หน้าที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องคาถา

                ภาคที่สอง

          ว่าด้วยเรื่องคาถาต่างๆ

           พระคาถาชินบัญชร

 

    พระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สืทธิ์  ได้รับการตกทอดมาจากประเทศศรีลังกา  ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี)  แห่งวัดระฆังโฆสิตารามวรมหา วิหาร  กรุงเทพมหานคร ได้ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นจนมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษ   ได้เนื้อความถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อแปลออกมาแล้วจะมีแต่สิ่งที่เป็นศิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาเป็นอย่างยิ่ง

   พระคาคาชินบัญชรนี้เป็นคาถาอันเชิญเอาพุทธานุภาพ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ผ่านมาแล้วทั้งหลาย ตลอดจนได้อัญเชิญเอาพระสูตรอันเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มารวมกันเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบคุ้มครองป้องกันผู้สวดภาวนาตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญจนถึงฝ่าเท้าไม่ให้มีเหตุเภทภัยอันตะรายใดๆมาเบียดเบียนได้

   ผู้ใดได้สวดภาวนาคาถาชินบัญชรเป็นประจำทุกวัน ผู้นั้นก็จะเจริญด้วยศิริมงคลและความสุขสมบูรณ์เจริญพูนผลด้วย  ลาภ  ยศ  สรรเสริญสุข  ศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็จะไม่มากล้ำกราย ไปทิศใดก็จะมีแต่คนนิยมชมชอบเกิดลาภผลพูนทวี  ขจัดเภทภัยจากภูตผีปีศาจตลอดจนคุณไสย์ต่างๆได้  พระคาถาชินบัญชรนี้ยังใช้ทำน้ำมนต์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ

และกำจัดปัดเป่าเสนียดจัญไรได้ดีอีกด้วย

   ถ้าจะออกเดินทางไปไปทำธุรกิจใดๆ ให้สวดพระคาถาชินบัญชรนี้ ๑๐ จบ ก่อนไป  ธุรกิจนั้นก็จะสำเร็จผลตามเป้าหมาย  แต่ต้องเป็นเรื่องที่ถูกตัองศีลธรรมอันดีงามเท่านั้น  เรื่องที่

ผิดศีลธรรมจะไม่ประสบผลสำเร็จ

   อนึ่งผู้ใดป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่หมอรักษาไม่หาย  เช่น โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน  โรคอัมพฤกษ์อัมพาต ให้สวดคาถาชินบัญชรวันละ ๑๐ จบ ก่อนสวดให้หาขันน้ำมนต์มาหนึ่งขันเอาน้ำใส่จนเกือบเต็มตั้งไว้ตรงหน้าแล้วจุดเทียนตั้งไว้บนขอบขัน ๓ เล่ม  เอาดอกมะลิหอม ๙ ดอกใส่ลงไปในขันน้ำมนต์ แล้วจึงระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์โตให้ท่านมาช่วยทำน้ำมนต์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชรักษาโรคร้ายให้หายไป  ต่อจากนั้นให้ว่า นะโม  ๓  จบ   อิติปิโสอีก ๙ จบ  ต่อจากนั้นให้สวดพระคาถาชินบัญชรว่า

    ปุตตะกาโม  ละเภปุตตัง               ธะนะกาโม  ละเภธะนัง

อัตถิกาเย  กายะญายะ                       เทวานัง  ปิยะตัง  สุตะวา

อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน           ท้าวเวสสุวัณโณ

มะระณัง  สุขัง  อะระหัง                      สุคะโต  นะโมพุทธายะ ฯ

   ๑.ชะยาสะนากะตา  พุทธา               เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง                         เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

   ๒.ตัณหังกะราทะโย  พุทธา             อัฏฐะวีสะติ  นายะกา

สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง                    มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

   ๓.สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง                 พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน

สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง                     อุเร  สัพพะคุณากะโร

   ๔.หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ                 สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ

โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสะมิง               โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

   ๕.ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง               อาสุง  อานันทะราหุโล

กัสสะโป  จะ  มะหานาโม                     อุภาสุง  วามะโสตะเก

   ๖.เกสะโต  ปิฏฐิภาคัสะมิง                สุริโย  วะ  ปะภังกะโร

นิสินโน  สิริสัมปันโน                           โสภิโต  มุนิ  ปุงคะโว

   ๗.กุมาระกัสสะโป  เถโร                   มะเหสี  จิตตะวาทะโก

โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง                   ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

   ๘.ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ               อุปาลี  นันทะสีวะลี

เถรา  ปัญจะ  อิเมซาตา                      นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ

   ๙.เสสาสีติ  มะหาเถรา                     วิชิตา  ชินะสาวะกา

เอเตสีติ  มะหาเถรา  ชิตะวันโต            ชิโนระสา  ชะลันตา

สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ                    สัณฐิตา

   ๑๐.ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ                 ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ                      วาเม  อังคุลิมาละกัง

   ๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญ  จะ             อาฏานาฏิยะ  สุตตะกัง

อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ                       เสสา  ปาการะสัณฐิตา

   ๑๒.ชินาณา  วะระสังยุตตา              สัตตัปปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา                        พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

   ๑๓.อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ                   อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ                       สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

   ๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                วิหะรันตัง  มะหีตะเล

สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต             มะหาปุริสา  สะภา

   ๑๕.อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข    ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ                  สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะ                   รามิชินะปัญชะเรติ ฯ

             วิธีเรียนเอาพระคาถาชินบัญชร

   ๑.ให้เรียนเอาในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น

   ๒.เครื่องบูชาครูคือ ขัน ๕    ขันห้าคือ:-

       ๑.ดอกไม้ขาว  ๕  คู่

       ๒.ธุป  ๕  คู่

       ๓.เทียนขาว  ๕  คู่

    -เมื่อเรียนเอาให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อน

    -ตั้งครื่องบูชาครูไว้หน้ารูปภาพของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตหรือรูปหล่อท่านก็ได้

    -ถ้าต้องการน้ำมนต์เพื่อรักษาโรคร้ายที่หมอรักษาไม่ได้ ให้ตั้งขันน้ำมนต์ต่อจากขัน ๕ ลงมา สิ่งที่ต้องเตรียมคือ:-

       ๑.ขันหนึ่งใบ ถ้ามีขันสำริดให้ใช้ขันสำริดเพื่อทำให้น้ำมนต์มีอานุภาพ

       ๒.ใบหนาด  ๗  ใบ  อย่าเอาใบใหญ่นักให้เอาใบเล็กๆ

       ๓.ขมิ้น  ๗  แว่น

       ๔.ส้มป่อย  ๗  ข้อ

    -ให้เอาเครื่องน้ำมนต์ใส่ลงไปในขันแล้วเติมน้ำใส่ขันกะให้น้ำเกือบเต็มขันคือให้ระดับน้ำห่างจากขอบขันประมาณ  ๓  นิ้ว

     -เมื่อสวดครบ  ๙  วันแล้ว  ให้ตักเอาน้ำมนต์ในขันมาดื่มกิน  ก่อนกินให้อธิษฐานจิตให้สมเด็จพระพุฒาจารย์โตจงช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้หายไปจากร่างกาย  ถ้าเป็นหลายโรคให้อธิษฐานทีละโรค เอาโรคที่ร้ายแรงที่สุดก่อน

     -วันหนึ่งให้ตักน้ำมนต์ขึ้นมาดื่มกินประมาณ  ๓  ครั้ง   คือ  ตอนเช้าหนึ่งครั้ง   ตอนเที่ยงหนึ่งครั้ง   ตอนเย็นก่อนเข้านอนอีกหนึ่งครั้ง  หมดแล้วให้เติมน้ำลงไปอีก  ส่วนเครื่องทำน้ำมนต์คือ  ใบหนาด ขมิ้น  ส้มป่อย  ๑  เดือนให้เปลี่ยนครั้งหนึ่ง  ให้ทำกินไปเรื่อยๆจนกว่าโรคร้ายจะหาย

     **คำเตือน

   ก่อนจะทำน้ำมนต์ให้ท่องคาถาให้ได้เสียก่อน จะทำให้น้ำมนต์มีความศักดิ์สิทธิ์  ในขณะสวดคาถาให้เพ่งสายตาลงไปที่น้ำมันต์ในขัน

         จบคาถาชินบัญชร

         คาถาอายุยืนของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต

     ๐พุทธะ  พุทธา  พุทเธ  พุทโธ  พุทธัง  อะระหัง  พุทโธ  อิติปิโส  ภะคะวา  นะโม 

พุทธายะ ฯ

    ๐คาถาอายุยืนบทนี้ใช้สวดเพื่อทำให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว

             คาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

 

                             นี้คือภาพของเมืองสวรรคโลกในสมัยโบราณ

   คาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกฉบับนี้  หลวงธรรมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง) ท่านได้มาจากพระแท่นศิลาอาสน์ในมณฑลพิษณุโลก ในตอนที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุ  ต้นฉบับเดิม ได้จารึกเป็นอักษรขอม ได้ในกรุเมืองสวรรคโลกที่ขึ้นกับกรุงสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ให้ดูภาพเมืองสวรรคโลกประกอบ

   ในหนังสือฉบับเดิมกล่าวอานิสงส์ของคาถานี้เอาไว้ว่า พระคาถานี้ผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือนและท่องบ่นสาธยายทุกๆวัน มีอานิสงส์มากกว่าการสร้างเจดีย์ทองคำสูงเทียมเท่าเทวโลก  และยังสามารถป้องกันภัยอันตะรายต่างๆ และการทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

    ผู้ใดได้สร้างเอาไว้สักการะบูชา  ผู้นั้นจะได้กุศลมาก จะเจริญด้วย อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณ ธนะสาร สมบัติ พิพัฒนมงคล ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

    ผู้ใดได้สร้างคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้ให้ได้จำนวนเล่มของหนังสือเท่ากับอายุของตน  ผู้นั้นจะมีเคราะห์เข็ญและทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บน้อย และจะเจริญในหน้าที่การงานที่กระทำอยู่

    ผู้ใดสวดภาวนาคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและเย็น  ผู้นั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไม่ไปตกนรก เหมาะกับผู้ที่กลัวตกนรก  และเมื่อตายไปแล้วกระดูกก็จะไม่จมน้ำเหมือนกระดูกคนธรรมดา

    ถ้าผู้ใดได้บูชาคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกฉบับนี้เอาไว้ในบ้านเรือน  ก็จะป้องกัน

ภัยพิบัติต่างๆ  การสวดบูชาคาถาอื่นเป็นเวลาตั้ง ๑๐๐ ปี ก็สู้การสวดบูชาคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้เพียงครั้งเดียวไม่ได้  แม้มาตรว่า อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์

จะเนรมิตก้อนอิฐให้เป็นทองคำแล้วสร้างเจดีย์สูงขึ้นไปจรดพรหมโลกก็มีอานิสงส์สู้การสวดคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้ไม่ได้

    อนึ่งผู้ใดบริจาคเงินสร้างหนังสือคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้ให้ได้เท่ากับอายุ

ของตนเอง เช่นมีอายุได้ ๕๐ ปีก็สร้างให้ได้ ๕๐ เล่ม  แล้วแจกให้เป็นทานแก่ผู้อื่น  ผู้นั้นจะบังเกิดโชคลาภและความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งนัก

    อีกประการหนึ่งผู้ที่ทำงานมาหลายปีแต่ตำแหน่งไม่ขึ้นให้สวดคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้ทั้งเช้าและเย็น สวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวตำแหน่งก็จะขึ้นเอง ข้าพเจ้าผู้เขียนตำราเล่มนี้เคยให้คนทำงานมาหลายปีแต่ตำแหน่งไม่ขึ้นเพราะไม่มีเงินวิ่งและประจบเจ้านายไม่เป็นได้ผลดีมาแล้ว  ผู้ที่สวดแล้วได้ผลเร็วคือผู้ที่ท่องได้กับปาก

    คาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกมีด้วยกัน  ๒๗  บท    คือ:-

    ๑.อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

อิติปิโส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทโธ  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

อิติปิโส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะสัมปันโน  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

อิติปิโส  ภะคะวา  สุคะโต  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

อิติปิโส  ภะคะวา  โลกะวิทู  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

    ๒.อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ  อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ

สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ  วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สิระสา  นะมามิ

สุคะตัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สุคะตัง  สิระสา  นะมามิ  โลกะวิทัง  สะระณัง  คัจฉามิ  โลกะวิทัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๓.อิติปิโส  ภะคะวา  อะนุตตะโร  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

อิติปิโส  ภะคะวา  ปุริสะธัมมะสาระถิ  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

อิติปิโส  ภะคะวา  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

อิติปิโส  ภะคะวา  พุทโธ  วะตะโส  ภะคะวา ฯ

    ๔.อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ  อะนุตตะรัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

ปุริสะธัมมะสาระถิ  สะระณัง  คัจฉามิ  ปุริสะธัมมะสาระถิ  สิระสา  นะมามิ ฯ

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  พุทธัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๕.อิติปิโส  ภะคะวา  รูปักขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิโส 

ภะคะวา ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  เวทะนากขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิโส 

ภะคะวา ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  สัญญากขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิโส 

ภะคะวา ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  สังขารักขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิโส 

ภะคะวา ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  วิญญาณักขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิโส 

ภะคะวา ฯ

    ๖.อิติปิโส  ภะคะวา  ปะฐะวีจักกะวาฬะ  จาตุมมะหาราชิกา  ตาวะติงสา  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  เตโชจักกะวาฬะ  จาตุมมะหาราชิกา  ตาวะติงสา  ธาตุสัมมาทิยานะ

สัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  วาโยจักกะวาฬะ  จาตุมมะหาราชิกา  ตาวะติงสา  ธาตุสัมมาทิยานะ

สัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  อาโปจักกะวาฬะ  จาตุมมะหาราชิกา  ตาวะติงสา  ธาตุสัมมาทิยานะ

สัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  อากาสะจักกะวาฬะ  จาตุมมะหาราชิกา  ตาวะติงสา  ธาตุสัมมาทิยานะ  สัมปันโน ฯ

    ๗.อิติปิโส  ภะคะวา  ยามา  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

 อิติปิโส  ภะคะวา  ตุสิตา  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

 อิติปิโส  ภะคะวา  นิมมานะระติ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

 อิติปิโส  ภะคะวา  กามาวะจะระ   ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

 อิติปิโส  ภะคะวา  รูปะวะจะระ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    ๘.อิติปิโส  ภะคะวา  ปะฐะมะฌานะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

  อิติปิโส  ภะคะวา  ทุติยะฌานะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

  อิติปิโส  ภะคะวา  ตะติยะฌานะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

  อิติปิโส  ภะคะวา  จะตุตถะฌานะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    ๙.อิติปิโส  ภะคะวา  ปัญจะมะฌานะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

   อิติปิโส  ภะคะวา  อากาสานัญจายะตะนะ  เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ  อะรูปาวะจะระ

ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  วิญญาณัญจายะตะนะ  เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ  อะรูปาวะจะระ

ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  อากิญจัญญายะตะนะ  เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ  อะรูปาวะจะระ

ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    ๑๐.อิติปิโส  ภะคะวา  โสตาปฏิมัคคะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  สักกิทาคา  ปะฏิมัคคะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  อะนาคา  ปะฏิมัคคะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัตตะ  ปะฏิมัคคะ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    ๑๑.อิติปิโส  ภะคะวา  โสตาอะระหัตตะปะฏิผะละ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

   อิติปิโส  ภะคะวา  สักกิทาคาอะระหัตตะปะฏิผะละ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

   อิติปิโส  ภะคะวา  อะนาคามิอะระหัตตะปฏิผะละ  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

    ๑๒.กุสะลา  ธัมมา  อิติปิโส  ภะคะวา  อะอายาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ชัมภูทิปัญจะ  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  นะโมพุทธายะ  นะโมธัมมายะ  นะโมสังฆาย

ปัญจะพุทธานะมามิหัง  อาปามะจุปะ  ทีมะสังอังขุ  สังวิธาปุกะยะปะ  อุปะสะชะ  สุเหปาสายะ  โสโส  สะสะอะอะอะอะนิ  เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว  อะสังวิสุโรปุสะภุพะ  อิสะวาสุสุสะวาอิ  กุสะลา  ธัมมา  จิตติวิอัตถิ ฯ

    ๑๓.อิติปิโส  ภะคะวา  อะอายาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สาโพธิปัญจะอิสสะโร  ธัมมา ฯ

    ๑๔.กุสะลา  ธัมมา  นันทะวิวังโก  อิติสัมมาสัมพุทโธ  สุคะลาโน  ยาวะชีวัง  พุทธัง

สะระณัง  คัจฉามิ  จาตุมมะหาราชิกา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  อิติวิชชาจะระณะสัมปันโน  อุอุยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  ตาวะติงสา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  นันทะปัญจะสุคะโต  โลกะวิทู  มะหาเอโอยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  ยามาอิสสะโร  กุสะลา

ธัมมา  พรัหมาสัทธะ  ปัญจะสัตตะ  สัตตาปาระมี  อะนุตตะโร  ยะมะกะขะ  ยาวะชีวัง 

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

    ๑๕.ตุสิตาอิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  ปุยะปะกะ  ปุริสะทัมมะสาระถิ  ยาวะชีวัง  พุทธัง 

สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

    ๑๖.นิมมานะระติ  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  เหตุโปวะ  สัตถาเทวะมะนุสสานัง  ตะถะ

ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

    ๑๗.ปะระนิมมิตตะอิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  สังขารักขันโธ  ทุกขัง  อนิจจัง  อะนัตตา

รูปักขันโธ  พุทธะปะผะ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

    ๑๘.พรัหมาอิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  นัจจิปัจจะยา  วินะปัญจะ  ภะคะวะตา  ยาวะนิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ   นะโมพุทธัสสะ  นะโมธัมมัสสะ  นะโมสังฆัสสะ  พุทธิลา  โลกะลา

กะระะนา  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ

    ๑๙.นะโมพุทธัสสะ  นะโมธัมมัสสะ  นะโมสังฆัสสะ  วิตติ  วิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ

จิตติ  วัตติ  วัตติ  มะยะสุ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ

    ๒๐.อินทะสาวัง  มะหาอินทะสาวัง  พรัหมะสาวัง  มะหาพรัหมะสาวัง  จักกะวัตติสาวัง 

มะหาจักกะวัตติสาวัง  เทวาสาวัง  มะหาเทวาสาวัง  อิสิสาวัง  มะหาอิสิสาวัง  มุนีสาวัง

มะหามุนีสาวัง  สัปปุริสะสาวัง  มะหาสัปปุริสะสาวัง  พุทธะสาวัง  ปัจเจกะพุทธะสาวัง  อะระ

หันตะสาวัง  สัพพะสิทธิ  วิชชาธะระนังสาวัง  สัพพะโลกา  อิริยานังสาวัง  เอเตนะ  สัจเจนะ

สุวัตถิ  โหตุ ฯ

    ๒๑.สาวัง  คุณัง  วัชชัง  พะลัง  เตชัง  วิริยัง  สิทธิ  กัมมัง  นิพพานัง  โมกขัง  คุยหะกัง

ฐานัง  สีลัง  ปัญญา  นิกขัง  ปุญญัง  ภาคะยัง  ตัปปัง  สุขัง  สิริ  รูปัง  จตุวีสะสติเทสะนัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ

    ๒๒.นะโมพุทธัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ  เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขรักขันโธ  วิญญาณักขันโธ  นะโม  อิติปิโส  ภะคะวา ฯ

    ๒๓.นะโมพุทธัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ  เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ  นะโม  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม ฯ

    ๒๔.นะโมธัมมัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ  เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ  นะโม  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม ฯ

    ๒๕.นะโมธัมมัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ  เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ  นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  วาหะ

ปะริตตัง ฯ

    ๒๖.นะโมสังฆัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ  เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สัขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ  นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ฯ

    ๒๗.นะโมพุทธายะ  มะอะอุ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  ยาวะตัสสะ  หาโยนะโม  อุอะมะ

ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  อุอะมะ  อาวันทา  นะโมพุทธายะ  นะอะกะตินิสะระนะ  อาระปะ

ขุทธัง  มะอะอุ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ

          จบคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

            พระคาถาอาการะวัตตาสูตร 

    พระคาถาอาการวัตตาสูตรนี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงแก่พระสารีบุตร  ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ในคราวที่พระพุทธองค์ทรงเเสด็จประทับอยู่ ณ ที่ภูเขาคิชฌ

กูฏใกล้กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธ

      

               นี้คือภาพของภูเขาคิชฌกูฏในประเทศอินเดีย

    ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรได้เกิดความปริวิตกขึ้นในใจว่า "ต่อแต่นี้ไปสรรพสัตว์ทั้งหลายจะมีจิตใจหนาไปด้วยกิเลสถูกอะวิชชาหุ้มห่อเอาไว้จนมีสันดานอันรกชัฏหนาไปด้วยอกุศลมูลคือ  โลภ  โกรธ  หลง  กุศลมูลคือ  ความไม่โลภ   ความไม่โกรธ   และความไม่หลง  จะเสื่อมหายไปจากจิตใจของพวกมนุษย์ทั้งหลาย  เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะพากันไปบังเกิดในอบายภูม คือ  นรก   เปรต   อสุรกาย   และสัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนมาก  ธรรมที่จะทำให้พวกมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้พ้นจากสังสารทุกข์นี้มีอยู่หรือไม่หนอ" 

    เมื่อพระเถระเกิดความปริวิตกเช่นนี้จึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

มนุษย์ทั้งหลายมีความโฉดเขลาเบาปัญญา ไม่รู้จักพุทธะกะระณะธรรม ทำแต่กรรมชั่วถูก

ราคะ   โทสะ   โมหะ  เข้าครอบงำจิตใจ  ครั้นตายไปแล้วก็จะไปบังเกิดในอบายภูมิ ธรรมเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ไปบังเกิดในอบายภูมิมีอยู่หรือพระเจ้าข้า" 

    พระพุทธเจ้าตรัสว่า"มีสิ  สารีบุตร"

    พระสารีบุตรทูลถามพระพุทธเจ้าต่อไปว่า "ธรรมนั้นชื่อว่าอะไร ?  พระพุทธเจ้าข้า"

    พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระสารีบุตรว่า "ธรรมนั้นชื่อว่า อาการะวัตตาสูตร   สารีบุตร"

และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอก คาถาอาการะวัตตาสูตรแก่พระสารีบุตรโดยพิสดาร  พระคาถาอาการะวัตตาสูตรนี้มีเนื้อความในการสวด ๑๗ บท   คือ:-

    ๐เอวัมเม  สุตตัง  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  ราชะคะเห  วิหะระติ  คิชฌะกูเฏ  ปัพพะเต

เตนะ  โข  ปะนะ  สะมะเยนะ  สัพพะสัตตานัง  พุทธคุโณ  ธัมมะคุโณ  สังฆะคุโณ 

อายัสะมา  อานันโท  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  โมคคัลลาโน  มะหิทธิโก  มะหานุภาเวนะ

สัพพะสัตตานัง  เอตะทะโวจะ ฯ

    ๑.อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง

อิติปิโส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทโธ

อิติปิโส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สุคะโต 

อิติปิโส  ภะคะวา  โลกะวิทู

อิติปิโส  ภะคะวา  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ

อิติปิโส  ภะคะวา  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง

อิติปิโส  ภะคะวา  พุทโธ

อิติปิโส  ภะคะวา  ภะคะวาติ

    พุทธะคุโณ  ปะฐะโม ฯ

    ๒.อิติปิโส  ภะคะวา  อะภินิหาระ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อุฬารัชฌาสะยะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะณิธานะ ปารมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  มะหากะรุณา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ญาณะ ปาระมิสัปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะโยคะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ยุติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ชุติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  คัพภะโอกกันติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  คัพภะฐิติ ปาระมิสัมปันโน

    อะภินิหาระวัคโค  ทุติโย ฯ

    ๓.อิติปิโส  ภะคะวา  คัพภะวุฏฐานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  คัพภะมะละวิระหิตะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อุตตะมะชาติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  คะติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อะภิรูปะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สุวัณณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สิริ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อโรหะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะริณามะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สุนิฏฐะ ปาระมิสัมปันโน

    คัพภะวุฏฐานะวัคโค  ตะติโย ฯ

    ๔.อิติปิโส  ภะคะวา  อะภิสัมโพธิ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สีละธันธะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สะมาธิขันธะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปัญญาขันธะ ปาระมิสัทปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ทะวัตติงสะมหาปุริสะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน

    อะภิสัมโพธิวัคโค  จะตุตโถ ฯ

    ๕.อิติปิโส  ภะคะวา  มะหาปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปุถุปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  หาสะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ชะวะนะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ติกขะปัญญา ปาระมิสัมปัโน

อิติปิโส  ภะคะวา  นิพเพธิกะปัญญา ปาระมิสัม

อิติปิโส  ภะคะวา  ป้ญจะจักขุ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อัฏฐาระสะพุทธะกะระ ปาระมิสัมปันโน

    มะหาปัญญาวัคโค  ปัญจะโม ฯ

    ๖.อิติปิโส  ภะคะวา  ทานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สีละ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  เนกขัมมะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  วิริยะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ขันติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สัจจะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อะธิฏฐานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  เมตตา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อุเปกขา ปาระมิสัมปันโน

    ปาระมิวัคโค  ฉัฏโฐ ฯ

    ๗.อิติปิโส  ภะคะวา  ทะสะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ทะสะอุปะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ทะสะปะระมัตถะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สะมะตึงสะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ตังตังชานะหะนัง ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อะภิญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สะติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สะมาธิ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  วิมุตติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  วิมุตติญาณะ ปาระมิสัมปันโน

    ทะสะปาระมิวัคโค  สัตตะโม ฯ

    ๘.อิติปิโส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะวิปัสสะนาวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  มะโนมะยิทธิวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อิทธิวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ทิพพะโสตะวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะระจิตตะวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปุพเพนิวาสานุสสะติวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ทิพพะจักขุวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อะนุปุพพะวิหาระ ปาระมิสัมปันโน

    วิชชาวัคโค  อัฏฐะโม ฯ

    ๙.อิติปิโส  ภะคะวา  ปะริญญา  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะหานะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ภาวะนา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะริญญา ปะหานะ สัจฉิกิริยา ภาวะนา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  จะตุธัมมะสัจจะ ปาระมิสัมปันโน 

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะฏิสัมภิทาญาณะ ปาระมิสัมปันโน

    ปะริญญาวัคโค  นะวะโม ฯ

    ๑๐.อิติปิโส  ภะคะวา  โพธิปักขิยะธัมมะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สะติปัฏฐานะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สัมมัปปะธานะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อิทธิปาทะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อินทะรียะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  พะละปัญญา  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  โพชฌังคะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อัฏฐังคิกะมัคคะธัมมะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  มะหาปุริสะกิริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อะนาวะระญาณะวิโมกขะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัตตะผะละวิมุตติ ปาระมิสัมปันโน

    โพธิปักขิยะธัมมะวัคโค  นะวะโม ฯ

    ๑๑.อิติปิโส  ภะคะวา  ทะสะพะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ฐานาฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  นานาธาตุญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สัตตานัง  นานาธิมุตติกะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะโรปะริยัตติ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  นิโรธะวุฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  จุตูปะปาตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะ ปาระมิสัมปันโร

อิติปิโส  ภะคะวา  อาสะวักขะยะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

     ทะสะพะละญาณะวัคโค  เอกาทะสะโม ฯ

    ๑๒.อิติปิโส  ภะคะวา  โกฏิสะหัสสานัง  ปะกะติสะหัสสานัง  หัตถีนัง  พะละธะระ ปาระมิ

สัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปุริสะโกฏิทะสะสะหัสสานัง  พะละธะระ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปัญจะจักขุญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะกะญาณะ  ปาระมิสัมปัโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สีละคุณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  คุณะปาระมี  สะมาปัตติ  ปาระมิสัมปันโน

     กายะพะละวัคโค  ทะวาทะสะโม ฯ

    ๑๓.อิติปิโส  ภะคะวา  ถามะพละ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ถามะพะละญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  พะละ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  พะละญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปุริสะ  ปาระมิสัมปันโน 

อิติปิโส  ภะคะวา  อะตุละยะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อุสาหะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  คะเวสิญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

     ถามะพะละวัคโค  เตระสะโม ฯ

    ๑๔.อิติปิโส  ภะคะวา  จะริยา  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  จะริยาญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  โลกัตถะจะริยา  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  โลกัตถะจะริยาญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ญาตัตถะจะริยา  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ญาตัตถะจะริยญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  พุทธัตถะจะริยา  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  พุทธัตถะจะริยาญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ติวิธะจะริยา  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปาระมิ  อุปะปาระมิ  ปะระมัตถะปาระมิ  สัมปันโน

     จะริยาวัคโค  จตุทะสะโม ฯ

    ๑๕.อิติปิโส  ภะคะวา  ปัญจุปาทานักขันเธสุ  อะนิจจะลักขะณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปัญจุปาทานักขันเสุ  ทุกขะลักขะณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปัญจุปาทานักขันเธสุ  อะนันตะลักขะณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อายะตะเนสุ  ติลักขะณะญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อัฏฐาระสะธาตูสุ  ติลักขะณะญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  วิปะริณามะลักขะณะ  ปาระมิสัมปันโน

       ลักขะณะวัคโค  ปัญจะทะสะโม ฯ

    ๑๖.อิติปิโส  ภะคะวา  คะตัฏฐานะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  คะตัฏฐานะญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  วะสิตะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  วะสิตะญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สิกขา  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สิกขาญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สังวะระ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สังวะระญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

     คะตัฏฐานะวัคโค  โสฬะสะโม ฯ

    ๑๗.อิติปิโส  ภะคะวา  พุทธะปะเวณิ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  พุทธะปะเวณิญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะกะปาฏิหาริยะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  จะตุพรัหมะวิหาระ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  จะตุพรัหมะวิหาระญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อะนาวะระ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  อะนาวะระญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะริยันตะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  ปะริยันตะญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สัพพัญญุตตะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  สัพพัญญุตตะญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระ  ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส  ภะคะวา  จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระญาณะ  ปาระมิสัมปันโน

     พุทธะปะเวณิวัคโค  สัตตะระสะโม ฯ

        อาการะวัตตะสุตตัง  นิฏฐิตัง ฯ

    พระคาถาอาการะวัตตาสูตรนี้เป็นคาถาที่มีอานุภาพมาก  ผู้ใดไดัระลึกนึกถึงอยู่เสมอ

ผู้นั้นก็จะแคล้วคลาดจากอันตะรายทั้งหลาย  จิตใจก็จะผ่องใสปราศจากบาปกรรมทั้งปวง

    ผู้ใดได้ฟังก็ดี  ได้เขียนไว้ก็ดี  ได้ท่องจำเอาไว้ก็ดี  ได้สอนผู้อื่นก็ดี  ได้สักการะบูชาก็ดี

และได้สวดภาวนาอยู่ทุกวันก็ดี  ผู้นั้นย่อมจะพ้นจากภัย  ๓๑  ประการ   คือ:-

    ๑.ภัยอันเกิดแต่งูพิษทั้งหลาย

    ๒.ภัยอันเกิดแต่สุนัขบ้าน

    ๓.ภัยอันเกิดแต่สุนัขป่า

    ๔.ภัยอันเกิดแต่โคบ้าน

    ๕.ภัยอันเกิดแต่โคป่า

    ๖.ภัยอันเกิดแต่ควายบ้าน

    ๗.ภัยอันเกิดแต่ควายป่า

    ๘.ภัยอันเกิดแต่เสือร้าย

    ๙.ภัยอันเกิดแต่พยัคฆ์ร้าย

    ๑๐.ภัยอันเกิดแต่สิงห์ร้าย

    ๑๑.ภัยอันเกิดแต่ช้างร้ายทั้งหลาย

    ๑๒.ภัยอันเกิดแต่ดิน คือธรณีภัย

    ๑๓.ภัยอันเกิดแต่น้ำ คืออุทกภัย

    ๑๔.ภัยอันเกิดแต่ไฟ คืออัคคีภัย

    ๑๕.ภัยอันเกิดแต่ลม คือวาตะภัย

    ๑๖.ภัยที่เกิดจากมนุษย์ทั้งหลาย

    ๑๗.ภัยที่เกิดจากอมนุษย์ทั้งหลาย

    ๑๘.ภัยที่เกิดจากภูตผีปีศาจ

    ๑๙.ภัยที่เกิดจากอาชญาของแผ่นดิน คือคดีอาญา

    ๒๐.ภัยที่เกิดจากยักษ์

    ๒๑.ภัยที่เกิดจากกุมภัณฑ์

    ๒๒.ภัยที่เกิดจากคนธรรพ์

    ๒๓.ภัยที่เกิดจากอารักขเทวดา

    ๒๔.ภัยที่เกิดจากเวทย์มนต์คาถา

    ๒๕.ภัยที่เกิดจากมเหศักดิ์หลักเมือง

    ๒๖.ภัยที่เกิดจากมารทั้งห้า คือ:-

         ๒๖.๑ขันธมาร

         ๒๖.๒กิเลสมาร

         ๒๖.๓อภิสังขารมาร

         ๒๖.๔มัจจุมาร

         ๒๖.๕เทวปุตตมาร

     รวมเป็นภัย ๓๑ ประการ  เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในมนุษยโลกก็จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจะมี

อายุยืนยาว มีสติปัญญาอันลึกซึ้ง  เวลาตายก็จะตายด้วยหมดอายุขัยเท่านั้นจะไม่ตายด้วย

อุบัติเหตุ  เมื่อตายไปจากโลกนี้แล้วก็จะไปบังในที่สุคติภูมิโลกสวรรค์จะไม่ไปบังเกิดในบายภูมิ  เมื่อกลับไปเกิดในโลกของมนุษย์อีกก็จะมีผิวพรรณวรรณะสวยงามผุดผ่องๆใส

ประดุจทองคำธรรมชาติ จะมีนัยน์ตาสดใสรุ่งเรืองและจะได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์และพระเจ้าจักรพรรดิที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ

      จบคาถาอาการะวัตตาสูตรแต่เพียงเท่านี้

        พระคาถาปาระมี ๓๐ ทัศ

  

                         นี้คือภาพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

   พระคาถาปาระมี ๓๐ ทัศนี้  พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์

ณะ ที่พระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริกชาติ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในคราวที่ทัาวสักกเทวราชทรงทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของธรรมอันประเสริฐที่จะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามใหับรรลุมรรคผลนิพพาน  และขจัดเสียได้ซึ่งภัยพิบัติทั้งปวง  ที่จะเกิดขึ้นจาก  มนุษย์  อมนุษย์  และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจแห่งการท่องบ่นสาธยาย  พระพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งยอดแห่งพระคาถานี้แก่ท้าวสักกเทวราชและเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ให้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

    อนึ่งพระคาถาปาระมี ๓๐ ทัศนี้เป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลาย  ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

และพระอรหันต์ทั้งหลายได้เคยบำเพ็ญมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  จึงจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้

    พระคาถาปาระมี ๓๐ ทัศนี้  ผู้ใดได้สวดสาธยายเป็นประจำทุกวัน  ผู้นั้นก็จะมีปัญญา มีสง่าราศี มีโชคลาภ และมีสมบัติข้าวของเงินทองมาก  เวลานอนหลับก็จะฝันดีเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ภัยพิบัติทั้งหลายก็จะไม่มากล้ำกราย  จะปราถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตามปราถนา

