2.เครื่องหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

        เครื่องหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

  

  

  
  

  
     Punctuation Guide
     ,        Comma
     /        Slash
    < >     Angle Brackets
     ;        Semicolon
    ?        Question  Mark
     .        Period
     :        Colon
     !        Exclamation Point
     -        Hyphen
    ( )      Parentheses
    { }      Braces
    [ ]      Square  Brackets
    ’         Apostrophe
    —      Em Dash
    –        En Dash
    . . .    Ellipses
    “ ”     Quotation Marks
  เครื่องหมายวรรคตอน
      , จุลภาค  หรือ  คอมม่าร์
      /  เส้นขีดตั้ง
     <> มุมวงเล็บ
      ; อัฒภาค
     ? เครื่องหมายคำถาม
      . จุด  หรือ  มหัพภาค
      : เครื่องหมายจุดคู่
      ! เครื่องหมายอัศเจรีย์
      - ยัติภังค์
     () วงเล็บ
     {} วงเล็บปีกกา
     [] วงเล็บเหลี่ยม
     '   เครื่องหมายแสดงการย่อคำ หรือ แสดงความเป็นเจ้าของ
     - Em Dash     ขีดเส้นใต้ยาว
     - En Dash      ขีดเส้นใต้สั้น
     . . . จุดลูกน้ำวิ่ง
     " " อัญประกาศ
     

 

 

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 140,119