2.วิชาภาษาศาสตร์

                                วิชาภาษาศาสตร์

    

                           องค์ความรู้ของภาษาศาสตร์

                        Knowledge of linguistics
  1.Pragmatics (แพร็กเมทิคซฺ)     = วัจนปฏิบัติศาสตร์   ความรู้ของการใช้คำพูด 
  2.Semantics (ซีแมนทิคซ์)     =อรรถศาสตร์    ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความหมายของคำพูด
  3.syntax  (ซินแท็คซ์)     =วากยสัมพันธ์     ชื่อตําราไวยากรณ์ตอนที่แยกความออกเป็นประโยค ๆ และบอกความเกี่ยวข้องของคําในประโยค
  4.Morphology  (มอร์โฟโลยี่)   =ลักษณะทางสัณฐานวิทยา      ความรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปทรงของคำ
  5.Phonology   (โฟโนโลยี่)    =วิชาว่าด้วยเสียงพูด
  6.Phonetics (โฟเนทิคซ์)  =สัทศาสตร์   วิชาว่าด้วยการออกเสียงและการเปล่งเสียง
  7.Speech  Sounds  (สะพีช เซาว์ซฺ)   =เสียงของคำพูด
  8.Phonemes (โฟนีมซฺ)     =หน่วยเสียง 
  9.Words  (เวิร์ดซฺ)  =คำพูด
  10.Phrases  and  sentences  (เฟรสซิส แอนด์ เซนเทนซฺ)   =วลีและประโยค
  11.Literal meaning of phrases and sentences  ( ลิเทรัล มีนนิ่ง อ๊อฟ เฟรสซิส แอนด์ เซนเทนซ์)     =ความหมายที่แท้จริงของวลีและประโยค
  12.Meaning in context of discourse  (มีนนิ่ง อิน คอนเท็คซ์ทฺ อ๊อฟ ดิสคอร์ส)     ความหมายในการอรรถาธิบายของการสนทนากัน

            ภาษาศาสตร์
  คำว่าภาษาศาสตร์มาจากคำสองคำ  คือ:-
    1.ภาษา      แปลว่า "คำพูด"
    2.ศาสตร์    แปลว่า "ความรู้"
  ภาษาศาสตร์   แปลว่า "ความรู้เรื่องของคำพูด"
  ภาษาที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันแบ่งออกเป็น  3  ชนิด  คือ:-
    1.ภาษาพูด
    2.ภาษาเขียน
    3.ภาษากาย
    4.ภาษาจิต
   ภาษาที่มนุษย์ในโลกนี้ใช้ติดต่อสื่อสารกันไม่พ้นไปจากนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามจะต้องใช้ภาษาทั้ง 4 ชนิดนี้
เหมือนกันทุกประเทศ  ถ้ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนคือไม่ได้เรียนหน้งสือจะใช้ภาษาอยู่ 3 ชนิด  คือ:-
    1.ภาษาพูด  คือเกิดมาแล้วก็พูดได้เลยไม่ต้องเรียนหนังสือ
    2.ภาษากาย  คือเมื่อเราเดินทางไปเจอคนที่ไม่ใช่คนชาติเดียวกับเราในขณะที่เราอยากดื่มน้ำเราก็เอามือชี้ไปที่น้ำและทำกิริยา
การดื่มน้ำให้เขาดู คนที่เราติดต่อสือสารด้วยเขาจะรู้การการติดต่อสื่อสารของเราทันที
    3.ภาษาจิต ให้ยกเรื่องของหลวงพ่อชาเป็นตัวอย่าง    

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 121,226