    พระคาถาปาระมี ๓๐ ทัศนี้แบ่งออกเป็น ๑๐ บท   คือ:-

    ๐ปัญญายุเปโต  สุคะโต  วีตะราคัง  ภาเสยยะ  เฉโก  ปัญญายะธะโร  โย  โลกะนาโถ

หิตัตถังวะ  จินเตนะ  หันตะวานะ  ปาปัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๑.ทานะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

ทานะอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

ทานะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

อะระหัง  วัตตะโส  ภะคะวา  อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ  อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๒.สีละปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

สีละอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

สีละปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ   อะระหันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

สัมมาสัมพุทโธ  วัตตะโส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๓.เนกขัมมะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา 

เนกขัมมะอุปะปาระมี    สัมปันโน  อืติปิโส  ภะคะวา

เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

วิชชาจะระณะสัมปันโน  วัตตะโส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สิระสา  นะมามิ ฯ 

    ๔.ปัญญาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

ปัญญาอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

ปัญญาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

สุคะโต  วัตตะโส  ภะคะวา  สุคะตัง  สะระณัง  สุคะตัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๕.วิริยะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

วิริยะอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

วิริยะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

โลกะวิทู  วัตตะโส  ภะคะวา  โลกะวิทู  สะระณัง  คัจฉามิ  โลกะวิทู  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๖.ขันติปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

ขันติอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

ขันติปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

อะนุตตะโร  วัตตะโส  ภะคะวา  อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ  อะนุตตะรัง  สิระสา 

นะมามิ ฯ

    ๗.สัจจะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

สัจจะอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

สัจจะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโณ  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

ปุริสะทัมมะสารถิ  วัตตะโส  ภะคะวา  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สะระณัง  คัจฉามิ  ปุริสะทัมมะ

สาระถิ  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๘.อะธิฏฐานะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

อะธิฏฐานะอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  วัตตะโส  ภะคะวา  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๙.เมตตาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

เมตตาอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

เมตตาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะคะวา  อิติปิ

พุทโธ  วัตตะโส  ภะคะวา  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  พุทธัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    ๑๐.อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา 

อุเปกขาอุปะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  อะนันตาทิคุณะสัมปันโน  คะโต  โส  ภะควา  อิติปิ

ภะคะวา  วัตตะโส  ภะคะวา  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ  ภะคะวันตัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

    พุทโธ  สัพพัญญุตตะญาโณ  ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร  สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐจะ  อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง  สิระสา  นะมามิ  เอเตสัง  อานุภาเวนะ  สัพพันตะราโย  วินัสสันตุ  สัพพะทา ฯ

     จบพระคาถาปาระมี ๓๐ ทัศ แต่เพียงเท่านี้

        พระคาถาธาระณะปะริตร

    พระคาถาธาระณะปะริตรนี้ พระธุดงค์ได้มาจากประเทศพม่า ถ้าใครสวดภาวนาทุกวัน

เทวดาทั้งหลายก็จะมาเฝ้ารักษาผู้นั้นให้อยู่เย็นเป็นสุข  ปราศจากอุปัทวะภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและปัดเป่าเสนียดจัญไรไม่ให้มาแผ่วพานได้

    อนึ่งหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้เคยกล่าวไว้ว่า "ผู้ใดได้สวดสาธยายพระคาถาธาระณะปะริตรนี้เป็นประจำทุกวัน  ผู้นั้นจะลอดพ้นวิกฤตมหาภัยที่จะบังเกิดขึ้นแก่โลกในอนาคต"

    พระคาถาธาระณะปะริตรนี้มี ๑๒ บท   คือ:-

    ๑.พุทธานัง  ชีวิตตัสสะ  นะ  สักกา  เกนะจิ  อันตะราโย  กาตุง  ตะถา  เม  โหตุ 

อะตีตัง  เส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตะญาณัง 

อะนาคะตัง  เส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตะญาณัง 

ปัจจุปันนัง  เส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตะญาณัง ฯ

    ๒.อิเมหิ  ตีหิ  ธัมเมหิ  สะมันนาคตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต 

สัพพัง  กายะกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง  ญาณานุปะริวัตตัง

สัพพัง  วะจีกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง  ญาณานุปะริวัตตัง

สัพพัง  มะโนกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง  ญาณานุปะริวัตตัง ฯ

    ๓.อิเมหิ  ฉะหิ  ธัมเมหิ  สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต

นัตถิ  ฉันทัสสะ  หานิ

นัตถิ  ธัมมะเทสะนายะ  หานิ

นัตถิ  วิริยัสสะ  หานิ

นัตถิ  วิปัสสะนา  หานิ

นัตถิ  สะมาธิธัสสะ  หานิ

นัตถิ  วิมุตติยา  หานิ ฯ

    ๔.อิเมหิ  ทะวาทะสะหิ  ธัมเมหิ  สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต 

นัตถิ  ทะวา   นัตถิ  ระวา  นัตถิ  อัปผุฏฏัง

นัตถิ  เวคายิตัตตัง  นัตถิ  พะยาวะฏะมะโน

นัตถิ  อัปปะฏิสังขารุเปกขา ฯ

    ๕.อิเมหิ  อัฏฐาระสะหิ  ธัมเมหิ  สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  นะโม  สัตตานัง

สัมมาสัมพุทธานัง

นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  กายะทุจจะริตตัง

นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  วะจีทุจจะริตตัง

นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  มะโนทุจจะริตตัง

นัตถิ  อะตีตัง  เส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปะฏิหะตะญาณัง

นัตถิ  อะนาคะตัง  เส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปะฏิหะตะญาณัง

นัตถิ  ปัจจุปันนัง  เส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปะฏิหะตะญาณัง

นัตถิ  สัพพัง  กายะกัมมัง  ญาณานุปุพพัง  คะมัง  ญาณัง  นานุปะริวัตตัง

นัตถิ  สัพพัง  วะจีกัมมัง  ญาณานุปุพพัง  คะมัง  ญาณัง  นานุปะริวัตตัง

นัตถิ  สัพพัง  มะโนกัมมัง  ญาณานุปุพพัง  คะมัง  ญาณัง  นานุปะริวัตตัง ฯ

    ๖.อิมัง  ธาระณัง  อิมิตัง  อะสะมัง  สัพพะสัตตานัง  ตาณังเลณัง  สังสาระภะยะภีตานัง

อัคคัง  มะหาเตชัง

    อิมัง  อานันทะ  ธาระณะปะริตตัง  ธาเรหิ  วาเรหิ  ปะริปุจฉาหิ  ตัสสะ  กาเย  วิสัง  นะ

กะเมยยะ  อุทะเกนะ  ลัคเคยยะ  อัคคีนะ  ทะเหยยะ  นานาภะยะวิโก  นะ  เอกาหาระโก

 นะ  ทะวิหาระโก  นะ  ติหาระโก  นะ  จะตุหาระโก  นะ  อุมมัตตะกัง  นะ  มูฬะหะกัง  มะนุสเสหิ  อะมะนุสเสหิ  นะ  หิงสะกา  ตัง  ธาระณัง  ปะริตตัง  ยะถา  กะตะเม  ชาโล  มะหาชาโล  ชาลิตเต มะหาชาลิเต ปุตเต  มะหาปุตเต  สัมปุตเต  มะหาสัมปัตเต  ภูตัง  คะมะหิ  ตะมังคะลัง ฯ

    ๗.อิมัง  โข  ปะนานันทะ  ธาระณะปะริตตัง  สัตตะ  สะเต  หิ  สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ  ภาสิตัง  วัตเต  อะวัตเต  คันธะเว  อะคันธะเว  โนเว  อะโนเว  เสเว  อะเสเว  กาเย  อะกาเย  ธาระเณ  อะธาระเณ  อิลลิ  ติลลิ  อะติลลิ  โยรุกเข  มะหาโยรุกเข  ภูตัง  คะมะหิ  ตะมัง  คะมัง ฯ

    ๘.อิมัง  โข  ปะนานันทะ  ธาระณะปะริตตัง  นะวะ  นะ  วิมุตติยา  สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ

ภาสิตัง  ทิฏฐิลา  ทันทิลา  มันติลา  โรคิลา  ขะระลา  ทุพภิลา  เอเตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต

โหตุ  สัพพะทา ฯ 

              พระคาถาอุณหิสสะวิชัย

  

    นี้คือภาพพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

    พุทธัง  ชีวิตตัง  อายุวัฒนัง        สะระณัง  คัจฉามิ

  ธัมมัง  ชีวิตตัง  อายุวัฒะนัง           สะระณัง  คัจฉามิ

  สังฆัง  ชีวิตตัง  อายุวัฒะนัง           สะระณัง  คัจฉามิ ฯ 

    ๐อัตถิ  อุณะหิสสะวิชะโย             ธัมโม  โลเก  อนุตตะโร

  สัพพะสัตตะหิตัตถายะ  ตัง             ตะวัง   คันหาหิ  เทวะเต 

  ปะริวัชเช  ราชะทัณเฑ                  อะมะนุสเสหิ  ปาวะเก

  พะยัคเฆ  นาเค  วิเส  ภูเต              อะกาละมะระเณนะ  วา

  สัพพัสะมา  มะระณา  มุตโต           ฐะเปตะวา  กาละมาริตัง

  ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ  โหตุ             เทโว  สุขี  สะทา

  สุทธะสีลัง  สะมาทายะ                   ธัมมัง  สุจะริตัง  จะเร

  ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ  โหตุ             เทโว  สุขี  สะทา

  ลิกขิตัง  จินติตัง  ปูชัง                   ธาระณัง  วาจะนัง  คะรุง

  ปะเรสัง  เทสะนัง  สุตะวา                 ตัสสะ  อายุ  ปะวัฑฒะตีติ ฯ

    ๐คาถาอุณะหิสสะวิชัยนี้  พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ "สุปะติฏฐิตะเทพบุตร"  ณะ ที่พระ

แท่นบัณฑุกัมพลสิลาอาสน์  ภายใต้ต้นปาริกชาติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อเป็นการช่วย

เหลือชีวิตชีวิตของสุปะติฏฐิตะเพื่อไม่ให้ตาย ภายใน ๗ วัน

    พระคาถานี้มีอานุภาพมาก  ถ้าใครได้สวดภาวนาคาถานี้เป็นประจำทุกวัน  ผู้นั้นก็จะพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ  อันเกิดจากภูตผีปีศาจ หมู่สัตว์ร้ายทั้งหลายมี  ช้าง  เสือ  งูน้อย  งูใหญ่

เจ้าพระยาเสนาอำมาตย์  และจะไม่ตายด้วยพิษร้ายทั้งหลาย เว้นไวัแต่ถึงคราวสิ้นอายุขัย

เท่านั้น  ถ้าผู้ใดปราถนาจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวก็ให้สวดสาธยายคาถานี้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นอย่าให้ขาด ผู้นั้นก็จะมีอายุยืนยาวสมปราถนา

    อนึ่งพระคาถานี้ใช้สวดต่ออายุให้กับคนชะตาขาดธาตุศูนย์คู่กับพระคาถาสะลากาะวิชาสูตร  ให้สวดตามกำลังวันเกิดของคนป่วยเช่น:-

    -คนเกิดวันอาทิตย์ให้สวด ๖ จบ

    -คนเกิดวันจันทร์ให้สวด ๑๕ จบ

    -คนเกิดวันอังคารให้สวด ๘ จบ

    -คนเกิดวันพุธให้สวด ๑๗ จบ

    -คนเกิดวันพฤหัสบดีให้สวด ๑๙ จบ

    -คนเกิดวันศุกร์ให้สวด ๒๑ จบ

    -คนเกิดวันเสาร์ให้สวด ๑๐ จบ

    ๐คาถาอุณะหิสสะวิชัยนี้คนโบราณเขาใช้เป็นคาถาป้องกันไฟ  ในเวลาที่ถูกไฟไหม้  น้ำ

ร้อนลวกให้เสกคาถานี้ตั้งแต่ อัตถิ  อุณะหิสสะวิชะโย  ธัมโม  โลเก  ไปจนถึง  ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ  โหตุ  เทโว  สุขี  สะทา ฯ  หยุดแค่นี้ แล้วก็เป่าลงไปที่แผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก พิษไฟก็จะดับหายไป  เมื่อเกิดไฟไหม้บ้านให้ทำน้ำมนต์ด้วยคาถานี้ สวด ๓ จบ  เป่าลงไปที่ถังน้ำแล้วเทซาดเข้าไปในกองไฟ  ไฟจะไม่ลุกลาม   เวลาฝนยาแก้โรคให้สวด ๓ จบ  ยาจะศักดิ์สืทธิ์แก้โรคได้เร็ว  ถ้าสวดประจำทุกวันจะมีอายุยืน 

            พระคาถาสะลาการะวิชาสูตร

    ๐ทุตถุลลา  อุตทุลลา  มะทุลลา  ตัณฑุุลา          ปุปผาลากะนะ  โส  กาลัง  กะริสสะติ

อัคคี  นะ  โส  กาลัง  กะริสสะติ                             นะ  อุทะเกนะ  โส  กาลัง  กะริสสะติ

นะวะติ  เนสิสสาเจนะ  โส  กาลัง  กะริสสะติ           นะ  นาเคนะ  โส  กาลัง  กะริสสะติ

นะ  โลเภนะ  โส  กาลัง  กาลัง  กะริสสะติ              พะยาธิ  นะ  โส  กาลัง  กะริสสะติ

นะ  ตัตถะ  สังกะตัง  ภะวิสสะติ                 นะ  ปะทา  สันตัง  สะรักขัง  กะตัง  ภะวิสสะติ

นะ  สังขัง  สันตะสัง  กะตัง  ภะวิสสะติ       นะ  โส  ละภัณตะสัง  กะตัง  ภะวิสสะติ

นะ  ชิวหา  สันตะกะตัง  ภะวิสสะติ             นะ  มะเน  สัตตะสัง  รักขัง  กะตัง  ภะวิสสะติ

นะ  ภะวัคคะสัตตะสัง  รักขัง  กะตัง  ภะวิสสติ        ตัตถะ  อุตตะลัง  นะ  ละภิสสะติ ฯ

    ๐คุตติยา  รักขายะ  อะวิหิงสายะ  สุวิหายะติ  โย  อุตตะรัง  นะ  ละภิสสะติ ฯ

    ๐อะหัง  มุสิโก  วิโมเจตุง  สัพพะสัมปัตติ  ปาปุณิ  สุวัณณะรัตตาสิ  เวทุริยัง  พะหุธะนัง  สัพเพเหวัญชะปัตติ  เตวิยัง ฯ

    ๐อะหัง  มุสิโก  วิโมจะเย  สัพพะสัมปัตติ  ปาปุณิ  สุวัณณะระชะเฏ  เสสัง  เวทุริยัง

สัพเพ  เหวัญชะปัตติวิริยัง ฯ

    ๐พระคาถาสะลาการะวิชาสูตรนี้  พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์  ณะ ภูเขา

คิชฌะกูฏ บรรพตคีรี ใกล้กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธ  ในคราวที่พระอานนท์เกิดโรคาพาธอย่างหนัก  ใครสวดสาธยายพระคาถาสะลาการะวิชาสูตรนี้เป็นประจำทุกวัน  ทั้งเช้าและเย็น ผู้นั้นก็จะพ้นจากภัย ๓๐ ประการ และจะปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งหลาย  จะเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองและข้าวของต่างๆ  จะมีความสุขในอิริยาบททั้ง ๔ คือ ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  และจะเจริญด้วย  อายุ  วัณณะ  สุขะ  พละ  ปะฏิภาณ  ธนะสารสมบัติ พิพัฒนะมงคล

    อนึ่งพระคาถาสะลาการะวิชาสูตรนี้ ใช้ในการสืบชะตาต่ออายุให้คนชะตาขาดธาตุศูนย์  โดยการใช้คู่กับคาถาอุณะหิสสะวิชัย  ก่อนจะใช้คาถานี้สืบชะตาต่ออายุให้แก่ใคร  จะต้องแต่งเครื่องบูชา ๑๒ อย่าง ดังนี้

    ๑.ข้าวเปลือก

    ๒.ข้าวสาร

    ๓.ดอกไม้ขาว

    ๔.ธูป

    ๕.เทียน

    ๖.ข้าวตอก

    ๗.ยอดกล้วย  (ตัดเอาปลายยอดยาวประมาณ ๓ นิ้ว)

    ๘.ยอดอ้อย  (ตัดเอาปลายยอดยาวประมาณ ๔ นิ้ว)

    ๙.ธงช่อ  (คือ ธงที่ทำให้เป็นช่อๆ เหมือนช่อของดอกรัก)

    ๑๐.ธงชัย (คือ ธงที่ทำด้วยผ้าผืนเล็กๆ ยาวประมาณ ๒ นิ้ว)

    ๑๑.เมี่ยง

    ๑๒.หมาก

    เครื่องบูชาทุกอย่างเหล่านี้ให้เอาเกินอายุไวั ๑ ชิ้น  เช่น ถ้าคนป่วยอายุได้ ๓๐ ปี  เครื่องบูชาทั้งหมดจะต้องเอาอย่างละ ๓๑ ชิ้น  เช่น ข้าวเปลือก ๓๑ ช้อน,   ข้าวสาร ๓๑ ช้อน,   ดอกไม้ ๓๑ ดอก,   ธูป ๓๑  ก้าน,   เทียน ๓๑ เล่ม,   ข้าวตอก  ๓๑  กระจอก,   ยอดกล้วย ๓๑ ยอด,   ยอดอ้อย ๓๑ ยอด,   ธงช่อ ๓๑ ผืน,   ธงชัย ๓๑ ผืน,   เมี่ยง ๓๑ คำ,   หมาก ๓๑ ชิ้น  เมื่อแต่งเครื่องบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาใส่ถาดหรือพานตั้งไว้หน้าหิ้งพระ  ให้เขียนชื่อนามสกุลและอายุของคนป่วยใส่ไว้ในพานหรือถาดด้วย อายุให้เขียนเกินไว้ ๑ ปี

    ขั้นตอนในการสวด

   ๑.ให้กล่าวสัคเค เทวดา

   ๒.กล่าวคำถวายเครื่องบูชาว่า "เครื่องบูชาทั้ง ๑๒ อย่างนี้  ข้าพเจ้า (ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย) ขอถวายเป็นเครื่องบูชาแก่พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เทพยดาเทพาอารัษ์

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อเป็นการสืบชะตาต่ออายุให้แก่ข้าเจ้าผู้มีอายุขาดธาตุสูญ ด้วยอำนาจในการถวายเครื่องบูชานี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงนับตั้งแต่การได้ถวาเครื่องบูชาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไป"

   ๓.ตั้งนโม ๓ จบ

   ๔.สวดอิติปิโส  ๙  จบ

   ๕.สวดคาถาชินบัญชรกี่จบก็ได้ ๓ จบ ยิ่งดี

   ๖.สวดคาถาอุณะหิสสะวิชัย  ๓  จบ

   ๗.สวดคาถาสะลาการะวิชาสูตร  ๓  จบ

   ๘.สวดคาถาต้อมธาตุ  ๓  จบ   คาถาต้อมธาตุมีดังนี้

      ๐ปัฏฐะวิง  อาโป  เตโช  วาโย  ชายะตัง  สะระณัง  คัจฉารูปัง  เวทะนัง  สัญญัง  สังขารัง  วิญญาณัง  นะธานะธาตุตัง  สะระณัง  คัจฉะติ  ลุละมัตเวทะนัง  ตัดตอมตัดทอม  สาระ  ยอมถึงตอม  มะมะ  คัจฉาติ  นะมัตธาตุ  ตัง  สะระณัง  ต้อมธาตุตัง  สะระณัง  ต้อมธาตุตั้ง ฯ

   ๙.คาถาสัมพุทเธหงสา  ๓  จบ    คาถาสัมพุทเธหงสามีดังนี้

      ๐สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ          พุทโธ  เม  อัมหากัง  ปาการัง

  ทะวาทะสัญจะ  สะหัสสะเก            ธัมโม  เม  อัมหากัง  ปาการัง

  ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                   สังโฆ  เม  อัมหากัง  ปาการัง

  นะมามิ  สิระสา  อะหัง                   สัพเพพุทธาชะนาจิตตัง

  เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ            สัพเพธัมมาชะนาจิตตัง

  อาทะเรนะ  นะมามิหัง                   สัพเพสังฆาชะนาจิตตัง

  นะมะการานุภาเวนะ                      มะ  อะ  อุ  หันตะวา

  สัพเพ  อุปัททะเว                          อุ  อะ  มะ  อะเนกา

  อันตะรายาปิ  นะโมพุทธายะ          วินัสสันตุ  อะเสสะโต

  ยะ  ธาตุ  พุท  โม  นะ ฯ

    ๐คาถาสัทพุทเธหงสานี้เป็นคาถาที่มีอานุภาพมาก  อาจบันดาลให้เป็นไปได้ทุกประการ  ถ้าใช้ทำน้ำมนต์จะทำให้น้ำมนต์เกิดความศักดิ์สิทธิ์ รดแก้เจ็บไข้ได้ป่วย แก้ถูกคุณผีคุณคนและคุณไสย์  แก้ถูกลมเพลมพัด  แก้ถูกน้ำมันพรายและเสน่ห์ยาแฝด  ใช้ปัดรังควาน  ได้ทุกประการแม้เป็นบ้าคลั่งก็จะหายสินแล 

    -อนึ่งต้นไม้ที่ไม่มีผลทำน้ำมนต์ด้วยพระคาถานี้รดก็จะกลับมีผลขึ้นมาแล 

   -ถ้าจะเสดาะลูกในท้องให้เสกคาถานี้ ๕ จบ ให้ดื่มกินลูกก็จะคลอดออกมาอย่างง่ายดาย

   -ถ้าจะปัดพิษงู, พิษตะขาบ, พิษแมลงป่อง, พิษต่อแตนและผึ้งและสารพัดพิษที่โดนย่ำยี  ให้เสกน้ำ ๗ จบ แล้วให้ดื่มกิน พิษทั้งหลายก็จะเสื่อมสูญไปในเร็วพลัน  ถึงถูกงูกัดสลบไปก็ให้กอกน้ำมนต์เข้าปากเดี๋ยวก็ฟื้นคืนมา

    อีกประการหนึ่ง พระคาถาสัมพุทเธหงสานี้  ยังใช้ในการแก้อาถรรพ์และเสนียดจัญไรได้อีก  โดยมีวิธีการทำดังนี้

    ๑.ใบกระทืบยอบ

    ๒.ใบทองหลางใบมน

    ๓.ใบทรงบาดาล

    ๔.ใบชุมแสง

    ๕.ใบระงับพิษ

    ๖.ใบคันทรง

    ๗.ใบเงิน

    ๘.ใบทอง

    ๙.ส้มป่อย  ๗  ฝัก

    ๑๐.มะกรูดผ่าซีกเป็น ๗ ซีก  แต่อย่าให้ขาดออกจากกัน

    ให้เอาตัวยาทั้งหมดใส่ขันสำริดต้มด้วยกัน  ยกลงเมื่อเย็นดีแล้วให้เสกด้วยคาถาสัมพุทเธหงสา ๗ จบ  เสร็จแล้วให้เอาไปสระหัวที่ทางน้ำไหล  จะแก้โรคภัยไข้เจ็บที่รักษายาก

ให้หายได้และยังแก้เสนียดจัญไรทุกข์ภัยต่างๆให้หายได้ดีอีกด้วย ฯ

    **หมายเหตุ:- ใบไม้ทั้ง ๘  ใบ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึง ๘  บางคนอาจจะไม่เคยเห็นและไม่รู้จัก ก่อนทำพิธีให้เอาชื่อใบไม้ไปเสิร์ชดูที่ช่องค้นหาของ กูเกิล เสียก่อนเพื่อจะไม่ให้เกิดความผิดพลาด

                   คาถาพระพุทธเจ้า ๑๐ ทิศ

    ๐ปะทุมุตตะโร  จะ  ปูระพายัง               อาคะเณยยะ  จะ  เรวะโต

  ทักขิเณ  กัสสะโป  พุทโธ                       หะระติเย  จะ  สุมังคะโล

  ปัจฉิเม  พุทธะสิขี  จะ                            พายัพเพ  จะ  เมธังกะโร

  อุตตะเร  สากะยะมุนีเจวะ                       อิสาเณ  สะระณัง  กะโร

  ปะฐะวิยัง  กุกกุสันโธ                             อากาเส  จะ   ทีปังกะโร

  เอเต  ทะสะ  พุทธา                                ราชะธัมมัสสะ  ปูชิตา

  นัตถิโรคะภะยัง  โลกัง  เขมัง                  สัมปัตติทายะกัง  ทุกขะโลคะภะยัง  นัตถิ

  สัพพะสัตตู  วิธัง  เสนตุ                          เต  สัญญาเณนะ  สีเลนะ  สังยะเมนะ

  ทะเมนะ  จะ  เตปิ  ตัง  อะนุรักขันตุ         อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

  อะนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ                         เมตเตยยัสสะ  ยะสัสสิโน

  มะหาเทโว  มะหาเตโช                           สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ (ถ้าสวดให้ตัวเองให้เปลี่ยน เต เป็น เม)  

    ๐พระคาถาพระพุทธเจ้า ๑๐ ทิศนี้  ใช้ในการทำน้ำมนต์ปัดเป่าเสนียดจัญไร  ร่วมกับคาถาสัมพุทเธหงสา  ถ้าเกิดโรคภัยไขเจ็บ, อุบาทว์, และเสนียดจัญไรขึ้น ณะ สถานที่แห่งใดให้สวดภาวนาคาถานี้ทุกวันทั้งเช้าและเย็น  และใชทำน้ำมนต์เอาไปซัดในสถานที่ต่างๆ ไม่นานอุบาทว์และเสนียดจัญไรก็จะระงับดับหายไป  ความเลวร้ายต่างๆ ทั้งหลายก็จะกลับกลายเป็นดี

                 คาถาพระอะระหันต์ ๘ ทิศ

    ๐พุทโธ  จะ  มัชฌิโม  เสฏโฐ                สารีปุตโค  จะ  ทักขิเณ

  ปัจฉิเม  จะ  อานันโท                              อุตตะเร  โมคคัลลาโน

  โกญฑัญโญ  ปุพพะภาเค  จะ                  พายัพเพ  จะ  คะวัมปะติ

  อุปาลี  หะระติฐาเน                                 อาคะเนยเย  จะ  กัสสะโป

  ราหุโลเจวะ  อิสาเณ                               สัพเพ  เต  พุทธะมังคะลา

  โย  ญัตะวา  ปูชิโต                                 โลเก  นิททุกโข  นิรุปัททะโว

  มะหาเทโว  มหาเตโช                              ชะยะโสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ

    ๐คาถาพระอะระหันต์ ๘ ทิศนี้ ใช้ทำน้ำมนต์คู่กับคาถาพระพุทธเจ้า ๑๐ ทิศ  และคาถา

สัมพุทเธหงสา  จะทำให้น้ำมนต์เกิดความขลังและศักด์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น  สวดภาวนาได้ทุกวันจะป้องกันภัยพิบัติต่างๆให้พินาศเสื่อมสูญสิ้นไป

              คาถาสารพัดนึก

    ๐ยะถา  ปะนะ  สะละ  จินตามะณี  สัมมุปะมัง  ปะหุกันติ 

  มะณีโชติง  เอตัง  ธัมโม  สุภา  จะโต ฯ

    ๐คาถาสารพัดนึกบทนี้ใช้เมื่อต้องการข้าวของและเงินทอง  หรือต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามให้สวดคาถานี้  ๗  จบ  ให้สวดไปเรื่อยๆเดี่ยวก็ได้เอง

               คาถาไชยน้อย

    ๐คาถาไชยน้อยบทนี้เป็นฉบับของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ถนนหน้าพระธาตุ  ต.ธาตุพนม  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม  ใช้สวดที่วัดพระธาตุพนมและจังหวัดแถบแม่น้ำโขงประเทศลาวก็นิยมสวดเหมือนกัน ข้าพเจ้าเห็นสวดไพเราะดีจึงได้พิมพ์รักษาต้นฉบับเอาไว้

    ๑.นะโม  เม  พุทธะเตชะสา  ระตะนัตตะยะธัมมิกา  เตชะ  ปะสิทธิ  ปะสีเทวา  นะรายะ

ปะระเมสุรา  สิทธิพรหมา  จะ  อินทา  จะ  ตุโลกาภิรักขะกา  สะมุททา  ภูตะมังคะลา  จะ

ชะยะสิทธิ  ภะวันตุโว  เชยยะ  เชยยะ ฯ

    ๒.ธะระณิ  ธะระณี  อุทะธิ  อุทะธี  นะทิ  นะที  เชยยะ  เชยยะ

  คัคคะนะตะละนิสี  นิลี  สีเส  ละสุเม  รุรา  ชะพะนะราชี  เชยยะ  เชยยะ

  คัมภีระโสพภี  นาเคนทะนาคี  ปิสา  จะ  ภูตากาลี  เชยยะ  เชยยะ

  ทุนนิมิตตะโรคี  เชยยะ  เชยยะ

  สิงคีสุทธา  ฆานะมุขะชา  เชยยะ  เชยยะ

  รุณณะมุขะสาตะรา  เชยยะ  เชยยะ

  จัมปาทินา  คะกะกุระกันฐะกัง  เชยยะ  เชยยะ

  คะชะคะณะตุรังคะมะกะระภูชังคะสีหะพะยัคฆะทิปา  เชยยะ  เชยยะ

  รุณณะมุกขะยาตะรา  ชิตะชิตะเสนาริปู  ปุนะ  สุภิระตี  เชยยะ  เชยยะ

  สุขะสุขะชีวี  เชยยะ  เชยยะ 

  ธะระณี  ตะเล  สะทา  สุเชยยา  เชยยะ  เชยยะ

  ธะระณี  สาน  ติสัทธา  เชยยะ  เชยยะ

  มังกะราละยาภะวัคเค  เชยยะ  เชยยะ

  วะรุณะยักเข  เชยยะ  เชยยะ

  รักขะเส  สุระภู  ชะเตชา  เชยยะ  เชยยะ

  พรัหเมนทะ  คะณา  เชยยะ  เชยยะ

  ราชาธิราชะชะยัง  เชยยะ  เชยยะ

  อะระหันตัง  ปัจเจกะพุทธะสาวัง  เชยยะ  เชยยะ

  มะเห  สุรังคะหะโร  หะรินทะเทวา  เชยยะ  เชยยะ

  พรัหมาสุรักโข  เชยยะ  เชยยพ ฯ

    ๓.นาโค  วิรุฬหะโก  วิรูปักโข  จะ  จันทิมา  ระวิอินโท  เวนเตยโย  จะ  กุเวโร  วะรุโณปิ

จะ  อัคคี  วาโย  จะ  ปะชุณะโห  กุมาโร  ธะตะรัฏฐะโก  อัฏฐาระสะ  มะหาเทวา  สิทธิตาปะ

สะอาทะโย  อิสิโน  สาวะกา  สัพเพ  ชะยะราโม  ภะวันตุโว    เชยยะ  ธัมโม  จะ  สังโฆ  จะ

ทะสะปาโล  จะ  เชยยะโก  เอเตนะ  ชะยะเตเชนะ  ชะยะโสตถี  ภะวันตุ  โว  เอเต  ระตะนัตตะยะเตเชนะ  โหนตุ  โว  ชะยะมังคะลัง ฯ

    ๔.ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิริมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆเสยยุง

โพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา  เชยยะ  ตะทา  พรหมะคะณา  มะเหสิโน

    ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิริมะโต  อะยัง  มารัสสะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆเสยยุง  โพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา  เชยยะ  ตะทา  อินทะคะณา  มะเหสิโน

    ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิริมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆเสยยุง

โพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา  เชยยะ  ตะทา  เทวะคะณา  มะเหสิโน

    ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิริมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆเสยยุง 

โพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา  เชยยะ  ตะทา  สุปัณณะคะณา  มะเหสิโน

    ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิริมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆเสยยุง

โพธิมันเฑ  ปะโมทิตา  เชยยะ  ตะทา  นาคะคะณา  สัพพะคะณา  มะหาสิโน  

    ชะยันโต  โพธิยา  มูเล  สักะยานัง  นันทิวัฑฒะโน  เอวัง  ตะวัง  วิชะโย  โหหิ 

ชะยัสสุ  ชะยะมังคเล  อะปะราชิตะปัลลังเก  สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร  อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ

    ๕.สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง  สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง  สุกขะโณ  สุมุหุตโต  จะ  สุยิฏฐัง 

พรัหมะจาริสุ  ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง  วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง  ปะทักขิณานิ  กัตะวานะ

นะละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

    ๖.เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา  วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน  อะโรคา  สุขิตา  โหถะ  สะหะสัพเพหิ

ญาติภิ  สุณันตุ  โภนโต  เย  เทวา  อิมัสะมิง  ฐาเน  อะธิคะตา  ฑีฆายุกา  สะทา  โหนตุ 

สุขิตา  โหนตุ  สัพพะทา  รักขันตุ  สัพพะสัตตานัง  รักขันตุ  ชินะสาสะนัง  ยากาจิ  ปัตถะวา  เตสัง  สัพเพ  ปูเรนตุ  มะโนระถา  ยุตตะกาเล  ปะวัสสันตุ  วัสสัง  วัสสะวะลาหะกา 

โรคาอุปัทะวา  เตสัง  นิวาเรนตุ  จะ  สัพพะทา  กายะสุขัง  จิตตะสุขัง  อาวะหันตุ  ยะถาระหัง  อิติ  จุละชะยะปะกะระณัง  นิฏฐิตัง ฯ

    ๐คาคาไชยน้อยบทนี้  ใช้สวดเพื่อให้เกิดประสิทธิ์สำเร็จในการปกปักรักษา คุ้มครองป้องกันผองภัยพิบัติทั้งหลาย  และปัดเป่าสรรพเคราะห์  สรรพทุกข์  สรรพโศก  สรรพโรค

สรรพภัย  สรรพเสนียดจัญไร  ให้พินาศเสื่อมสูญสิ้นหายไป ฯ

          ต่อนี้ไปเป็นคาถาของพระอริยสาวก

                  คาถาพระสารีบุตร

    ๐คงคายะ  วาลุกา  ขีเย               อุทะกัง  ขีเย  มะหัณณะเว

  มะหิยา  มัตติกา  ขีเย                    นะ  ขีเย  มะมะ  พุทธิวาติ ฯ

    ๐พระคาถาพระสารีบุตรนี้  ถ้าใครสวดภาวะนาทุกวัน  ผู้นั้นจะมีสติปัญญาดี เรียนหนังสือเก่ง ความจำดี ฯ

                คาถาพระมหาโมคคัลลานะ

    ๐เถโร  โมคคัลลาโน  อันตะระทายิตะวา         ภูมิยัง  สุขุมัง  ปะระมาโน

  ภะคะวะโต  อัตถิยา  อัตตะโน                          สะริเรมัง  สังโลหิตัง  จักขุ

  อะวะสุสะตุ  อะวะสุสะเต                                   สะรีมังสัง ฯ

    ๐คาถามหาโมคคัลลานะนี้  ใช้ในทางต่อกระดูกที่แตกหัก  ให้เอาน้ำมันงามา ๑ ขวด แล้วใหัเสกคาถานี้ ๑๐๘ จบปลุกเสกน้ำมันงา  แล้วเอาไปชโลมทาตรงกระดูกที่แตกหัก แล้วใช้คาถานี้เสก ๗ จบ เป่าลงไปที่แผลที่แตกหักให้ทำไปทุกวันจนกว่าแผลจะหยุดหัก ฯ

