๓๗.หนังสือไหว้พระสวดมนต์

               หนังสือไหว้พระสวดมนต์

 

          หนังสือไหว้พระสวดมนต์ ภาคที่ ๑

    หนังสือไหว้พระสวดมนต์แบ่งออกเป็น ๓ ภาค   คือ:-

    -ภาคที่ ๑:ว่าด้วยเรื่องการทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น

    -ภาคที่ ๒:ว่าด้วยเรื่องคาถาต่างๆ

    -ภาคที่ ๓:ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ

     ภาคที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น

              ทำวัตรเช้า

  ทุกคนนั่งคุกเข่าแล้วกราบลงพร้อมกัน ๓ ครั้ง  หัวหน้ากล่าวนำ

   โยโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  สะวากขาโต  เยนะ  ภะคะวะตา  ธัมโม

   สุปะฏิปันโน  ยัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ตัมมะยัง  ภะคะวันตัง  สะธัมมัง  สะสังฆัง

    อิเมหิ  สักกาเรหิ  ยะถาระหัง  อาโรปิเตหิ  อะภิปูชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  สุจิระปะรินิพพุโตปิ  ปัจฉิมา  ชะนะตานุกัมปะมานะสา  อิเม  สักกาเร  ทุคคะตะปัณณะ  การะภูเต  ปะกิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

    อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) 

    สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ ฯ  (กราบ)

    สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ ฯ  (กราบ)

   (หัวหน้ากล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพาคะนะมะการัง  กะโรมะเส ฯ

   (รับพร้อมกัน) นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

                        นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

                        นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

   (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  พุทธาภิถุติง  กะโรมะ  เส ฯ

   (รับพร้อมกัน) โย  โส  ตะถาคะโต  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน

สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวา, โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะพราหมะณิง  ปะชัง 

สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัตะวา  ปะเวเทสิ, โย  ธัมมัง  เทเสสิ  อาทิกัละยาณัง  มัชเฌกัละยาณัง  ปะริโยสานะกัละยาณัง, สาตถัง  สัพพะยัญชะนัง  เกวะละปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง  พรัหมะจะริยัง  ประกาเสสิ, ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  สิระสา  นะมามิ ฯ (กราบ)

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถุติ  กะโรมะเส ฯ

    (รับพร้อมกัน) โย  โส  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สัณทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญู  ตะมะหัง  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง 

ธัมมัง  สิระสา  นะมามิ ฯ (กราบ)

   (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  สังฆาภิถุติง  กะโรมะเส ฯ

   (รับพร้อมกัน) โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ  ตะมะหัง  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

       (กราบแล้วนั่งพับเพียบลง)

   (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา  โย  เจวะ  สังเวคะปะริกิตตะนะ  ปาฐัญจะ  ภะนามาเส ฯ

   (รับพร้อมกัน) พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณามะหัณณะโว, โยจจันตะสุททัพพะญาณะโลจะโน,

โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก, วันทามิ  พุทธัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง, ธัมโม  ปะทีโป  วิยะ

ตัสสะ  สัตถุโน, โย  มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก, โลกุตตะโร  โย  จะ  ตะทัตถะทีปะโน

, วันทามิ  ธัมมัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง, สังโฆ  สุเขตตาภะยะ  ติเขตตะสัญญิโต, โย  ทิฏฐะ

สันโต  สุคะตานุโพธะโก, โลลัปปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส, วันทามิ  สังฆัง  อะหะมาทะเรนะตัง, อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง  วันทะยะตาภิสังขะตัง  ปุญญัง  มะยา  ยัง  มะมะ  สัพพุปัททะวา, มา  โหนตุ  เว  ตัสสะ  ปะภาวะสิทธิยา ฯ

   อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปันโน  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ, ธัมโม  จะ  เทสิโต  นิยยานิโก  อุปะสะมิโก  ปะรินิพพานิโก  สัมโพธะคามี  สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง  ธัมมัง  สุตะวา

เอวัง  ชานามะ, ชาติปิ  ทุกขา  ชะราปิ  ทุกขา  มะระนัมปิ  ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโท

