1.คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมด

                         คำศัพท์หมวด A

      

   http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oporjung&month=30-11-2010&group=6&gblog=5

  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&

      http://www.tonamorn.com/english/conversation/time/

                    คำศัพท์จาก Pinterest

     

   https://www.youtube.com/watch?v=BtqNvgOqkq4

   https://www.pinterest.com/kirstenfolmer/school-english/?utm_campaign=rdboards&

    https://www.pinterest.com/roscanete/ingles/?utm_campaign=rdboards&

    https://www.pinterest.com/melaniemason13/dear-teachers/?utm_campaign=rdboards&

    https://www.pinterest.com/smokysara/teaching-ideas-kids/?utm_campaign=rdboards&

  ฝึกเขียนคำศัพท์และแต่งประโยคจาก Pinterest

   

    https://www.tonamorn.com/english/grammar/used-to-do/ 

   https://www.pinterest.com/pin/68731275442/?utm_campaign=popular_pins&

   https://www.pinterest.com/rubymichelle/educational-ideas/?utm_campaign=rdboards&

   https://www.pinterest.com/pin/299207968979050501/

   https://www.pinterest.com/pin/299207968979025762/?utm_campaign=rdpins&

   https://www.pinterest.com/pin/376050637621637753/?utm_campaign=rdpins&

   https://www.pinterest.com/pin/376050637621574120/?utm_campaign=rdpins&

   https://www.pinterest.com/pin/376050637621618091/?utm_campaign=rdpins&

   https://www.pinterest.com/pin/376050637621618091/?utm_campaign=rdpins&

   https://www.pinterest.com/pin/328129522836533670/?utm_campaign=rdpins&

   Learnner's Dictionary

    http://learnersdictionary.com/

                 Jobs Vocabulary

      

    https://www.pinterest.com/pin/746753181936976068/?utm_campaign=popular_pins&e_t=c94c5f84017040ba88cefeca9d868bc2&utm_content=746753181936976068&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012

                   Classroom Objects

       

   https://www.pinterest.com/pin/1829656084461608/?utm_campaign=popular_pins&e_t=c94c5f84017040ba88cefeca9d868bc2&utm_content=1829656084461608&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2012

 

     คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ โดย อาจารย์คริส

   

  https://www.youtube.com/watch?v=9BPSZo_-NQ8

    http://testblogacpyu.blogspot.com/2015/08/

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?limitstart=2940

   https://www.youtube.com/watch?v=SbkmxNwzTOo

   http://www.tonamorn.com/vocabulary/

  https://www.englishbychris.com/portfolio-items/1000-2/

  https://www.youtube.com/watch?v=L8xwLJXZsoU

  https://www.youtube.com/watch?v=Fa2khqdojI0

  https://www.youtube.com/watch?v=Mzq9fBFusSo

 

 a

 an

 able    
 about    
 above
 absent   
 accept
 acceptable   
 accident
 accidental
 accord
 according
 accordance
 account
 accuse
 accuser
 accusation 
 accompany
 act   
 action
 active
 actively
 activity 
 actor
 actress
 acual  
 actually    
 add
 addition
 additional
 admire
 admiration
 admirable
 admirably
 advise
 adviser
 advice
 address    
 adjective    
 adverb
 ad   
 advertisement
 advantage
 acknowledgement
 afford 
 afraid    
 Africa    
 after
 afterwards   
 afternoon    
 again
 against
 age
 ago  
 agree
 agreement
 ah       Ah ! Itold  you  so!
 aha
 aim 
 air    
 airplane    
 airport    
 all
 at all
 all the same
 all the same to
 all together
 all over
 all gone
 all along
 allergy    
 allow
 allowable  
 almost   
 alone
 along
 already    
 alright
 although   
 also    
 always    
 America    
 American
 among
 amount
 amuse
 amusing
 amusement 
 and    
 angry
 anger   
 animal    
 annoy    
 another    
 answer
 anxious
 anxiety
 anxiously 
 Antartica    
 antibiotic
 any   
 anyone    
 anything
 anybody
 anywhere
 anyhow
 anyway 
 anytime
 apart
 apart from  
 apartment    
 appear
 appearance
 apparent  
 appetizers    
 apple    
 appointment    
 approach    
 approximately    
 April    
 are    
 arm    
 arrive
 arrival
 arrangement
 arran  
 art    
 Asia
 as
 ashamed  
 ask    
 assist    
 at    
 attend