                 คาถาพระมหากัจจายนะ

    ๐ยัสสินทะริยานิ  สะมะถังคะตานิ  อัสสา  ยะถา  สาระถินา  สุทันตา  ปะหีนะมานัสสะ

อะนาสะวัสสะ  เทวาปิ  ตัสสะ  ปิหะยันติ  ตาทิโน ฯ

    ๐คาถาพระมหากัจจายนะนี้  ใช้สวดในทางเมตตามหานิยมและโชคลาภ  ถ้าใครสวดทุกวันเป็นประจำ จะทำให้มีโชคลาภและผู้คนนิยมมาก ฯ

          คาถาพระมหากัจจายน์

    ๐ขะขา  เยนะ  พุทธะ  เยนะ  ธัมมะ  อะสัมมา 

สัมมา  เยนะ  สังฆา  ฆะยะ  สังฆา  ปะรายิโน

ทุกขะเวทนา  เสนะราชา  ทุกขะเวทนา 

ยัง  ยัง  ปะฐะวี  เหฏฐันตุ  เชยยะมังคะลัง ฯ

    ๐คาถานี้ท่านพระมหากัจจายนะ  ประทานให้แก่นางวิสาขา   นางวิสาขาได้มอบคาถาบทนี้ให้ลูกชาย  เมื่อลูกชายไปค้าขายได้เสกคาถาบทนี้ ๙ จบ จึงออกเดินทางไปค้าขาย ก่อนจะลงมือขายของก็เสกคาถานี้อีก ๙ จบ  ไปค้าขายร่ำรวยกลับมาและยังตลอดปลอดภัยอีกด้วย

    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวันอังคาร ข้างขึ้น คายขัน ๕   และเครื่องประกอบคายที่จะต้องหาคือ:-

      ๑.หมาก    ๒  คำ

      ๒.ยาสูบ    ๒  ม้วน

      ๓.เทียนเล่มบาท    ๒   คู่

      ๔.ธูป      ๒     คู่

      ๕.ดอกไม้ขาว    ๒    คู่

      ๖.ข้าวตอก    ๒    กระจอก  (ทำด้วยใบกล้วย)

      ๗.มะพร้าวอ่อน    ๒    ลูก

      ๘.ลูกตาล    ๒   ลูก

      ๙.แพรขาว    ๑    วา

      ๑๐.เกลือ    ๑    ถ้วย

      ๑๑.เงิน    ๑๐๐   บาท

     -คาถาบทนี้มึความศักดิ์สิทธิ์มาก  ถ้าจะเดินทางไปยังที่ใดก็ตาม  ให้เสกคาถานี้ ๙ จบ  จึงไปจะประสบโชคดีมีความสุขสวัสดีมาก

     -ถ้าจะไปหาศัตรู ให้หันหน้าไปทางทิศอาคเณย์คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วเสกคาถานี้ ๓ จบ  และให้เอาเสื้อผ้าที่จะนุ่งไปกองไว้ทางด้านทิศตะวันออก ตั้งจิตอธิษฐานแล้วนุ่งเสื้อผ้านั้นไปเถิด ศัตรูจะกลับกลายเป็นมิตรทันทีเมื่อเราไปถึง

     -ถ้าอยากจะให้คนนิยมชมชอบเรา  ให้เสกคาถา  ๓  จบ ใส่เสื้อผ้าที่จะนุ่งไป แล้วให้โยนเสื้อผ้านั้นขึ้นข้างบน แล้วรับเอาเสื้อผ้านั้นมานุ่ง แล้วให้หันหน้าไปทางทิศพายัพ คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วจึงเริ่มออกเดินทางไป  ไปถึงที่ใดก็จะมีแต่คนนิยมชมชอบ   

                 คาถาพระสีวะลี

    ๐สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ

  สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  

  อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา  สีวะลีเถรัสสะ  เอตัง  คุณัง  สะวัสติลาภัง  ภะวันตุ  เม ฯ

    ๐คาถาพระสีวะลีนี้  ใช้สวดบูชาพระสีวะลีจะทำให้เกิดมีโชคลาภและข้าวของเงินทองมาก  จะไปอยู่ทิศใดก็ตามจะไม่อดอยาก  ประชาชนทั้งหลายจะรักใครบูชา  เทวดาและ

มนุษย์ทั้งหลายจะนำโชคลาภมาให้  และจะปกปัองคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ฯ

                 คาถาพระคะวัมปะติ (พระปิดตา) 

    ๐ธัมมะจักกัง  ปะทัง  สุตะวา                 พุชิตะวา  อัตตัง  ปะทัง

  สันติเก  อะระหา  โลเก  โลกานัง             หิตะกะระณา

    ภันเต  คะวัมปะติ  นามะตี  สุโลเก          สุปากะโต  พรัหมะปุตโต 

  มะหาเถโร  อะระโห  เชฏฐะโก  มุนิ          นัตถิ  เถโร  สะโม  อินทะคันธัพพา

    อะสุรา  เทวา  สักโก  พรัหมะปูชิโต        นะโม  พุทธัสสะ  คะวัมปะติสสะ

  นะโม  ธัมมสสะ  คะวัมปะติสสะ                นะโม  สังฆัสสะ  คะวัมปะติสสะ

  สุขา  สุขะวะรัง  ธัมมัง  ธัมมะจักกัง          ปะวะรัง  วะรัง ฯ

    ๐คาถาพระคะวัมปะตินี้  ใช้สวดบูชาขอโชคลาภและความสำเร็จกับพระคะวัมปะติหรือพระปิดตา  จะทำให้เกิดมีโชคลาภต่างๆ เทวดาก็จะปกปักรักษาจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทุกข์โทษภัยและโรคภัยไขเจ็บก็จะบรรเทาเบาบางไป ฯ 

                คาถาพระองคุลิมาล

    ๐ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ            ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ 

  สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา                   โวโรเปตา  เตนะ  สัจเจนะ

  โสตถิ  เต  โหตุ                                โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ

    ๐คาถาองคุลิมาลนี้  ใช้ในทางคลอดลูก ถ้าไปเจอผู้หญิงกำลังเจ็บท้องจะคลอดลูก  ให้เอาคาถาองคุลิมาลนี้เสก ๗ จบ ทำน้ำมนต์ให้ดื่มกินลูกจะคลอดออกมาโดยง่าย

    ๐วิธีปฏิบัติ :-

      ๑.แต่งขัน ๕ คือดอกไม้ ๕ คู่    ธูป  ๕  คู่    และเทียน  ๕  คู่

      ๒.ให้เอาน้ำเย็นมาครึ่งขัน ห้ามเอาน้ำในตู้เย็น ยกขึ้นจบแล้วตั้งคำอธิษฐานว่า "ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทำน้ำมนต์คลอดลูกง่ายให้แก่ผู้หญิงคนนี้กินเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทรมาณ ด้วยอำนาจน้ำมนต์คาถาองคุลิมาลนี้  เมื่อผู้หญิงคนนี้ได้ดื่มกินเข้าไปแล้ว ขอให้ลูกในท้องจงคลอดออกมาโดยง่ายและไม่เจ็บปวดเลย"

    ๓.ให้เสกคาถานี้  ๗  จบ  แล้วกลั้นใจเป่าลงไปในน้ำ ๓ ครั้งว่า "พุทโธ คลอดง่าย  ธัมโม

คลอดง่าย  สังโฆ  คลอดง่าย"    เสร็จแล้วให้คนมีท้องดื่มกิน น้ำมนต์ที่เหลือให้ประพรมลงที่ศีรษะ แต่อย่าให้มากนัก  บางทีไปยังไม่ถึงโรงพยาบาลลูกก็คลอดออกมาก่อนแล้ว  ใครที่มีบ้านอยู่ไกลจากโรงพยาบาลควรทำลองดูบางที่อาจจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ได้

              คาถาพระอุปคุต

    ๐อุปะคุตโต  จะ  มะหาเถโร  สัมพุทเธนะ  วิยากะโต  มารัญจะ  มาระพะลัญจะ 

โส  อิทานิ  มะหาเถโร  นะมัสสิตะวา  ปะติฏฐิโต

     อหัง  วันทามิ  อิทาเนวะ  อุปะคุตโต  จะ  มะหาเถรัง  ยัง  ยัง  อุปัททะวัง  วิทังเสติ

อะเสสะโต  มะหาลาภัง  ภะวันตุ  เม ฯ

    ๐คาถาพระอุปะคุตบทนี้ใช้สวดเพื่อขอโชคลาภ  และปัดเป่าเสนียดจัญไรศัตรูหมู่มารทั้งหลายให้พินาศฉิบหายไป ฯ

    ๐อุปะคุตโต  จะ  มะหาเถโร  สัมพุทเธนะ  วิยากะโต  มารัญจะ  มาระพะลัญจะ  อัปปะราเชยยะ  คุตตะภุโต  รัตตะนะตัยยะ  กายะพันธะนัง  รัตตะนัง  โหติ ฯ

    ๐คาถาบทนี้  ใช้สวดเมื่อเข้าประจญกับศัตรูหมู่มารทั้งหลาย  ให้เอาด้ายดิบมา ๗ เส้น แล้วเสกด้ายด้วยคาถานี้ ๗ จบแล้วเอาไปผูกคอคนป่วยหรือสวมคอคนที่ผีเข้าก็ได้   ไม่นานไข้แะลผีก็จะหายไป ฯ

    ๐อุปะคุตโต  จะ  มหาเถโร  อุปะคุตตัง  จะ  มะหาเถรัง  พันเธ  เวระมาระพันธา  นุภาเวนะ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อะธิฏฐามิ ฯ

    ๐คาถาพระอุปคุตบทนี้ใช้สวดผูกมัดหมู่มารและภูตผีปีศาจ

             คาถาพระมาลัยดับไฟนรก

    ๐อัคคีปาปา  ปะลายันติ  มาลัยยะเทวะเถระ  สะหะ  นะ  อะ  มะ  ละ  ตัง   ปิด  ปัด ฯ
    ๐คาถานี้ใช้เสก  ๗  จบกันไฟหรือแก้ไฟไหม้  ให้ยกครูเรียนเอาในวันอังคารข้างขึ้น

คายขัน ๕  เทียนเล่มบาท ๑ คู่  เล่มเบี้ย ๑ คู่   เงิน  ๑๒  สตางค์ 

    ๐เวลาถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก   พิษสัตว์กัดต่อย เช่น ต่อ แตนและผึ้ง  ถูกไฟฟ้าช็อต

ถูกฟ้าผ่า  ให้เสกคาถานี้  ๗  จบ แล้วเป่าลงไปในน้ำเพื่อทำน้ำมนต์รด พิษจะดับหายไปหมด  ถ้าถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกหลายวันมาแล้ว  ให้เสกคาถานี้ ๗ จบแล้วอมเกลือ

เป่าพ่นไปให้ทั่วแผล พิษจะหายไปดีนักแล ฯ 

           คาถาหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร

   

    ๐โย  อะริโย  มหาเถโร  อะระหัง                อะภิญญาธะโร  ปะฏิภิสัมปัตโต

เตวิชโช  พุทธะสาวะโก  พะหู  เมตตา           ทิวาสะโน  มะหาเถรานุสาสะโก

อะมะตัญเญวะ  สุชีวะติ  อะภินันที                  คุหาวะนัง  โส  โลกุตตะโร

นาโม  อัมเหหิ  อะภิปูชิโต  อิธะ                     ฐานูปะมาคัมมะ  กุสะเล  โน  นิโยชะเย

ปุตตะเมวะ  ปิยัง  เทสิ  มัคคะผะลัง  วะ          เทสสะติ  ปะระมะสารีริกะฐาตุ

วะชิรัญจาปิวานิตัง  โส  โลเก  จะ                  อุปปันโน  เอเกเนวะ  หิตังกะโร

อะยัง  โน  โข  ปุญญะลาโภ  อัปปะมัตโต       ภะเวทัพโพ  สาธุกันตัง  อะนุกะริสสามะ

ยัง  วาเรนะ  สุภาสิตัง  โลกุตตะโร  จะ           มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต

โลกุตตะรัง  คุณัง  เอตัง  อะระหัง                 วันทามิ  ตัง  สะทา

มะหาเถรานุภาเวนะ  สุขัง                             โสตถิ  ภะวันตุ  เม ฯ

                  คาถาสวดแบบย่อ

    ๐โลกุตตะโร  จะ  มะหาเถโร  อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา  เมตตา  ลาโภ  นะ  โส

  มิยะ  อะหะพุทโธ ฯ

    ๐คาถาของหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรนี้  สวดแล้วจะมีสุขภาพดี  มีอายุยืนยาว

ถ้าใครไม่อยากแก่เร็ว  ให้สวดคาถาของหลวงปู่ใหญ่ทั้ง  ๒  บทนี้ ทั้งเช้าและเย็น  หลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรท่านมีอายุยืนได้ ๙๐๐ กว่าปีแล้ว  ขณะนี้ท่านก็ยังมีชีวิทอยู่

    คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

    

    ๐นะโม  โพธิสัตโต  อาคันติ  มายะ  อิติ  ภะคะวา ฯ

    ๐วิธีสวดบูชา

       -ให้จุดธูปแขก ๙ ดอก  ดอกมะลิ ๙ ดอก  จุดบูชาหน้ารูปภาพของท่านแล้วอธิษฐาน

ขอให้หลวงปู่ทวดช่วยดลบันดาลให้เกิดผลสำเร็จในสิ่งที่ปราถนา  แต่สิ่งปราถนาอย่าให้ผิดศีลธรรมอันดีงามและเป็นเรื่องราวของการพนันเพราะหลวงปู่ทวดท่านไม่ชอบ

    อนึ่งคาถาของหลวงปู่ทวดนี้สวดได้ตลอดเวลา  ใครสวดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีสิ่งที่ปราถนาจะสำเร็จเร็ว ฯ

  คาถาของหลวงพ่อศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า

        

    ๐คาถาหลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่ามีเยอะ  แต่ข้าพเจ้าได้นำเอามาเสนอแก่ท่านทั้งหลายเพียงแค่ ๓ คาถาที่จำเป็นเท่านั้น   คือ:-

    ๑.คาถาเดินทางแคล้วคลาด

    ๒.คาถาป้องกันไฟ

    ๓.คาถาป้องกันไฟไหม้บ้านและขโมย

    ๔.คาถาป้องกันภัย

               คาถาเดินทางแคล้วคลาด

    ๐สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ  มะ  อะ   อุ ฯ

    ๐คาถาเดินแคล้วคลาดนี้  ใช้สวดเวลาจะออกจากบ้านและขึ้นนั่งบนรถยนต์,  เครื่องบิน,  รถไฟ,  และยวดยานพาหนะต่างๆ เข่น รถจักรยาน  รถม้าและรถสามล้อเป็นต้นใช้ได้หมด

      -วิธีปฏิบัติ:ก่อนจะลงจากบ้านให้สวดคาถานี้ ๗ จบ  เมื่อขึ้นนั่งบนรถหรือเครื่องบินแล้ว ให้สวดคาถานี้ ๗ จบแล้วนึกอธิษฐานให้หลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า มาคุ้มครองปกปักรักษาให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดปลอดภัย แคล้วคลาดปราศจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยตลอดปลอดภัย

    อนึ่งคนนั่งเครื่องบิน  ถ้าเวลาเครื่องบินโดนพายุและคลื่นในอากาศที่ร้ายแรงให้สวดภาวนาไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดสายและก็อย่ากลัว  ท่านก็จะสามารถผ่านพ้นอันตรายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์  เคยใช้ได้ผลดีมาแล้ว ฯ

              คาถาป้องกันไฟ

    ๐อะโคปัจจะ ฯ  มีสั้นๆแค่นี้แต่ศักดิ์สิทธิ์มาก

    ๐คาถาอะโคปัจจะนี้  ใช้ในเวลาเกิดไฟไหม้  เวลาเดินธุดงค์เจอไฟไหม้ป่าหลวงพ่อศุข

ท่านใช้เป็นประจำ มีเรื่องเล่าว่า "วันหนึ่งหลวงพ่อศุขท่านปักกลดในป่าแห่งหนึ่ง  ท่านนั่งสมาธิได้ไม่นานท่านก็ได้ยินเสียงวิ่งดังคึกๆ ของสัตว์ทั้งหลายที่หนีไฟไหม้ป่าพร้อมด้วยควันไฟมา  ท่านจึงลืมตาขึ้นดูก็ปรากฏว่าไฟได้ลุกไหม้มารอบทิศจะถอนกลดหนีก็ไม่ทัน

เพราะไฟได้ไหม้ลุกลามมาอย่างรวดเร็ว  หลวงพ่อท่านจึงสงบสติอารมณ์เพื่อจะสวดภาวนาคาถาป้องกันไฟ  แต่ยังไม่ได้สวดทันใดนั้นหูของท่านก็ได้ยินเสียงนกร้องดังมาจากต้นไม้เหนือกลดของท่านว่า "อย่ากลัวเลยจวนตัวแล้วให้สวดภาวนาว่า อะโคปัจจะ  อะโคปัจจะ อะโคปัจจะสวดเรื่อยๆอย่าได้หยุด" 

    หลวงพ่อก็เข้าสมาธิแล้วภาวนาว่า "อะโคปัจจะ ๆๆๆๆๆๆ ไปเรื่อยๆ"  รู้สึกว่าความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟก็เริ่มห่างออกไปๆ  เนื้อหนังของท่านไม่รู้สึกร้อนเลย  พอความร้อนห่างออกไปๆ ท่านจึงออกจากสมาธิแล้วลืมตาขึ้นแล้วมองไปดูรอบบริเวณนั้นก็ปรากฏว่า

ป่าทั้งหมดบริเวณนั้นถูกไฟไหม้จนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย  แต่บริเวณที่ท่านปักกลด

ห่างออกไปประมาณ ๑๐ วา  ต้นไม้และหญ้ายังเขียวสดอยู่เหมือนเดิมช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ

คาถานี้จึงเป็นคาถากันไฟไหม้ได้อย่างยอดเยี่ยม  เวลาไฟไหม้บ้านเรือนหรือเวลาจะเข้าไป

ช่วยเหลือคนที่ถูกไฟไหม้  ให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงหลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ขอให้ท่านช่วยเหลือแล้วประนมมือขึ้นสวดคาถานี้ ๗ จบ เดินเข้าไปช่วยเหลือได้เลย จะ

ปลอดภัยทุกประการ 

    อนึ่งชาวสวนที่มีไร่เมื่อไร่ถูกไฟป่าไหม้ลุกลามมาที่ไร่ของตนให้ทำดังนี้

  ให้ยืนประนมมือโดยหันหน้าไปทางทิศที่ไฟกำลังลุกไหม้มาตั้งจิตอธิษฐานขอให้หลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าจงช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้มา เมื่อข้าพเจ้าสวดคาถา "อะโคปัจจะ"  แล้วขอให้ไฟที่กำลังลุกไหม้มาหยุดในทันที  ต่อจากนั้นก็ให้สวด  อะโคปัจจะ   อะโคปัจจะ    อะโคปัจจะ   สวดไปเรื่อยๆจนกว่าไฟจะดับ  ในขณะสวดสายตาให้เพ่งมองดูที่ไฟ อย่ากลัวและอย่าเหลียวมองดูทางอื่น ฯ

                คาถากันไฟไหม้บ้านและกันขโมย
    ๐ปัญจะมาเล  ชิเนนาโถ  ปัตโตสัมโพ  ธิมุตตะมัง  อรหังพุทโธ  อิติปิโสภะคะวา ฯ
    ๐ใช้สวดผสมกับทราย  คือให้หาทรายมา  ๑  ขัน ใหเป็นขันใหญ่ๆ หน่อย  เสกคาถานี้  ๗ จบ เป่าลงไปในขันทรายแล้วนำไปโปรยรอบบริเวณบ้าน จะปลอดภัยจากไฟไหม้บ้านและโจรขโมยที่จะเข้ามาลักขโมยข้าวของ  ในเวลาที่เราไม่อยู่บ้านและในเวลาที่เรานอนหลับ ฯ

                 คาถาป้องกันภัย

    ๐นะโม  พุทธะยันตัง  ธัมมะรัตตะนัง  สังฆะปะวะรัง  ยะทิทัง  สะวาหับ ฯ

    ๐คาถาป้องกันภัยนี้  ใช้ในทางป้องกันภัยอันตรายต่างๆ   เช่น  ภัยจากลมพายุร้าย   ภัยจากไฟไหม้   ภัยจากน้ำท่วมและแผ่นดินไหว   คนถูกไฟไหม้และน้ำร้อนลวกให้หาน้ำมาครึ่งขัน เสกคาถานี้ ๗ จบ แล้วเป่าลงไปในน้ำ อมน้ำในขันพ่นที่แผลๆจะหายเร็ว น้ำมนต์ที่เหลือเอาไว้ให้คนป่วยทาที่แผล 

    วิธีแก้ลมพายุร้ายเมื่อมองเห็นลมพายุร้ายจะพัดกระหน่ำมาที่บ้านเรือนเรา ให้ยืนหันหน้าไปทางลมพายุร้าย  ประนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณพระพุทธ   คุณพระธรรม   และคุณพระสงฆ์ จงมาเป็นกำแพงภูเขาที่สูงใหญ่เกิดขึ้นมากันลมพายุร้ายนี้เอาไว้  อย่าให้มันเข้ามาทำ ลายบ้านเรือนของข้าพเจ้าได้เลย  ต่อจากนั้นให้สวดคาถานี้ ๗ จบ  แล้วเป่าไปทางลมพายุที่จะพัดมาหาเรา เป่าไปครั้งแรกให้ว่า "พุทโธ  ขอจงป้องกันภัยจากลมพายุร้ายนี้   ธัมโม  ขอจงป้องกันภัยจากลมพายุร้ายนี้   สังโฆ  ขอจงป้องกันภัยจากลมพายุร้ายนี้  ให้เสื่อมสลายหายไปในเร็วพลัน"  ให้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าลมพายุร้ายจะหยุด  คาถานี้เหมาะกับยุคสมัยนี้เพราะยุคสมัยนี้มีลมพายุที่อันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นเสมอ  ใครกลัวลมพายุให้นำเอาคาถาไปใช้  ถ้าใช้พร้อมกันหลายๆคนจะมีอานุภาพมาก  ถ้าปล่อยให้มันพัดบ้านเรือนแล้วจึงสวดมักจะใช้ไม่ได้ผล  ต้องขับไล่ให้มันหนีไปก่อน

    ส่วนการป้องกันภัยอื่นๆที่เหลือก็ให้ปฏิบัติในทำนองเดียวกันนี้ ฯ  

               คาถาของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

       

   ๐คาถาของหลวงพ่อปาน  แห่งวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใช้ได้ผลดีมีมากแต่ข้าพเจ้าได้นำเอาคาถาที่สำคัญและคนใช้มากมาเสนอให้แก่ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ๓ คาถา คือ:-

     ๑.คาถาเสริมทรัพย์

     ๒.คาถามหาลาภ

     ๓.คาถาพิทักษ์ทรัพย์   พูดให้ฟังง่ายๆก็คือ คาถารักษาทรัพย์นั่นเอง               

         คาถาเสริมทรัพย์

    ๐พุทธะ  มะ  อะ  อุ  นะโม  พุทธายะ ฯ  ให้สวด ๑ จบ

    ๐วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา  วิระทาสี  วิระทาสา

  วิระอิตถิโย  พุทธัสสะ  มานีมามะ  พุทธัสสะ  สะวาโหม ฯ      ให้สวดครั้งละ ๓ จบ

    ๐ข้อปฏิบัติในการใช้คาถานี้

     -ให้สวดก่อนเข้านอนวันละ  ๙  จบ  ถ้าใครสวดตามกำลังวันได้ยิ่งดีจะได้รวยเร็วๆ  ตามกำลังวันนั้นให้สวดดังนี้

      -วันอาทิตย์ให้สวด  ๖  จบ

      -วันจันทร์ให้สวด  ๑๕  จบ

      -วันอังคารให้สวด  ๘  จบ

      -วันพุธให้สวด  ๑๗  จบ

      -วันพฤหัสบดีให้สวด  ๑๙  จบ

      -วันศุกร์ให้สวด  ๒๑  จบ

      -วันเสาร์ให้สวด  ๑๐  จบ

      -ต้องสวดทั้งเช้าและเย็น  ก่อนจะสวดให้ตั้ง นโม  ๓  จบ  อิติปิโส อีก ๙ จบ   ถ้าใครไม่เชื่ออย่าสวด ขืนสวดไปก็ไม่ได้อะไรแล้วจะมาด่าคนเขียนตำราเล่มนี้ไม่ได้นะ บาปจะกินหัวเอา

      -คนที่ห้ามสวด  คือคนที่ไม่เชื่อไม่ศัทธาและคนที่มีความโลภอยู่ในใจมาก สวดแล้ว อยากให้รวยเร็วๆ  เช่นสวดวันนี้พรุ่งนี้อยากจะให้รวยแล้ว

      -การสวดอย่างถูกวิธี

    ๑.ตั้งนโม  ๓  จบ

    ๒.สวดอิติปิโส  ๙  จบ

    ๓.สวดคาถาเสริมทรัพย์ตอนเช้า  ๙  จบ   และตอนเย็นอีก  ๙  จบ

    ๔.ถ้าใครมีศรัทธาใช้คาถานี้นั่งสมาธิบริกรรมภาวนาทุกวันจนเกิดเป็นสมาธิจิตสงบ  คนนั้นจะมั่งมีเงินทองข้าวของได้อย่างรวดเร็ว

    ๕.ตอนเช้าให้ใส่บาตรทุกวันอย่างน้อยวันละ  ๑  รูป  ให้ทำเป็นประจำอย่าให้ขาด  ก่อนจะใส่บาตรให้ยกขันข้าวขึ้นจบแล้ว  สวดคาถานี้  ๑  จบ  ให้ระลึกนึกถึง  พระพุทธ    พระธรรม    พระสงฆ์    และพระปัจเจกพุทธเจ้า   เมื่อทำได้เช่นนี้ผู้นั้นก็จะไม่ลำบากยากจน  จะมีกินมีใช้อยู่เสมอเงินจะไม่ขาดมือ  ทรัพย์สินเงินทองข้าวของก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่ขาดสาย    

     -คาถาเสริมทรัพย์บทนี้  นับว่าเป็นคาถาที่ใช้แล้วบังเกิดผลดีแทบไม่น่าเชื่อจากคนจนกลายเป็นเศรษฐี  ทำให้ผู้ท่องบ่นสวดมนต์สาธยายกลายเป็นเศรษฐีมามากแล้ว  แต่ก่อน

จะสวดต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีการคือจะต้องแต่งขัน ๕ คือดอกไม้ขาว ๕ คู่    ธุป ๕ คู่    เทียน ๕ คู่  เป็นเครื่องยกครู  แล้วอธิษฐานขอบารมีของหลวงพ่อปาน แห่งวัดบางนมโค  จงช่วยดลบันดาลให้คาถานี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ทำให้ผู้สวดคาถานี้ไม่อดไม่อยากมีอยู่มีกินอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดสาย 

    ตัวอย่างของคนเป็นเศรษฐีเมื่อได้สวดภาวนาคาถานี้  เช่น นายประยงค์   ตั้งตรงจิตร  เจ้าของยาเขียวตราใบโพธิ์  จากคนยากจนกลายเป็นเศรษฐี เมื่อได้สวดภาวนาคาถานี้แล้ว

    แม่ของนายประยงค์ชอบสวดคาถานี้มาก ว่างจากภารกิจตอนไหนแก่ก็สวดตอนนั้น  ถ้าว่างจากผู้คนที่มาซื้อยาแก่ก็สวด ตกตอนเย็นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  แก่จะนั่งบริกรรมภาวนานี้เลยทีเดียว ทำอย่างนี้ไปทุกวัน ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา จนเป็นเหตุให้เงินไหลเข้าตู้เซฟของแก่วันละหลายพันบาทอย่างไม่รู้ตัว  ยาที่จำหน่ายก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ทำให้คนกินหายจากโรคร้าย  คนก็หลั่งไหลมาซื้อยาอย่างไม่ขาดสาย ยาที่ขายไปแล้ว  ขายไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะมันบังเกิดงอกขึ้นมาเพิ่มเอง โบราณท่านว่า "กินไม่หมด พอจะหมดก็งอกเพิ่มขึ้นมาให้ใหม่อีก"   เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้นายประยงค์  ตั้งตรงจิตร  ได้เงินวันละหลายหมื่นบาท  อาการอย่างนี้ถ้าไม่รวยก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว

              คาถามหาลาภ

    ๐นะมามีมา  มะหาลาภา  อิติพุทธัสสะ            สุวัณณัง  วา  ระชะตัง  วา

  มะณี  วา  ธะนัง  วา  พีชัง  วา                          อัตถัง  วา  ปัตถัง  วา 

  เอหิ  เอหิ  อาคัจเฉยยะ                                   อิติมีมา  นะมามิหัง ฯ 

    ๐คาถามหาลาภนี้ให้สวดบูชาวันละ  ๖  จบ  ให้สวดก่อนนอน  ๓  จบ  และตอนเช้า  ๓  จบ  ถ้าสวดคู่กับคาถาเสริมทรัพย์จะทำให้มีโชคลาภเร็ว ฯ

              คาถาพิทักษ์ทรัพย์

    ๐จิตติ  วิตัง  นะกรึง  คะรัง ฯ

    ๐คาถาพิทักษ์ทรัพย์นี้  ใช้ในทางเก็บรักษาทรัพย์สมบัติ  ก่อนจะปิดประตูและหน้าต่าง

ใส่กุญแจบ้าน   ปิดหีบปิดตู้    ปิดกุญแจตู้เซฟใส่เงิน  และเวลาที่เราหาเงินมาได้ก่อนจะเก็บไว้หรือเอาไปฝากธนาคาร  ให้อธิษฐานสวดคาถานี้  ๗  จบ   เป่าลงไปที่เงินขอให้มันอยู่กับเรานานๆ ค่อยเก็บเอาไว้มันจอยู่กับเรานานไม่จากเราไปง่ายๆ  ไม่เชื่อก็ลองดู

     คาถานี้เหมาะกับคนที่ได้เงินมาแล้วเก็บรักษาไม่อยู่  ขออย่างเดียวอย่าให้เป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบเช่น  เป็นเงินค้ายาเสพติด  เงินค้าของผิดกฏหมาย   ลักขโมยปล้นจี้ฉกฉิงวิ่งราว  และฉ้อโกงหลอกลวงต้มตุ๋นเขามาก็แล้วกัน  เงินพวกนี้อย่าใช้คาถานี้พิทักษ์รักษาเลย เมื่อใช้คาถากับเงินประเภทนี้คาถาจะหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปทันที  ขอเตือนด้วยความหวังดี

     ต่อไปนี้เป็นหมวดคาถาที่รักษาโรค,ป้องกันตัว,ป้องกันภัย

         คาถาแก้โรคนอนไม่หลับ

    ๐อินทะธัมมัง              มะหาอินทะธัมมัง

  พรัหมะธัมมัง                มะหาพรัหมะธัมมัง

  จักกะวัตติธัมมัง            มะหาจักกะวัตติธัมมัง

  เทวาธัมมัง                   มะหาเทวาธัมมัง

  อิสีธัมมัง                      มะหาอิสีธัมมัง

  มุนีธัมมัง                      มะหามุนีธัมมัง

  สัปปุริสะธัมมัง              มะหาสัปปุริสะธัมมัง

  พุทธะธัมมัง                 ปัจเจกะพุทธะธัมมัง

  อะระหัตตะธัมมัง          สัพพะสิทธิวิชชาธะระณังธัมมัง

  สัพพะโลกา                 อิริยาธิปปะตินังธัมมัง

  เอเตนะ  ธัมเมนะ          เอเตนะ  สัจจะวะจะเนนะ

  วา  มัยหัง  สุวัตถิ         โหนตุ  สะวาหายะ

  นะโม  พุทธัสสะ           นะโม  ธัมมัสสะ

  นะโม  สังฆัสสะ            เสยยะถีทัง

  หุลู  หุลู  หุลู                 สะวาหายะ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้สวดในเวลาเป็นโรคนอนไม่หลับ  อันเกิดจากธาตุทั้ง ๔ แปรปรวน โรคร้ายรุมเร้า และจิตใจมีความวิตกกังวลมาก  สวดยังไม่ทันจบก็จะหลับม่อยไปเสียก่อนศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก  เมื่อตื่นนอนจะรู้สึกว่าสบายมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเป็นที่น่าพิศวงยิ่งนัก

    คาถานี้เหมาะสำหรับคนแก่ที่ไม่ค่อยมีกำลังและนอนไม่หลับ  คาถานี้จะดีหรือไม่ขอให้ทดลองดูก่อน ค่อยมาต่อว่าทีหลัง  ยังไม่เคยทดลองแล้วมาตินี้คือนิสัยของคนไม่ดี  ถ้าทำการสวดถูกต้องตามวิธีการแล้วข้าพเจ้ามั่นใจว่าคาถานี้จะดีมีประโยชน์มาก

    ๐วิธีการสวดที่ถูกต้องมีดังนี้

       ๑.ตั้งนะโม  ๓  จบ

       ๒.สวดอิติปิโส  ๙  จบ

       ๓.ตอนเช้าสวดคาถานี้ ๙ จบ     ตอนเย็นสวดคาถานี้ ๙ จบ  สวดได้มากกว่านี้ยิ่งดีจะหายโรคไว 

       คนเป็นโรคหัวใจ ถ้าได้สวดคาถานี้เป็นประจำทุกวัน โรคหัวใจจะค่อยๆหายไปอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆ  และถ้าเอาคาถานี้เสกใส่น้ำ ๗ จบ ให้คนเร่าร้อนกระวนกระวายใจกินจะหายเร่าร้อนกระวนกระวาใจ  ถ้าจะต้มยาสมุนไพรกินเมื่อเอาน้ำใส่หม้อและยาใส่หม้อแล้วให้สวดคาถานี้ ๗ จบ แล้วเป่าลงไปในหม้อยาจะทำให้ยามีฤทธิ์แรงกล้ารักษาโรคได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อ

    ๐คาถานี้ใช้ในการรักษาไข้ก็ได้  ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยให้เสกใส่น้ำ ๗ จบ ดื่มกินจะแก้ร้อนในกระวนกระวายใจ  ถ้าจะต้มยาสมุนไพรให้เสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปที่ตัวยาที่เตรียมจะต้มแล้วใส่ลงไปในหม้อต้มกินจะกำจัดภัยพิบัติและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวได้ดี

     คาถาแก้โรคผิวหนังทุกชนิด

    ๐อะ  สัง  วิ  สุ  โล  ปุ  สะ  พุ  ภะ

     สะ  ทะ  วิ  ปิ  ปะ  สะ  อุ

     มะ  อะ  อุ  อา  ปา  มะ  จุ  ปะ

     ทิ  มะ  สัง  อัง  ขุ  นะโมพุทธายะ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้เสกเป่าแก้โรคลมเพลมพัด  โรคลมเพลมพัดคือโรคคุณไสย์ที่เขาปล่อยมาทางอากาศแล้วเข้าไปในตัวเราทำให้เราเร่าร้อนกระวนกระวายใจอยู่ไม่เป็นสุข เสกคาถานี้ ๗ จบเป่าลงในน้ำให้คนป่วยกิน  ถ้าจะให้หายเร็วให้เอาเบี้ยแก้แซ่ลงไปในน้ำก่อนแล้ว  จึงเสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปในน้ำทำน้ำมนต์ให้คนป่วยกินและเอาน้ำมนต์ที่เหลือตบหัวคนป่วย  ๓ ที ตบครั้งแรกว่า "พุทโธ   หายโรค"   ตบครั้งที่สองว่า "ธัมโม  หายโรค"    ตบครั้งที่สามว่า "สังโฆ  หายโรค"