มะนัสสุปายาสาปิ  ทุกขา, อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข, ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข, อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข, ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข, ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง, สังขิตเตนะ  ปัญจุปาทานักขันธา  ทุกขา, เสยยะถีทัง, รูปูปาทา  นักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง  ปริญญายะ, ธะระมาโน  โส  ภะคะวา  เอวัง  พะหุลัง  สาวะเก  วิเนติ, เอวัง  ภาคา  จะ 

ปะนัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะเกสุ  อะนุสาสะนี, พะหุลา  ปะวัตตะติ, รูปัง  อะนิจจัง, เวทะนา  อะนิจจา, สัญญา  อะนิจจา, สังขารา  อะนิจจา, วิญญานัง  อะนิจจัง, รูปัง  อะนัตตา, เวทะนา  อะนัตตา, สัญญา  อะนัตตา, สังขารา  อะนัตตา, วิญญานัง  อะนัตตา, สัพเพ  สังขารา  อะนัตตา  วิญญานัง  อะนัตตาติ, เต  มะยัง, โอติณณามะหะ  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ,

โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา  ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยา  ปัญญาเยถาติ, จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ, ตัสสะ  ภะคะวะโต  สาสะนัง 

ยะถาสะติ  ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ, อะนุปะฏิปัชชามะ, สาสาโน  ปะฏิปัตติ, อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตูติ ฯ

    **หมายเหตุ:-

     ๑.ถ้าเวลาสวดมีน้อยไม่เพียงพอ  ให้กล่าวนำเพียงครึ่งเดียวว่า "หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย  ภะณามะเส ฯ "  ให้สวดมาถึงคำว่า "  มา  โหนตุ  เว  ตัสสะ  ปะภาวะสิทธิยา ฯ"  เท่านี้ก็พอ.

   ๒.ถ้าสามเณรสวดให้ตัดคำว่า "ภิกขูนัง  สิกขาสาชีวะสะมาปันนา"  ออกไป

   ๓.ถ้าเป็นคฤหัสถ์สวดให้สวดตั้งแต่ "อิธะ  ตะถาคะโต  จนถึงปัญญาเยถาติ"  และให้สวดต่อไปว่า "จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ  ตัสสะ  ภะคะวะโต  สาสะนัง  ยะถาสะติ  ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ  อะนุปะฏิปัชชามะ  สา  สา  โน  ปะฏิปัตติ  อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ ฯ"

   ๓.ถ้าผู้หญิงสวดให้เปลี่ยนคำว่า "เต  มะยัง  เป็น  ตา  มะยัง"                         

      ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี

   (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐังภะณามะเส ฯ

   (รับพร้อมกัน) ปะฏิสังขาโย  นิโส  จีวะรัง  ปะฏิเสวามิ  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ

อุณหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ  ฑังสะมะกะ  สะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ

ยาวะเทวะหิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ

    ปะฏิสังขาโย  นิโส  ปิณฑะปาตัง  ปะฏิเสวามิ  เนวะทวายะ  นะ  มะทายะ  นะ  มัณฑะนายะ  นะ  วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ  อิมัสสะ  กายัสสะ  ฐิติยา  ยาปะนายะ  วิหิงสุปะระติยา 

พรัหมะจะริยะยานุคคาหายะ  อิติ  ปุราณัญจะ  เวทะนัง  ปะฏิหังขามิ  นะวัญจะ  เวทะนัง  นะ  อุปปาเทสสามิ  ยาตะรา  จะ  เม  ภะวิสสะติ  อะนะวัชชะตา  ผาสุวิหาโร  จาติ ฯ

    ปะฏิสังขาโย  นิโส  เสนาสะนัง  ปะฏิเสวามิ  ยาวะเทวะ  นิโส  เสนาสะนานัง  ปะฏิเสวามิ 

ยาวะเทวะ  สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ  อุณหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ  ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปฏิฆาตายะ  ยาวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง  ปะฏิสัลลา  นารามัตถัง ฯ

    ปะฏิสังขาโย  นิโส  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง  ปฏะเสวามิ  ยาวะเทวะ  อุปปันนัง  เวยยาพาธิกานัง  เวทะนานัง  ปะฏิฆาตายะ  อัพะยาปัชฌะปะระมะตายะติ ฯ

         ปัตติทานะคาถา

   (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  ปัตติทานะ  คาถาโย  ภะณามะเส ฯ

            (รับพร้อมกันด้วยทำนองสะระภัญญะ)

