช่วยเหลือหรือเมื่อมีคนกลัว
     •Boo ! Used to scare someone or to voice disapproval
        =หุยฮา ! ใช้ในการสร้างความหวาดกลัวใครบางคนหรือคุณจะแสดงความไม่พอใจ
     •Eh - This is used when you didn’t hear or understand what someone said
        =เอ๊ะ - นี้จะใช้เมื่อคุณไม่ได้ยินหรือเข้าใจสิ่งที่คนกล่าวว่า
     •Eww - Ahows dislike or disgust
        =เอลล์- การแสดงไม่ชอบหรือรังเกียจ
     •Hmm - This can mean you are thinking or hesitating
        =อืม - นี่อาจหมายถึงคุณกำลังคิดหรือลังเลใจ
     •Jeez - Could mean you can’t believe something, or you are exasperated
        =จีซ  = อาจหมายความว่าคุณไม่สามารถเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างหรือคุณจะโกรธ
     •Ooh-la-la - A slightly comical way to refer to something as fancy or special
        =โอ้ลาลา =วิธีที่ตลกเล็กน้อยในการอ้างถึงสิ่งที่เป็นแฟนซีหรือพิเศษ
     •Oops - An exclamation people use when they accidentally do something
        =อ๊ะ - คำอัศเจรีย์ใช้เมื่อพวกเขาตั้งใจทำอะไรบางอย่าง
     •Phew - This expresses relief or that you are glad something is over
        =วุ้ย- นี่เป็นการแสดงออกถึงความโล่งอกหรือว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีใจมากกว่า
     •Whoa - This can show surprise or amazement
        =โอ้โฮ -นี้สามารถแสดงความประหลาดใจหรือความประหลาดใจ
     •Yahoo - Expresses joy or happiness
        =ยาฮู  เป็นการแสดงออกถึงความปราโมทย์หรือความสุข
     •Yeah - This shows a very strong affirmation or approval
        =เยียห์  =ใช่, จ๊ะ, อือ  - แสดงยืนยันที่แข็งแกร่งมากหรือได้รับการอนุมัติ
     •Yoo-hoo - This is used to get someone’s attention and is usually used by women
        =ยูฮู่ =นี้จะใช้ในการได้รับความสนใจของใครบางคนและมักจะถูกนำมาใช้โดยผู้หญิง
     •Zing - This is similar to a rim shot used in comic acts and emphasizes a clever statement or comeback
        =ซิ่ง  =นี้จะคล้ายกับการยิง ขอบ ที่ใช้ในการกระทำการ์ตูนและเน้นคำสั่งที่ฉลาดหรือคัมแบ็ก.
   Interjections in a Sentence
Here are some interjections with an accompanying sentence:
     •Ahh,   that feels wonderful.
           =อ่า  = ที่ให้ความรู้สึกอย่างประหลาดใจ
     •Alas!   I’m lost in the wilderness.
           =อแลส !  =อนิจจา ฉันหายไปในถิ่นทุรกันดาร
     •Bah!   That was a total waste of time.
                =    บ๊าห์ !  =นั่นคือส่วนรวมของเสียของเวลา
     •Bless you,  I couldn’t have done it without you.
           =ขออวยพรท่านผมไม่ได้ทำมันโดยปราศจากคุณ
     •It’s time for me to go. Cheerio!  (เชียริโอ)
           =มันเป็นเวลาสำหรับฉันที่จะไป ไชโย !
     •Congrats!   You finally got your Master’s degree.
           =ขอแสดงความยินดี  ในที่สุดคุณก็จะได้รับดีกรีปริญญาโทของคุณ
     •Crikey!   Do you ever think before you speak?
           =ไครกี้ !  คุณเคยคิดก่อนที่จะพูดหรือ?
     •Gesundheit!   Are you starting to get a cold?
           =เกซันด์ไทท์ !  คุณเริ่มต้นจะได้รับความหนาวเย็นหรือ?
     •Good grief!   Why are you wearing shorts in the winter?
           =กุ๊ดกรีฟ !  ความเศร้าโศกดี ทำไมคุณจึงสวมกางเกงสั้นในช่วงฤดูหนาว?
     •Grrr!   I’m going to get back at him for that.
           =เจียรราไรย ! ฮึ่มฉันจะได้รับเขากลับมาสำหรับตรงนั้น.
     •Humph,  he probably cheated to make such good grades.