    -ถ้าเป็นโรคผดผื่นคัน และพิษที่เกิดขึ้นตามผิวหนังต่างๆ  ให้ใช้ตัวยาเหล่านี้ประกอบ

คือ:-

    ๑.ว่านไพร     ๗     แว่น

    ๒.ขิง             ๗     แว่น

    ๓.พลูแก่        ๗     ใบ

    ตำผสมกันให้ละเอียด แล้วเสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ  เป่าลงไปในเครื่องยาแล้วจึงเอายานี้ถูทาไปมาตามร่างกายตรงที่เป็นโรคให้ทำยานี้ทาวันละ ๓ ครั้ง คือเช้า  เที่ยง  เย็น  ไม่กี่วันโรคผิวหนังก็จะหายไป   ไม่เชื่อก็ลองดูจะได้รู้ว่าดีหรือไม่ดี ฯ

       คาถาเป่าแก้ไข้หวัด

    ๐นะ  ปิ  มะ  ปิ              นะ  โป  มะ  โป

      นะโมพุทธายะ            อิ  สุ  อิ  โส

      อิ  สู  สา  ไข              ไอในสุอุดสุด ฯ

    ๐ก่อนจะเป่าให้คนไข้หวัดต้องให้เขาเอาผ้าปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนแล้วจึงเสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปที่ใบหน้าของคนป่วยและก็เป่าไปตามร่างกาย  ไม่กี่วันโรคไขหวัดก็จะหาย

     ถ้าอยากให้หายไวให้คนป่วยปฏิบัติดังนี้

       ๑.ให้กินน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น    อย่ากินน้ำเย็น

       ๒.ให้อาบน้ำอุ่น  อย่าอาบน้ำเย็น   ให้เอาใบมะขามเปรี้ยวและต้นตะไคร้ ๓ ต้น ทุบหัวตะไคร้ก่อนทุบเพียงเบาๆ อย่าให้แหลกนัก  ต้มรวมกันกะว่าตัวยาออกเข้มดีแล้วยกลง

เทใส่กะละมังเทน้ำเย็นลงผสมกะให้พออุ่นๆที่สามารถจะอาบได้แล้วก็อาบและสระหัวด้วยให้ทำอาบ ๓ วัน โรคหวัดก็จะบรรเท่าหายไป

      ๓.สูตรยาแก้ไขหวัดทุกชนิด  ยาขนานนี้ใช้แก้โรคหวัดได้ผลดีมาก ยาเคมีสู้ไม่ได้เพราะกินแล้วไม่มีผลข้างเคียง

        สูตรยาแก้ไขหวัด

    ๑.หัวหอมเล็ก        ๙       หัว

    ๒.เม็ดพริกไทย      ๙       เม็ด

    ๓.เกลือทะเล          ๙       เม็ด

    -วิธีปรุงยา:-

       เอาตัวยาทั้งหมดมาโขลกให้ละเอียดแล้วนำไปประสมกับน้ำ มะนาว ๑ ผล  น้ำอุ่น ๑ แก้ว  ให้ทำกินวันละ ๑ ครั้ง  ครบ ๗ วันแล้วให้หยุดกิน  อาการที่เป็นหวัดจะหายเป็นปลิดทิ้ง  กินครั้งแรกก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันสบาย  ทำไมยาสูตรนี้ถึงแก้โรดหวัดได้เร็ว ก็เพราะยาสูตรนี้มีหัวหอม  หัวหอมเป็นสมุนไพรที่ทำลายเชื้อไวรัสได้ผลดี ฯ

   ** คำเตือน:-โรคหวัดติดกันง่ายรักษายากใช้เวลานาน นั่งใกล้กันในระยะ ๑ วา ก็ติดกันแล้ว  เวลารับประทานอาหารให้คนเป็นโรคหวัดกินคนเดียวดีที่สุด โรคหวัดจะไม่แพร่ไปสู่คนอื่น  เมื่อโรคหวัดหายแล้วค่อยกินร่วมกัน  คนเป็นไข้หวัดอย่าอยู่ในห้องแอร์โรคหวัดจะหายยาก  คนเป็นไข้หวัดนั่งรถอย่าเปิดแอร์ให้เปิดกระจกออกให้หมด ถ้าไม่เปิดกระจกจะกลายเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคหวัดเอาไว้ในรถคนมานั่งรถจะติดโรคหวัดไปด้วย  คนเป็นหวัดอย่าเข้าใกล้เด็กเล็ก

    ถ้าจำเป็นต้องเข้าใกล้ก็ให้คนไม่เป็นหวัดเข้าไปดูแลแทน  ถ้าขืนเข้าไปจะทำให้เด็กเล็กติดหวัดไปด้วย จะทำให้เด็กเจ็บป่วยทรมานมาก

            คาถาป้องกันไฟ

    ๐นะโม  พุทธายะ  นะมะพะทะ            จะภะกะสะ  นะมะมะนะ

  นะอุอุนะ  นะโม  พุทธายะ                    พะทะนะมะ  กะสะจะภะ

  อะนะนะอะ  อะมะมะอะ                         อะอุอุอะ ฯ

    ๐วิธีใช้:- ใช้เพื่อไม่ให้ไฟไหม้บ้านเรือนในเวลาที่เราไม่อยู่บ้าน  ให้หาทรายมา ๑ ขัน

แล้วเสกด้วยคาถานี้ ๑๒ จบ เป่าลงไปในขันทราย   อธิษฐานขอให้ทรายเป็นเครื่องป้องกันรักษาไฟไม่ไหม้บ้านแล้วซัดทรายไปให้ทั่วบริเวณบ้าน และบริเวณริมรั้วด้วย

     -ใช้เสกปูนขาวที่กินกับหมาก ๑๒ จบ  ทาแก้ฝีหนองและตุ่มพุพองก็ได้

     -ถ้าเป็นผดผื่นคันและเป็นแผลให้เสกขมิ้นด้วยคาถานี้ ๑๒ จบ แล้วจึงทาตรงที่เป็นแผล

และผดผื่นคันโรคจะหายไปโดยเร็ว  ก่อนจะเสกต้องตำขมิ้นให้แหลกเสียก่อน

     -ถ้าป่วยเป็นฝีให้เสกขมิ้น ๑๒ จบ  เป่าพ่นลงไปที่ฝีไม่กี่วันฝีจะแตกและยุบหายไปเอง

     -ใช้เสกไล่พิษที่ถูกงูกัด, ตะขาบกัดและแมลงป่องต่อยก็ได้ ให้เสก ๑๒ จบ เป่าลงไปตรงที่มันกัดและต่อย  ถ้าจะให้ได้ผลเร็วให้ฝนรากของต้น "โลดทะนงแดง ผสมน้ำมะนาว"

ทาตรงที่ถูกงูกัด, ตะขาบกัด, แมลงป่องต่อย, และสัตว์มีพิษกัดต่อยได้ทุกชนิด

             คาถาพญานกคุ้ม

    ๐สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา            สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา

มาตาปิตา  จะ  นิกขันตา                   ชาตะเวทะ  ปะกิกกะมะ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ป้องกันไฟไหม้  เมื่อเกิดอัคคีภัย ให้เอาน้ำมา ๑ หาบ แล้วเสกคาถานี้ ๗ จบ

เป่าลงไปในถังน้ำเพื่อทำน้ำมนต์  เสร็จแล้วให้เทซาดน้ำไปรอบบัานเรือนที่ถูกไฟไหม้  ไฟจะไม่ลุกลามมาไหม้อีก  ในเวลาสร้างบ้านให้เขียนคาถานี้ใส่แผ่นทองแล้วนำไปติดไว้ที่หัวเสาทุกต้น ไฟจะไม่ไหม้เลยจนกว่าบ้านหลังนี้จะพังไป

          คาถาป้องกันสุนัขกัด

    ๐นะโม  พุทธายะ           นะ  มะ  อะ  อุ     

  อิสะวาสุ                          อุ  อะ  มะ ฯ

    ๐คาถานี้ป้องกันสุนัขกัดได้ดี  เมื่อเห็นสุนัขร้ายให้สวดคาถานี้ ๗ จบ แล้วเป่าออกไปใส่หมานั้น  หมานั้นแม้จะดุร้ายสักปานใดเมื่อมันเห็นเราเข้ามันก็จะหลีกหนีไป

           มนต์ใส่กุญแจปากหมา

    ๐นุ  โมหางับ  พุทธัปปิดหู  ธัมมะปิดตา  สังฆะปิดปาก

  คะณะปิดใจ  อากังขา  กังขาคัง  คาขาคะ ฯ

    ๐เมื่อจะลงจากเรือนออกไปทำธุระข้างนอก  ถ้าไปในสถานที่  ที่มีหมาดุถ้ากลัวมันกัดให้

สวดคาถากุญแจใส่ปากหมาเสียก่อนแล้วจึงไปจะไม่ถูกหมากัดเลย

    ๐วิธีปฏิบัติ ก่อนจะลงจากเรือน ให้สวดคาถานี้  ๗  จบ เมื่อลงจากเรือนถึงพื้นดินแล้ว ให้กลั้นใจเอาเท้าข้างขวากระทืบที่พื้นดิน  ๓  ครั้ง  แล้วว่า "หมาทั้งหลายมึงอย่าเห่าอย่ากัด" ค่อยเดินทางไปจะปลอดภัยเรื่องหมากัด  ข้อนี้ผู้เขียนตำรายังไม่เคยลอง ขอให้ผู้อ่านทั้งหลายจงลองดู  โบราณว่า "ไม่ลองไม่รู้"  ได้ผลเป็นอย่างไรช่วยบอกมายังผู้เขียนตำราด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ฯ

    **คำเตือน:- มนต์และคาถาทุกชนิดถ้าจะเรียนเอาไปใช้  ต้องเรียนเอา วันอังคาร ข้างขึ้น คายขัน ๕  เงิน  ๑  บาท เป็นค่ายกครู   ขัน ๕  ก็คือ  ดอกไม้ขาว  ๑๐  ดอก    ธูป  ๑๐  ก้าน    เทียน  ๑๐  เล่ม  มันถึงจะขลังและศักดิ์สืทธิ์ ฯ

        คาถากันสุนัขเห่า

    ๐อะธิมานัน  ปะริกัญญะมาหุ ฯ

    ๐เมื่อเราเดินผ่านบ้านที่มีสุนุขเห่า  ถ้าต้องการไม่ให้มันเห่า  ให้เอาก้อนดินหรือก้อนหินมา ๓ ก้อน แล้วเสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ  เสกเสร็จแล้วให้ขว้างเข้าไปในบ้านที่หมามันอยู่  เดินไปเถิดหมามันจะไม่เห่าเราเลย ฯ

          คาถากันสุนัขกัด

    ๐นะโมพุทธายะ    นะมะอะอุ  อิสะวาสุ  อุอะมะ ฯ

    ๐คาถาป้องกันสุนัขกัดนี้  ให้เสกคาถานี้ ๗ จบ แล้วเป่าไปข้างหน้า ก่อนจะออกจากบ้านและถ้าเดินทางไปในบริเวณที่มีหมาดุให้เสกคาถานี้อีก ๗ จบ แล้วเป่าไปข้างหน้า หมาตัวใดเห็นเราเข้า  แม้ว่าหมาตัวนั้นจะดุร้ายสักปานใดก็ตาม  เมื่อมันเห็นเรามันก็จะหลีกหนีไปที่อื่นเสีย ฯ     

         คาถารักษาบาดแผล

    ๐โลกะปะรา                 จะตุเทวะตา

   วะณะเสละกัง                อุทธังสุมุนติโน

   ปัตตะ  อะธิฏฐาเนนะ      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ

   โหตุ  เต                        ชะยะมังคะลานิ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้รักษาบาดแผลได้ทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นแผลชนิดใดก็ตาม  ให้เสกคาถานี้ ๗ จบ  เป่าลงไปที่แผลนั้น ๒ - ๓ วัน  แผลก็หายแล้ว ไมว่าจะเป็นแผลชนิดใดก็ตาม  ถัาไม่มีคนเป่าให้  เราเป่าเองก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนคำว่า "เต"  เป็น "เม"  เท่านั้น

              คาถาเสกน้ำล้างหน้า

    ๐สะหัสสะเนตโต  เทวินโท  ทิพพะจักขุง  วิโสธะยิ  อิกะวิติ  พุทธะสังมิ  โลกะวิทู ฯ

       -ถ้าใช้คาถานี้เสกน้ำล้างหน้าในตอนเช้าทุกวันจะไม่เป็นโรคตา

       -ถ้าเป็นโรคตาต้อและตาแดง ให้เสกคาถานี้แล้วพ่นที่ตา จะทำให้โรคตาหายไป

       -ถ้าเสกคาถานี้ทำเป็นน้ำมนต์หยอดตาจะแก้โรคตาเจ็บได้ดี 

       -การเสกแต่ละครั้งจะต้องเสกให้ได้ ๗ จบ  

              คาถาอ้อป่อง

    ๐นะปุปุ  มุทะกะ  มะทะลุ  นะ  คิดได้  ยะ  คิดเห็น  ญัตติยัง  มะมะ ฯ

    ๐ถ้าใครเรียนหนังสือและท่องหนังสือแล้วจำไม่ค่อยได้  ให้เรียนเอาไปใช้เถิดดีนักแล

    ๐วิธีเรียน  ให้เรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ ดอกไม้ขาว  ก่อนจะท่องหนังสือและก่อนจะอ่านหนังสือให้สวดคาถานี้ ๗ จบ จึงอ่านและท่องจะทำให้จำได้ดี ฯ

              คาถาป้องกันโจร

    ๐เจโร  อัตะนะระถา  ยิคะวา                   ภูมิยัง  จักขุมัง  ปะระมาณู  ภะคะวะโต 

อิทธิยา  อัตตะโน  สิริ  เร  มัง                     สัง  จักขะอะวะสุสะตุ  อะวะสุสะเต

สะริเว  มังสัง  โลหัตตัง ฯ

    ๐คาถานี้เป็นคาถาป้องกันโจรขโมยโดยตรง  สมัยนี้โจรขโมยชุมยิ่งกว่ายุง  ก่อนจะหลับจะนอนจะไปไหนมาไหนให้สวดคาถานี้ ๗ จบ  เพื่อป้องกันภัยอันจะเกิดจากโจรผู้ร้าย  วันหนึ่งสวดป้องกันเอาไว้หลายๆครั้งยิ่งดี  จะได้ป้องกันตัวและป้องกันทรัพย์สินเงินทองเอาไว้  ผู้มุ่งร้ายหมายขวัญจะทำอันตะรายเรามิได้เลย   ถ้าสวดภาวนาคาถานี้อยู่เสมอ  แม้ในขณะที่เรากำลังจะมีภัย ก็ยังคุ้มครองป้องกันเราได้ ฯ

              คาถาป้องกันศัตรูและขโมย

    ๐พุทโธ  พุทธัสสะ  กำจัดออกไป  อย่าเข้ามาใกล้  ขอบขัณฑ์เสมา

ธัมโม  ธัมมัสสะ  กำจัดออกไป  อย่าเข้ามาใกล้  ขอบขัณฑ์เสมา

สังโฆ  สังฆัสสะ  กำจัดออกไป  อย่าเข้ามาใกล้  ขอบขัณฑ์เสมา

สิขาตะ  กะระณัง  อะระหัง  ปิตัง  สารพัดศัตรู  วินัสสันตุ ฯ

    ๐ใช้เสก ๗ จบ แล้วเป่าไปในทิศทั้ง ๑๐ ให้เสกไปทีละทิศเสกให้ครบ ๑๐ทิศ จะสามารถป้องกันภัยและโจรผู้ร้ายได้ทั้ง ๑๐ ทิศ  เวลาจะเข้านอนให้เสกก้อนหิน ๘ ก้อน เสก ๗ จบ  เป่าลงไปที่ก้อนหิน  อธิษฐานให้เป็นก้อนหินป้องกันภัย แล้วให้ปาออกไปทั้ง ๘ ทิศ  โจรผู้ร้ายและขโมยจะไม่สามารถเข้ามาในบริเวณบ้านของเราได้เลย ฯ

         คาถาป้องกันโจร

    ๐ละ  ละ  ยะ  ละ  ละ ฯ

    ๐คาถาป้องกันโจรบทนี้สั้นแต่ศักดิ์สิทธิ์  ให้เขียนไว้หน้าประตูบ้านโจรขโมยจะเข้ามาลักขโมยสิ่งของในบ้านเราไม่ได้  ให้เสกวันละ ๗ จบ  ถ้าเขียนเป็นอักษรขอมได้ยิ่งดี เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้ปลุกเสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ  ๗  ครั้ง แล้วเอาไปแขวนไว้หน้าประตูบ้าน ป้องกันโจรและขโมยได้ดีจริงๆ

      คาถาแก้พิษยาเบื่อและยาสั่ง

    ๐เกสา  โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ

    ตะโจ  ทันตา  นะขา  โลมา  เกสา

    พุทโธ  ตัสสะ  พะโลชา  โต โหตุ เม ฯ

    ๐เวลาจะกินข้าว, อาหาร, และเหล้า เพื่อป้องกันศัตรูใส่ยาพิษลงไปในเหล้าและอาหาร

หวังจะฆ่าเราให้ตาย  เมื่อสงสัยว่าจะถูกฆ่าด้วยยาพิษให้เสกคาถานี้ ๗ จบแล้วเป่าลงไปในอาหารและเหล้า ยาพิษในอาหารและเหล้าจะเสื่อมไปทันที่ คาถานี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก คนทุกวันนี้ชอบฆ่ากันโดยวิธีนี้เพราะตำรวจจับไม่ได้  ขอให้ท่านผู้อ่านตำราเล่มนี้โปรดเรียนเอาไว้ดีๆ ท่านจะต้องได้ใช้มันไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน  ท่านผู้มีทรัพย์สมบัติเยอะๆบางทีท่านอาจจะถูกฆ่าโดยวิธีนี้ก็ได้โปรดระวังให้ดี  ก่อนจะเรียนเอาให้เรียนเอาในวันอังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ เงิน ๑ บาท  เป็นค่ายกครู  ขัน ๕  คือ ดอกไม้ขาว ๑๐ ดอก    ธูป ๑๐ ก้าน    เทียน ๑๐ เล่น  ใส่ในพานยกครูเรียนเอาเถิด 

              คาถาหลบภัย

    ๐ปะถะมัง  พินธุกังชาตัง               ทุติยัง  ฑัณฑะเมวะจะ

ตะติยัง  เภทะกัญเจวะ                       จะตุตถัง  อังกุสัมภะวัง

มะ  มะ  อิ  ธะ                                    ยะ  ตะ  มะ  อะ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้หลบภัยดีมาก  ใช้หลบภัยเมื่อเข้าตาจนจะถูกทำร้าย  และจะถูกล้อมเพื่อดักทำร้าย  เราจำเป็นต้องหลบหนี ในเวลาหลบหนีทุกคนก็อยากหลบหนีโดยปลอดภัย  จึงจำเป็นต้องนำคาถาขึ้นมาใช้  โดยการเสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าใส่มือข้างขวาแล้วกลั้นใจเอามือข้างขวาตบที่หน้าผาก ๓ ครั้ง  เวลาตบครั้งที่หนึ่งให้ว่า "พุทโธ หลบภัย"   ตบครั้งที่สองให้ว่า"ธัมโม   หลบภัย"    ตบครั้งที่สามให้ว่า "สังโฆ   หลบภัย"   จะหลบภัยไปได้ดีมาก ฯ

            คาถาบังตา

    ๐สุคะโต  สุคะตัง  คัมภีระเสลัง            อะติกกันตัง  สุคะตะชินัง

  นะมามิหัง  นะโมพุทธัสสะ                     นะโมธัมมัสสะ  นะโมสังฆัสสะ

  โอม  หุนรู  หุนรู  สะวาหายะ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ในการบังตาได้ดี   เหมาะในการหลบหนีศัตรู ให้เอาด้ายดำมา  ๗  เส้น

แล้วเสกด้วยคาถานี้  ๗  จบ  เป่าลงไปที่ฝ้ายอธิษฐานขอให้เป็นเครื่องป้องกันภัยในการหลบหนี  แล้วจึงวิ่งหนีไป พอวิ่งหนีไปได้ไกลแล้วให้หักเอากิ่งไม้เล็กๆมาแล้วเสกด้วยคาถานี้  ๗  จบ แล้วจึงวางขวางทางศัตรูเอาไว้   เมื่อศัตรูวิ่งมาถึงตรงกิ่งไม้ที่เราวางไว้

ก็จะเกิดหลงทาง ฯ

            คาถากำบังกาย

    ๐ปะฏิมาพุทโธ     อิทธิฤทธิ      พุทธะนิมิตตัง

     นะมิตตะพุทโธ    อิทธิฤทธิ      พุทธะนิมิตตัง

     ชาตะพุทโธ        อิทธิฤทธิ      พุทธะนิมิตตัง

     กายะพุทโธ        อิทธิฤทธิ      พุทธะนิมิตตัง

     สุคะตาพุทโธ      อิทธิฤทธิ     พุทธะนิมิตตัง ฯ

    ๐คาถากำบังกายนี้  ถ้าปราถนาจะมิให้ใครเห็นตัวเราให้สวดภาวนาคาถานี้อย่าให้ขาดปาก  ศัตรูก็จะมองไม่เห็นเรา ฯ

            คาถาหายตัวได้

    ๐อุตตะมิริยัง  กัตตะวา          อุตตะวัตตะ  ทักขาโต

      อุตตะเรตะวา  สัพเพชะนา     อุคคัตโต  สุริโย  ตัตถา ฯ

    ๐คาถาบทนี้มีคุณภาพดีมากในการหลบหลีกในเวลาที่เราเข้าที่คับขัน  เช่น ถูกล้อมกรอบหาทางออกไม่ได้  ให้สำรวมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ คุณบิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์ ให้มาปกปักรักษาคุ้มครองให้รอดพ้นเหตุร้ายและอันตรายในครั้งนี้ไปด้วยดี  ให้สวดคาถานี้ ๗ จบ ทำใจเย็นๆคิดหาช่องทางออกไปเถิด

    ถึงจะมีคนมาล้อมกรอบเรามากแค่ไหนก็ตาม  เมื่อสวดภาวนาคาถานี้แล้วก็จะรอดพ้น

อันตรายไปได้โดยไม่มีอันตรายใดๆเลยให้สวดภาวนาอย่าให้ขาดปาก  ทดลองใช้ดูก็จะรู้เอง  ในสมัยโบราณนักผจญภัยทั้งหลายชอบใช้คาถาบทนี้มาก  เพราะมันใช้ได้ผลดี

            คาถาหายตัว

    ๐โอมเทวา  มะหาสะหา  มะนัสสาติ            มะหาเพิก  มะหามิด  ปิดทุกทวาร

  นะมิให้เห็น  โมนั่งอยู่  ยะสูญหาย                พุทป้อง  กันสูญหาย ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ในเวลาเข้าที่คับขัน  เมื่อถูกศัตรูล้อมเอาไว้ให้เสกคาถานี้ ๗ จบ  แล้วกลั้นใจหยิบเอาดินใส่หัว หรือจะนั่งเอาใบไม้ปกหัวก็ได้  หรือจะวิ่งออกจากที่ล้อมก็ได้  จะไม่มีใครเห็นตัวเราเลย

     -ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ ดอกไม้ขาว  ซิ่นผืน  แพรวา  และเงินค่ายกครู ๖ บาท

             คาถาทำให้ศัตรูหัวใจอ่อน

    ๐ปัญจะมัง  สิระสัง  ชาตัง              นะอดใจ  นะกาโร  โหติ 

สัมภะโว  ตรีนิกัตะวานะ                      นะ  การัง  ปัญจะสัมภะวัง ฯ

    ๐คาถานี้สวดแล้วทำให้ศัตรูหัวใจอ่อนใช้ป้องกันศัตรูได้ทุกขั้นตอน  เมื่อศัตรูคิดป้องร้าย

ให้สวดภาวนาคาถานี้  ๗  จบ  ให้สวดไปสัก ๓ ครั้ง  ศัตรูที่ป้องร้ายก็จะเลิกป้องร้าย  ศัตรู

ที่คิดจะฆ่าก็ไม่ฆ่า  เจ้าหนี้คิดจะไม่ชำระหนี้ก็จะยอมชำระหนี้ตามสมควร  เมื่อต้องมนต์บทหนีแล้วไม่ยอมก็ต้องยอม  ทดลองใช้ดูนะ  สถานะกาลในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าว่าคาถานี้มีประโยชน์เอามากๆ ฯ

             ชุดคาถาแสวงหาโชคลาภ

               มนต์แสวงหาลาภ

    ๐นะโม  พุทธายะ                  นะ  มะ  พะ  ทะ

จะ  ภะ  กะ  สะ                          นะ  อุ  อุ  นะ

เตชะสุเนมะ  ภูจะนาวิเวอิติ         นะเยปะรังยุตเต ฯ

    ๐มนต์บทนี้เป็นมนต์แสวงหาลาภ เพิ่มพูนลาภ  ให้เขียนคาถานี้ใส่ถุงเงิน  กระเป๋าเงิน

เงินทองและลาภสักการะจะไหลมาไม่ขาดสาย  เวลาจะออกไปค้าขายหรือจะเอาสินค้าไปขายยังต่างแดน ให้เสกคาถานี้  ๙  จบ เป่าลงไปในน้ำทำน้ำมนต์ประพรมสินค้าเหล่านั้นทำให้ขายดีมีกำไรงาม  และเวลาจะเจรจาค้าขายสินค้าให้สวดคาถานี้ ๙ จบ จะตกลงปลงใจกันได้ดีมีกำไรงาม ฯ

       คาถาเรียกเงินเรียกทอง

    ๐ธะนัง  โภคัง             ทุสะมะนิ

นะนัง  โภคัง                   ทุสะมะนิ

อุมิ  อะมิ                         มะหิสุตัง

สุนะพุทธัง                      อะสุนะอะ

นะมะพะทะ                     จะภะกะสะ ฯ

    ๐คาถานี้ให้ใช้คู่กับมนต์แสวงหาลาภ  ให้เสกคาถา  ๙  จบ  เป่าลงไปในน้ำทำน้ำมนต์ใช้ประพรมสินค้าที่จะขายและร้านรวงจะเกิดเป็นศิริมงคลและขายของดี  ถ้าทำเป็นผ้ายันต์ปิดบูชาไว้ที่ร้านจะเป็นศิริมงคลเรียกเงินให้ไหลมาไม่ขาดสาย ฯ

             คาถาทวงหนี้

    ๐นะโมพุทธายะ  มะอะอุ                ยะธาพุทโมนะ

อุอะอะ  อิสะวาสุ  สัพพะทัสสะ            อะสังวิสุโลปุสะพุภะ ฯ

    ๐เมื่อมีการค้าขายจะต้องมีหนี้  เวลาจะไปทวงหนี้ให้สวดคาถานี้  ๙  จบ  จึงค่อยเจรจาทวงหนี  ลูกหนี้จะจะชำระเงินให้โดยดี เพราะอำนาจของคาถานี้ ฯ

              มนต์ม้ามณีกาบ

    ๐โอม  อายันตุ  ตุตถิยะ  ยะวา  ตบหน้าได้คืบ  ยาวศอกได้วา  กูประกอบด้วยธาตุทั้งสี่  กูคือปะฐะวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  โอมกัปปะทะสะวาหะ ฯ

    ๐มนต์บทนี้เรียกว่า "มนต์ม้ามณีกาบ"  ใช้ในการแข่งขัน   เช่น  แข่งรถ   แข่งเรือ   แข่งม้า   คนวิ่งแข่งกัน  ให้เสกมนต์บทนี้ ๓ จบ ก่อนจะเริ่มแข่งและให้เสกน้ำ ๓ จบ เอาน้ำมนต์ไปรดยานพาหนะที่จะแข่ง และเสกอีก ๓ จบ ในขณะที่จะเริ่มแข่ง  ถ้าเป็นสัตว์ให้เสกน้ำให้กินเสก ๓ จบ เราจะชนะเขาอย่างง่ายดาย ไม่เชื่อก็ให้ลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่

              คาถาเป่าแก้อสรพิษ

    ๐สะวาหะมัสสะ  ทัสสะนะสัมปะทายะ  ตะยัสสุ  ธัมมา  สะหิตา  ภะวันติ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้เสก ๗ จบ แล้วเป่าลงไปตรงแผลที่ถูกงูกัด, ตะขาบกัด, แมลงป่องต่อย  และสัตว์มีพิษทุกชนิดกัดต่อย  ไม่นานพิษจะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์  ให้ยกครูเรียนเอาในวัน

อังคาร  คายขันห้า  คือ  ดอกไม้ขาว ๕ คู่     ธูป ๕ คู่    เทียน ๕  คู่ 

              คาถาไขประตูพระนิพพาน

    ๐ปะปิ  วะวิ  ตะติ  นะนิ         มะอะอุ  สืวัง  อุอะมะ ฯ

    ๐คาถานี้เรียกว่า "คาถาไขประตูพระนิพพาน"  ถ้าเราใช้บริกรรมภาวนาเป็นประจำทุกวัน จะมีโชคลาภ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและอันตรายทั้งหลาย ถ้าเรามีอุปสรรคดวามขัดข้องทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จให้ใช้คาถานี้บริกรรมภาวนาลองดู

              มนต์สะเดาะก้างติดคอ

    ๐โอม  แปวบน   มาชนแปวล่าง  หน่อแตดกว้าง  ปลายแบ้นทั้งลง ฯ

    ๐มนต์บทนี้เรียกว่า"มนต์เสดาะก้างติดคอ"  เมื่อรู้ว่ามีก้างติดคอให้หาน้ำมา ๑ ขันแล้วให้สาดน้ำขึ้นบนหลังคาแล้วใช้ภาชนะรองรับเอาน้ำที่ไหลลงมาแล้วเสกน้ำด้วยมนต์บทนี้ ๗ จบเป่าลงไปในขันน้ำแล้วจึงเอามนต์นั้นให้คนก้างติดคอกินก้างจะหลุดจากโดยเร็ว

       มนต์สะเดาะก้างที่ใช้ได้ผลดี

    ๐โอมสะสา  สะวาหะ ฯ

    ๐มนต์บทนี้ใช้ในเวลาก้างติดคอ ให้เอาน้ำมาครึ่งขันเสกมนต์นี้ ๗ จบเป่าลงไปในน้ำแล้วเอาน้ำมนต์ให้คนป่วยกิน ก้างที่ติดคอจะหลุดออกไปในเร็วพลัน

       มนต์สะเดาะก้างที่ศักดิ์สิทธิ์

    ๐โอม  กางเกง  มะหากางเกง  โคยเสียกกูซิ 

ฟาดหีแม่ห้าง  ให้ก้างเกลื่อนกลืนลง  โอม  สะวาหายะ ฯ

    ๐มนต์สะเดาะก้างบทนี้ใช้ได้ผลดีมาแล้ว  ไม่เชื่อก็ลองดูอย่าถือเป็นเรื่องลามกนะให้ถือเสียว่าเป็นมนต์สะเดาะก้างที่คนโบราณมอบไว้ให้เพื่อรักษาโรคก้างติดค่อ  ถ้าใครเกิดก้างติดคอแล้วมันทรมานจริงๆนะ  ผู้เขียนตำราเล่มนี้ก็เคยโดนมาแล้ว มนต์สะเดาะก้างทั้ง ๓ บทที่กล่าวมาแล้ว  เวลาจะเรียนเอาให้เรียนเอาในวันอังคางข้างขึ้น คายขัน  ๕   เงิน ๑ บาทเป็นค่ายกครู

          คาถาสะเดาะแมงคาเข้าหู

    ๐โอม  ขันติ  ขันติ  ระขาโต  ระขาโต  สะหะ

  โอม  คังคา  มะหาคังคา  กูซิว่าให้ลง  โอม  สะหะ ฯ

     -ให้ยกครูเรียนเอาในวันอังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  ดอกไม้ขาว  เหล้าก้อง   ไข่หน่วย   เงินค่าคาย  ๒  บาท  เสกใส่น้ำ ๗ จบ  แล้วจึงให้คนไข้กลั้นใจกลืนกิน  ๓  กลืน

แมงจะออกจากโดยไม่รู้ตัว

           มนต์เป่าพิษตะขาบ

    ๐โอมขี้เข็บ  โตตีนหลายจั่งใบขาม  สามหมอเพิ่นใส่แล้ว  พ่อครูแก้วใส่แล้วจึ่งหาย

โอม  สะหายวะ ฯ

    ๐มนต์เป่าตะขาบบทนี้ท่านว่าศักดิ์สิทธิ์ดีนัก  เวลาถูกตะขาบกัดให้เสกมนต์บทนี้ ๗ จบ แล้วเป่าลงไปในน้ำเสร็จแล้วเอาให้คนไข้กินและทา  ให้เสกมนต์บทนี้ ๗ จบ เป่าลงไปที่แผลไม่กี่นาทีพิษตะขาบก็จะหายไป อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

           คาถาปัดพิษตะขาบ

    ๐โอม  กูจะกล่าวกำเนิด  มึงเกิดในใบพลู          ตัวมึงเป็นรู  ท้องมึงเป็นไส้

ตีนมึงกูนับได้สี่สิบทัศ  ก็พ่นก็สงัด                        กูจะปัดก็เหือดหาย

เดชะครูปัทธิยาย  ให้กรรมสิทธิ                            สะวาหะ ฯ

    ๐คาถานี้ให้เสกปูนกินกับหมาก ๗ จบ พ่นที่แผลหรือเสกปูน ๗ จบ เป่าใส่ปูนแล้วนำปูนไปทาที่แผลตรงที่ตะขาบกัด ไม่นานก็จะหายปวด

    ๐  การปฐมพยาบาล และการถอนพิษ หากโดนตะขาบต่อยให้รีบทำการปฐมพยาบาลขั้นต้น ดังนี้
    ๑.ทำการล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างแผล และประคบด้วยน้ำแข็ง
    ๒.อาจใช้แก้ปวดรับประทาน โดยควรหลีกเลี่ยงยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์ในการกดประสาทรุนแรง
   ๓.หากได้รับพิษมากหรือมีอาการปวดรุนแรง ให้รีบนำส่งแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที

   ๐ยาสมุนไพรแก้พิษตะขาบและสัตว์มีพิษทุกชนิดได้ดีมาก

      ๑.รากต้นโรดทะนงแดง

      

      

    เมื่อถูกงูกัด, ตะขาบกัด, ผึ้งต่อแตนและแมลงป่องต่อย ใช้รากโรดทะนงแดงฝนใส่น้ำมะนาวทาตรงที่มันกัดต่อยไม่นานก็จะแก้พิษมันได้

     วิธีรักษา:-

    ๑.ให้รักษาด้วยมนต์เป่าพิษตะขาบ

    ๒.ให้รักษาด้วยรากโรดทะนงแดง

    ๓.ถ้า ๒ วิธีไม่หายให้นำส่งโรงพยาบาล

             มนต์ออกลูกง่าย

    ๐ทุกขันเต  ทุกขะราโยสิ  นาสีโน ฯ

    ๐วิธีเรียนเอามนต์บทนี้ ให้เรียนเอาในวันอังคารข้างขึ้น  คายขัน ๕  คือ ดอกไม้ขาว ๕ คู่, ธุป ๕ คู่, เทียน ๕ คู่  และเงินค่ายกครู ๑ บาท  

    ๐เวลาไปเจอผู้หญิงกำลังจะคลอดลูก ให้หาน้ำมาครึ่งขันแล้วเสกมนต์บทนี้ ๗ จบ  เป่าลงไปในขันน้ำแล้วจึงเอาให้ผู้หญิงมีครรภ์กลั้นใจกิน  ๓  กลืน  และให้เอาน้ำมนต์รดที่ศีรษะ  ๓ ครั้ง ลูกจะคลอดออกมาโดยง่าย