    ยา  เทวะตา  สันติ  วิหาระวาสินี  ถูเป  ฆะเร  โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง

    ตา  ธัมมะทาเนนะ  ภะวันตุ  ปูชิตา  โสตถิง  กะโรนเตธะ  วิหารมัณฑะเล

    เถรา  จะ  มัชฌา  นะวะกา  จะ  ภิกขะโว  สารามิกาทานะปะตี  อุปาสกา

    คามา  จะ  เทสา  นิคะมา  จะ  อิสสะรา  สัปปาณะภูตา  สุขิตา  ภะวันตุ  เต

    ชะลาพุชา  เยปิ  จะ  อัณฑะสัมภะวา  สังเสทะชาตา  อะถะโวปะปาติกา

    นิยยานิกัง  ธัมมะวะรัง    ปะฏิจจะเต  สัพเพปิ  ทุกขัสสะ  กะโรนตุ  สังขะยัง ฯ

      ฐาตุ  จิรัง  สะตัง  ธัมโม                 ธัมมัทธะรา  จะ  ปุคคะลา

    สังโฆ  โหตุ  สะมัคโค  จะ                 อัตถายะ  จะ  หิตายะ  จะ

    อัมเห  รักขะตุ  สัทธัมโม                  สัพเพปิ  ธัมมะจาริโน

    วุฑฒิ  สัมปาปุเณยยามะ                  ธัมเม  อะริยัปปะเวทิเต ฯ

      ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ                ปาณิโน  พุทธะสาสะเน

   สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต                 กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ

   วุฑฒิภาวะยะ  สัตตานัง                     สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง

   มาตา  ปิตา  จะอัตะระชัง                   นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง

   เอวัง  ธัมเมนะ  ราชาโน                     ปะชัง  รักขันตุ  สัพพะทา ฯ

            คำแผ่เมตตาสัตว์

    สัพเพ  สัตตา       อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

    อะเวรา  อะภะยา  โหนตุ       ขอจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยแก่กันและกันเลย

    อัพะยา  ปัชฌา  โหนตุ       ขอจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิด

    อะนีฆา  โหนตุ       ขอจงอยู่เป็นสุขอย่ามีทุกข์เถิด

    สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ       ขอจงรักษาตนของตนให้เป็นสุขเถิด  ถ้ากำลังมีทุกข์ ขอจงให้พ้นจากทุกข์นั้น ถ้ากำลังเป็นสุข ขอให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป

            คำแผ่เมตตาตน

    อะหัง  สุขิโต  โหมิ       ขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสบายใจเถิด

    อะหัง  นิททุกโข  โหมิ       ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

    อะหัง  อะเวโร  โหมิ       ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีมีศัตรูทั้งภายในและภายนอกเถิด

    อะหัง  อัพะยา  ปัชโฌ  โหมิ       ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีความเศร้าโศกเสียใจ อาฆาต พยาบาทมาดร้ายเถิด

    อะหัง  อะนีโฆ  โหมิ       ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีความลำบากกายลำบากใจ พ้นจากอุปัทวะภัยอันตะรายทั้งหลายทั้งปวงเถืด

    สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรามิ       ขอให้ข้าพเจ้าจงนำอัตภาพให้เป็นอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจเถิด

             อะภิณหะปัจจะเวกขะณะวิธี

    ชะรา  ธัมโมมหิ  ชะรัง  อะนะตีโต    เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้

(ผู้หญิงให้ว่า  อะนะตีตา)

    พะยาธิ  ธัมโมมหิ  พะยาธิง  อะนะตีโต     เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้    (ผู้หญิงให้ว่า  อะนะตีตา)

    มะระณะ  ธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต     เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้    (ผู้หญิงให้ว่า  อะนะตีตา)

    สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนา  เปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว     เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจต่างๆทั้งสิ้น

    กัมมัสสะโกมหิ      เรามีกรรมเป็นของตน

    กัมมะทายาโท       เรามีกรรมเป็นที่มอบให้

    กัมมะโยนิ      เรามีกรรมเป็นกำเนิด

    กัมมะพันธุ      เรามีกรรมเป็นพวกพ้อง

    กัมมะปะฏิสะระโณ      เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

    ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ  กัละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา      เราทำกรรมใดๆไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม

    ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามิ      เราจักต้องได้รับผลแห่กรรมนั้น

                จบทำวัตรเช้าแต่เพียงเท่านี้

              ทำวัตรเย็น

          คำบูชาพระรัตนะตรัย

       (ทุกคนนั่งคุกเข่าประนมมือ หัวหน้ากล่าวนำ)

    โย  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  สะวากขาโต  เยนะ  ภะคะวะตา  ธัมโม

สุปะฏิปันโน  ยัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ตัมมะยัง  ภะคะวันตัง  สะธัมมัง  สะสังฆัง

     อิเมหิ  สักกาเรหิ  ยะถาระหัง  อาโรปิเตหิ  อะภิปูชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภะคะวา 

สุจิระปะรินิพพุตัมปิ  ปัจฉิมา  ชะนะตานุกัมปิมานะสา  อิเม  สักกาเร  ทุคคะตะปัณณะการะภูเต  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

    อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

    สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

    สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ ฯ (กราบ)

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพาคะนะมะการัญเจวะ  พุทธานุสสะตินะยัญจะ  กะโรมะเส ฯ

    (รับพร้อมกัน) นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า ๓ จบ)

    ตัง  โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  เอวัง  กัละยาโณ  กิตติสัทโธ  อัพภุคคะโต, อิติปิโส  ภะคะวา

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนะสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคีติง  กะโรมะเส ฯ

    (รับพร้อมกัน) พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต  สุทธาภิญานะกะรุณาหิ  สะมาคะตัตโต  โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะวะลังวะ  สูโร  วันทามะหัง  ตะมะระณัง  สิระสา  ชิเนนทัง

    พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง              สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

 ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง                      วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง

พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ                      สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง  จะริสสามิ                       พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                       วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน

พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ                    ยัง  ปุญญัง  ปะสุธัง  อิธะ

สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                      มาเหสุ  ตัสสะ  เตชะสา

    (กราบหมอบลงแล้วว่า)

    กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา

    พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยายัง

    พุทโธ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง

    การันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ ฯ

       (เงยหน้าขึ้น)

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง  กะโรมะเส ฯ

    (รับพร้อมกัน) สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม, สัณทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก 

โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิคีติง  กะโรมะเส ฯ

    (รับพร้อมกัน) สะวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย 

    โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท         ธัมโม  กุโลกะปะตะนา  ตะทะธาริธารี 

วันทามะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง         ธัมโม  โย  สัพพะปาณีนัง  สะระณัง 

เขมะมุตตะมัง  ทุติยานุสสะติฏฐานัง               วันทามิ  ตัง  สิเร  นะหัง                            ธัมมัสสาหัสะมิ  ทาโส  วะ                               ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร  ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตัสสะเม                    ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง  วันทันโตหัง  จะริสสามิ  ธัมมัสเสวะ                 สุธัมมะตัง  นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง                               เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน  ธัมมัง  เม  วันทะมาเนนะ                   ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ  สัพเพปิ        อันตะรายา  เม  มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา ฯ

        (กราบหมอบลงแล้วว่า)

    กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา

    ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง

    ธัมโม  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง

    การันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม ฯ

         (เงยหน้าขึ้น) 

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะเส ฯ

    (รับพร้อมกัน) สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา, เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะัง  สังฆาภิคีติง  กะโรมะเส ฯ

    (รับพร้อมกัน) สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต  โยฏฐัพพิโท  อะริยะสังฆะเสฏโฐ

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต  วันทามะหัง  ตะมะริยานะ  คะณัง  สุสุทธัง

    สังโฆ  โย  สัพพะปาณีนัง  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

    ตะติยานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง 

    สังฆัสสาหัสะมิ  ทาโส  วะ  สังโฆ  เม  สามิกิสสะโร

    สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม

    สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิตัง

    วันทันโตหัง  จะริสสามิ  สังฆัสโส  ปะฏิปันนะตัง

    นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง

    เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน

    สังฆัง  เม  วันทะมาเนนะ  ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ

    สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา ฯ

         (กราบหมอบลงแล้วว่า)

      กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา

      สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง

      สัโฆ  ปะฏิคคัณหตุ  อัจจะยันตัง

      กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ ฯ

        (เงยหน้าขึ้นแล้วนั่งพับเพียบลง)

