2.วิชาภาษาศาสตร์

                                 วิชาภาษาศาสตร์

 

    https://www.luther.edu/linguistics/program/why/what/

     องค์ความรู้ของภาษาศาสตร์  
     Knowledge of Linguistics
  1.Pragmatics (แพรกเมทิคซฺ)     = วัจนปฏิบัติศาสตร์   ความรู้ของการใช้คำพูด 
  2.Semantics (ซีแมนทิคซ์)     =อรรถศาสตร์    ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความหมายของคำพูด
  3.syntax  (ซินแท็คซ์)     =วากยสัมพันธ์     ชื่อตําราไวยากรณ์ตอนที่แยกความออกเป็นประโยค ๆ และบอกความเกี่ยวข้อง
ของคําในประโยค.
  4.Morphology  (มอร์โฟโลยี่)   =ลักษณะทางสัณฐานวิทยา      คือความรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปทรงของคำ
  5.Phonology   (โฟโนโลยี่)    =วิชาว่าด้วยเสียงพูด
  6.Phonetics (โฟเนทิคซ์)     =สัทศาสตร์      วิชาว่าด้วยการออกเสียงและการเปล่งเสียง
  7.Speech  Sounds  (สะพีช เซาว์ซฺ)   =เสียงของคำพูด
  8.Phonemes (โฟนีมซฺ)     =หน่วยเสียง 
  9.Words  (เวิร์ดซฺ)  =คำพูด
  10.Phrases  and  sentences  (เฟรสซิส แอนด์ เซนเทนซฺ)   =วลีและประโยค
  11.Literal meaning of phrases and sentences  ( ลิเทรัล มีนนิ่ง อ๊อฟ เฟรสซิส แอนด์ เซนเทนซ์)    
  =ความหมายที่แท้จริงของวลีและประโยค
  12.Meaning in context of discourse  (มีนนิ่ง อิน คอนเท็คซ์ทฺ อ๊อฟ ดิสคอร์ส)        =ความหมายในการอรรถาธิบายของการสนทนากัน

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 121,228