             มนต์กันหนู

    ๐สะ  นะ  ปะทะ  คะ  ทะทะ ฯ

    ๐มนต์บทนี้ใช้สวดกันหนู  ในที่ใดมีหนูรบกวน   เช่น หนูกัดเสื้อผ้า    หนูกัดกินขาวในนาหนูรบกวนพืชไร่  เช่น ข้าวโพดและถั่ว

    ๐ให้เสกมนต์บทนี้ ๗ จบ เป่าลงไปในน้ำเพื่อทำเป็นน้ำมนต์แล้วเอาไปรดตามไร่ตามนา หรือจะเขียนใส่ใบลานเอาไปปักไว้ตามไล่นา   จะสามารถขับไล่หนูและศัตรูพืชให้หายไป ฯ

            มนต์ป้องกันสารพัดสัตว์

    ๐อะหิ  วิจฉิกะสะตะปะที  อุณณานาภี  สะระภู  มูสิกา  ปะฏิกกะมันตุ  ภูตานิ ฯ

    ๐มนต์บทนี้ใช้ป้องกันสารพัดสัตว์ทั้งหลาย    เช่น   งู   ตะขาบ   แมลงป่อง   แมงมุม

ตุ๊กแก  และภูตผีปีศาจกันไม่ให้เบียดเบียนเรา   เมื่อถูกมันกัดต่อยให้เสกมนต์บทนี้ ๗ จบ เป่าตรงที่มันกัดต่อยนั้น พิษจะหายไปโดยเร็ว ฯ

         มนต์ขัดเลือด

    ๐โอม  สุริยะ  สะวาหับ ฯ

    ๐มนต์บทนี้ใช้เมื่อไปเจอคนตกต้นไม้   ควายชน   ถูกมีดบาดถูกฟันแทง  ถูกรถชน ให้เสกมนต์บทนี้  ๗  จบ  แล้วก็เป่าลงไปที่แผลไม่นานเลือดก็จะหยุดไหล ฯ

            คาถาเจ้าแม่ธรณี       

    ๐ตัสสา  เกสีสะโต  ยะถาคงคา  โสตัง  ปะวัตตันติ

  มาระเสนา  ปะติฏฐาตุง  อะสักโกนโต  ปะลายิงสุ

  ปาระมิตานุภาเวนะ  มาระเสนา  ปะราชิตา

  ทิโสทิสัง  ปะลายันติ  อิทังเสนติ  อะเสสะโต ฯ

    ๐คาถาเจ้าแม่ธรณีบทนี้ เป็นตอนที่เจ้าแม่ธรณีบีบรัดมวยผม เอาน้ำออกมาจากมวยผม

เป็นแม่น้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลท่วมทับขับไล่พญามารและบริวารให้แตกพ่ายหนีไป  ใครเห็นคาถานี้แล้วจงท่องจำให้ขึ้นใจ เพราะคาถานี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  เช่น:-

    -ขับไล่ภูตผีปีศาจ   เสก ๗ จบทำน้ำมนต์ให้คนดื่มกินและอาบ   เสกกรวดหินและทราย ๗ จบ  แล้วเอาไปโปรยลงไปตรงที่ภูตผีปีศาจอยู่  พวกมันจะหนีไปหมด

    -เสกคาถานี้ ๗ จบเป่าใส่น้ำทำน้ำมนต์ให้คนดื่มกินก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

    -ถ้าถูกผีทำๆให้เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ก็ให้ทำน้ำมนต์ไปรดตรงนั้นผีก็จะหนีไป

    -บ้านเรือนเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขก็ใหทำน้ำมนต์ไปรด

    -เวลาสร้างบ้านใหม่ขุดลงไปเจอหม้อ, กระดูก, และสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็ให้ทำน้ำมนต์ไปรดเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ

             คาถาเจ้าแม่โพสพ

    ๐อะหัง  โภชะนัง  พิชชะคัง  มะมะ  ชัยยะตุภะวัง  ชัยยะมังคละ

  ชัยยะมะหามังคุล  อุอะมุมะมูลมา  สะวาหะ ฯ

    ๐ใช้ในเวลาจะไถ่นา   ว่านกล้า   ดำนา   เกี่ยวข้าว, และเอาข้าวขึ้นยุ่งฉาง  จะทำให้ข้าวกล้าเขียวงามอุดมสมบูรณ์  ทำให้ได้ข้าวมากกว่าปกติ  จะใช้กับพืชไร่ชนิดอื่นก็ได้ไม่ห้าม   โดยให้เสก ๗ จบ  ทำน้ำมนต์ไปรดข้าวกล้าหรือพืชไร่ที่จะปลูก ฯ

           คาถาปลูกของงาม

    ๐สัทธา  พีชัง  ตะโปวุฏฐิ  ปัญญา             เม  ยุคนังคะลัง  หิรี  อีสา

  มะโน  โยตตัง  สะติ  เม                              ผาละจาปะนัง  กายะคุตโต

  วะจีคุตโต  อาหาเร  อุทะเร                          ยะโต  วิริยัง  เม  ธุระโธ

  รัยหัง  โยคักเขมา  ธิวาหะนัง ฯ

    ๐คาถานี้เรียกว่า "คาถาพืชมงคล  หรือ  คาถาปลูกของงาม"  เป็นคาถาที่พระพุทธะองค์ทรงแสดงให้ชาวนาฟัง  คาถานี้เหมาะแก่ชาวไร่ชาวนาที่จะนำไปใช้

     -ถ้าจะปลูกข้าว   ปลูกกล้า    ต้นหมากรากไม้    อ้อย    ตาล    พริก    พลู    ผักหญ้า    ให้เสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปในน้ำเพื่อทำน้ำมนต์เอาไปรดพืชผักผลไม้และข้าวกล้า   ถ้าทำได้ดังนี้ทุกครั้งที่ปลูกพืชไร่และต้นไม้  รับรองว่าพืชไร่และต้นไม้ของท่านจะงอกงามและให้ผลิตผลดี  เคยทดลองได้ผลดีมาแล้ว    

           คาถาบูชานางกวัก

    ๐มะ  อะ  อุ  สิวังพรหมา  มามิมา  มะมะ  พะธะ ฯ

    ๐คาถานี้ใชบูชานางกวักเพื่อให้เกิดมีโชคลาภและยังเป็นเมตตามหานิยมอีกด้วย ฯ

          คาถาเมตตามหานิยม

    ๐มะ  เมตตา  จะ  มะหาชนา  อะ  เมตตา  จะ  มะหาชะนา  อุ  เมตตา  จะ  มะหาชะนา 

สัพพะสิเนหาปูชิตา  สัพพะสุขังลาภ้ง  สัพพะโกธัง  วินาสสันติ  จิตตัง  วา  ปุปผัง  วา 

คันธัง  วา  วิเลปะนัง  วา  ราชา  วา  ราชาโน  วา  ราชะกุมารี  วา  ราชินี  วา  อิตถี  วา 

ปุริโส  วา  ราชาทุโต  วา  พราหมะโณ  วา  พราหมะณี  วา  คะหะปะติ  วา  เอหิ  เอหิ 

จิตเต  ปะริเทวันติ  อาคัจเฉยยะ  อาคัจฉาหิ ฯ 

      คาถาสะเดาะสารพัด

    ๐ถา  ถา  สะ  อะ             ยะ  ยะ  ยะ

  สะ  อะ  ถา  สัมปะหา         สุปะ  อุกาสะ  อุกาสะ

  สูปะ  มะหาสูปะ                 นิพพานะ  ปัจจะโย  โหตุ ฯ

    ๐เมื่อจะสะเดาะอะไรก็แล้วแต่ให้เสกคาถานี้  ๗  จบ  คาถานี้ใช้สะเดาะได้หลายอย่าง

เช่น   สะเดาะก้างติดคอ    สะเดาะแฮ่    สะเดาะกุญแจ    สะเดาะลิ่ม    สะเดาะไล    สะเดาะขวาก    สะเดาะหนาม    สะเดาะโซ่    สะเดาะเชือก    สะเดาะระดู    สะเดาะโรค ดีไม่ดีทดลองใช้ดูจะรู้เอง ฯ

         คาถาเวียงแก้ว ๗ ชั้น

    ๐สิทธิพุทธะระตะนัง  เม  สัตตะปาการัง

  สิทธิธัมมะระตะนัง  เม  สัตตะปาการัง

  สิทธิสังฆะระตะนัง  เม  สัตตะปาการัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ในเวลาที่เราเดินทางไปในที่กันดาร เพื่อป้องกันภูตผีปีศาจหรือโจรผู้ร้ายจะมาทำอันตรายเรา ให้เสกคาถานี  ๗  จบ  เวลาเดินป่าถ้ากลัวเสือจะมากัดกินเราให้หาก้อนดินมา  ๘  ก้อน อย่าให้ใหญ่นักกะว่าพอเราจะกำเสกได้  เมื่อเสกเสร็จแล้วก็จงปาก้อนหินไปทิศละ  ๑  ก้อน ทั้ง  ๘  ทิศ  สิงห์สาราสัตว์และโจรผู้ร้าย จะมาทำอันตรายเราไม่ได้เลย ฯ 

          คาถาสารพัดกัน

    ๐กันนะ  กันนา  กันนิ  กันนี      กันนุ  กันนู  กันนุง  กันใน      กันใน  กันนัง  กันนะ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ป้องกันภูตผีปีศาจ   ผีปอบผีเป้า   ผีโพงผีพาย   ผีห่าผีแถน   และสารพัดผีกันได้หมด

     -ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น   คายขัน  ๕  ดอกไม้ขาว  เงิน ๑ บาท  เป็นค่ายกครู

     -ใช้เสก  ๗  จบ  เป่าใส่ฝ้ายผูกแขนหรือฝ้ายผูกคอก็ได้  แล้วผูกแขนให้เด็กและคนป่วย  ถ้าคนป่วยให้ผูกแขนและผูกคอให้ด้วย

     -เวลาจะนวดให้ใคร   และเวลาจะไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้กับใคร เพื่อป้องกันไม่ให้โรคและเคราะห์ที่เราไปสะเดาะและนวดเข้าตัวเรา  ก่อนออกจากบ้านให้สวดคาถานี้  ๗  จบ  และเมื่อไปถึงบ้านคนที่เราจะสะเดาะเคราะห์ให้ ก็ต้องสวดคาถานี้อีก  ๗  จบ  จึงลงมือทำพิธีได้ ฯ

          คาถาป้องกันผีห่าลงบ้านลงเมิอง

    ๐อะอุ  เอเอ  อะจะ  นะวะวะ  นะมะ  นะโมพุทธายะ ฯ

    ๐เมื่อบ้านใดเมืองใดเกิดเดือดร้อนเพราะผีห่าลงมากินคนในบ้านในเมือง  ถ้าจะป้องกันไม่ให้มันลุกลามมาถึงตน  ให้เขียนคาถานี้ใส่แผ่นผ้า  แผ่นเงินหรือแผ่นทองก็ได้  ถ้าเขียนด้วยอักษรขอมจะขลังมาก  เสร็จแล้วให้เอาไปปิดไว้ที่ประตูและหน้าต่าง ผีห่าทั้งหลายก็จะสงบลงไปเองท่านว่าป้องกันได้ดีมาก  หรือจะทำน้ำมนต์ให้กินและให้อาบก็ดีเหมือนกัน

    -วิธีเรียนเอา  ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น   คายขัน ๕  เหล้าก้อง   ไข่หน่วย   ซวย  ๔  เงินค่ายกครู  ๔  บาท ฯ

          คาถาป้องกัน ๓ บท ที่ใช้คู่กัน

    ๑.คาถาป้องกันตัว

        ๐นิอิติ  อะระหัง  นิวิเว ฯ

        ๐คาถานี้ใช้ป้องกันตัว  จากการเบียดเบียนของโรคภัยไข้เจ็บ  ป้องกันคนใส่ของ

ป้องกันคนใส่ขวากหนาม ยาพิษ  ยาเบื่อ  ยาสั่ง  ก่อนจะออกเดินทางไปที่ไหนให้เสก

คาถานี้  ๗  จบ จึงออกไป ฯ

    ๒.คาถาปิดทวาร

        ๐ปิดตา  อุทธัง  ทวารังปิด ฯ

        ๐คาถานี้ใช้ปิดศัตรูคู่อาฆาต  ปิดผู้ร้ายอ้ายขโมยจะมาลักของ  ปิดอสรพิษมีงูเป็นต้นจะมากัดเรา   ปิดขวากหนาม  แหลนหลาว  ปืนผาหน้าไม้  และเสี้ยนตอ ไม่ให้มาถูกต้องและทำอันตรายเรา  ก่อนจะไปไหนให้เสกคาถานี้  ๗  จบ แล้วจึงไป ฯ

    ๓.คาถาเพชรหลีก

        ๐ยะ  มิ  อิ  พุทธา ฯ

        ๐คาถานี้ใช้ในทางเพชรหลีก  จะไปไหนให้เสกคาถานี้  ๗  จบ  จะหลีกจากโจรผู้ร้าย  ภูตผีปีศาจ ที่จะมาทำร้ายเรา จะไปโดยตลอดปลอดภัย

        ๐วิธีเรียนเอาซึ่งคาถาทั้ง ๓ นี้    ให้ยกครูเรียนเอาในวัน พฤห้สบดี ข้างขึ้น เครื่องยกครูมี

            ๑.ธูป   ๙   คู่

            ๒.เทียน   ๙   คู่

            ๓.ดอกไม้ขาว   ๙   คู่

            ๔.เงิน   ๙   บาท

            ๕.เทียนหนักเล่มบาท   ๙   คู่ ฯ

           คาถากันห่ากันพาก

    ๐ทานะ  ปาทานะ  อุปะ  ปาทานะ          ปะระมัตถะ  อุปะเชกัง  ปัตตะ  รุกะ  เตชัง

อัปปะมาโน  พุทโธ  อัปปะมาโน  ธัมโม     อัปปะมาโน  สังโฆ  อุปะเชกัง ฯ

    ๐คาถานี้ใช้กันโรคห่าและโรคพาก  โรคทั้งสองชนิดนี้คนโบราณจะหวาดกลัวมาก

เพราะถ้ามันเข้าบ้านใดเมืองใด  คนและสัตว์จะพากันล้มตายเป็นจำนวนมาก

ถึงกับต้องพังประตูและหน้าต่างหนีเอาตัวรอดไปอยู่ในที่อื่น

    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น   คายขัน ๕   เหล้าก้อง   ไข่หน่วย   ซวย ๔

เงิน ๖ สลึง เป็นค่ายกครู

    ๐วิธีใช้ให้เอาหินแฮ่มาเสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ  แล้วเอาไปฝังไว้ตามบริเวณบ้านเรือน โรคพากและโรคห่าจะหยุดไปทันที  หรือจะเขียนคาถานี้ใส่แผ่นทองทำเป็นตะกรุดค้อง

คอเอาไว้ก็ได้  กันโรคห่าและโรคพากได้ดี ฯ

            คาถาแล่นหัน (วิ่งเร็ว)

    ๐นิพพานะคามีหนา  อิติปิโส  ภะคะวับ  ภะคะวับ ฯ

    ๐ประโยชน์ของคาถานี้ใช้ในการแข่งขัน  เช่น  แข่งรถ   แข่งเรือ   แข่งม้า  และการวิ่งแข่งกัน ให้เสกคาถานี้  ๓  จบ  เราจะวิ่งเร็วกว่าเขาและจะชนะเขาในที่สุด

     ให้เขียนคาถานี้ลงในแผ่นทองแล้วทำเป็นตะกรุด  ให้ปลุกเสกตะกรุดนี้วันละ  ๗  จบ

๗  วันอังคาร  ตะกรุดจะศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เอาชนะคู่แข่งได้  เวลาจะวิ่งให้คาดเอวไป ฯ

         คาถารักษาโรคกระดูกแตกหัก

              คาถาจอดเนื้อจอดกระดูก

    ๐เถโร  อันตะระธายิตะวา  สุขุมัง               อัลละมาโน  ภะคะวะโต

  อัตตะโน  สะรีรัง  มังสัง                               โลหิตัง  อะวะสิสสะตุ ฯ

    ๐โอม  ประสิทธิ์ประสาน             หนังจงคลานเข้าหากัน

   โอม  ประสิทธิ์ประสาน                เนื้อจงคลานเข้าหากัน

   โอม  ประสิทธิ์ประสาน                เอ็นจงคลานเข้าหากัน

   โอม  ประสิทธิ์ประสาน                กระดูกจงคลานเข้าหากัน

   โอมชิด  โอมชน                        ชักเนื้อเข้าชิดตน  โอมชน  สะวาหะ

   สัมปะติจฉามิ  สัมปะติจฉามิ        สัมปะติจฉามิ ฯ

    ๐โอม  เอ็นหดเอ็นหู่  เอ็นอยู่ในข้อ            โอมสับปะติด  โอมสับปะต่อ

  เอ็นหลวงพอฮ้อย  เอ็นน้อยพอพัน              รัดรึงถึงกัน  ปะติลาหย่อนๆ

  โอมสับปะต่อ  โอมสับปะติด                       ชักเนื้อเข้าคุมปิด  โอมติด  สะวาหะ

   สัมปะติจฉามิ   สัมปะติจฉามิ                     สัมปะติจฉามิ ฯ

    ๐โอมกูจักต่อเส้น  เส้นติด                        โอมกูจักต่อเอ็น  เอ็นติด

  โอมกูจักต่อกระดูก  กระดูกติด                   ชักเนื้อเข้าคุมชิด  โอมติด  สะวาหะ

   สัมปะติจฉามิ  สัมปะติจฉามิ                       สัมปะติจฉามิ ฯ

    ๐ให้เสกคาถาทั้ง ๔ บทเหล่านี้  ทำน้ำมนต์ให้อาบและกิน  แต่ถ้ากระดูกแตกหักมาก

ต้องเข้าเฝือกมัดไว้จนกระดูกและเนื้อหนังติดกัน  จึงจะแก้เฝือกออกได้   ถ้ากระดูกก้อนใหญ่เกินไป  ทำให้กระดูกเข้ากันได้ยาก  ให้ใช้มนต์ทุบกระดูก  ทุบกระดูกให้ละเอียดเสียก่อน  จึงค่อยเข้าเฝือก

    -วิธีทุบกระดูกให้ทำดังนี้   ให้เอาลำบอน, ลำเผือก, หรือสำลีก็ได้  แล้วจึงเสกด้วยมนต์บทนี้  ๗  จบ  คือ

    ๐พุทธัง  กำจัดหักทะลาย             ธัมมัง  กำจัดหักทะลาย

  สังฆัง  กำจัดหักทะลาย                  พุทธัง  แจบลงไป

  ธัมมัง  แจบลงไป                           สังฆัง  แจบลงไป

  พุทธัง  ลำเลียน                             ธัมมัง  ลำเลียน  สังฆัง  ลำเลียน ฯ

    เมื่อเสกเสร็จแล้วก็ให้เป่าใส่ลำบอน, ลำเผือก, หรือสำลีแล้วจึงเอาลำบอน ,ลำเผือก,หรือสำลีตีลงตรงกระดูกที่ไม่ตรง  ดึงให้เข้าที่ดีแล้วจึงมัดเฝือกได้  เวลาตีจะรู้สึกเจ็บปวดมากต้องทนเอา  ถ้าอยากให้กระดูกเรียบสวยงาม ฯ

     คาถามัดเฝือกเวลาเข้าเฝือก

    ๐อิมัง  กายะพันธะนัง  อะธิฏฐามิ

   ทุติยัมปิ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อะธิฏฐามิ

   ตะติยัมปิ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อะธิฏฐามิ ฯ

    -ให้เสก ๗ จบ เวลาจะมัดเฝือก  เสร็จแล้วเอาน้ำมันให้กินและทา ไม่นานโรคกระดูกแตกหักก็จะหาย   ถ้าใครเรียนเอาคาถาบทนี้จะต้องถูกทดสอบคือจะมีคนเลือดตกยางออกมาให้รักษา  ถ้าไม่มีการทดสอบมนต์คาถาก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์

    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  ดอกไม้ขาว  เงินค่ายกครู  ๖

บาท  ซิ่นผืน  แพรวา  เหล้าก้อง  ไขหน่วย  ซวย  ๔  จึงจะถูกต้อง ฯ

        คาถาประสานกระดูก

    ๐อมเอ็นหดเอ็นหู่  เอ็นคู้  กระดูกแตก  เป็นพัทธุลี  พระฤาษีท่านมาประสม

พระพรหมท่านมาประสาน  พระเพชรฉลูกรรม์  ประสิทธิ  เม ฯ

    ๐วิธีรักษา:- ให้เสกคาถานี้  ๗  จบ เป่าลงไปในน้ำที่ต้มสุกแล้วกะพออุ่นๆ เพื่อทำน้ำมนต์ แล้วใช้น้ำมนต์นี้พ่นประพรมที่แผลกระดูกแตกหัก  เสร็จแล้วจึงเข้าเฝือกแล้วให้เอาน้ำมนต์  พ่นและประพรมที่เฝือกทุกวันๆละ  ๒  ครั้ง คือ ตอนเช้าและตอนเย็น  ก่อนจะพ่นและประพรมต้องเสกคาถานี้  ๗  จบทุกครั้งแล้วเป่าลงไปที่น้ำมนต์  เมื่อหายดีแล้วให้แก้เฝือกออก  ในขณะรักษาให้ต้มยานี้กินควบคู่กันไปด้วย  ตัวยามีดังนี้

       ยาต้มประสานกระดูกแตกหัก

    ๑.หัวว่านไพลแก่ๆ                              หนัก         ๑๐        บาท

    ๒.ต้นหูปลาช่อน                                 หนัก         ๑๐        บาท

    ๓.ต้นหญ้าเกล็ดหอย                          หนัก         ๑๐        บาท

    ๔.ต้นน้ำนมราชสีห์                             หนัก         ๑๐        บาท

    ๕.ต้นปลีกแมลงสาบชนิดใบสีแดง       หนัก         ๒๐        บาท

    ๖.ยาหัว หรือหัวข้าวเย็นเหนือ  ๓  แว่น ใหญ่ๆหน่อย  ต้มเคี่ยวให้กิน วันละ  ๓  แก้ว คือ

       -ตอนเช้า  ๑  แก้ว

       -ตอนเที่ยง  ๑  แก้ว

       -ตอนเย็นก่อนนอนอีก  ๑  แก้ว

    เมื่อใช้คาถารักษาโรคกระดูกแตกหักทั้ง ๒ ชนิดข้างบนนี้แล้ว  ถ้าใช้รักษาควบคู่กันไปและกินยาต้มแก้โรคกระดูกแตกหักและแก้ฟกช้ำภายไปด้วย  โรคกระดูกแตกหักและฟกช้ำภายในจะหายไปโดยเร็ว  คาถารักษาโรคกระดูกแตกหักทั้ง ๒ ชนิดนี้ ผู้เขียนตำราเล่มนี้ขอมอบให้เป็นวิชาความรู้แก่ท่านผู้อ่านทั้งหลายใช้ประกอบเป็นอาชีพรักษาคนได้  โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล นับเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่โรงพยาบาลได้ดีอีกด้วย

ทางหนึ่ง  เพราะทุกวันนี้คนป่วยเข้าโรงพยาบาลแน่นเหมือนปลากระป๋อง  เป็นหลักธรรมดาเมื่อคนป่วยมากการรักษาต้องล่าช้าและไม่ทั่วถึง ข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายพากันเรียนสืบเอาไว้มากๆ ตำรานี้จึงจะไม่สูญหายไปจากโลก  อย่าลมว่าวิชารักษาโรคกระดูกแตกหักทั้งสองชนิดนี้มีข้อเด่นคือ กระดูกแตกหักเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปตัดแขนและตัดขา ยิ่งแตกหักละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดี  กระดูกจะได้ประสานกันเร็ว  แต่ถ้ามันแตกเป็นกระดูกชิ้นใหญ่มันเชื่อมต่อกันยาก ต้องใช้วิชาทุบกระดูกทำให้มันชิ้นเล็กลงก่อนมันจึงจะเชื่อมต่อกันเร็ว ให้อ่านดูรายละเอียดข้างบน  การใช้วิชาทุบกระดูกให้ทุบแต่เพียงเบาๆอย่าทุบแรง ฯ

           มนต์เป่าแก้เจ็บทอง

   ๐โอม  ปะดง  มะหาปะดง            อย่าได้แทงกินเลือด

  อย่าได้เสียดกินใน                       เจ็บในกูซิเป่าถอนออก

  เจ็บนอกกูซิเป่าถอนเสีย               โอม  สหายะ ฯ

    ๐เมื่อตอนกลางค่ำกลางคืน  เกิดเจ็บท้องขึ้นมา ยากินก็ไม่มี  จะไปโรงพยาบาลก็ลำบาก เพราะมันอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล  ให้เอาน้ำเย็นมา ๑ ขัน ไม่ใช่น้ำในตู้เย็นนะ น้ำเย็นธรรมดา  อย่าเอาขันใหญ่นัก  เมื่อได้น้ำเย็นมาแล้วก็ให้เสกคาถานี้  ๗  จบ แล้วก็เป่าลงไปในขันน้ำแล้วจึงอธิษฐานให้เป็นน้ำมนต์รักษาโรคท้องที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อดื่มกินเข้าไปแล้วโรคท้องที่เจ็บปวดก็จะให้หายในทันที และให้เสกคาถาอีก ๗ จบ เป่าลงไปที่ท้องของคนป่วยด้วย เสร็จแล้วให้คนป่วยกลั้นใจดื่มกินน้ำมนต์ ๓ กลืน   มนต์บทนี้ใช้เป่าได้ทั้งท้องลม   ท้องอืดท้องเฟ้อเพราะกินจุ  และเจ็บท้องไม่รู้สาเหตุใช้เป่าได้ทั้งนั้น  ผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นพ่อเป็นแม่ควรเรียนเอาไว้เวลาลูกป่วยจะได้รักษา  ผู้หญิงก็เรียนได้ไม่ห้าม เวลาสามีไม่อยู่บ้าน จะได้รักษาแทน ดีกว่าปล่อยคนป่วยให้เจ็บทรมานอยู่อย่างนั้น

    -อนึ่งถ้าเด็กเจ็บท้องให้เอาว่านไฟมาตำให้แหลกละเอียดแล้วจึงเสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปที่ว่านไฟ เสร็จแล้วให้เอาน้ำว่านไปทาที่ท้องเด็กและเสกคาถา ๗ จบเป่าลงไปที่ท้องเด็ก  ไม่นานเด็กก็จะหายเจ็บท้อง

    -ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  ดอกไม้ขาว  เงิน ๑ บาท เป็นค่ายกครู ฯ

           มนต์เป่าบาดแผล

    ๐โอม  จะจูม  มะหากระจุ             โอมหินผาอยู่ในเก้าน้ำ

  โอมเก้าน้ำอยู่ในโลกา                    ในตนกูมีแผ่นเหล็กกล้า

   โอม  เหล็กกล้า  มาบาดคมขวาน      โอม  ถอดเสี้ยน  สะวาหับ ฯ

    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวันอังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ เงิน ๑ บาท

    ๐มนต์บทนี้ใช้เสกเป่าบาดแผล, เสี้ยนปัก, หนามปัก, ไลปลาฝาปัก, เงี่ยงปลาดุกปัก,

ถูกเขาใส่เสี้ยนฟ้าผ่า, ใส่ตะปูและดูกไก่ ให้เสกมนต์บทนี้ ๗ จบ เป่าใส่น้ำให้กิน และให้เสก ๗ จบเป่าลงไปที่แผลด้วยจะทำให้หายเร็ว ฯ       

             คาถาขอสิ่งที่ต้องการ

    ๐คาถาสวดขอ    แบ่งออกเป็น  ๓  ชนิด  คือ:-

       ๑.คาถาสวดขอเงิน

    ๐นะวะภา  ธะนะ  เยนะ  นะเย         โน  นะ  ชิตา  ชินะ

  นะชิตา  มานิโน  เยนะ                     นะเย  โน  ธะนะภาวะนา

  เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                     สัพพะสิทธิ  ภะวันตุ  เม ฯ

    ๐คาถาขอเงินนี้ใช้ในการสวดขอเงิน  ใครเป็นคนอยากจนหาเงินลำบาก  ทดลองสวดดู  ท่านให้สวดวันละ  ๙  จบ  ถ้าใครอยากมีเงินไว ให้สวดตอนเช้า ๙ จบ   ตอนเที่ยง ๙

จบ   และตอนเย็นอีก ๙ จบ  ไม่ว่ายุคใดสมัยใดเงินทองเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต จะทำอะไร  จะซื้ออะไร จะไปไหน  จะต้องใช้เงินทั้งนั้น  คนไหนอยากมีอำนาจจะต้องมีเงิน  อำนาจของเงินสามารถจะพัดเอาภูเขาสูงใหญ่ให้ราบพนาสูญไปได้  แต่ลมพายุไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนก็ตาม ต่อให้เป็นพายุเฮอริเคนที่ว่าร้ายแรงที่สุดก็ไม่สามรถจัพัดภูเขาให้พังราบไปได้แต่เงินพัดภูเขาให้พังราบได้   คาถานี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือคนจน คนรวยจะสวดก็ไม่ห้าม  คนรวยบางคนก็ยากจนคือรวยแต่ชื่อเท่านั้น ฯ

    ๒.คาถาสวดขอความสุข

    ๐นะวะภา  สุขะ  โน  เยนะ            นะเย  โน  นะชิตา  ชินะ

  นะชิตา  มานิโน  เยนะ                   นะเย  โน  สุขะภาวะนา 

   เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                  สัพพะสิทธิ  ภะวันตุ  เม ฯ

    ๐คาถาขอความสุขบทนี้  ใช้สวดวันละ ๙ จบ  เพื่อขอความสุขความเจริญ มีความสุขกาย  สุขใจ  มีสุขภาพดี  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  มีความร่มเย็นเป็นสุข  ใครมีความทุกข์เรื่องอะไร ก็สวดได้ไม่ห้าม ฯ

    ๓.คาถาสวดขอให้มีพละกำลังดี

    ๐นะวะภา  พะละ  โน  เยนะ             นะ  เยโน  นะชิตา  ชินะ

นะชิตา  มานิโน  เยนะ                        นะเย  โน  พะละภาวะนา

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                        สัพพะสิทธิ  ภะวันตุ  เม ฯ

    ๐คาถาสวดขอให้มีพละกำลังดี  คนเราถ้าเจ็บป่วยบ่อยๆก็มีสุขภาพอ่อนแอไม่แข็งแรง

สิ่งนี้ก็เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเหมือนกัน  ถ้าไม่แข็งแรงสุขภาพอ่อนแอก็ยากที่จะการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จได้  เมื่อได้เงินมาเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อยากินหมด  ถึงได้เงินมามากก็ไม่มีกำลังใจที่จะใช้เงิน  เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่  การใช้เงินมากๆ  เช่น อยากซื้ออะไรก็ซื้อ  อยากสร้างอะไรก็สร้าง  อยากไปที่ไหนก็ไป  อยากกินอะไรก็ซื้อมากิน  แทนที่จะมีความสุขอาจจะกลับกลายเป็นการสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็ได้  คาถาสวดขอทั้ง  ๓  ข้อ เหล่านี้  ถ้าใครสวดได้ครบทั้ง ๓ ข้อ จะประเสริฐยิ่งนัก ท่านจะมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ คือมีเงิน, มีสุขภาพดี, มีร่างกายแข็งแรง และไม่ค่อยเป็นโรค

    -คาถาทั้ง ๓ ข้อเหล่นี้ให้ยกครูเรียนเอาพร้อมกันเลย คือให้เรียนเอาใน วันอังดาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  เงิน ๑ บาท เป็นค่ายกครู  คาถาทั้ง ๓ ให้สวดครั้งละ ๙ จบ วันหนึ่งสวดหลายๆครั้งยิ่งดีจะได้ร่ำรวยและประสบควาสำเร็จเร็วๆ  ผู้เขียนตำราขออวยพรให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายจงประสบโชคดีนะ ฯ

           คาถาเป่าแก้ไข้หมากไม้

    ๐ปุพพะมะโธ  ธิตะมะสะรังสะเร     นะวิโย  ชะเย  นะเย      ปะรังยุตเต ฯ

    ๐คาถานี้ใช้เป่าแก้ไข้หมากไม้, ไขอีสุกอีใส  และตุ่มที่เป็นทั่วร่างกาย  โดยการเสก

คาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปในน้ำแล้วจึงให้คนป่วยกินและทา

    -ให้ยกครูเรียนเอาในวันอังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕   เงิน ๖  บาท  ซิ่นผืน  แพรวา  ฯ

                มนต์แก้ยาเบื่อยาสั่ง

    ๐อัตถามะนะ  สัมภาวะเย          นะอังเคาะ  มะสัน

  อันตือ  เปรียงกอง                      มะชะพรหมเปีย

  มะชะจอแก  เมียงคงจึงกอ          แจแต  โอม  สะหมติด ฯ

    ๐เมื่อถูกเขาใส่ยาเบื่อและยาสั่ง  ให้เสกมนต์บทนี้ ๗ จบ เป่าใส่น้ำให้กิน  เมื่อคนป่วย

กินน้ำมนต์เข้าไปพิษของยาเบื่อและยาสั่ง  จะระงับดับหายไปในทันที

    -ให้ยกครูเรียนเอาในวันอังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  ขัน ๘  ดอกไม้ขาว  เทียนเล่มบาท  ๑  คู่  เงินค่ายกครูครึ่งสตางค์   ถ้าใช้ยาประสมด้วยก็จะดีไม่น้อย ฯ

    ยาแก้ยาเบื่อยาสั่ง

    ๑.ต้นจางจืด

        

                        นี่คือต้นจางจืด

         รางจืดชนิดเถา มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถา รางจืดชนิดนี้มีสรรพคุณในการกำจัดพิษ ไม่ว่าจะเป็นพิษจากพืช พิษจากสัตว์และพิษจากสารเคมี ใช้ได้ทั้งนั้น   

    ๒.ต้นธนูจืด

     

                 นี่คือต้นธนูจือ

     รางจืดชนิดต้นนี้ เป็นพืชล้มลุกมีความสูงไม่เกิน ๒ เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้าน แขนงเป็นทรงพุ่ม มีดอกและฝักคล้ายดอกและฝักของถั่ว ดอกมีสีเหลือง นิยมนำใบและรากมาทำยา ด้วยเชื่อว่ารากสามารถแก้คุณไสย ยาพิษยาเบื่อและยาสั่งได้ดี

    ให้ฝนยาทั้ง ๒ ใส่น้ำแล้วเสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ ให้คนป่วยกิน  พิษของยาเบื่อและยาสั่ง ตลอดทั้งอาหารที่เป็นพิษทุกชนิด จะเสื่อมสูญสิ้นไปในทันที  เจ้าของรับรองด้วยชีวิต ฯ   

              คาถามหาเวียงเหล็ก

    ๐นะโม  พุทโธ  อัคโค  เอหิ             จิตตัง  จิตตันติ

  จิตตัง  ชัยยะ  จักกะสะติ                   อิตถี  วา  ปุริโส  วา

   พานิโช  วา  เอหิ                              จิตตัง  ปิยัง  มะมะ ฯ

    ๐คาถาเวียงเหล็กมีอุปเท่ห์ในการใช้ดังนี้

       ๑.ใช้ในทางเมตตามหานิยมก็ได้  โดยการเสกคาถานี้  ๗  จบ  ใส่น้ำมันทาผม, เสกใส่แป้งผัดหน้า, เสกใส่น้ำล้างหน้า ไปจะทำให้คนนิยมชมชอบ