     **หมายเหตุ:- คำเหล่านี้คือ  พุทธัสสาหัสะมิ  ทาโส  วะ, ธัมมัสสาหัสะมิ  ทาโส  วะ,

สังฆัสสาหัสะมิ  ทาโส  วะ, วันทันโตหัง  พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ, ธัมมัง  เม  วันทะมาเนนะ, สังฆัง  เม  วันทะมาเนนะ  ถ้าผู้หญิงสวดให้เปลี่ยน ดังนี้

       -พุทธัสสาหัสะมิ  ทาสี  วะ

       -ธัมมัสสาหัสะมิ  ทาสี  วะ

       -สังฆัสสาหัสะมิ  ทาสี  วะ

       -วันทันตีหัง 

       -พุทธัง  เม  วันทะมานายะ

       -ธัมมัง  เม  วันทะมานายะ

       -สังฆัง  เม  วันทะมานายะ 

           อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  อะตีตะปัจจะเวกขะณะ  ปาฐํง  ภะณามะเส ฯ

    (รับพร้อมกัน) อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิตะวา  ยัง  จีวะรัง  ปะริภุตตัง, ตัง  ยาวะเทวะ

สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ  อุณหัสสะ  ปะฏิฆายะ,  ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ  หิริโกปันนะปะติจฉาทะนัตถัง ฯ

    อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิตะวา  โย  ปิณฑะปาโต  ปะริภุตโต, โส  เนวะ  ทะวายะ  นะ 

มะทายะ  นะ  มัณฑะนายะ  นะ  วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ  อิมัสสะ  กายัสสะ  ฐิติยา  ยาปะนายะ  วิหิงสุปะระติยา  พรัหมะจะริยานุคคาหายะ, อิติ  ปุราณัญจะ  เวทะนัง  ปะฏิหังขามิ ฯ

    นะวัญจะ  เวทะนัง  นะ  อุปปาเสสามิ, ยาตะรา  จะ  เม  ภะวิสสะติ  อะนะวัชชะตา  จะ

ผาสุวิหาโร จาติฯ

    อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิตะวา  ยัง  เสนาสะนัง  ปะริภุตตัง, ตัง  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ

ปะฏิขาตายะ  อุณหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,  ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง  ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ

    อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิตะวา  โย  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะ  ปะริขาโร  ปะริภุตโต, โส  ยาวะเทวะ  อุปปันนานัง  เวยยาพาธิกานัง  เวทะนานัง  ปะฏิฆาตายะ   อัพะยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ

            วันทาพระพุทธบาท

    วันทามิ  พุทธัง  ภะวะปาระติณณัง  ติโลกะเกตุง  ติภะเวกะนาถัง

    โย  โลกะเสฏโฐ  สะกะลัง  กิเลสัง  เฉตะวานะ  โพเธสิชะนะตัง  อะนันตัง

    ยัง  นัมมะทายะ  นะทิยา  ปุลิเน  จะ  ตีเร  ยัง  สัจจะพันธะคิริเก  สุมะนาจะลัคเค

    ยัง  ตัตถะ  โยนะกะปุเร  มุนิโน  จะ  ปาทัง  ตัง  ปาทะวะลัญชะนะมะหัง  สิระสา 

นะมามิ ฯ

    สุวัณณะมาลิเก  สุวัณณะปัพพะเต  สุมะนะกูเฏ  โย  นะกะปุเร  นัมมะทายะ  นะทิยา

ปัญจะปาทะวะรัง  อะหัง  วันทามิ  ทูระโต ฯ

    อิจเจวะมัจจันตะ  นะมัสสะเนยยัง  นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยัง  ยัง  ปุญญาภิสันทัง

วิปุลัง  อะลัตถัง   ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย ฯ

    อามันตะยามิ  โว  ภิกขะเว  ปะฏิเวทะยามิ  โว  ภิกขะเว  ขะยะวะยะธัมมา  สังขารา  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ ฯ

          คำกรวดน้ำอิมินา

    (กล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เส ฯ

    (รับพร้อมกัน) อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ        อุปัชฌาคุณุตตะรา

