1.ความหมายของภาษาศาสตร์

     ความหมายของภาษาศาสตร์

  

   What  is  Linguistics?
    -Linguistics  is the scientific  study  of language,  concerned with  questions  like:
      • How do languages work?    Are there  rules?
      • What are  rules?
      • What do we know when we know a language?
      • What’s the range of possible human languages?
      • How do people use language?
      • Are there  conventions  about  that?
      • Linguistics  is  a scientific  discipline with  estab- lished theories, analytic methods, and
real-world applications.
      • The  primary  object  of  linguistic  study     is  hu- man  language, not  language in other 
extended senses.
      • Linguistics  is  the  study  of language,  not  indi- vidual languages.
  -How to annoy a linguist? ...     Just say:
     -Oh, you’re a linguist
     -How many languages  do you speak?
      -Some linguists  are  polyglots;  most  aren’t.
  -The Linguist’s  Motto:
      -Linguistics  is descriptive,  not  prescriptive.
  -Prescriptive  Grammar:
    • Rules  against  certain  usages.
    • Few if any rules for what  is allowed.
    • Condemns forms generally in use.
    .Explicitly  normative  enterprise.
  -Descriptive  Grammar:
     • Rules  characterizing  what  people do say.
     • Goal to characterize all and only what speakers actually  do.
     • Caveat:  Competence  vs. Performance.
     • Tries to do so in a way that reflects internalized generalizations, i.e.   
        -what  people  know  about their language.
        -From  Dear Abby,  April 9, 2002
  It has been nearly 10 years since these rules of basic grammar appeared in my column – and
we can all use this  refresher course.    
       -My  pet  peeve – double negatives: I don’t  know  nothing  and We don’t  go nowhere are 
the  worst  offenders.
       -Prescriptivist  propaganda: using  two  negatives in a sentence  to convey a  negative  is 
illogical.       
       -So you’re not supposed to say You don’t owe me noth- ing  to  mean    ‘you  are  free  of 
debts  to    me’. But many languages employ just this syntax, using mul- tiple  negative  words    
to  convey  negation.    These include even the  most  literate  forms of some lan- guages:
       -Personne n’a  rien  dit  (French) Nobody  not-has  nothing  said  ‘Nobody said  anything.’
       -Anyway, language  isn’t  logical:
         • parkway vs. driveway
         • maternity  dress vs. paternity  suit
         • bathing  trunks  (pl)  vs. bikini (sing)
         • you are  vs. *you is
         • Aren’t  I clever?    
           -vs. *I aren’t  clever.
       -Pauleen  Phillips  (the original Abigail    Van Buren) was  not     a  linguist!   She  didn’t  know    
much  about language.
       -Jeanne   Phillips  (the current Abigail    Van Buren) isn’t  a  linguist  either,  but  she  seems     
to  listen  to people  who  know     something, at  least    when  she  talks  about  ‘baby talk’.   
See:   http://www.uexpress.com/dearabby/?uc full  date=20060
      -Where Did  you Learn Grammar?    1
        -[in a room full of boys]
        -Would you use he/his,  they/their,  or some- thing  else?
        -Everyone insisted  that  answer  was correct.
        -[in a room full of boys]
        -Everyone drives own car to work.
        -[in a room full of boys]
        -Everyone  was     happy  because  passed  the test.
        -[in a room full of boys]
      -Everyone left  the  room,  didn’t ?
        -[in a room full of boys]
        -Everyone  left  early.  seemed  happy  to  go  home.
     -Which example sounds natural?
        -F*k yourself !
        -Go f*k yourself !
     -Which example sounds natural?
        -Screw yourself !
        -Go screw yourself !
     -Which example sounds natural?
        -Screw you!
        -*Go screw you!
     -Who taught  you this?   Where did you learn it?
        -It  wasn’t  in  school.  It  wasn’t  (all)    from  your parents.
        -From    exposure,    you  learned  a  system. That system  is grammar  in the  linguist’s  sense.
          • All of Language is rule-governed.
          • Linguists  try  to describe those  rules precisely.
          • A  set  of  those  rules  is  what  linguists  call    a  grammar.
          • Linguists  theorize  about  the  properties  of nat- ural  grammars.
          • Fieldwork
          • Formal analysis of patterns  in data sets
          • Psycholinguistic  experiments
          • Computational  modelling
          • Corpus analysis
        -Some  Areas of Linguistics
          • Phonetics:  The study of  speech  sounds
          • Phonology:  The study of  sound systems
          • Morphology:  The study of  word  structure
          • Syntax:  The study of  sentence  structure
          • Semantics:  The study of  linguistic meaning
          • Pragmatics:  The study of  language  use
        -Voicing: [s]  versus [z]
        -sue ([su:w])  versus zoo ([zu:w])
          • house (sing.    noun)  ([haws])
          • house (verb) ([hawz])
          • houses (plur.    noun)  ([hawz@z])
          • missile: ‘ICBM’
          • anti-tank-missile: ‘missile targetting  tanks’
          • anti-aircraft-missle: ‘missile targetting aircraft’
          • anti-missile-missile: ‘missile targetting  ICBMs’
          • Rule: Anti-X-missile  is a missile targetting  Xs.