       ๒.เสกใส่เสี้ยนไม้ฝ่าแล้วฝนทาลิ้นไปพูดเจรจาผู้คนทั้งหลายจะเชื่อถือและนิยมในการพูดจาของเรายิ่งนัก  ถ้าเป็นนักการทูตก็เป็นนักการทูตชั้นยอดเลยทีเดียว  ถ้าเราไปพูดกับใครเขาเป็นคนพูดเอาใจยาก  ลองใช้วิธีนี้ดูบางทีอาจจะได้ผล

       ๓.ถ้าจะไปเดินป่ากลัวงูกัด ให้เสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าใส่เท้าทั้ง ๒ ข้าง  งูทั้งหลายจะกัดไม่เข้าเลย 

       ๔.ถ้าเสกคาถานี้ ๗ จบ ทำเป็นน้ำมนต์ใช้ประพรมสินค้าจะขายของดีมีกำไรงาม

    -ให้ยกครูเรียนเอาใน วันอังคาร  ข้างขึ้น  คายขัน ๕ เงิน ๑ สลึง ฯ

             มนต์เป่าตาแดง

    ๐โอม  ตาแดง  ตาเก  ตาทอก      โอมตาทอก  อย่าชะตอกตากู   โอม  สะหายวะ ฯ

    ๐มนต์บทนี้จะใช้เสกหมากหรือพลู ๗ จบ เคี้ยวเป่าก็ได้จะหายเร็ว

      -ให้เรียนเอาในวันอังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ เงิน ๑ บาท ฯ

             คาถาเสียพิษไฟ

    ๐สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ         อุณะหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้เสก  ๗  จบ   จะป้องกันไฟไม่ให้ไหม้  ถ้าไฟไหม้แล้วเสกเป่าก็หาย

ถ้ามีแผลมากให้เสกเกลือหรือใบพลูเคี้ยวอมเป่าพิษไฟจะหายเร็ว

          คาถาสะเดาะลูกในท้อง

    ๐สุจิตตัง  กะริสสามิ  สะมูหะโต            สะมูหะตา  สะมูหันติ

  มานัตตัง  นิกขิปานิ  วัตตัง                     นิกขิปานิ  ปะริวาสัง  นิกขิปานิ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ในการสะเดาะลูกในท้องโดยการเสกคาถานี้  ๗  จบ  เป่าลงไปในน้ำเพื่อทำน้ำมนต์ให้ผู้หญิงมีท้องกินและรดบนศีรษะด้วย  เมื่อลูกออกมาแล้วแต่รกไม่ออกให้เสกน้ำทำน้ำมนต์ให้กินรกก็จะออกมาแล  เมื่อบ้านอยู่ไกลไปโรงพยาบาลไม่ทัน  ให้ใช้คาถานี้คลอดลูกได้เลย  แก้ปัญหาเรื่องการคลอดลูกได้ดี ฯ

                  คาถาธรณีเดือด

    ๐สีหะนาทัง  นะทันเตเต  ปะริสาสุ  วิสาระทา  ธัมมะจักกัง  ปะวัตเตนติ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ในทางปราบผู้คนที่วุ่นวาย  ถ้าเราไปเจอคนทั้งหลายเกิดผิดเถียงกันอย่างชุลมุนวุ่นวาย  ถ้าต้องการให้ผู้คนทั้งหลายเกิดความสงบไม่ผิดเถียงกันให้เสกคาถานี้  ๗  จบ แล้วกลั้นใจเอาเท้าขวากระทืบบนแผ่นดิน ๓ คั้ง  ในเวลากระทืบครั้งแรกให้ว่า "พุทโธ  หยุดเถียงกัน"  ครั้งที่สองให้ว่า "ธัมโม  หยุดเถียงกัน"  ครั้งที่สามให้ว่า "สังโฆ  หยุดเถียงกัน"   เดี๋ยวคนทั้งหลายเหล่านั้นก็จหยุดเถียงกันไปเอง

                 มนต์หายเคียดแค้น

    ๐โอม  วิตตัง  พันธะนัง  สะวาหะ  โอม  กังกัง  มะหากัง  สะวาโหม ฯ

    ๐มนต์บทนี้ใช้แก้ความเคียดแค้นของคน  ถ้าใครมีความเคียดแค้นต่อเราให้เอาใบพลูสดมาหนึ่งใบแล้วเขียนชือคนที่เกลียดชังเราใส่ในใบพลูนั้นเสร็จแล้วให้เสกมนต์บทนี้เป่าใส่ใบพลู ๓ จบ แล้วเอาใบพลูนั้นมาเคี้ยวเดินไปคุยกับคนที่เกลียดชังเรานั้น  เขาจะหายเคียดแค้นเราในทันที  มนต์บทนี้ใช้กับแฟนที่เคียดแค้นเราได้ดีจัง ขอให้ทดลองใช้ดู ฯ

                มนต์กันเจ็บไข้

    ๐นะ  โน  สัง  ปังกะเตนะ ฯ

    ๐มนต์บทนี้ใช้เสกหินแฮ่ ๗ จบแล้วเอาไปวางไว้ที่มุมบ้านทั้ง ๔ มุม  จะสามารถป้องกันโรคพยาธิความเจ็บไข้ไม่ให้มารบกวนเรา ฯ

                 คาถามหาสูญ

    ๐นะ  พุทธะสูญ  (ฝี หรือโรคที่ต้องการรักษา)  ร้ายของ (ชื่อ)  ทั้งมูลสูญไปด้วย  นะ

     โม  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)  ทั้งมูลสูญไปด้วย  โม

      พุท  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)   ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  พุท

      ธา  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  ธา

      ยะ  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)   ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  ยะ

      นะสูญ  โมสูญ  พุทสูญ  ธาสูญ  ยะสูญ    มะสูญ  อะสูญ  อุสูญ  

      เทพสูญ  อะนัตตาสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)  ทั้งมูลสูญไปด้วย นะโมพุทธายะ ฯ

    ๐ใช้เสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปในน้ำเพื่อทำเป็นน้ำมนต์ให้คนไข้ดื่มกินและให้เป่าพ่นใส่โรคร้ายนั้นด้วย  ถ้าเป็นฝีก็ให้ว่าฝี  ถ้าเป็นโรคอะไรก็ให้ใส่ชื่อโรคนั้นเข้าไป  และให้ออกชื่อคนป่วยด้วย  แต่ถ้าเป็นฝีให้เสกปูน ๗ จบแล้วทาที่ฝี จะทำให้ฝีหายเร็ว  ใช้ได้สารพัดโรค เป็นโรคอะไรก็ให้ลองใช้ดู ฯ    ตัวอย่างเช่น:-

      ๐นะ  พุทธะสูญ  มะเร็งตับร้าย  ของนายแดง  ทั้งมูลสูญไปด้วย นะ

  โม  พุทธะสูญ  มะเร็งตับร้าย  ของนายแดง ทั้งมูลสูญไปด้วย โม

  พุท  พุทธะสูญ มะเร็งตับร้าย ของนายแดง ทั้งมูลสูญไปด้วย พุท

  ธา  พุทธะสูญ  มะเร็งตับร้าย ของนายแดง ทั้งมูลสูญไปด้วย พุท

  ยะ  พุทธะสูญ  มะเร็งตับร้าย ของนายแดง ทั้งมูลสูญไปด้วย ยะ

  นะสูญ  โมสูญ  พุทสูญ  ธาสูญ  ยะสูญ  มะสูญ  อะสูญ  อุสูญ  เทพสูญ  อะนัตตาสูญ

มะเร็งตับร้าย  ของนายแดง ทั้งมูลสูญไปด้วย นะ โม พุท ธา ยะ ฯ

 คาถากันการกระทำย่ำยีและโรคภัยไข้เจ็บ

    ๐นะ  อับสูญ   โรคทั้งมูลสูญด้วย  นะ

  โม  นะ  อับสูญ  โรคทั้งมูลสูญด้วย  นะ

  พุท  โม  นะ  อับสูญ  โรคทั้งมูลสูญด้วย  นะ

  ธา  พุท  โม  นะ  อับสูญ  โรคทั้งมูลสูญด้วย  นะ

  ยะ  ธา  พุท  โม  นะ  อับสูญ  โรคทั้งมูลสูญด้วย  นะ ฯ

   ๐คาถานี้ให้สวดภาวนาไว้ทุกวัน จะป้องกันการกระทำย่ำยีและโรคภัยไข้เจ็บได้ดี

      คาถาครรภ์รักษา

    ๐นะ  โม  พุท  ธา  ยะ ฯ

    ๐คาถานี้ให้เอาใบบัวหลวงมา  ๓  ใบ  แล้วเอาคาถานี้เขียนใส่ใบบัวทั้ง ๓ ใบ เสร็จแล้วให้เสกใบบัวทั้ง ๓ ด้วยคาถานี้ ๗ จบ แล้วจึงเอาใส่หม้อดินต้มกินแทนน้ำ ๓ เดือน  กินได้ ๗ วัน ให้เอาใบเก่าทิ้ง เอาใบใหม่ใส่  ใบใหม่ก็ให้ทำเหมือนกัน  ทำกินไปเรื่อยจนกว่าจะคลอด  ถ้าทำได้ตามนี้เมื่อถึงเวลาคลอดจะคลอดง่ายยิ่งนัก ฯ

     คาถาห้ามความเจ็บไข้ทั้งปวง

     ๐อะมะตังปะทัง ฯ

     ๐คาถานี้ให้ภาวนาวันละหลายๆจบ  จะห้ามและป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมารบกวน ฯ

      คาถาแก้ปวดศีรษะที่ศักดิ์สิทธิ์

    ๐ถ้าใครปวดศีรษะให้เอากระเทียมมา ๑ กีบ ถ้าปวด ๒ ข้างให้เอามา ๒ กีบ คือกีบละข้าง  เมื่อได้มาแล้วตำให้แหลกแล้วเอาปูนขาวที่กินกับหมากผสมลงไป  คนให้เข้ากันดีแล้ว  ให้ตัดแผ่นกระดาษกลมๆ ๒ แผ่น  อย่าให้ใหญ่นักกะพอให้ปิดขมับทั้งสองข้างได้

เสร็จแล้วให้เขียนอักษร "ง" ลงไปที่กระดาษที่ทายาแล้วนั้นจึงนำเอาไปปิดที่ขมับทั้ง ๒ ข้าง ปล่อยทิ้งไว้ไม่นานโรคปวดศีรษะก็จะหาย ฯ

    **หมายเหตุ:- อักษร "ง" ถ้าเขียนเป็นอักษรขอมได้จะขลังมาก ฯ

          คาถาถอนคุณไสย์

    ๐สะมุหะเนยยะ  สะมุหะนะติ          สะมุหะคะโต  สีมาคะตัง

  พัทธะเสมายัง  สะมุหะนิพตัพโพ      เอวัง  เอหิ ฯ

    ๐นะเคลื่อน  โมถอน  พุทคลอน  ธาเคลื่อน  ยะเลื่อนหลุดหาย ฯ

    ๐คาถานี้ใช้เสก ๗ จบ เพื่อทำน้ำมนต์อาบกิน  แก้การกระทำย่ำยีทุกชนิด ทั้งคุณผีคุณคน เสน่ห์ยาแฝด  แก้ลมเพลมพัด  ฝังรูปฝังรอยและคุณไสย์ทุกชนิด โดยการเสกใส่แป้ง ๗ จบ ทาที่ตัวคนป่วย  ถอนคุณไสย์ให้ออกได้หมดสิ้น  จะถอนโดยการเรียกเข้าไข่หรือเรียกใส่ในใบบอนก็ได้  ให้เอาว่านไพลมาตำให้ละเอียดแล้วเสกคาคานี้ ๗ จบเป่าลงไปที่ว่านไพลใช้ทาแก้ปวดบวมได้ทุกชนิด

     อนึ่งถ้าสงสัยว่าอาหารที่กินถูกวางยาเบื่อหรือยาสั่งให้เสกว่านจางจืด ๗ จบให้กินและทาจะถอนยาเบื่อและยาสั่งได้หมดสิ้น  ถ้าไปในสถานที่ใดๆก็ตามที่สงสัยว่าเป็นสถานที่มีคุณไสย์และอาคมที่ถูกกระทำไว้  ให้ใช้คาถานี้เถิดจะสามารถแก้คุณไสย์และอาคมทั้งหลายได้หมดสิ้น

       คาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา

    ๐สะมุหะติ  สะมุหะตา  สะมุหะนายะ             สังโฆ  อิมัง  เอสายะติ

เสมายะติ  ตังสีมัง  สะมุหะคะตา                      ตังสีมัง  สะมุหะคะติ

อุโบสะถัง  วิเนยยะ  สะมุหะคะติ                       สะมุหะตา  สะมุหะนายะ

สังโฆ  อิมัง  เอสายะติ                                     เสมายะติ ฯ

    ๐อิติปิโส  ภะคะวา  เวสสุวัณโณ                   นะโมพุทธายะ

นะขับ  โมไล่  พุทธังขับ  ธัมมังขับ                    สังฆังขับ  พุทธะอิติ

สะมุหะนะติ  สะมุหะนะตา  สะมุหะเสนา              สะมุหะเนยยะ  สะมุหะคะโต

ปัฐวี  วิเนยยะ  สะมุหะติ  สะมุหะตา                    สะมุหหะนายะ  สังโฆ อิมัง 

เอสายะติ  เสมายะติ ฯ

     ๐คาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา  ใช้เสก ๗ จบทำน้ำมนต์ให้คนถูกคุณไสย์ถูกเสน่ห์ยาแฝดกินและอาบจะสามารถถอนคุณไสย์ ได้ทุกชนิด  ถึงแม้ว่าเด็กได้กลืนโลหะเข้าไปในท้องเอาน้ำมนต์ที่เสกด้วยคาถานี้กินและอาบ  โลหะที่อยู่ในท้องก็ถอนออกมาได้  คา

ถานี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก  

            คาถาสับแก้ปวดในร่างกาย

    ๐กะนะอะนะ   นะอะกะอะ                 นะอะกะนะ   นะอะกะอะ

  จะฉะคัจฉะ   นะโมตัดขาด                  สูญหายออกไปให้หมด

  สะมุหะเนยยะ   สะมุหะนะติ                สะมุหะคะโต   เสมาคะตัง

  พัทธะเสมายัง   สะมุหะนิพตัพโพ        เอวัง  เอหิ ฯ

    ๐วิธีใช้:-ให้เสกคาถานี้  ๗  จบ  เป่าลงไปที่ตัวคนป่วย  แล้วใช้มีดหมอรุ่นใหญ่สับไป

ตามตัวตรงที่เจ็บปวด  ในขณะที่กำลังสับให้ภาวนาคาถานี้ไปด้วย  ให้ทำวันละ ๒ ครั้ง

ทำไม่กี่วันโรคเจ็บปวดก็จะหายไป

             คาถาลงหินอ่อน

    ๐สุ  สุ  ระ  ระ    ทา  ทา  อะ  อะ             สะ  สะ  โส  โส

      โน  โน  โร  อัสสะ ฯ

    ๐ให้หาหินอ่อนมาชิ้นหนึ่งอย่าให้ใหญ่นัก แล้วเขียนคาถานี้ลงไปในหินอ่อน (ถ้าเขียนตัวขอมเป็นจะขลังมาก)  เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปที่หินอ่อน  หาน้ำมาหนึ่งขันเสกคาถานี้ ๗ จบเป่าลงไปในน้ำ แล้วจึงเอาหินอ่อนลงไปแช่น้ำไว้  ก่อนจะกินให้เสกคาถานี้อีก ๗ จบ  น้ำมนต์นี้จะสามรถแก้โรคอหิวาตกโรคและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ดีทีเดียว ฯ

    **หมายเหตุ:-

     อหิวาตกโรค (อะหิวาตะกะโรค Cholera) คือโรคท้องร่วงรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ โคเลอรี (Vibrio Cholerae) ภายในลำไส้ ซึ่งผู้ป่วยได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนแบคทีเรียชนิดนี้ ผู้ที่ได้รับเชื้อมักปรากฏอาการของโรคในระดับอ่อน และบางครั้งก็รุนแรงได้ โดยประมาณ ๑ ใน ๑๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕-๑๐ ของผู้ป่วย จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ถ่ายเหลวเป็นน้ำมาก อาเจียน ส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็วและนำไปสู่ภาวะขาดน้ำและช็อคได้ หากไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมง

         คาถาป้องกันภัย

    ๐ยามันตะ  วะระยัสะมิง            ยา  จะ  กัมเมนิ

  กัมเมนิ  ภักติกา  ยัญเจตัง          อิติ  จินติตัง  ปิวิปิตัง  มะยา ฯ

    ๐คาถานี้ใช้สวดป้องกันได้หลายชนิด  เช่น โจรภัย   ธรณีภัย   อุทกภัย   วาตะภัย   อัคคีภัย  มรณะภัย  และภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด

    ๐คาถาบทนี้ให้เรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  เงิน ๑ บาท  ใช้เสก ๗ จบ

สามารถป้องกันภัยทุกชนิดได้ดียิ่งนัก ฯ

           หมวดคาถากันผี

           คาถาท้าวเวสสุวัณ

    ๐กุลียุคเข  สัพพะสัตตานังมะระ  พะหูชะนา          

กุลียุคเข  ทิพพะมันตะนัง  อินทะเสฏฐัง  กุมภัณฑานัง  ปิสาเจวะ ฯ

    ๐คาถาท้าวเวสสุวัณนี้ผีกลัวยิ่งนัก  ขับไล่ผีได้สารพัด ให้เสกคาถานี้ ๗ จบ ทำน้ำมันต์เอาไปรดตรงบริเวณนั้นผีจะหนีไปหมด  ถ้าใครไปนอนป่านอนเขาหรือไปนอนที่

โรงพยาบาลที่มึผีดุๆ ก็ให้สวดคาถานี้ ๗ จบ สวดทุกคืนผีจะอยู่ไม่ได้ต้องหนีไปโดย

เร็ว ฯ

           คาถากันผีดุ

    ๐อิ  ติ  ปิ  โส    นะ  มะ  พะ  ธะ   ภะคะวา

     จะ  ภะ  กะ  สะ   กะ  ระ  มะ  ธะ    อิสะวาสุ ฯ

    ๐ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ๆมีผีดุ ให้สวดคาถานี้ ๗ จบก่อนเข้าไป  และ

เมื่อเข้าไปแล้วก็ให้สวดคาถานี้วันละ ๒ ครั้ง  คือเช้าและเย็น  และสวดคาถาท้าวเวสสุวัณ แถมเข้าไปอีก ๗ จบ  ผีจะดุขนาดไหนก็ต้องก็เงียบหายไปทันที ฯ

           คาถากันภูตผีปีศาจ

    ๐อิติ  สัมเม  มะตุกัตตา  ยาเยติ  สักกัตะวา ฯ

    ๐คาถาบทนี้ให้สวดทุกวันจะสามารถป้องกันภูตผีปีศาจและศัตรูไม่ให้มาทำร้ายเรา ฯ

            คาถากันผีพราย

    ๐ตานังเลนัง  สัพพะปาณีนัง             เลนังตานัง  สัพพะปาณีนัง ฯ

    ๐คาถานี้กันผีพรายได้ทุกชนิด  ผีพรายมี  ๕  ชนิด  คือ

       ๑.ผีพรายน้ำ   มันอาศัยอยู่ในบ่อ, ในสระ, ในแม่น้ำลำคลอง

       ๒.ผีพรายบก   มันชอบอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน   ในต้นไม้   ในป่าเขาลำเนาไพร   ในโรงพยาบาล

       ๓.พรายอากาศ   มันอาศัยอยู่ในอากาศ ชอบท่องเที่ยวไปมาในอากาศ เพื่อหากินเลือดในเวลาคนคลอดลูก

    เวลาไปนอนใกล้บ่อน้ำ, หนองน้ำ, แม่น้ำและลำคลอง   ให้สวดคาถานี้ ๗ จบ  แล้ว

สวดคาถาป้องกันบทนี้ด้วย

             คาถากันผีปีศาจ

    ๐ปะฏิกกะมันตุ  ภูตานิ           สีหะนาทัง  ทะทันตีผี

     นะมัตถุ  พุทธานัง                 นะมัตถุ  โพธิยา

     นะโม  วิมุตตานัง                   นะโม  วิมุตติยา ฯ

    ๐ถ้าใครภาวนาคาถานี้บ่อยๆผีจะไม่มารบกวนเลย  ถ้าใครไปนอนเฝ้าคนป่วยที่โรงพยาบาล  ถ้าเกิดมีผีหลอกหรือฝันเห็นผีบ่อยๆให้ลองสวดคาถานี้ ก่อนนอน ๗ จบ  และตื่นนอนตอนเช้าให้สวดอีก ๗ จบ  ผีจะไม่หลอกเลย

            คาถาป้องกันตัวกันกระทำยำยี

    ๐อิติกันนะ  จิตตะกันนะ  จิเจกันนะ              รุนิกันนะ  อุตตะกันนะ

  อุอะกันนะ  พุทธากันนะ  ธัมมากันนะ              สังฆากันนะ  พุทปัดธัมปิด

  สังมิดหุ้มตัว  พระเจ้าอยู่หัว                            นะโมพุทธายะ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้สวดป้องกันตัวในเวลาเข้านอน  ป้องกันการกระทำด้วยคุณผีคุณคนและคุณไสย์ทุกประเภท  ให้สวด ๗ จบ ก่อนเข้านอนจะป้องกันได้หมดสิ้น เวลาไปทำพิธีสะเคราะห์ให้ใครก็ตามให้สวด ๗ จบ ก่อนออกเดินทาง  และก่อนเริ่มทำพิธีให้เสกคาถานี้ ๗ จบ จะป้องกันไม่ให้เคราะห์ที่เราไปสะเดาะไม่ให้กลับมาเข้าตัวเรา

             ยันต์กันเด็กร้องไห้

    

      คาถาเป่าแก้เด็กร้องไห้

    ๐อะเปถะ มา ทาระกัง โรทาเปถะ ฯ
    ๐สาเหตุที่เด็กร้องไห้งอแง เขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่าง แต่เราไม่รู้ไม่เห็น บริกรรมแล้วเสกเป่าที่กระหม่อม เด็กจะหยุดร้องไห้ในทันที ดีนักแล ฯ

    -ให้เสกคาถานี้ ๗ จบ แล้วเป่าลงไปที่กระหม่อมเด็กๆจหยุดร้องไห้ 
   คาถาแก้เด็กร้องไห้ของหลวงพ่อเกษม
    ๐ธัมโม มะมัง สุรักขะตุ ฯ
    ๐เวลาเด็กนอนไม่หลับร้องไห้งอแง ในเวลากลางคืนให้เสกคาถานี้ ๗ จบ แล้วเป่าลงไปที่กระหม่อมเด็กๆจะนอนหลับสบาย  คาถานี้เป็นคาถาของหลวงพ่อเกษม  เขมะโก
   ใช้สวดก่อนออกจากบ้านสวดให้พระคุ้มครองป้องกันภูตผีปิศาจ ให้สวด  ๗ จบ แล้วระลึกถึงหลวงพ่อเกษม เขมะโก จึงค่อยไป  และเวลาพาเด็กเดินทางไปต่างถิ่นก็ให้ใช้คาถานี้เป่าป้องกันภูตผีปิศาจหลอกหลอนได้ ท่านว่าช่วยได้ชะงัดดีนักแล ฯ

    ๐การที่เด็กร้องไห้ในเวลากลางคืนทำให้พ่อแม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน  การที่เด็กร้องให้มาจากสาเหตุ  ๒  ประการ   คือ:-

       ๑.เด็กร้องไห้เพราะเด็กไม่สบาย   เด็กร้องไห้จากสาเหตุนี้พ่อแม่ต้องพาเด็กไปหาหมอ

       ๒.เด็กร้องไห้เพราะแม่กำเนิดมากวน  การร้องไห้ของเด็กที่เกิดจากสาเหตุนี้  เด็ก

จะร้องเสียงดังจ้า บางครั้งก็มีเสียงหัวเราะแทรก  ถ้าเด็กร้องไห้ไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วยให้พ่อแม่ปฏิบัติดังนี้

     ให้หาเหรียญสตางค์แดงมา ๑ เหรียญ แล้วเสกคาถา ๔ ตัวนี้  คือ "โส  อะ  นะ  อะ"

เป่าลงไปที่เหรียญสตางค์แดง  เสร็จแล้วให้เสกด้วยคาถามงกุฏพระพุทธเจ้าอีก ๗ จบ

เป่าใส่เหรียญ และเสกด้ายสำหรับผูกเหรียญอีก ๗ จบ เสร็จแล้วให้เอาเหรียญที่เสกแล้วไปผูกที่แขนเด็กหรือสวมใส่คอเด็กเอาไว้ก็ได้

             คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

    ๐อิติปิโส  วิเสเสอิ              อิเสเสพุทธะนาเมอิ

      อิมินาพุทธะตังโสอิ          อิโสตังพุทธะปิติอิ ฯ

    ๐วิธีใช้:-

       -ใช้เสกน้ำ ๗ จบ ล้างหน้าทุกวัน  จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดได้

       -ถ้าป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังรักษาไม่หาย  ให้เอามะกรูดและฝักส้มป่อยใส่ลงไปในขันน้ำมนต์ ทำน้ำมนต์ให้คนป่วยอาบและดื่มกิน ให้เสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ  จะทำให้คนป่วยหายจากโรคร้าย

       -ใช้เสกด้ายมงคลสวมคอเอาไว้สามารถป้องกันอันตรายได้  และผีร้ายต่างๆได้ทุกชนิด

       -ถ้าถูกผึเข้าให้เสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปที่ศีรษะผีร้ายทนอยู่ไม่ได้ต้องออกไป

       -ถ้าผีเข้าให้เสกใส่ว่านไพล ๗ จบ ใช้แทงที่ตัวคนป่วยจะสามารถขับไล่ผีออกจากร่างกายได้

       -ถ้าไปในที่เปลี่ยวหรือในที่มีผีดุให้ภาวนาคาถานี้แล้วเดินทางไป ผีร้ายทั้งหลายจะไม่กล้าหลอกหลอนเลย  และจะไม่ปรากฏให้เห็นเลย

       -คาถานี้เป็นคาถาขับภูตผีปีศาจที่มีอานุภาพ  ไม่ว่าผีชนิดใดก็ตาม

             คาถาทำน้ำมนต์แก้ไข้

    ๐เชยยะ  เชยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา  พุทโธ  พระกะกุสันโธ

เชยยะ  เชยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา  พุทโธ  พระโกนาคะมะโน

เชยยะ  เชยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา  พุทโธ  พระกัสสะโป

เชยยะ  เชยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา  พุทโธ  พระโคตะโม

เชยยะ  เชยยะ  อิติปิโส  ภะคะวา  พุทโธ  พระศรีอริยเมตตัยโย

ปัญจะ  พุทธา  นะมามิหัง  อัตะราโยปิ  วินัสสันติ  สัพพะสัครู  วินาสสันติ 

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา  นะโมพุทธายะ  ยะธาพุทโมนะ  จะภะกะสะ

นะมะพะทะ  อิสะวาสุ  สุสะวาอิ  มะอะอุ  อุอะมะ  จิตตัง  เจตะสิกัง

รูปัง  นิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง  สัพพะสิทธิ  ภะวันตุ  เม  เชยยะ  เชยยะ

โสตถี  ภะวันตุ  เม ฯ

    ๐วิธีใช้:-

       -ใช้ทำน้ำมนต์รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกชนิด

       -ให้หาดอกบัวมา ๕ ดอก  เทียน ๕ เล่ม  ให้จุดบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์

แล้วให้เสกน้ำ ๕ จบ เพื่อทำน้ำมนต์  ถ้าถูกคุณไสย์คุณคน  เมื่อได้กินน้ำมนต์นี้แล้วก็

จะขับออกมาจนหมดสิ้น

       -ถ้าหญิงมีครรภ์เจ็บท้องคลอด  ให้ตั้งขัน ๕ ดอกไม้ขาว ทำน้ำมนต์ด้วยคาถานี้ ๗ จบ แล้วให้ผู้หญิงมีครรภ์กินและใช้น้ำมนต์ตบที่ศีรษะ ๓ ที  ลูกจะคลอดออกมาโดยง่ายและสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้ดีอีกด้วย

       -ใช้เสกยา ๗ จบ กินแก้โรคภัยไข้เจ็บได้สารพัด

       -ถ้าเสกน้ำอาบเหมือนได้ชุบตัวใหม่ จิตใจก็จะเบิกบาน

       -ถ้าใช้สวดภาวนาทุกวันเทวดาย่อมลงมาคุ้มครองรักษา

             คาถากันหมากัด

     -คาถากันหมากัดแบ่งออกเป็น  ๔  ชนิด  คือ:-

        ๑.มนต์หมาฮัก

        ๒.คาถาหัวใจสุนัข

               มนต์หมาฮัก

    ๐อ้ายกระจอ    หางงอแก่แด่       ให้มึงฮักกูแน่     อย่าฮักเจ้ามึงหลาย ฯ

    ๐เวลาเดินผ่านบ้านที่มีหมาดุ  หมามันจะวิ่งออกมาเห่าเราทันที   ถ้าเราสวดมนต์บทนี้

ขึ้นหมามันจะหยุดเห่าเราทันที และมันจะวิ่งตามหลังเราไปด้วย  แปลกเหมือนกันนะข้าพเจ้ายังไม่เคยลอง  ข้าพเจ้าขอฝากให้ผู้อ่านทั้งหลายลองดู  มนต์บทนี้เจ้าของพูดว่า "ไม่เชื่อก็ลองดูสิ"

    หมายเหตุ:- หมาฮัก  เป็นภาษาของคนอีสาน  ถ้าภาคกลางจะเรีกว่า "หมารัก"

คนอีสานจะใช้ตัว "ฮ " แทน "ร"

     มนต์คาถาสำหรับคนตกยาก

    ๐นะ  จังงัง   โม  จังงัง           พุทธละลาย  ธาละลาย

      ยะ  ฆ่ามิตาย  หายบัดเดี๋ยวใจ ฯ

    ๐ถ้าใครตกยากชีวิตตกระกำลำบาก  มีความทุกข์เดือดร้อนมาก ให้สวดคาถานี้บ่อยๆ

วันละหลายๆครั้งสวดไปเรื่อยๆ  ชีวิตจะบรรเทาความยุ่งยากและความลำบากลงไป  ไม่นานก็จะพบความโชคดี ฯ

           คาถาดับพิษร้ายทุกชนิด

    ๐ปุณันตัง  อัตตาโน  ปาปัง  ปุเรนะตัง            ทะสะ  ปาระมิง 

     ปุณณะวันตัสสะ  ชาชัสสะ  ปุตตะภูตัง         นะมามิหัง ฯ

    ๐คาถานี้ใช้เสก ๗ จบ   เป่าลงไปที่บาดแผลหรือรอยแผลที่สัตว์มีพิษกัดต่อย  เช่น

งูพิษ   ตะขาบ   แมลงป่อง พิษร้ายจะหายไปในทันที ฯ

            คาถากันนรก

    ๐จิตโต  เมตัง  อะระหัง  จุติ  จุติ ฯ

    ๐คาถานี้ถ้าใครกลัวตกนรกให้สวดภาวนาวันละ ๙ จบ สวดทุกวันอย่าได้ขาดเมื่อตายแล้วจะไม่ไปตกนรก ฯ   ผู้เขียนขอฝากคาถานี้ให้แก่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญ

             คาถาอัดประตูนรก

    ๐นังอะสะวาหะ  คูวะมะสะวาหะ         ยะสุยะสะวาหะ 

     ยะนะสะวาหะ  หะยะสิทธิ                 สะวาหายะ ฯ

    ๐คาถาอัดประตูนรกบทนี้ให้สวดภาวนา ๗ จบ  ทุกวันจะสามารถปิดประตูนรกได้

      ถ้าใครสวดคาถานี้แล้วก็จะไม่กล้าทำชั่ว ฯ    

             คาถาพระนาคเสน

    ๐โอมนะโม  นะโมสิทธิ  ชัยยะวิวะวิ           ชัยยันติ  สิทธิกิจจัง

  สิทธิโลกะมาติตา  กัสสะ  โควา                   คุรุวินัมหา  โยทาทินนัง

  รังสิ  รัญญากัง  เยวา  ชิโน                         เชเนหิ  ตานัง    คะระ ฯ

    ๐วิธีใช้:-

       -ถ้าจะไปหาเจ้านายเพื่อขอความช่วยเหลือให้เสก ๗ จบ

       -ถ้าอยากจะเป็นใหญ่ให้เสกวันละ ๕ จบ 

       -ถ้าอยากจะเป็นผู้มีบุญบารมีมากให้เสกวันละ ๑๒ จบ 

       -ถ้าอยากได้ลูกเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ให้เสกวันละ ๑๕ จบ 

       -ถ้าอยากเป็นคนดีคนงามที่คนทั้งหลายชื่นชอบให้เสกวันละ ๖ จบ

       -ถ้าอยากให้ผู้หญิงมาหาให้เสกวันละ ๓ จบ

       -ถ้าอยากมีเงินทองมากกว่าคนทั้งหลายให้เสกวันละ ๒๒ จบ 

       -ถ้าอยากให้ผู้หญิงรักให้เสกวันละ ๑๕ จบ

       -ถ้าอยากเป็นคนมีสติปัญญาดีให้เสกหมากเคี้ยววันละ ๙ จบ

       -ถ้าเด็กร้องไห้ให้เสกกล้วยให้เด็กกินครั้งละ ๙ จบ  เด็กจะไม่ร้องไห้เลย  และเด็ก

จะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย

       -ถ้าอยากมีเพื่อนฝูงมากให้เสกวันละ ๗ จบ  คาถานี้ดีมาก

       -คำว่า "ชัยยันติ"  ในคาถานี้ให้ใช้สวดในวันข้างขึ้น

       -คำว่า "ชัยยันตุ"  ให้สวดในวันข้างแรม  ข้อความนอกนั้นคงเดิม

    ๐คาถานี้ให้เรียนเอาในวันอังคารข้างขึ้น  คายขัน ๕ เงินค่ายกครู ๑ บาท

                 คาถาชนะความ

    ๐กา  สักกะวา  คะตา             ยุทธะนิ  มะหายุทธะนิ

สิทธิโร  สักกะวา  เทหาวิกะ        ระวิกะ  ระวิโน  เทยะกุกัสสะ

ระวิ  พุเทยะ  ปะยุตัง  โกธา         สุรา  มะมะ  ปุปะยันตุ ฯ

    ๐เมื่อเกิดคดีความ  ถ้าอยากชนะคดีความให้แต่งเครื่องยกครูดังนี้

      -ให้เรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  ดอกไม้ขาว  เงินค่ายกครู ๖ สลึง

ซิ่นผืน  แพรวา  เหล้าก้อง  ไข่หน่วย  ซวย ๔  เทียนเล่มบาท ๑ เล่ม 

      -วิธีปฏิบัติ:-ให้เอาเทียนเล่มบาทมาเขียนชื่อคู่กรณีใส่ลงไปในเทียน  เสร็จแล้วให้เอาเทียนไปจุดบูชาพระ  ในขณะที่จุดบูชาให้สวดคาถานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไฟจะไหม้เทียนหมดจึงจะหยุดได้  เมื่อทำได้เช่นนี้เราก็จะเป็นผู้ชนะคดีความ  แต่คดีนั้นฝ่ายเราต้องเป็นฝ่ายที่ถูกรังแกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  แต่ถ้าฝ้ายเราเป็นฝายผิดโปรดอย่าทำโดยเด็ดขาดมันจะกลับย้อนเข้ามาหาตัวเรา  ทำให้เราต้องวิบัติถึงล้มตายได้ ฯ

           คาถากันการทะเลาะวิวาท

    ๐อิมัสะมิง  วิหาเร  อิมัง  เตมาสัง  วัสสัง  อุเปมิ ฯ

    ๐ถ้าไปเจอคนทะเลาวิวาทกัน  ให้เสกของกินให้กินคนเหล่านั้นจะหยุดทะเลาะกันทันที ให้เสกครั้งละ ๗ จบ ฯ