        การใช้คำศัพท์ในประโยค

          การใช้ a และ  an

    -a (เอ)adj., n.     แปลว่า "หนึ่ง, อันหนึ่ง, สิ่งหนึ่ง, อันละ, ต่อ, บางครั้งอาจจะไม่แปลก็ได้"
      1.a ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ที่เป็นรูปเอกพจน์        เช่น:-
          -A  bird  flies  on  the  sky. 
             =นกบินบนท้องฟ้า.
      2.a ใช้ขยายคำนามที่เป็นกรรมในประโยค       เช่น:-
           -I  see  a  hen  is  on  the  field.
             =ฉันเห็นแม่ไก่ตัวหนึ่งอยู่บนสนาม.
      3. a ใช้ขยายคำนามที่แสดงเวลาเป็นวันแปลว่า "ละ"       เช่น:-
           -I  go  there  twice  a  day.
              =ฉันไปที่นั่นวันละ 2 ครั้ง.
      4. a ใช้ขยายคำนามที่แสดงเวลาเป็นปีแปลว่า "ต่อ"       เช่น:-
           -She  goes  to  Bangkok  seven  times  a  year.
              =หล่อนไปกรุงเทพฯ 7 ครั้งต่อปี.
      5. a ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระแต่ออเสียงเป็นพยัญชนะ       เช่น:-
           -In  this  town, there  is  a  university.
              =ในเมืองนี้มีมหาวิทยาลัยอยู่หนึ่งแห่ง.
      6.a ในประโยคนี้จะไม่แปลว่า "หนึ่ง"       เช่น:-
          -I  like  to talk  with  a  woman.
             =ผมชอบพูดคุยกับผู้หญิง.
  -an (แอน)adj, n..  แปลว่า "หนึ่ง, อันหนึ่ง, สิ่งหนึ่ง, บางครั้งอาจจะไม่แปลก็ได้"
       1.ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ       เช่น:-
           -She  has  an  umbrella.
             =หล่อนมีร่มหนึ่งคัน.
       2.an ในประโยคนี้ไม่ต้องแปล       เช่น:-
          -An  egg  uses  to  make  the  food.
            = ไข่ใช้ทำอาหาร.
      3.an ใชันำหน้าคำนามที่เป็นพยัญชนะแต่ออกเสียงเป็นสระ       เช่น:-
         -Your  time  is  an  hour.
           =เวลาของคุณหนึ่งชั่วโมง.
      4.an  ถ้าต้องดูการใช้ที่พิสดารกว่านี้ให้ดูในการใช้ a  เพราะ a กับ an  มีการใช้คล้ายกัน

    -a,an  บางครั้งอาจใช้เป็นคำนามก็ได้       เช่น:-

       - A grade that is given to a student for doing excellent work
She got an A on the exam.

        =การแบ่งชั้นที่กำหนดให้กับนักเรียนสำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยม
เธอได้เกรด A ในการสอบ.

     -If A, and An divide the coins equally, how many does each person get?

         =ถ้า A, และ An แบ่งเหรียญอย่างเท่าเทียมกันหลายคนเท่าไหร่ก็ตามแต่ละคนก็จะได้รับเหรียญเท่ากันหมดหรือ?

             ประโยคตัวอย่างของการใช้ A

  -A  teacher  takes  a  hand  opens  a  mind  and  touches  a  head.