           =ฮั้มฟฺ !  ฮึบางทีเขาอาจโกงเพื่อทำให้เกรดดี.
     •Oh dear!    I don’t know what to do about this mess.
          =โอ ที่รัก ! ฉันไม่รู้จักสิ่งที่จะทำเกี่ยวกับความยุ่งเหยิงนี้.
     •Pip pip!   Let’s get moving.
          =พิพ พิพ ! ขอให้พวกเราเคลื่อนย้ายเถอะ.
     •Shoot!    I forgot my brother’s birthday.
          =ยิงประตู ! ฉันลืมวันเกิดของพี่ชายไป.
     •Well, duh!    That was a stupid thing to do!
          =เวล ดิวห์ ! นั่นคือสิ่งที่โง่ที่จะทำ !
     •Yowza!    That is a beautiful ball gown.
             =ยอซา ! นั่นคือเสื้อชุดยาวเต็มรูปแบบที่สวยงาม.
     More Interjection Examples
  Here is a list of other interjections:เหล่านี้คือรายชื่อของคำสันธานอื่นๆ
     •Absolutely (แอบโซลูทลี่)     =อย่างแน่นอน
     •Achoo (อะชิว)  ใชแทนเสียงจาม  ถ้าใครจามว่า "อะชิว" ผู้นั้นอาจจะถูกคนนินทา
     •    Ack
     •    Adios
     •    Aha
     •    Ahoy
     •    Agreed
     •    Alack
     •    Alright
     •    Alrighty
     •    Alrighty-roo
     •    Alack
     •    Alleluia
     •    All hail
     •    Aloha
     •    Amen
     •    Anytime
     •    Argh
     •    Anyhoo
     •    Anyhow
     •    As if
     •    Attaboy
     •    Attagirl
     •    Awww
     •    Awful
     •    Ay
     •    Bam
     •    Bah hambug
     •    Begorra
     •    Behold
     •    Bingo
     •    Blah
     •    Bravo
     •    Brrr
     •    Bye
     •    Cheers
     •    Ciao
     •    Cripes
     •    Crud
     •    Darn
     •    Dear
     •    Doh
     •    Drat
     •    Eek
     •    Encore
     •    Eureka
     •    Fiddlesticks
     •    Fie
     •    Gadzooks
     •    Gee
     ๐    Geepers
     •    Gee Whiz
     •    Golly
     •    Goodbye
     •    Goodness
     •    Goodness Gracious
     •    Gosh
     •    Great
     •    Ha
     •    Ha-ha
     •    Hail
     •    Hallelujah
     •    Heigh-ho
     •    Hello
     •    Hey
     •    Hi
     •    Holy cow
     •    Holy smokes
     •    Hotdog
     •    Huh
     •    Hurray
     •    Hush
     •    Indeed
     •    Jeepers creepers
     •    Lo and behold
     •    Man
     •    My word
     •    No
     •    Now
     •    Nah
     •    Oh
     •    Oh my
     •    Oh well
     •    Ooh
     •    Ouch
     •    Ow
     •    Phooey
     •    Please
     •    Pooh
     •    Pow
      •    Presto
     •    Pshaw
      •    Rats
     •    Right-o
     •    Scat
     •    Shh
     •    Shoo
     •    Shucks
     •    So
     •    So long
     •    Thanks
     •    There
     •    Touch?
     •    Ugh
     •    Uh-huh
     •    Uh-oh
     •    Ugh
     •    Viva
     •    Voila
     •    Waa
     •    Wahoo
     •    Well
     •    Whoopee
     •    Whoops
     •    Whoosh
     •    Wow
     •    Yay
     •    Yea
     •    Yes
     •    Yikes
     •    Yippee
     •    Yo
     •    Yuck
     •    Yummy
     •    Zap
   As you can see from the above examples, people use interjections every day in common speech. To learn more about
interjections see What Is An Interjection?
  Read more at http://examples.yourdictionary.com/examples-of-interjections.html#UMbidRWb6YwcbBEI.99

     

            

  

    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 56,918