         คาถาเสกกล้วยกิน

    ๐อุอุ  อะอะ  อะมะ  อะตะ  อะติ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้เสกกล้วย หรือ น้ำผึ้ง ๗ จบ  ให้ผู้หญิงที่มีครรภ์กินจะทำให้คลอดลูกง่าย  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและเด็กคนนั้นจะมีสติปัญญาและความเพียรดี  แต่ติดจะซุกซนไปสักหน่อย ฯ

            คาถาเสกน้ำผึ้งกิน

    ๐โส ภะคะวา      อิติปิวิชาจะระณะสัมปันโน ฯ

    ๐ให้ใช้คาถานี้เสกน้ำผึ้งกินให้เสกตามกำลังวัน คือ

       -วันอาทิตย์  ให้เสก  ๖  จบ

       -วันจันทร์   ให้เสก  ๑๕  จบ

       -วันอังคาร   ให้เสก  ๘  จบ

       -วันพุธ   ให้เสก  ๑๗  จบ

       -วันพฤหัสบดี  ให้เสก  ๑๙  จบ

       -วันศุกร์  ให้เสก  ๒๑  จบ

       -วันเสาร์   ให้เสก  ๑๐  จบ

       -ถ้าใครทำได้ดังนี้จะทำให้คนนั้นเป็นผู้มีสติปัญญาดี  และมีตะบะเดชะกว่าคนทั้งหลาย 

       -ถ้าเอากลีบดอกของดอกจงกลนีกลีบหนึ่งเสกด้วยคาถานี้ ๑๐๘ จบ  กินจะมีกำลังมากยิ่งนักและมีอำนาจมากยิ่งขึ้น

       -ถ้าเสกน้ำมันหอมหรือแป้งหอม  ๙  จบ  แล้วเอามาทาที่ตัวจะทำให้ผู้นั้นมีรูปร่างงดงามเหมือนเทวดาและจะเป็นที่เคารพรักใคร่บูชาของคนทั้งหลาย ฯ

           คาถาปราบพยศ

    ๐โส ภะคะวา     อิติปิปุริสะทัมมะสาระถิ ฯ

    ๐ถ้าไปเจอโคกระบือ ช้างม้า และสัตว์ทั้งหลายที่ดุร้ายให้เสกเชือก ๗ จบ แล้วเอามาผูก เสกหญ้าเสกของให้กิน สัตว์ทั้งหลายจะไม่ดุร้ายเลย

      -ถ้ามีเค้าเมียจะนอกใจไปมีชู้ ให้เสกของกินให้กิน ๗ จบ  และเสกเสื้อผ้าให้นุ่งห่มอีก ๗ จบ เมียจะมีชู้ไม่ได้เลย

      -ถ้าลูกคนไหนใจแข็งว่าไม่เชื่อฟังให้เสกของให้กิน เสกเสื้อผ้าให้นุ่งห่มใจจะอ่อนลงไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิม

      -ถ้าผู้หญิงหนีผัวไปกับชายอื่นให้เอาผ้านุ่งหรือผ้าสะใบของเขามาแล้วเขียนชื่อและนามสกุลของเขาใส่ลงไปในผ้านุ่งหรือผ้าสะใบนั้น  เอาลูกชะเนาะมัดเข้าไว้แล้วเสกเป่าลงไปที่ชะเนาะ ๗ จบ  ๓ วันกลับมาแล  เมื่อกลับมาแล้วให้เซ่นไหว้ ๓ วัน

          คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี

    ๐นะชาลิติ  สิทธิลาโภ  บุนนะจิตตัง             ปิยัง  มะมะ  นะลาภ  โมขอ 

พุทชะนาส่งให้  ธารับไว้  ยะแห่งกู                  สะวาหับ  สะวาหับ ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ทำน้ำมนต์ปะพรมของที่จะขาย แม้มะม่วงเน่าขนมจีนบูดก็ขายได้  เมื่อได้ปะพรมสินค้าด้วยน้ำมนต์นี้แล้ว  ของเน่าก็จะขายได้ราคาดี  ขายได้ทุกอย่างไม่ใช้แต่มะม่วงเน่าและขนมจีนบูดเท่านั้น  เมื่อทำน้ำมนต์เสร็จแล้วให้ลองแหวกผมกลางกระ หม่อมแล้วเอานิ้วมือจุ่มลงไปในน้ำมนต์นั้นแล้วให้หยดลงตรงกลางศีรษะ  ถ้ารู้สึกว่าน้ำมนต์เย็นลงไปถึงหัวเหน่าเป็นใช้ได้   แต่ถ้าเย็นไม่ถึงให้ทำใหม่  ถ้าปรากฏว่าน้ำมนต์เย็นเลยหัวเข่าลงไปดีมาก ให้ปะพรมสินค้าเถิด  แม้ของเสียก็จะกลับกลายเป็นของดี ฯ

           ธรรมส่อง

    ๐นะโมพุทธายะ  นะโมธัมมายะ           นะโมสังฆายะ  นะยะสะสุโล

     โสสิอิอะ  สะนุนะยะ  สังวิสุโล ฯ

    ๐มนต์บทนี้เป็นธรรมส่อง  สวดภาวนาแล้วจะสามารถส่องเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เหมือนตาเห็น   ถ้าเสกแล้วเป่าเข้าแขนเบื้องซ้าย  เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็

จะสามารถมองเห็นได้ที่แขนซ้าย

    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ ดอกไม้ขาว  เงินค่ายกครู ๖ สลึง

ก่อนจะเสกให้กล่าวสัคเค เทวดา  ๓  จบ  นโม  ๓  จบ  แล้วจึงเสกคาถานี้  ๗  จบ  เป่าลงที่แขนข้างซ้าย ฯ

      คาถาเสกให้คนรัก

    ๐โอมทุเร  ปิยะเค  สะวาหุม ฯ

    ๐ถ้าปราถนาจะให้ใครรักให้สวดคาถานี้  ๗  จบ  เขาจะรักเราแล   แต่ถ้าจะให้ดีให้เขียนชื่อเขาและชื่อเราลงในเทียนเล่มบาท  ให้จุดบูชาแล้วเสกคาถานี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าไฟจะไหม้เทียนหมด ฯ

           คาถาบังและค้าง

    ๐นะจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง            โมจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง

พุทจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง                  ธาจะกัง  นะบังบัง  จะบังจิตตัง

ยะจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง ฯ

    ๐คาถานี้เป็นคาถาบังตาศัตรูเอาไว้ไม่ให้มองเห็น  จึงเรียกว่า "บัง"  ถ้าศัตรูยกไม้ขึ้นจะตีแต่ตีไม่ลง, ศัตรูยกปืนขึ้นจะยิงแต่ยิงไม่ได้, ศัตรูยกมีด, พร้า, ดาบ ขึ้นจะฟันแต่ฟันไม่ลง อาการอย่างนี้เรียกว่า "ค้าง" 

    ๐คาถานี้ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  และขัน ๘  เงิน ๑ บาทเป็นค่ายกครู  ให้เสกครั้งละ ๗ จบ  ถ้าเอาคาถานี้ลงแผ่นทองทำเป็นตะกรุดแล้วใช้คาถานี้ปลุกเสก ๑๐๘ จบ  คาดเอวไปจะป้องกันศัตรูได้ดีมากทีเดียว ฯ

              คาถาแข้วหมั้น

    ๐โอม  หินสิลาแลง  โอมเตา  สิละโล            อิติปิโส  ภะคะวา

      พุทธังแข้วหมั้น   ธัมมังแข้วหมั้น                สังฆังแข้วหมั้น ฯ 

    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  ดอกไม้ขาว  เงิน  ๑  บาท

เป็นค่ายกครู

    ๐ข้อควรปฏิบัติ: เวลาตื่นนอนตอนเช้าอย่าเพิ่งพูดกับใคร  ให้เอาน้ำเย็นสักเล็กน้อย กะบ้วนปากได้ ๓ ครั้ง  ให้เสกคาถานี้ ๗ จบ แล้วเป่าลงไปที่น้ำเสร็จแล้วให้บ้วนปาก ๓ ครั้งกะให้น้ำในขันหมดพอดี น้ำที่เหลือให้เททิ้งอย่าเอาไปล้างหน้าโดยเด็ดขาด

    ๐ถ้ใครปฏิบัติได้ดังนี้  ผู้นั้นจะมีฟันคงทนไม่หลุดล่วงง่ายตราบเท่าวันตาย   ไม่ต้องไปถอนฟัน   ไม่ต้องใส่ฟันปลอม   ผู้นั้นจะมีอายุยืนยาวถึง  ๑๒๐  ปีทีเดียว  ข้าพเจ้าผู้เขียนตำราเล่มนี้ยังไมเคยลอง  ขอฝากให้ผู้อ่านทดลองดูเป็นอย่างไร  ช่วยแจ้งให้ผู้เขียนรู้ด้วยนะ  จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

    ๐อธิบายคำศัพท์: คำว่า "แข้ว"  เป็นภาษาทางภาคอีสาน  ถ้าทางภาคกลางเรียกว่า "ฟัน"   และคำว่า "หมั้น"  เป็นภาษาทางภาคอีสาน  แต่ทางภาคกลางเรียกว่า "คงทน"

คือไม่แตกหักง่าย ฯ

               คาถาเสกน้ำแปรงฟัน

    ๐อิติปิโส  ภะคะวา  ทันตายัง   อิติคงคัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

    ๐เวลาตื่นนอนตอนเช้า ต้องแปรงฟันก่อนค่อยล้างหน้าทีหลัง  ให้หาน้ำเย็นมาครึ่งขัน

ต้องเป็นน้ำเย็นธรรมดาไม่ใช่น้ำในตู้เย็นแล้วเสกคาถานี้ ๗ จบ  เป่าลงไปในน้ำอธิษฐานขอให้ฟันแข็งแรงมั่นคงถาวรไม่แตกหักง่าย  เสร็จแล้วให้เอาน้ำบ้วนปากและแปรงฟันให้หมดอย่าเหลือน้ำไว้โดยเด็ดขาด

    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังดาร ข้างขึ้น   คายขัน ๕ ดอกไม้ขาว  เงิน ๖ บาท  เป็น

ค่ายกครู ฯ

    ๐ฟันจะคงทนถาวรไม่แตกหักง่าย  ปัญหาเรื่องฟันจะหมดไป

     คาถาฤาษีตาไฟ

    ๐อัคคิจักขุ  จิปิเสคิ         

      อัคคิจักขุ  ปิเสคิจิ

      อัคคิจักขุ  เสคิจักขุ

      คิจิปิเส ฯ     ให้สวดครั้งละ  ๗  จบ เสมอ

    ๐คาถาฤาษีตาไฟนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์ใครได้ไปเหมือนได้แก้วสารพัดนึก  วิธีใช้มีดังนี้:-

      -ใช้ดับพิษไฟ

      -ใช้เสียพิษไฟ

      -ใช้เป่าแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

      -ปวดหัวมัวตาก็ใช้เป่าได้

      -ใช้เป่าตาแดงก็ได้

      -ใช้ในทางเมตตามหาละลวยก็ได้

      -ถ้าสวดคาถานี้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นจะทำให้เกิดโชคลาภแก้วแหวนเงินทอง  และยังทำให้ขายของดีอีกด้วย

      -ใช้ในทางกันผีก็ได้  ถ้าสวดคาถานี้บ่อยๆ ผีกลัวจะไม่เข้ามาใกล้เลย ใครไปเฝ้าคนป่วยที่โรงพยาบาล ถ้ากลัวผีให้สวดลองดูนะ  จะได้รู้ว่าคาถาบทนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่

      -ใช้ในทางคงกระพันชาตรีก็ได้ ให้ทดลองใช้ดู

      -ถ้าใครสวดคาถานี้อยู่บนบ้านเรือนเสมอไฟก็จะไม่ไหม้บ้านเรือนของผู้นั้น  คาถานี้ดีนะป้องกันไฟไหม้บ้านเรือนก็ได้ ฯ

      -ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ ดอกไม้ขาว  เงินค่ายกครู  ๑  บาท ฯ

  ยันต์กันงู,เงือก,ปลาไหลไฟฟ้าและจรเข้

    

    ๐ยันต์ลูกนี้เรียกว่า "ยันต์กันงู,กันเงือก,ปลาไหลไฟฟ้า"  เงือก  เป็นภาษาโบราณทางภาคอีสานที่ใช้เรียกพญานาค  เงือกก็คือพญานาคนั่นเอง

     ปลาไหลไฟฟ้า  เป็นสัตว์น้ำที่มีลักษณะคลายกับปลาไหลมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวสามารถช็อตให้คนถึงแก่ความตายได้  ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในแม่น้ำ,ลำคลอง และหนองน้ำ  ถ้ามันช็อต วิธีแก้ให้รีบกรีดเลือดที่นิ้วมือให้มันกิน ให้มันกินประมาณสัก ๒ - ๓ หยด  ถ้าเรากรีดเลือดให้มันกินไม่ทันมันจะดึงเราลงไปกินในน้ำ

            ปลาไหลไฟฟ้า

    

              นี่คือรูปของปลาไหลไฟฟ้า  

  มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหล ตามีขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาลเขียวเข้ม ใต้ท้องสีเหลือง หัวมีขนาดใหญ่ ปากกว้าง ใต้ท้องมีครีบยาวตั้งแค่ส่วนอกไปจนถึงปลายหาง ชอบอยู่ตามบึงน้ำตื้น ๆ หมกโคลนเลน หรือซ่อนตามวัชพืชในน้ำ ชอบน้ำนิ่งและเก่า (ค่า pH สูง) มีขนาดโตเต็มที่เกือบ ๒ เมตร ที่ใหญ่ที่สุดพบถึง ๒.๕ เมตร น้ำหนักมากกว่า ๔๔ ปอนด์ มีความสามารถพิเศษคือ ปล่อยไฟฟ้าได้สูงถึง ๘๐๐ โวลต์ ในปลาที่โตเต็มที่ และไม่เกิน ๑๐๐ โวลต์ในปลาที่ยังเล็กอยู่ โดยกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณลำตัวไปจนถึงปลายหางมีเซลล์พิเศษที่สร้างประจุไฟฟ้าได้ นับเป็นสัตว์ที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลก เพื่อป้องกันตัวและใช้นำทางหาอาหาร โดยปลาไหลไฟฟ้าจะกินเนื้อจำพวกสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า โดยการช็อตสัตว์เหล่านี้ให้สลบแล้วจึงเขมือบกิน และยังอยู่บนบกได้นานอีกด้วย

     ถ้าเงือกจะกินคนเราจะสังเกตเห็นพื้นน้ำที่อยู่ใกลๆตัวเรามีสีเขียวใสบาดตาสีคลายกับสีรุ้ง ถ้าเจอลักษณะเช่นนี้จงเข้าใจว่าเงือกกำลังจะกินคนให้รีบเตรียมตัวเอาไว้ให้ดี

ทางที่ดีให้รีบสวดคาถานี้ขึ้นทันทีว่า "อะหิ  วิจฉิกะสะตะปะทีอุณณานาภี  สะระภีมูสิกา

ปะฏิกกะมันตุ  ภูตานิ ฯ"  สวดไปเรื่อยๆอย่าได้ขาดปาก

     ถ้าคนไปหากินทางน้ำและเดินทางๆน้ำให้หายันต์ลูกนี้เอาไว้ป้องกันตัวเป็นดีที่สุดอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาด  ยนต์ลูกนี้สามารถป้องกันงู,เงือก,ปลาไหลไฟฟ้า,จรเข้และสตว์ร้ายทางน้ำทุกชนิดได้ดี

     -วิธีทำให้เอารูปยันต์ที่อยู่ข้างบนนี้ไปให้อาจารย์ที่ลงเลขยันต์เป็น  พระสมัยปัจจุบันนี้เป็นพระเรียนทางโลกร้อยละ ๙๙ เปอร์เซ็น จะลงเลขยันต์ไม่เป็น ข้าพเจ้าเสียดายจริงๆที่วิชาการดีๆที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้นี้จะต้องเสื่อมสูญสิ้นไปในที่สุดวิธีลงยันต์ที่ดีที่สุดและเก็บเอาไว้ได้นานที่สุดคือลงใส่แผ่นทองเอาไว้

     -วิธีเรียนเอาให้ยกครูเรียนเอาในวันอังคารข้างขึ้น  คายขัน ๕  เงิน  ๑  บาท  เป็นค่ายกครู ฯ

          ยาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

   ถ้าถูกแมงป่อง  ตะขาบ  ผึ้ง  ต่อ  แตน และสัตว์มีพิษกัดต่อย ให้ปรุงยารักษาดังนี้

   ๑.ด่างทับทิม

   ๒.น้ำมะนาว

  วิธีปรุงยา:-ให้วางด่างทับทิมลงบนแผลแล้วบีมน้ำมะนาวลาดลงไปที่ด่างทับทิม ไม่นานพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะหายไป

    ใครที่ถูก ตัวผึ้ง ตัวแตน หรือ ตัวต่อ ต่อย แต่ไม่มากมายถึงขั้นอันตรายถึงชีวิต มีวิธีถอนพิษแบบง่ายๆ โดยดึงเอาเหล็กในที่ฝังในเนื้อหรือผิวหนังออกก่อน จากนั้นเอา หัว “หอมแดง” สด ทุบหรือฝานบางๆ ถูบริเวณที่ถูกต่อยแบบช้าๆ ไปมา หากถูกต่อยบริเวณลำคอให้ เคี้ยวหัว “หอมแดง” สด ๑ หัว ช้าๆ ก่อนจะกลืนลงคอไปเลย จะช่วยให้หายปวดจากพิษได้ ถ้าเป็นแมลงกัดต่อยธรรมดา ใช้หัวสด ตำผสมเหล้าขาว พอกหายปวดเด็ดขาดมาก

    ๐นายตำรวจคนหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษถูกฝูงผึ้งหลวงที่อยู่ข้างบ้านไล่ต่อย จึงตัดสินใจท่องคาถา “จะ ภะ กะ สะ” ซึ่งเป็นคาถาหลวงปู่เพชร ซึ่งมรณภาพไปแล้วเคยสอนเอาไว้ว่า ถ้าหากเจอภัยอันตรายให้ท่องคาถานี้แล้วจะปลอดภัย พอเขาท่องคาถา

 “จะ ภะ กะ สะ” หลายๆ รอบ จู่ๆ ฝูงผึ้งมันก็บินหนีไป

          คาถาแก้โรคผิวหนังทุกชนิด

    อะ  สัง  วิ  สุ  โล  ปุ  สะ  พุ  ภะ  สะ  ทะ  วิ  ปิ  ปะ  สะ  อุ 

 มะ  อะ  อุ  อา  ปา  มะ  จุ  ปะ ทิ  มะ  สัง  อัง  ขุ  นะโมพุทธายะ ฯ

    ๐ให้ตั้งนโม ๓ จบ ก่อนสวดทุกครั้ง

    ๐คาถานี้เป็นคาถาชั้นสูงของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า แก้โรคผิวหนังทุกได้ชนิด

    ๐คาถานี้ใช้เสกเป่าแก้โรคลมเพลมพัด  โรคลมเพลมพัดคือโรคคุณไสย์ที่เขาปล่อยมาทางอากาศแล้วเข้าไปในตัวเราทำให้เราเร่าร้อนกระวน

กระวายใจอยู่ไม่เป็นสุข เสกคาถานี้ ๗ จบเป่าลงในน้ำให้คนป่วยกิน  ถ้าจะให้หายเร็วให้เอาเบี้ยแก้แซ่ลงไปในน้ำก่อนแล้ว  จึงเสกคาถานี้ ๗ จบ

เป่าลงไปในน้ำทำน้ำมนต์ให้คนป่วยกินและเอาน้ำมนต์ที่เหลือตบหัวคนป่วย  ๓ ที ตบครั้งแรกว่า "พุทโธ   หายโรค"   ตบครั้งที่สองว่า "ธัมโม  

หายโรค"    ตบครั้งที่สามว่า "สังโฆ  หายโรค"

    ๐ถ้าเป็นโรคผดผื่นคัน และพิษที่เกิดขึ้นตามผิวหนังต่างๆ  ให้ใช้ตัวยาเหล่านี้ประกอบ

    ๑.ว่านไพร     ๗     แว่น

    ๒.ขิง             ๗     แว่น

    ๓.พลูแก่        ๗     ใบ

    ๐ตำผสมกันให้ละเอียด แล้วเสกด้วยคาถานี้ ๗ จบ  เป่าลงไปในเครื่องยาแล้วจึงเอายานี้ถูทาไปมาตามร่างกายตรงที่เป็นโรคให้ทำยานี้ทาวันละ ๓ ครั้ง คือเช้า  เที่ยง  เย็น  ไม่กี่วันโรคผิวหนังก็จะหายไป

    คาถาแก้โรคภัยไข้เจ็บและโรคเวรโรคกรรม

       ๐นะมะพะทะ ธาตุมัตตะโก

    ยาวะเทวะ อะยังกาโย

    ยาปะนายะ เวทนานุปัสสี ทุกะรัสสะ

    ยะทิทัง ปิณฑะปาโต

    อุททิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะ

    สัพพะเทวะตา สัพพะโรคาพยาธิ

    อันตะราโย วินาศสันติฯ

     ๐ตั้งนโม ๓ จบ  ก่อนสวดคาถานี้ 

    ๐ประโยชน์:- แก้โรคภัยไข้เจ็บ รักษาคนป่วย แก้โรคเวรโรคกรรม ป้องกันอันตราย

    ต่างๆชงัดดีนักแล 

          เทพบุตรอุณิสสะวิชัย

       ๐สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

    หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

    สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

    สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

    ปิริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

    สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

    สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

    อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

    สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

     ๐พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่เทพบุตรอุณหิสวิชัยๆ ได้ท่องพระคาถานี้แล้ว จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไป(พระคาถาบทนี้ ส่วนมากมิค่อยรู้จักกัน ได้แต่ไปสวดบทอานิสงฆ์กันเสียหมด)

     ผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งอายุก็จะยืนยาว ใส้เสกยากินแก้โรคก็ได้ และถ้าหากผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวนแล้ว ยังแคล้วคลาดจากภัยต่าง ๆ เช่น ราชภัย โจรภัย วาตภัย อคคีภัย และภัยต่างๆอีกมากมาย 

           คาถาดอกไม้สวรรค์

    ๐ปิโยเทวะมะนุสสานัง         ปิโยพรหมานะมุตตะโม

     ปิโยนาคะสุปันนานัง           ปินินทะรียัง  นะมามิหัง ฯ

    ๐คาคาดอกไม้สวรรค์นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้:-

      ๑.ใช้แก้บ้านเรือนแะที่อยู่อาศัยที่เมื่อเข้าไปอยู่แล้วเกิดความเดือดร้อน เดือดเนื้อร้อนใจ  สับสนวุ่นวายใจ ถูกภูตผีปีศาจรบกวนไม่สงบสุข  ให้กลับกลายเป็นบ้านเรือนดีน่าอยู่อาศัยเกิดความร่มเย็นเป็นสุข

      ๒.คนไหนไม่มีลูกอยากได้ลูกใช้คาถานี้ขอลูกก็ได้

        วิธีแก้บ้านเรือนและสถานที่ๆไม่ดี

    ๐เมื่อรู้ว่าบ้านเรือนไม่ดี   ให้แต่งเครื่องสังเวยดังนี้

      ๑.บายศรีปากชาม  ๑  คู่  (เครื่องบายศรีชุดเล็กๆที่ทำด้วยใบตองกล้วย)  ดูข้างล่าง

             

                   นี้คือรูปภาพบายศรีปากชาม

      ๒.หัวหมูที่ต้มสุกแล้ว  ๑  หัว

      ๓.เป็ดต้มแล้ว  ๑  ตัว

      ๔.ไก่ต้มสุกแล้ว  ๑  ตัว

      ๕.กล้วยสุก  ๑  หวี  

      ๖.ขนมต้มแดง  ๔  ก้อน

      ๗.ขนมต้มขาว  ๔  ก้อน

      ๘.ข้าวกระยาสารท  ๑  ถุง

      ๙.แป้งกระแจะจัน  ๑  ขวด  (กระแจะจัน ควรเขียนอย่างนี้  ไม่ควรเขียน กระแจะจันทร์)

      ๑๐.น้ำมันหอม  ๑  ขวด

      ๑๑.ผ้าแดง  ๑  หลา

      ๑๒.ผ้าขาว  ๑  หลา

      ๑๓.เหล้าอย่างดี  ๑  ขวด

      ๑๔.ข้าวสวย  ๑  จาน

      ๑๕.กระดาษเงิน  ๗  แผ่น

      ๑๖.กระดาษทอง  ๗  แผ่น

      ๑๗.ทราย  ๑  ขัน  ให้เอาทรายคลุกกับถั่วเขียวและงาดิบแล้วจึงเสกด้วยตาถานี้  ๗  จบ

    ๐วิธีสังเวย: ให้เอาเครื่องสังเวยทุกอย่างมารวมกัน  แล้วเอากระแจะจันกับน้ำมันหอม

คลุกเคล้าผสมกันแล้วจึงเอาไปเจิมที่เครื่องสังเวยทุกอย่าง  เจิมเสร็จแล้วให้เสกคาถาดอกไม้สวรรค์  ๗  จบ  เป่าลงไปที่เครื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านั้น  ต่อจากนั้นให้ยกเครื่องสังเวยทุกอย่างไปวางไว้ที่กลางแจ้ง  จากนั้นให้เจ้าของบ้าน  จุดธูป  ๗  ดอก  เทียน  ๒  เล่ม  ปักลงไปทีพื้นดิน  สวดคาถาดอกไม้สวรรค์อีก  ๗  จบ  แล้วจึงเปล่งวาจาบอกกล่าวถวายเครื่องสังเวยว่า "บ้านหลังนี้ หรือ สถานที่แห่งนี้อยู่ไม่เป็นสุข เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว  จะเจ็บไข้ได้ป่วย  จิตใจจะเร่าร้อนวุ่นวายไม่สงบสุข  มีวิญญาณชั่วร้ายคอยรบกวนให้เดือดร้อนอยู่เสมอ  ข้าพเจ้า (นายหรือนาง ให้บอกขื่อและนามสกุลเจ้าของบ้าน) ขอถวายเครื่องสังเวยนี้ แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเริอนและภุมเทวดาที่อาศัยอยู่ในที่นี้ เมื่อท่านได้รับเครื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านี้แล้ว ขอจงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้แก่ตัวข้าพเจ้า ขอให้บ้านเรือน หรือสถานที่แห่งนี้จงอยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยเถิด"

             คาถายกเสาเรือน

    ๐เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา          ทัฬเหนะ  นิกกามิโน

     โคตะมะสาสะนัมหิ  เต                ปัตติปัตตา  อะมะตัง ฯ

    ๐คาถานี้ใช้ในเวลาสร้างบ้านใหม่  สร้าง กุฏิ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ  ปลูกสร้างอาคาร และสถานที่ต่างๆ 

      ก่อนจะปลูกสร้างบ้านเรือนให้ใช้คาถานี้ทำน้ำมนต์โดยเสกใส่น้ำ ๗ จบ  เสร็จแล้วให้เอาน้ำมนต์ไปรดเสาเรือนทุกต้น จะทำให้บ้านเรือนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมากนักแล

    -ก่อนจะสร้างบ้านเรือนให้ตั้ง  คายขัน ๕  ดอกไม้ขาว  เงิน  ๑  บาท  ทำน้ำมนต์เตรียมเอาไว้ ฯ    

       การใช้คาถาดอกไม้สวรรค์ขอลูก

    ๐ผู้ใดแต่งงานมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีลูกไว้สืบสกุล  ข้อนี้นับว่าเป็นความทุกข์ของผู้ครองเรือนอย่างยิ่ง  ผู้แต่งงานมาหลายปีแต่ไม่มีลูกต้องเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้:-

      ๑.เกิดจากอดีตกรรม

      ๒.เกิดจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายคนใดคนหนึ่งเป็นหมัน

      ๓.เกิดจากซวงกินเลือด

      ๔.เกิดจากการทำงานหนักและเครียดเกินไปของมารดาในขณะตั้งครรภ์

      ๕.เกิดจากฝ่ายหญิงมีจำปาในอยู่ลึกเกินไป

            การไม่มีลูกที่เกิดจากอดีตกรรมแห่งการแท้งลูก

    ๐การไม่มีลูกที่เกิดจากสาเหตุอดีตกรรม  ในอดึตชาติฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องเคยฆ่าลูกของตัวเองตาย หรือมิฉะนั้นฝ่ายหญิงต้องเคยแท้งลูก

      -บาปจากการทำแท้ง  ผู้หญิงที่มีครรภ์แล้วแต่ไม่สามารถให้เด็กเกิดมาได้เนื่องจากความกลัวและความอับอายจึงทำการแท้งลูกเสีย  ถือว่าเป็นการทำบาปอย่างมหันต์  เพราะการทำแท้งก็คือการฆ่าคนตายนั่นเอง  ผู้ทำการแท้งลูกคือผู้กระทำบาปอย่างร้ายแรง  เชื่อกันว่า "ผู้ที่ไปทำแท้งคือการเอาลูกออกจากท้องจะเกิดความตกต่ำยำแย่  จะมีแต่เรื่องทุกข์ยากเดือดร้อนลำบากใจ  จะตกต่ำไม่เจริญรุ่งเรือง  ชีวิตจะล้มลุกคุกคามนานถึง ๗ ปี  

       ดังนั้นทั้งชายและหญิงที่ร่วมกันฆ่าทำลายลูกของตนเองตาย  ถ้าอยากจะให้ผลกรรมผ่อนบรรเทาลงให้เร่งทำบุญและทำการสะเดาะเคราะห์ดังนี้

       ๑.ทั้งหญิงและชายจะต้องปล่อยเตาและปลา ให้ครบตามจำนวนอายุของตนเอง เช่น  ถ้ามีอายุได้  ๒๕  ปี ก็ให้ปล่อย  ๒๕  ตัว  แต่ฝ่ายชายจะต้องปล่อยให้ได้  ๓๐  ตัว

โดยจะทำครั้งเดียว หรือทำเดือนละ ๒ ครั้งก็ได้  และทั้งชายและหญิงจะต้องทำสังฆทานให้ครบ  ๗  ครั้ง ทำเดือนละครั้งก็ได้  แต่จะต้องทำให้ครบ  ๗  ครั้ง  ชะตาชีวิตจึงจะดีขึ้น เคราะห์กรรมจะผ่อนบรรเทาความรุนแรงลง

    -ชุดสังฆทานจะต้องประกอบด้วยเครื่องไทยทานดังนี้

       ๑.ผ้าไตรจีวร  ๑  ชุด

       ๒.พระประจำวันเกิด  ๕  นิ้ว   ๑  องค์ (ต้องเป็นเนื้อทองเหลือง)

       ๓.กระติกน้ำแข็ง  ๑  ใบ

       ๔.กระโถน  ๑  ใบ

       ๕.ไฟฉายอย่างดีที่สามารถชาร์จไฟได้  ๑  กระบอก

       ๖.มีดตัดเล็บ   ๑   อัน

       ๗.หนังสือมนต์พิธี  ๑  เล่ม

       ๘.ยารักษาโรค  ๑  ชุด

       ๙.ข้าวสาร   ๑   ถุง

       ๑๐.ดอกไม้ตามจำนวนกำลังของวันเกิด   เช่น:-

             -คนเกิดวันอาทิตย์   ๖   ดอก

             -คนเกิดวันจันทร์   ๑๕   ดอก

             -คนเกิดวันอังคาร   ๘   ดอก

             -คนเกิดวันพุธ   ๑๗   ดอก

             -คนเกิดวันพฤหัสบดี   ๑๙   ดอก

             -คนเกิดวันศุกร์   ๒๑  ดอก

             -คนเกิดวันเสาร์   ๑๐  ดอก

      ๑๑.ธุปตามจำนวนกำลังของวันเกิด

      ๑๒.เทียนตามจำนวนกำลังของวันเกิด

      ๑๓.เงิน  ๓๐๐  บาท, ๑๕๐๐  บาท, หรือ ๓๐๐๐  บาท แล้วแต่ฐานะของคนให้ทาน

              คาถาป้องกันบาป

    ๑.นะโม  พุทธัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา    นะโม  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง

สัมมา  สัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโค  โลกะวิทู  อะนุตตโร  ปุริสะทัมมะ

สาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ

      -บทนี้ให้สวดเวลาเช้าวันละ  ๘  จบ  จะหายบาปตั้งแต่หัวถึงคอ ฯ

    ๒.นะโม  ธัมมัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา   นะโม  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ ฯ

      -บทนี้ให้สวดในเวลาเที่ยงวัน  สวดวันละ  ๑๖  จบ   จะหายบาปตั้งแต่คอถึงสะเอว ฯ

    ๓.นะโม  สังฆัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา    นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ

อัฏฐะปุริสะปุคคะลา  เอสะภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ

    -บทนี้ให้สวดในเวลาก่อนเข้านอน  สวดวันละ  ๒๔  จบ  จะหายบาปตั้งแต่สะเอวถึงเท้า ฯ

    ๔.มะอะอุ   ทุกขัง     มะอะอุ  อะนิจจัง    มะอะอุ  อะนัตตา ฯ

      -บทนี้ถ้าสวดภาวนาทั้งเช้าและเย็น  ผู้นั้นจะปราศจากความทุกข์และความโศก

เศร้าทั้งปวง ฯ

    ๕.ตะ  หิตัง  กุ  พุทธัง ฯ

      -บทนี้ถ้าสวดภาวนาทุกวันจะได้บุญมาก  ถ้าเขียนคาถานี้ใส่ปากคนตายผู้ตายจะไปเกิดในสุคติภูมิ

    ๖.นะโมพุทธายะ ฯ

      -บทนี้คือหัวใจของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์

         -นะ    คือพระกะกุสันโธ

         -โม    คือพระโกนาคะมะโน

         -พุท   คือพระกัสสะโป

         -ธา    คือพระโคตะโม

         -ยะ    คือพระศรีอริยเมตตัยโย

      -ผู้ใดสวดภาวนาทุกวันจะได้บุญถึงแสนกัปป์

    ๗.โพธิรุกขา  นะนุ  อุฏฐะโต ฯ

       -บทนี้ให้สวดภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  จะได้บุญมากถึงอสงข้ยกัปป์เลยทีเดียว  ถ้าใครไปท่องเที่ยวในประเทศอินเดียอย่าลืมเอา คาถาบทนี้ไปสวดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ  จะได้ไม่เสียเทียว  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เอาพันธุ์มาจากประเทศอินเดียมีอยู่หลายแห่ง  เช่น  ที่วัดพระธาตุพนม  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม  และที่วัดสระเกศ  แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จ.กรุงเทพมหานคร  หรือถ้าไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ไหนก็เอาไปสวดได้เลย  แต่ถ้าเอาไปสวดที่พุทธคยา  ประเทศอินเดียดีที่สุดเลยนะ

    ๘.นะโม  พุทธายะ  มะอะอุ  ทุกขัง    

       นะโม  ธัมมัสสะ  มะอะอุ  อะนิจจัง

       นะโม  สังฆัสสะ  มะอะอุ  อะนัตตา ฯ

      -บทนี้ถ้าใครสวดภาวนาทุกวัน  ผู้นั้นจะได้อานิสงส์  ๑  ล้าน  ๘  แสนกัปป์

    ๐คาถาป้องกันบาปทั้ง  ๘  บทนี้  ถ้าผู้ใดได้สวดภาวนาบทใดบทหนึ่ง  บาปจะไม่เกิดขึ้นทั้งกาย   วาจา   และใจ ฯ

               การไม่มีลูกเกิดจากการเป็นหมัน

    ๐ข้อนี้หมายความว่าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนใดคนหนึ่งเป็นหมัน หรืออาจจะเป็นหมันทั้งสองคนก็ได้  จึงไม่สามารถจะมีลูกได้  ข้อนี้เกิดจากการผิดศีลข้อกาเมในอดีต ชาติ ฯ

               การไม่มีลูกเกิดจากซวงกินเลือด

    ๐ข้อนี้หมายความว่าฝ่ายหญิง  มีซวงกินเลือดอยู่ในตัว เวลาฝ่ายหญิงเกิดการสมสู่

กับฝ่ายชาย เจ้าตัวสเปิร์มของฝ่ายชายก็จะวิ่งเข้าไปติดอยู่ในมดลูกของฝ่ายหญิง  ไอ้

ตัวเจ้าซวงก็จะวิ่งไปดูดกินตัวสเปิร์มในมดลูกจนหมด  นี่คือสาเหตุที่ผู้หญิงมีลูกไม่ได้

     เจ้าตัวซวงนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้หญิง  ผู้ชายก็มีซวงเหมือนกัน  เมื่อผู้ชายมีไอ้ตัวเจ้าซวงอยู่ในตัวมันก็จะกินตัวสเปิร์มที่อยู่ในเม็ดเลือดขาวจนหมดสิ้น  จึงทำให้เม็ดเลือดขาวหมดพลังไม่มีตัวสเปิร์มวิ่งเข้าไปถึงมดลูกของฝ่ายหญิงได้  เพราะเหตุนั้นเม็ดเลือดขาวของผู้ชายจึงไม่มีตัวสเิร์มเหลืออยู่ถูกซวงดูดกินเกลี้ยงหมด  เมื่อเป็นเช่นนี้เม็ดเลือดขาวจึงไม่มีตัวสเปิร์มเหลืออยู่เลย จะมีเมียซักกี่คนก็ไม่สามารถจะมีลูกได้  ถ้าผู้ชายคนไหนมีซวงที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากเวลาสมสู่อาจจะทำให้ผู้หญิงถึงตายได้  เพราะฉะนั้นชายประเภทนี้มีเมียกี่คนเมียก็ตายหมด  ไมสามารถจะมีลูกได้จนตลอดชีวิต  ข้อนี่เกิดจากผลกรรมที่เคยฆ่าลูกของตัวเองตายด้วยมือของตนเองในอดีตชาติ ฯ

            อธิบายคำว่าซวง (ทราง)

         

                    นี่คือลักษณะของตัวซวง

   ๐คำว่า "ซวง" เป็นภาษาเรียกทางภาคอีสาน แต่ทางภาคกลางเรียกว่า "ทราง"  ซวงเป็นตัวพยาธิชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนกับไส้เดือนดินตัวอ่อนๆที่มีสีแดงจางๆ มีตัวเล็กมากคล้ายกับตัวจี๊ดแต่เล็กกว่าตัวจี๊ดมาก  มีหน้าที่ในการดูดกินตัวสเปิร์มในเม็ดเลือดขาว

     -ถาม:สเปิร์มคืออะไร?