          • What kind of missile targets anti-missile-missiles?
          • anti-anti-missile-missile-missile
          • anti-anti-anti-missile-missile-missile-missile:
              ‘missile targetting anti-anti-missile-missile-missiles
       -Competence  vs. Performance  Some sentences  conform to the  rules of gram- mar, but
put extreme demands  on our process- ing  abilities. That we lost  bothers  me. That that we
lost  bothers  me seems to upset her.  That  we  lost    bothers  me  seems    to upset  her isn’t 
surprising.
       -Chomsky: Distinguish  the  abstract system  of rules  (the    competence  grammar)   
from  the reality  of  language use (performance).
       -Syntax: The study  of sentence  structure
          • I saw the  woman with  the  telescope.
          • I forgot  how good beer tastes.
      -Semantics: The study  of linguistic  meaning
          • We  screened the  candidates.
          • I saw her duck.
          • [huwz an f@rst]
          -Who’s on first?/Hu’s  on first.
      -Pragmatics:  The study  of language  use
      -Q: Is  Roberts  a Republican?
      -A: Is  the  Pope Catholic?
        • Phonetics: The  study  of speech sounds
        • Phonology: The  study  of sound systems
        • Morphology: The  study  of word structure
        • Syntax: The  study  of sentence  structure
        • Semantics: The  study  of linguistic  meaning
        • Pragmatics: The  study  of language use
        • Historical  Linguistics:
     -How languages change over time.
        • Sociolinguistics: How languages vary socially.
     -How language is used as a social resource.
        • Psycholinguistics: What goes on in people’s heads  as they  use language.
        • Language  Acquisition: How people learn lan- guage. (first  language  acquisition; 
second lan- guage acquisition)
        • Computational  Linguistics: Making comput- ers process (generate/‘understand’/
translate...) human languages.
        ภาษาศาสตร์คืออะไร?
    - ภาษาศาสตร์คือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาษาที่เกี่ยวข้องกับคำถามต่างๆเช่น:
      •ภาษาทำงานอย่างไร? มีกฎหรือไม่?
      กฎอะไรบ้าง?
      •เรารู้อะไรเมื่อเรารู้ภาษา?
      •ช่วงของภาษามนุษย์ที่เป็นไปได้คืออะไร?
      •คนใช้ภาษาอย่างไร?
      มีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่?
      •ภาษาศาสตร์เป็นระเบียบวินัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีทฤษฎีที่กำหนดวิธีการวิเคราะห์และ
แอปพลิเคชันในโลกแห่งความจริง
      วัตถุหลักของการศึกษาภาษาศาสตร์คือภาษามนุษย์ไม่ใช่ภาษาในภาษาอื่น
ความรู้สึกที่ขยายออกไป
      •ภาษาศาสตร์คือการศึกษาภาษาไม่ใช่ภาษาเฉพาะบุคคล
  - วิธีการรบกวนนักภาษาศาสตร์? ... เพียงแค่พูดว่า:
     โอ้คุณเป็นนักภาษาศาสตร์
     -คุณพูดได้กี่ภาษา?
      นักภาษาศาสตร์บางคนเป็นคนหลายภาษา ส่วนใหญ่ไม่ได้
  คำขวัญของนักภาษาศาสตร์:
      - ภาษาศาสตร์เป็นคำอธิบายไม่ใช่คำสั่ง
  ไวยากรณ์เชิงพรรณนา:
    •กฎต่อต้านธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่าง
    •น้อยมากถ้ามีกฎสำหรับสิ่งที่ได้รับอนุญาต
    •ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสม
    . องค์กรทางกฎหมายโดยปกติ.
  ไวยากรณ์อธิบาย:
     กฎที่ระบุถึงสิ่งที่ผู้คนพูด
     •เป้าหมายเพื่ออธิบายลักษณะเฉพาะของลำโพงทั้งหมด
     Caveat: ความสามารถและประสิทธิภาพ
     •พยายามที่จะทำเช่นนั้นในลักษณะที่สะท้อนถึงการ generalizations ภายในที่ถูก internalized, ie.