    อาจะริยูปะการา  จะ                     มาตาปิตา  จะ  ญาตะกา  ปิยามะมัง 

    สุริโย  จันทิมา  ราชา                   คุณะวันตา  นะราปิ  จะ 

    พรัหมะมารา  จะ  อินทา  จะ         โลกะปาลา  จะ  เทวะตา

    ยะโม  มิตตา  มะนุสสา  จะ           มัชฌัตตา  เวริกาปิ  จะ

    สัพเพ  สัตตา  สุขี  โหนตุ             ปุญญานิ  ปะกะตานิ  เม

    สุขัง  จะ  ติวิธัง  เทนตุ                 ขิปปัง  ปาเปถะ  โว  มะตัง ฯ

       อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ             อิมินา  อุททิเสนะ  จะ

    ขิปปาหัง  สุละเภ  เจวะ                ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

    เย  สันตาเน หินา  ธัมมา              ยาวะ  นิพพานะโต  มะมัง

    นัสสันตุ  สัพพะทา  เยวะ              ยัตถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว

    อุชุจิตตัง  สติปัญญา                   สัลเลโข  วิริยัมหินา

    มารา  ละภันตุ  โนกาสัง               กาตุญจะ  วิริเยสุ  เม

    พุทธาทิปะวะโร  นาโถ                   ธัมโม  นาโถ  วะรุตตะโม

    นาโถ  ปัจเจกะพุทโธ  จะ              สังโฆ  นาโถตตะโร  มะมัง

    เตโสตตะมานุภาเวนะ                   มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา ฯ

            คำแผ่เมตตาสัตว์

    สัพเพ  สัตตา      อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  ด้วย

กันหมดทั้งสิ้น

    อะเวรา  อะภะยา  โหนตุ      ขอจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยแก่กันและกันเลย

    อัพะยา  ปัชฌา  โหนตุ      ขอจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิด

    อะนีฆา  โหนตุ        ขอจงอยู่เป็นสุขๆอย่ามีทุกข์

    สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ      ขอจงรักษาตนของตนให้เป็นสุขเถิด  ถ้ากำลังมีทุกข์  ขอจงให้พ้นจากทุกข์นั้น  ถ้ากำลังเป็นสุข  ขอให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ฯ

            คำแผ่เมตตาตน

    อะหัง  สุขิโต  โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสบายใจเถิด

    อะหัง  นิททุกโข  โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

    อะหัง  อะเวโร  โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกเถิด

    อะหัง  อัพะยา  ปัชโฌ  โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีความเศร้าโศกเสียใจอาฆาต

พะยาบาทมาดร้ายเถิด

    อะหัง  อะนีโค  โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีความลำบากกายลำบากใจ พ้นจากอุปัทวะภัยอันตะรายทั้งหลายทั้งปวงเถิด

    สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรามิ      ขอให้ข้าพเจ้าจงนำอัตตะภาพให้เป็นอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจเถิด ฯ

             อะภิณหะปัจจะเวกขะณะวิธี

    ชะรา  ธัมโมมหิ  ชะรัง  อะนะตีโต      เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้

(ผู้หญิงให้ว่า อะนะตีตา)

    พะยาธิ  ธัมโมมหิ  พะยาธิง  อะนะตีโต      เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้  (ผู้หญิงให้ว่า อะนะตีตา)

    มะระณะ  ธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต      เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้  (ผู้หญิงให้ว่า อะนะตีตา)

    สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว      เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจต่างๆทั้งสิ้น

    กัมมะสักโกมหิ      เรามีกรรมเป็นของตน

    กัมมะทายะโท      เรามีกรรมเป็นที่มอบให้

    กัมมะโยนิ      เรามีกรรมเป็นกำเนิด

    กัมมะพันธุ      เรามีกรรมเป็นพวกพ้อง

    กัมมะปะฏิสะระโณ      เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

    ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ  กัละยานัง  วา  ปาปะกัง  วา      เราทำกรรมใดๆไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม

    ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามิ      เราจักต้องได้รับผลแห่กรรมนั้น

             คำไหว้พระเจ้า ๕ พระองค์

    ข้าจักไหว้พระเจ้าทั้งหนึ่งพระองค์          มือลำดับนพไหว้อย่าให้ไหลล่อง

ตั้งใจจำนงจงใจ  ขอให้ได้พระนิพพาน       ขอให้พบดวงแก้ว  ขอให้แผ้วบ่างมาร

ขอให้พบพระเมตตรัยให้ไกลจากบ่วงมาร   นะมัสสะการ  พระเกศพระแก้วพระจุฬามะณี

พระศรีทรงเดช  พระองค์เสด็จเข้าสู่นีระพาน       พระเจ้าสั่งไว้ให้ภาวะนา  ทุกขัง  อะนิจจัง

อะนัตตา  สาธุ ฯ

    หมายเหตุ:-

     ข้าจักไหว้พระเจ้าทั้งสองพระองค์........ข้าจักไหว้พะเจ้าทั้งสามพระองค์.............