                 Able

   -able (เอเบิล)adj. แปลว่า "สามารถ, เก่ง, ฝีมือดี"

     -ตัวอย่าง  เช่น:-

       -She  is  able  in  the  learning.

         =หล่อนสามารถในการเรียน.

       -He  is  able  to  work  this  job  really.

         =เขาสามารถที่จะทำงานนี้อย่างแท้จริง.

       -Sompong  is  an  able-bodied  man.

         =สมปองเป็นชายฉกรรจ์.

   **หมายเหตุ:-ประโยคที่ 3 นี้ให้ผู้ศึกษาโปรดสังเกตดูให้ดีทำไมจึงไม่เติมอาร์ทิเกิล a  ทั้งที่คำนามก็คือ man เป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะน่าจะเติม a  แต่กลับไปเติม  an  เพราะคำที่ขยาย man ก็คือ able-bodied ที่เติม an เพราะมีจุดมุ่งหมายจะไปขยายตัวนี้  เพราะฉะนั้นจึงเติม an

                 About

  -about (อะเบาทฺ)prep.  แปลว่า "เกี่ยวกับ"  adv. แปลว่า "ประมาณ, ราว, เกือบ, ใกล้ๆ"

    -ตัวอย่าง เช่น:-

       -I  work  about  the  story  of  communications.

          =ผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสาร.

       -She  is  old  about  eighteen  years.

          =หล่อนอายุราวๆ 18 ปี.

       -We  are  about  to  achieve  success.

          =พวกเราเกือบจะบรรลุความสำเร็จ.

                  above

   -above (อะบัฟวฺ) adj., adv., prep. แปลว่า "เหนือ, บน, กว่า, เกิน, สูงกว่า"  

       -ประโยคตัวอย่าง:-

          -adj.  เช่น:-People above 18 may die.

                           =ประชาชนสูงกว่า 18 คน อาจจะตาย.

                         -You can contact me above the address.

                            =คุณสามารถติดต่อฉ้นบนที่อยู่นี้.

        -adv.  เช่น:- A bird catch above branch  of  the  tree.

                           =นกตัวหนึ่งจับบนกิ่งไม้.

                          -The stars shone above the sky.

                             =ดวงดาวทั้งหลายส่องแสงสว่างเหนือท้องฟ้า.

        -prep.  เช่น:-Some pretty birds are flying above the trees.

                            =นกทั้งหลายที่สวยงามบางส่วนกำลังบินอยู่เหนือต้นไม้.

                            -He raised his arms above his head.

                              =เขายกแขนเหนือศีรษะ.

                  Absent

   -absent  (แอบเซนทฺ)v., adj., prep. แปลว่า "ขาด, ไม่มี, ไม่อยู่, ไม่มา, เลื่อนลอย, ขาดประชุม, ทำให้ไม่มา"    

     -ประโยคตัวอย่างคือ:-

        -v.  เช่น:-He absented himself from the meeting.

                      =เขาทำตัวเองให้ขาดจากการประชุม.

        -adj.  เช่น:- She was absent from school on three occasions. 

                          =เธอหายไปจากโรงเรียน 3 ครั้งแล้ว.

        -prep.   เช่น:-A car can not run if absent oil.

                                 =รถไม่สามารถวิ่งได้ถ้าขาดน้ำมัน.

                           -Absent such an agreement we can go no further.

                             =ขาดข้อตกลงดังกล่าวพวกเราสามารถไปต่อไม่ได้.

                Accept

    -accept (แอคเซพทฺ)v.   แปลว่า "รับ, ยอมรับ"

      -ประโยคตัวอย่างเช่น:-

         -I  have accepted a gift that she  sent  for me.

            =ผมได้รับของขวัญที่หล่อส่งมาให้แล้ว.
         -We  accept the  terms  that  she  offers.

            =พวกเรายอมรับข้อกำหนดตามที่หล่อนเสนอ. 
         -He  accepts  a  bribe  because  necessary.

            =เขารับสินบนเพราะความจำเป็น.

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ j..

Visitors: 139,922