        สิ่งที่คนรู้จักเกี่ยวกับภาษาของพวกเขา
        - จาก Abby เรียนวันที่ 9 เมษายน 2545
  เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้วตั้งแต่กฎพื้นฐานของไวยากรณ์ปรากฏในคอลัมน์ของฉัน - และ
เราทุกคนสามารถใช้หลักสูตรการฟื้นฟูนี้ได้
       - สัตว์เลี้ยงของฉัน peeve - เชิงลบสอง: ฉันไม่ทราบอะไรและเราไม่ได้ไปไม่มีที่ไหนเลย
ผู้กระทำผิดที่เลวร้ายที่สุด
       การโฆษณาชวนเชื่อของนักโฆษณาชวนเชื่อ: การใช้สองคำคัดค้านในประโยคเพื่อสื่อความหมายเชิงลบคือ
ไร้เหตุผล
       - คุณไม่ควรจะพูดว่าคุณไม่ได้เป็นหนี้ฉันไม่ได้หมายความว่า "คุณเป็นอิสระ
หนี้ให้ฉัน ' แต่หลายภาษาใช้เฉพาะรูปแบบนี้โดยใช้คำที่เป็นลบจำนวนมาก
นำเสนอการปฏิเสธ ซึ่งรวมถึงรูปแบบที่มีการศึกษามากที่สุดในบางภาษา:
       (ฝรั่งเศส) ไม่มีใครไม่ได้มีอะไรพูดว่า 'ไม่มีใครพูดอะไร'
       - อย่างไรก็ตามภาษาไม่ได้เป็นเหตุผล:
         •ปาร์คเวย์กับถนนลาดยาง
         ชุดสูทกับชุดพ่อแม่
         •อาบน้ำกางเกง (pl) กับบิกินี่ (ร้องเพลง)
         •คุณเทียบกับ * คุณ
         •ฉันไม่ฉลาด?
           -vs ฉันไม่ฉลาด
       -Pauleen Phillips (ต้นฉบับ Abigail Van Buren) ไม่ใช่นักภาษาศาสตร์! เธอไม่รู้
มากเกี่ยวกับภาษา
       -Jeanne Phillips (ปัจจุบันคือ Abigail Van Buren) ไม่ใช่นักภาษาศาสตร์ แต่เธอก็ดูเหมือน
ฟังคนที่รู้จักอะไรบางอย่างอย่างน้อยที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่อง 'baby talk'
ดู: http://www.uexpress.com/dearabby/?uc วันที่แบบเต็ม = 20060
      - คุณเรียนไวยากรณ์ที่ใดบ้าง 1
        - [ในห้องเต็มไปด้วยเด็กผู้ชาย]
        - คุณจะใช้เขา / เขาหรือพวกเขาหรือสิ่งอื่น ๆ หรือไม่?
        ทุกคนยืนยันว่าคำตอบถูกต้อง
        - [ในห้องเต็มไปด้วยเด็กผู้ชาย]
        ทุกคนขับรถไปทำงานเอง
        - [ในห้องเต็มไปด้วยเด็กผู้ชาย]
        ทุกคนมีความสุขเพราะผ่านการทดสอบแล้ว
        - [ในห้องเต็มไปด้วยเด็กผู้ชาย]
      ทุกคนออกจากห้องไม่?
        - [ในห้องเต็มไปด้วยเด็กผู้ชาย]
        - ทุกคนทิ้งไว้ก่อน ดูเหมือนจะมีความสุขที่ได้กลับบ้าน
     ตัวอย่างที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ?
        -F * k ตัวเอง!
        -Go f * k ตัวเอง!
     ตัวอย่างที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ?
        - กรีดตัวเอง!
        - สกรูตัวเอง!
     ตัวอย่างที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ?
        - สับคุณ!
        - * ไปสกรูคุณ!
     - ใครสอนคุณเรื่องนี้? คุณเรียนรู้มันอยู่ที่ไหน
        - ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน มันไม่ได้ (ทั้งหมด) จากพ่อแม่ของคุณ
        คุณได้เรียนรู้ระบบจากการสัมผัส ระบบดังกล่าวเป็นหลักไวยากรณ์ในความหมายของนักภาษาศาสตร์
          •ภาษาทั้งหมดเป็นกฎควบคุม
          •นักภาษาศาสตร์พยายามอธิบายกฎเหล่านี้อย่างแม่นยำ
          •กฎเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักภาษาศาสตร์เรียกไวยากรณ์
          นักภาษาศาสตร์ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณสมบัติของไวยากรณ์ภาษาพื้นเมือง
          •งานภาคสนาม
          •การวิเคราะห์รูปแบบในชุดข้อมูลอย่างเป็นทางการ
          •การทดลองทางจิตวิทยา
          •การคำนวณแบบจำลอง
          •การวิเคราะห์ Corpus
        บางสาขาวิชาภาษาศาสตร์
          •สัทศาสตร์: การศึกษาเสียงพูด
          •เสียงวิทยา: การศึกษาระบบเสียง
          •สัณฐานวิทยา: การศึกษาโครงสร้างคำ
          ไวยากรณ์: การศึกษาโครงสร้างประโยค
          •ความหมาย: การศึกษาความหมายทางภาษาศาสตร์
          • Pragmatics: การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษา
        -Voicing: [s] เทียบกับ [z]
        -sue ([su: w]) กับสวนสัตว์ ([zu: w])
          •บ้าน (ร้องเพลงคำนาม) ([haws])
          •บ้าน (กริยา) ([hawz])
          •บ้าน (plur. คำนาม) ([hawz @ z])
          •ขีปนาวุธ: "ICBM"
          •ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง:

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870