     ข้าจักไหว้พระเจ้าทั้งสี่พระองค์............ข้าจักไหว้พระเจ้าทั้งห้าพระองค์............

   ตรง........นี้ให้เพิ่มตั้งแต่ "มือลำดับนพไหว้อย่าให้ไหลล่อง  จนถึง  อะนัตตา  สาธุ ฯ"

ให้ใส่ลงไปเหมือนไหว้องค์ที่หนึ่ง  ทั้ง ๕ พระองค์  การไหว้พระเจ้า ๕ พระองค์คำไหว้

เหมือนกันหมดเปลี่ยนแต่ "พระเจ้าทั้งหนึ่งพระองค์     พระเจ้าทั้งสองพระองค์    พระเจ้า

ทั้งสามพระองค์    พระเจ้าทั้งสี่พระองค์   พระเจ้าทั้งห้าพระองค์"  เท่านั้น

              คำมอบกายถวายตัวแด่พระรัตนะตรัย

    รวมทั้งตัวข้าพเจ้านี้  ขอให้เป็นเราธุงทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    ขา ข้าพเจ้าทั้งสองข้างนี้  ขอให้เป็นเสาธุงทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    แขน ข้าพเจ้าทั้งสองข้างนี้  ขอให้เป็นสายธุงทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    มือ  ข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วนี้  ขอให้เป็นจูมดอกบัวทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    คอ  ข้าพเจ้านี้  ขอให้เป็นสุริยะนนตรีทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    ฟัน  ข้าพเจ้าทั้งสามสิบสองซี่นี้  ขอให้เป็นพระแก้วทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    จมูก  ข้าพเจ้าทั้งสองข้างนี้  ขอให้เป็นขวัญเทียนทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    หู  ข้าพเจ้าทั้งสองข้างนี้  ขอให้เป็นใบธุงทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    ตา  ข้าพเจ้าทั้งสองข้างนี้  ขอให้เป็นแสงประทีปไต้เทียนทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    ผม  ข้าพเจ้ามีเก้าล้านโกฏิเส้นนี้  ขอให้เป็นหยอยธุงทอง  ถวายแด่พระพุทธัง  ถวายแด่พระธัมมัง  ถวายแด่พระสังฆัง  อะหัง  วันทา  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    สมองหัวของข้าพเจ้านี้  ขอให้เป็นพานทองรองรับกับพระพุทธเจ้าเข้าสู่นีรพาน  นิพพานัง  ปัจจะโย  โหตุ ฯ

    **หมายเหตุ:- คำมอบกายถวายตัวนี้เหมาะแก่ผู้เข้าธรรมจำศีลใหม่สวดประจำจะทำให้ผู้นั้นเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างแท้จริง และผู้แรกเข้าสู่พระพุทธศาสนาควรสวดบูชาอย่างยิ่ง

            วันทาใหญ่

    อุกาสะ  วันทามิ  ภันเต  เจติยัง  สัพพัง  สัพพัตถะ  ฐาเน  สุปะติฏฐิตัง  สารีริกะธาตุ 

มะหาโพธิง  พุทธะรูปัง  สะกะลัง  สะทา  กายะสา  วะจะสา  มะนะสา  เจวะ  วันทา  เม

เต  ตะถาคะเต  สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน  คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา ฯ

            วันทาเล็ก

    อุกาสะ  วันทามิ  ภันเต  สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  มะยา  กะตัง  ปุญญัง

    สามินา  อะนุโมทิตัพพัง  สามินา  กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทะนามิ ฯ

             จบทำวัตรเช้าและเย็นแต่เพียงเท่านี้         

     

    

 

   

 

     

          

         

      

 

             

              


                     

                                

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 140,120