     -ตอบ:สเปิร์ม  คือตัวแพร่ขยายพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในเม็ดเลือดขาวของผู้ชาย

     -คำว่า "ซวง"  แบ่งออกเป็น  ๕  ชนิด   คือ:-

        ๑.ซวงกินตัวสเปิร์ม

        ๒.ซวงกินลูก

        ๓.ซวงกินผัว

        ๔.ซวงกินเมีย

        ๕.ซวงกินทรัพย์

               ซวงกินตัวสเปิร์ม

    -ซวงกินกินตัวสเปิร์ม   คือซวงที่มีฤทธิ์แรงมาก เห็นตัวสเปิร์มอยู่ที่ไหนก็จะไล่ดูดกินหมด  ซวงชนิดนี้เกิดมาจากผู้หญิง  เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีซวงชนิดนี้จึงไม่สามารถจะมีลูกได้

               ซวงกินลูก

    -ซวงกินลูก   คือซวงที่มีฤทธิ์อ่อนกว่าซวงกินตัวสเปิร์ม  ซวงชนิดนี้ทำให้ผู้หญิงมีลูกได้แต่เลี้ยงไม่โตจะต้องเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ สามวันดีสี่วันไข้ และซูบผอมลง ในที่สุดก็ถึงแก่ความตายไป  ถ้าอยากมีลูกต้องไปฆ่าซวงชนิดนี้ทิ้งเสียจึงจะมีลูกได้

             ซวงกินผัว

    -ซวงกินผัว   คือซวงที่มีฤทธิ์แรงมากจริงๆ ถ้าสามีสมสู่ด้วยเจ้าซวงชนิดนี้ก็จะวิ่งเข้าไปแพร่เชื้อในเม็ดเลือดขาวของผู้ชาย  จะทำให้ผู้ชายซูบผอมลงกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าสมสู่มากเข้าก็จะถึงแก่ความตายเร็วมากขึ้น  ซวงชนิดนี้เกิดจากผลกกรรมที่ฆ่าลูกและแท้งลูกในอดีตชาติ  เกืดมาชาตินี้จึงมีกรรมนี้ติดตัวมาด้วยเพื่อทวงหนี้ที่ได้สร้างเอาไว้

              ซวงกินเมีย

    -ซวงกินเมีย   คือซวงที่มีฤทธิ์แรงเอามากๆ  ผู้หญิงคนไหนได้ผัวประเภทนี้ก็จะมีอายุ

สั้น  ถ้าผู้ชายที่มีซวงประเภทนี้เวลาทำการสมสู่กับผู้หญิงคนใด  จ้าวซวงตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปแพร่พันธุ์ในเม็ดเลือดขาวของผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงซูบผอมลงๆ ไม่นานเดียวก็จะนิมนต์พระไปสวดกุสลา  ข้าพเจ้าเคยรู้จักชายคนหนึ่งแก่แต่งเมียคนไหน  เมียคนนั้นก็จะต้องตาย  ชายคนนี้แต่งงานมาแล้ว ๗ ครั้ง  เมียก็ตายทั้่ง ๗ คน  ชั่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ   ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผลกรรมที่เคยฆ่าลูกเอาไว้ในอดีตชาติ  กรรมนั้นจึงเกิดติดตัวมาด้วยเพื่อจองล้างจองผลาญ  ข้าพเจ้าว่าคนอย่างนี้น่าจะไปบวชชดใช้หนี้กรรมจะดีกว่า  กรรมเวรนั้นจะได้ผ่อนคลายลงไปบ้าง

             ซวงกินทรัพย์

    -ซวงกินทรัพย์   คือซวงที่กินทรัพย์สมบัติให้หมดไป มีทรัพย์ขึ้นมาไม่ได้ซวงชนิดนี้จะเข้าไปกินให้ทรัพย์สมบัติให้เกิดความวิบัติฉิบหายไปหมดสิ้น  เมื่อใครมีซวงชนิดนี้อยู่ในตัวหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็จะวิบัติฉิบหายไปหมดเช่น พอหาเงินมาได้ก็จะถูกลักขโมยปล้นจี้ไป   พอหาเงินมาได้ก็จะถูกฉ้อโกงไป   พอหาเงินมาได้ตัวเองหรือคนในครอบครัวก็ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่รักษายาก  รักษาจนเงินหมดโรคก็ยังไม่หาย  จะต้องหาเงินมารักษาโรคอีกแล้วก็หมดไปเป็นอยู่อย่างนี้ ทรัพย์ที่หามาได้จะเหลือที่ไหน  ข้าพเจ้าว่ามันจะไม่พอเสียอีก  พอหาเงินมาได้บ้างก็เกิดคดีความเกิดการฟ้องร้องกันสู้กันจนเงินหมดก็ยังไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะจะต้องเสียเงินต่อไปอีก  ดูแล้วน่าเบื่อจริงๆนะ  ที่เป็นดังนี้ก็เพราะผลกรรมในอดีตชาติคอยจองล้างจองผลาญ  เป็นผลกรรมที่เคยฉ้อโกงจี้ปล้นฉกฉิงวิ่งราวทรัพย์ของผู้อื่น ยืมเงินเขามาแล้วไม่คืนเขาแถมยังหาวิธีแกล้งฆ่าเขาให้ตายไปอีก ฯลฯ  นี้แหละคือผลกรรมของผู้ที่มีซวงกินทรัพย์  จะต้องชดใช้

    -ถาม:ซวงทั้งหลายเหล่านี้มีธีแก้หรือไม่?

    -ตอบ:ทุกอย่างมีวิธีแก้  แต่เราจะทำได้หรือเปล่า วิธีแก้ที่ได้ผลดีมีดังนี้

     ๑.ไปหาหมอฆ่าซวง  การไปหาหมอฆ่าซวงต้องถามคนที่เคยทำมาแล้วว่าทำได้จริงหรือไม่  ทางที่ดีต้องไปดูวิธีการของเขาก่อน ถ้าเราไม่เห็นกับตาก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะทุกวันนี้มันหลอกกันง่ายเดี๋ยวจะตกเป็นเครื่องมือของคนชั่ว  ที่ตั้งตัวเองเป็นหมอเพื่อหลอกลวงผู้อื่น  การเป็นซวงมันเกิดจากผลกรรมไม่ใช่แก้ได้ง่ายๆ  ข้าพเจ้าขอแนะนำว่าพระหรือโยมที่ได้อภิญญาและฌานสมาบัติจึงจะทำได้  อาจารย์คนไหนที่มีภูมิธรรมไม่ถึง ขืนทำลงไป อาจารย์อาจจะเป็นอันตรายต่อการกระทำนั้นเสียเอง เพราะป้องกันตัวเองไม่ได้ ถ้าทำพิธีฆ่าซวงสำเร็จแล้วแต่ป้องกันซวงที่ฆ่าแล้วไม่ได้  มันก็จะย้อนเข้าสู่ร่างกายของหมอซวงเอง จึงทำให้ตนเองมีอายุสั้นลง เพราะไปรับผลกรรมนั้นมาเข้าสู่ตนเอง  ตามที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาพวกหมอซวงมักจะอายุไม่ยืน ถ้าหาหมอรักษาโรคซวงเก่งๆ ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๒ - ๔  แทน  วิธีนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน

       ๐วิธีแก้ซวงอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี     ให้ใช้ขี้สูดดินเพียงถูทาที่ไฝและปานที่เกิดขึ้นในอวัยวะเพศ ให้ถูทาในวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  ในเวลา  ๖  ทุ่มตรง  ให้ถูทาครั้งละ  ๗  นาที  ให้ทำอยู่  ๙  วันพระ

     ๒. ยันต์ทำให้มีลูกง่าย

          

    ๐ยันต์นี้เรียกว่า "ยัตน์ทำให้มีลูกง่าย" ทำให้ผู้หญิงที่มีไฝปาน  ฝี  ขี้แมลงวัน  และซวง พกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาห้ามเอาออกจากตัวโดยเด็ดขาด  และผู้ชายที่มีซวงและตำหนิแข็งกินเมียพกติดตัวไว้เป็นประจำจะทำให้มีลูกง่าย  และสามารถป้องกันการโจมตีของซวงที่กินตัวสเปิร์มได้ดีจึงทำให้ผู้พกมันติดตัวสามารถมีลูกได้

    ๓.ให้จัดแต่งเครื่องสังฆทานอุทิศไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรดังนี้

       ๓.๑ สังฆทานชุดใหญ่ที่มีผ้าไตรจีวร

       ๓.๒ พระประจำวันเกิดหน้าตัก ๕ นิ้ว  ๑  องค์ ให้เอาเนึ้อทองเหลืองอย่าเอาเนื้อ

เรซิ่น

       ๓.๓ ให้จัดอาหารสดคาวหวานและอาหารที่เป็นของแห้งมีปลากระป๋องเป็นต้น

     เมื่อได้ชุดสังฆทานแล้วให้นำไปที่วัดให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานในศาลาหรือในวิหาร และกล่าวคำอธิษฐานว่า "เครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า (ชื่อและนามสกุล) จัดถวายพระสงฆ์ ๔ รูป เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่มารบกวนจนทำให้ข้าพเจ้าขาดความสงบสุขและเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีบุตรไว้สืบสกุลตลอดมา ด้วยอำนาจของผลทานนี้ ขอให้ตัวข้าพเจ้าทั้งสองจงได้บุตรธิดาไว้สืบสกุลในเร็วพลันด้วยเถิด"  ถวายเครื่องสังฆทานเตรียมกวดน้ำรับพรอุทิศบุญกุศลส่วนนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวร   พระให้พรอย่าลืมนิมนต์ให้พระสวดอะทาสิเมให้ด้วย การอุทิศจึงจะสมบูรณ์แบบ

    ๔.ให้สวดคาถาสะเดาะโรคซวง

        ๐ถา  ถา  สะ  อะ  ยะ  ยะ  ยะ          สะ  อะ  ถา  สัมปะหา  สุปะ 

      อุกาสะ  อุกาสะ  สูปะ  มะหาสูปะ       นิพพานะ  ปัจจะโย  โหตุ ฯ

         -ให้เรียนเอาในวันอังคารข้างขึ้น  คายขัน ๕ ดอกไม้ขาว เงินค่ายกครู ๑ บาท  ให้เสกคาถานี้ ครั้งละ ๗ จบ  เป่าลงไปในขันน้ำเย็น  เสร็จแล้วให้กลั้นใจกลืนกิน ๓ อึก  กินอึกแรกให้ว่า "พุทโธ สะเดาะซวง"  อึกที่สองให้ว่า "ธัมโม  สะเดาะซวง"   อึกที่สามให้ว่า "สังโฆ  สะเดาะซวง"  ให้ใช้คาถานี้ทำน้ำมนต์กิน ๗ วัน จึงหยุดได้  คาถาถอนโรคซวงก็ให้ว่าเหมือนกัน ฯ

          คาถาสวดถอนโรคซวง

      ๐สะมุหะติ  สะมุหะตา  สะมุหะนายะ             สังโฆ  อิมัง  เอสายะติ

    เสมายะติ  ตังสีมัง  สะมุหะคะตา                    ตังสีมัง  สะมุหะคะติ

   อุโบสะถัง  วิเนยยะ  สะมุหะคะติ                     สะมุหะตา  สะมุหะนายะ

   สังโฆ  อิมัง  เอสายะติ                                   เสมายะติ ฯ

    ๐อิติปิโส  ภะคะวา  เวสสุวัณโณ                    นะโมพุทธายะ

   นะขับ  โมไล่  พุทธังขับ  ธัมมังขับ                  สังฆังขับ  พุทธะอิติ

   สะมุหะนะติ  สะมุหะนะตา  สะมุหะเสนา           สะมุหะเนยยะ  สะมุหะคะโต

   ปัฏฐะวี  วิเนยยะ  สะมุหะติ  สะมุหะตา             สะมุหะนายะ  สังโฆ อิมัง 

   เอสายะติ  เสมายะติ ฯ  

    ให้สวดครั้งละ ๗ จบ  เป่าลงไปในน้ำกลั้นใจกลืนกินครั้งละ ๓ อึก  ให้ทำกินอยู่ ๓ วัน

การกินน้ำมนต์แต่ละครั้งให้ว่า "พุทโธ  ถอนโรคซวง  ธัมโม  ถอนโรคซวง  สังโฆ  ถอนโรคซวง"

   คำเตือน:-ถ้าโรคซวงหายแล้วก็ให้สวดมนต์ไหว้พระไปตลอด เพื่อเป็นการเสริมดวงให้สูงขึ้นและเพื่อป้องกันเจ้ากรรมนายเวรเก่าเข้ามารบกวนอีก ฯ

      การไม่มีลูกเกิดจากการทำงานหนักและการเครียด

    ๐การทำงานหนักและการเครียดของผู้หญิงในเวลามีครรภ์  อาจจะทำให้ครรภ์แท้งออกไปได้   ผู้หญิงในขณะมีครรภ์ไม่ควรทำงานหนักมากเกินไป  เช่น ยกของหนัก

อดหลับอดนอนไม่ได้พักผ่อน  เข้าเวรตลอดคืนกลางวันก็ไม่ได้พักผ่อนเป็นสาเหตุทำให้จิตใจหงุดหงิดห่อเหี่ยวจิตใจไม่ร่าเริงเบิกบาน  เป็นสาเหตุทำให้เกิดอารมณ์เครียด

ได้ง่ายๆ  เวลามีครรภ์อย่ากินของร้อนมากเกินไป, อย่ากินของเย็นมากเกินไป, อย่ากินของเผ็ดมากเกินไป, อย่ากินของเค็มมากเกินไป, อย่าวิ่งเต้นและเต้นรำในอาการที่เร่าร้อนมากเกินไป, อย่าให้ตนเองหกล้มบ่อยๆ  สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการแท้งทั้งนั้น

           การไม่มีลูกเกิดจากจำปาในอยู่ลึกเกินไป

    ๐ผู้หญิงที่มีจำปาในอยู่ลึกมากเกินไป  จำปาในคือปุ่มกระสันที่อยู่ติดกับมดลูกของผู้หญิง  ถ้ามันอยู่ลึกเกินไปก็จะทำให้ผู้หญิงมีลูกยาก

                           การขอลูกอย่างถูกวิธี

     

              ใครยังไม่มีลูกให้คลิกขอตรงนี้     

     https://www.parentsone.com/pray-children/

    ๐การขอลูกอย่างถูกวิธี แบ่งออกเป็น  ๓  ชนิด   คือ:-

      ๑.การขอลูกจากพระพุทธรูปหรือพระเจเดีย์

      ๒.การขอลูกจากรุกขเทวดา

      ๓.การขอลูกจากโรงพยาบาล

      การขอลูกจากพระพุทธรูปหรือพระเจเดีย์

    ๐การขอลูกจากพระพุทธรูปหรือพระเจดีย์  สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมมีดังนี้

       ๑.ขัน  ๕   ประกอบด้วย

           -ดอกไม้ขาว ๑๐ ดอก

           -ธูป   ๑๐   ก้าน

           -เทียน   ๑๐   เล่ม

      ๒.ขัน  ๘  ประกอบด้วย

           -ดอกไม้ขาว  ๑๖  ดอก

           -ธูป   ๑๖  ก้าน

           -เทียน   ๑๖  เล่ม

      ๓.บายศรีปากชาม ๑ คู่  

    ๐วิธีดำเนินการ:-ให้ไปสืบหาพระพุทธรูปหรือพระเจเดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์  พระพุทธรูปที่

ศักดิ์สิทธิ์ เช่น หลวงพ่อโสธร  ที่วัดโสธรวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา,   หลวงพ่อพระพุทธชินราช   ที่วัดพระศรีรัตนะมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก,    หลวงพ่อพระใส  ที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย,  หลวงพ่อปากแดง  ที่วัดพราหมณี ต.สาริกา อ.เมือง   จ.นครนายก,   หลวงพ่อทันใจ  ที่วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  หรือพระองค์ไหนก็ได้ที่ศักดิ์สิทธิ์

     พระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์  เช่น พระธาตุพนม  ที่วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม    พระธาตุศรีสองรัก  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย    พระปฐมเจดีย์  ที่วัดพระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร   จ.นครปฐม  พระธาตุดอยสุเทพ  ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหา วิหาร  จ.เชียงใหม่  หรือที่พระเจดีย์องค์ไหนก็ได้ที่ศักดิ์สิทธิ์

    เมื่อได้ขัน ๕, ขัน ๘, และบายศรีปากชามและหาพระพุทธรูปหรือเจดีย์ได้แล้ว  ให้ยกเครื่องบูชาไปปูผ้าขาวลงตรงหน้าท่านแล้วจึงวางขัน ๕ และขัน ๘ ตรงหน้าท่านกราบลง ๓ ครั้ง  แล้วกล่าวชุมนุมเทวดาว่า

     "สัคเค  กาเม  จะ  รูเป  คิริสิขะระตะเฏ             จันทะลิกเข  วิมาเน

     ทีเป  รัฏเฐ  จะ  คาเม  ตะรุวะนะคะหะเน           เคหะวัตถุมหิ  เขตเต

     ภุมมา  จายันตุ  เทวา  ชะละถะละวิสะเม           ยักขะคันธัพพะนาคา

     ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง  มุนิวะระจะนัง                สาธะโว  เม  สุณันตุ

     ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา                  ธัมมัสสะวะนะกาโล

     อะยัมภะทันตา  ธัมมัสสะวะนะกาโล                  อะยัมภะทันตา ฯ" 

    เมื่อกล่าวคำชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วให้กล่าวคำขอลูกว่า

     "ข้าพเจ้านายและนาง (ชื่อนามสกุลทั้งผัวและเมีย) ขอกราบไหว้บูชาเหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย ในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น   อากาศเทวดา   ภูมเทวดา   รุกขเทวดา   และเหล่าเทพเจ้าที่สิงสถิตรักษาอยู่ในพระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ (ตรงนี้ให้ใส่ชื่อพระพุทธรป หรือ พระเจดีย์ที่ไปขอเข้าไป ให้ใส่อย่างเดียว เช่น หลวงพ่อโสธร หรือ พระธาตุพนม )  ข้าพเจ้าและภรรยาได้แต่งงานมา ๑๐ ปี (ตรงนี้ให้จำนวนปีที่แต่งงานมาแล้วตามความเป็นจริง)  แล้วแต่ยังไม่มีลูกไว้สืบสกุล  วันนี้ตัวข้าพเจ้าพร้อมภรรยาได้แต่งขัน ๕    ขัน ๘   และบายศรีปากชาม ๑ คู่  เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาเหล่าเทพเจ้าที่สิงสถิตรักษาอยู่ที่พระพุทธรูป หรือพระเจดีย์องค์นี้  ขอได้โปรดสงเคราะห์ตัวข้าพเจ้าและภรรยาให้ได้ลูกไว้สืบสกุลด้วยเถิด

    ถ้าข้าพเจ้าได้ลูกเป็นชายจะให้ลูกชายบวชอุทิศและทำบุญกุศลส่งไปให้ท่าน ๑ พรรษา  ถ้าข้าพเจ้าได้ลูกเป็นหญิงจะทำกฐินหรือผ้าป่าอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน  ขอเหล่าเทพยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ขอจงสงเเคราะห์ข้าพเจ้าและภรรยาให้ได้ลูกไว้สืบสกุลสมความมุ่งมาดปราถนาด้วยเถิด  เจ้าข้า"

    เมื่อกล่าวคำขอลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กราบลง ๓ ครั้ง เครื่องบูชาสักการะทั้งหมด

ให้ถวายไว้ตรงนั้นห้ามนำกลับบ้านโดยเด็ดขาด

    ๐คำเตือนจากผู้เขียน:-

      -เมื่อได้ลูกสมปราถนาแล้ว  โปรดอย่าลืมคำสัจจะอธิษฐานที่ได้กล่าวเอาไว้โดยเด็ดขาด  ถ้าไม่ปฏิบัติตามดังที่กล่าวอธิษฐานไว้แล้วลูกของท่านก็จะมีอายุสั้น แม้แต่ตัวของท่านเองก็จะมีอายุสั้นไปด้วยเพราะกล่าวหลอกลวงเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ถ้าตัวเอง

ปฏิบัติตามไม่ได้กรุณาอย่าไปขอลูกโดยวิธีนี้

           การขอลูกจากรุกขเทวดา

    ๐การขอลูกจากรุกขเทวดามีวิธีในการปฏิบัติดังนี้

       ๑.ให้แสวงหาต้นโพธิ์   ต้นไทร   หรือต้นไม้ใหญ่ๆที่มีอายุเป็นร้อยๆปีขึ้นไป  ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดี  เพราะต้นไม้ใหญ่ๆมักจะมีรุกขเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่อาศัยอยู่

       ๒.ให้จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงดังต่อไปนี้   

           ๑.บายศรีปากชาม   ๑   คู่

           ๒.หัวหมูที่ต้มแล้ว   ๑   หัว

           ๓.ไก่ที่ต้มแล้ว   ๑  ตัว

           ๔.เป็ดต้มแล้ว   ๑   ตัว

           ๕.กล้วยสุก   ๑   หวี

           ๖.ขนมต้มแดง   ๔   ก้อน

           ๗.ขนมต้มขาว   ๔   ก้อน

           ๘.ข้าวกระยาสารท   ๑   ถุง

           ๙.แป้งก้อน   ๓  ลูก

           ๑๐.กระแจะจันทร์   ๑   ขวด

           ๑๑.น้ำหอม   ๑   ขวด

           ๑๒.ผ้าแดง   ๑   หลา

           ๑๓.ผ้าขาว   ๑   หลา

           ๑๔.เหล้าอย่างดี   ๑   ขวด    (เวลาถวายให้เปิดฝาขวดไว้ด้วย)

           ๑๕.กระดาษเงินและกระดาษทองอย่างละ   ๓   แผ่น

           ๑๖.ถั่วเขียว   ๑   ถ้วย

           ๑๗.งาดิบ   ๑   ถ้วย

    -เมื่อได้เครื่องบวงสรวงครบทุกอย่างแล้ว  ให้นำเอาเครื่องบวงสรวงไปยังต้นไม้ใหญ่ที่หาเตรียมไว้แล้ว

    -วิธีดำเนินการ:-ให้หาโต๊ะที่พับได้  ๑  ตัว  กะให้พอวางเครื่องบวงสรวงทุกอย่างได้ครบ  ห้ามเอาเครื่องบวงสรวงวางบนพื้นดิน  เพราะการวางของบนพื้นดินเป็นการให้ของแจกแก่พวกเปรต  พวกรุกขเทวดาทั้งหลายพวกเขาชอบสะอาด จะต้องวางสิ่งของไว้ในที่สูง

     -เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่แล้วให้ตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงห่างจากต้นไม้  ๓  วา ต่อจากนั้นก็ให้วางเครื่องบวงสรวงลงบนโต๊ะ  จุดเทียน  ๒  เล่ม  และจุดธูป  ๙  ดอก  ปักธูปที่กระถางธูปที่เตรียมมาแล้ว  ต่อจากนั้นให้กล่าวคำชุมนุมเทวดาให้ดูคำกล่าวในการขอลูกจากพระพุทธรูปหรือเจดีย์ข้างบน

     -ลำดับต่อไปให้ตั้งนโม  ๓  จบ  แล้วสวดคาถาดอกไม้สวรรค์  ๙  จบ  คาถาดอกไม้สวรรค์มีดังนี้

      ๐ปิโยเทวะมะนุสสานัง            ปิโยพรหมานะมุตตะโม

       ปิโยนาคะสุปันนานัง              ปิยินทะริยัง  นะมามิหัง ฯ

     ๐ข้าแต่รุกขเทวดาผู้สูงศักดิ์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้นี้ (บอกชื่อต้นไม้)  วันนี้เป็นวันมงคล  ข้าพเจ้า นาย-นาง  ชื่อนามสกุลอะไรก็ใส่เข้าไป ได้แต่งเครื่องบวงสรวงมาถวายแก่ท่านผู้สูงศักดิ์ที่สถิตอยู่ในต้นไม้นี้ (บอกชื่อต้นไม้) ด้วยจุดประสงค์ ข้าพเจ้าทั้งอยากจะได้ลูกไว้สืบสกุล ข้าพเจ้าทั้งสองได้แต่งงานมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีลูก  ขอให้รุกขเทวดาผู้สูงศักดิ์จงสงเคราะห์ข้าพเจ้าให้มีลูกไว้สืบสกุลสมความมุ่งมาดปราถนาด้วยเถิด  เจ้าข้า ฯ

    -เมื่อสวดคาถาและกล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้วให้เอากระดาษเงินกระดาษทองมาเผา

เครื่องบวงสรวงต่างๆ ทั้งหลายให้ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น  ๓  วันค่อยไปเก็บ  เวลาเก็บเครื่องบวงสรวงต่างๆให้เททิ้งไว้ตรงนั้นทั้งหมด ห้ามนำเศษอาหารกลับบ้าน

      การขอลูกจากโรงพยาบาล

 ๐การขอลูกจากโรงพยาบาลก็คือการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) นั่นเอง  
   การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
  In Vitro Fertilization หรือ IVF เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายรูปแบบหนึ่ง ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด คือ การปล่อยให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ โดยอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถทำการปฏิสนธิกับไข่ได้ วิธีนี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการทำเด็กหลอดแก้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ไม่รุนแรงนัก
          ขั้นตอนในการทำ IVF
   หลังจากฝ่ายหญิงได้รับการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้ไข่จำนวนหลายใบ
    และมีคุณภาพที่ดีแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเจาะเก็บไข่ออก
    มา จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนจะทำการ
    ตรวจหาไข่  โดยไข่ที่ได้จะถูกย้ายไปใส่ในน้ำยาเลี้ยงและเก็บไว้
    ในตู้อบสำหรับเลี้ยงตัวอ่อน ซี่งมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
    ปริมาณก๊าซต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด  เพื่อให้ไข่ได้มีการเจริญเติบ
    โตต่อไปอีกระยะหนึ่ง
      หลังจากปล่อยให้ไข่ได้เจริญเติบโตต่อจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
  แล้ว ทางห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนจะนำไข่เหล่านั้นมาผสมกับ
  อสุจิที่ผ่านการเตรียมและคัดแยกเฉพาะอสุจิที่สมบูรณ์ไว้แล้ว โดย
  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อสุจิ จากนั้นนำมาเก็บไว้ในตู้อบสำหรับ
  เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อปล่อยให้อสุจิได้ทำการปฏิสนธิกับไข่ หลังจาก
  นั้นจะทำการล้างอสุจิส่วนเกินออก และนำมาตรวจผลการปฏิสนธิ
  หลังจากนั้นประมาณ ๑๖ - ๑๘  ชั่วโมง
   คู่สมรสที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี IVFได้แก่
    ฝ่ายหญิงมีความผิดปกติของท่อนำไข่ตีบหรือตันทั้งสองข้าง
ฝ่ายหญิงมีพังผืดในอุ้งเชิงกรานมาก และรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วไม่ได้ผล
ฝ่ายหญิงมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และรักษาภาวะนี้แล้วด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล
เชื้ออสุจิฝ่ายชายคุณภาพไม่ดี  ซึ่งรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
  ผลสำเร็จในการรักษาด้วยวิธี IVF
  ผลสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น อายุของฝ่ายหญิง คุณภาพของไข่ จำนวนของอสุจิ โดยทั่วไปจะมีโอกาสตั้งครรภ์อยู่ที่ร้อยละ ๑๕-๓๕ ทารกที่เกิดมานั้นอาจมีโอกาสเกิดความพิการไม่แตกต่างจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติ 

     ลูกในหลอดแก้ว
  ถ้าทำที่จุฬาฯ  คุณตั้งใจระบุว่าจะทำเด็กหลอดแก้ว ก็แค่เสียเวลาฟังอบรมภายในเดือนนั้น ๆ ก่อน (อบรมท้าย ๆ เดือน) แต่ว่าไปทำประวัติให้ส่งตัวมาที่ศูนย์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์  ซึ่งจากนั้นก็เข้ากระบวนการได้เลย ทำช้า ดังนั้นสุขภาพสำคัญ ถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะ ทำครั้งเดียวสำเร็จ คุณภาพไข่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า สถานที่ที่ทำนะสำหรับเรา ทำที่จุฬา เป็นคณะแพทย์ซึ่งไม่จำเป็นต้องเลือกหมอและสถานที่ แต่ติดเพราะ

  ๑. สุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายทั้งคู่ เป็นประจำ ๑ ปี ให้ไข่และอสุจิแข็งแรง
  ๒. ระยะเก็บไข่ ควรบำรุงร่างกายให้เหมาะสม

  3.พักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่าให้ดึก หลายคนที่เคยคุยที่มีไข่น้อย เพราะนอนดึก เครียด อยากให้นอน ๓-๔ ทุ่ม ไม่ควรเกิน ๕ ทุ่ม หลับให้สนิท ทั้งก่อนเก็บไข่และหลังใส่ตัวอ่อน เพื่อให้ฮอร์โมนสม่ำเสมอ ทำให้มีผลต่อการเจริญของตัวอ่อน
   ค่าใช้จ่ายสำหรับเรา ประมาณ ๑ แสนบาท  ของเราค่ายาที่กระตุ้นไข่ ประมาณ ๓๐๐๐๐บาท ค่าเก็บไข่ ใส่ตัวอ่อน แช่แข็ง ๓๙๐๐๐ บาท ประมาณ ๓๐๐๐๐ บาท เป็นค่ายาเหน็บและยาฉีดกันแท้ง (บางคนได้รับ ๓ เดือน เราได้รับ ๔ เดือนครึ่ง เพราะมีภาวะแท้งคุกคามและเป็นแฝด)
   อ้อ ! ราคาพวกนี้เรารวมเผื่อพวกซาวด์ ที่นี่ซาวด์ประมาณ ๔๐๐ บาท รวมค่าตรวจเลือดไม่กี่บาทไปด้วย ไม่รวมค่ารถ แต่ควรทำแล้วติดเลยหรือไม่เกินรอบเก็บไข่ครั้งเดียวจะไม่เสียก้อนโต ซึ่งเราว่าขึ้นกับสุขภาพของคนมาทำมากกว่าขึ้นกับหมอ
(หมายถึงร่วมมือในการดูแลสุขภาพตัวเองให้เต็มที่โอกาสสำเร็จย่อมมีมากกว่า)
  อันนี้คือส่วนค่าใช้จ่ายรวม เพราะที่อื่นทำ บางครั้งบอกค่าทำ ไม่รวมค่ายากระตุ้นไข่ และไม่ได้รวมยากันแท้งด้วย  ควรศึกษาข้อมูลดี ๆ ส่วนค่ายาขึ้นกับแต่ละคน ถ้าไข่เจริญดี ก็ไม่ต้องกระตุ้นเยอะ แต่จะไม่ต่างจากเราเท่าไหร่ ส่วนค่าทำ บางคนมีตัวอ่อนเยอะแช่แข็ง ทำครั้งต่อไปจะเสียน้อยลงน่าจะแค่หลักหมื่น คือค่าใส่ตัวอ่อนไม่เสียยากระตุ้นไข่ (จริง ๆ เขาจะมีค่าใช้จ่าย เช่นเก็บไข่  แช่แข็ง  ใส่ตัวอ่อน ดังนั้นค่าเก็บไข่ใส่ตัวอ่อน บางคนจะแตกต่างกันเล็กน้อยช่วงหลักพัน)
   ส่วนตัวทำไปครั้งเดียว สำเร็จ ใส่ตัวอ่อน ๒ ครั้ง ติดทั้ง ๒ เป็นแฝด อย่างไรก็ดี นึกถึงตอนทำอาจจะไม่ได้ทำงานเนื่องจากอาจจะแท้งคุกคาม (พวกมีบุตรยาก มักมีอาการแบบนี้) แล้วก็เป็นแฝดมีภาวะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด อยู่ ร.พ นานเป็นเดือนก่อนคลอด ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วยหากต้องคลอดก่อนกำหนด หรือเด็กเข้าตู้อบ
   ดังนั้นการมีลูกสักคน สำหรับคนอายุเยอะ อย่างเราเลยบอกเลยว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  ทีเดียว ควรมีเงินซัพพอร์ทและมีคนที่บ้านซัพพอร์ทไว้เพื่อความสำเร็จ นอกจากเราไม่ได้ทำงานเป็นปี สามีก็ต้องมาเฝ้า หรือแวะมาเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจ แถมหลังคลอด หากต้องเลี้ยงลูกตามลำพังไม่มีใครช่วยดูหรือไม่มีพี่เลี้ยงช่วยแบบเรา แทบไม่ต้องทำงานเลย ๒ คนสามีภรรยา ไม่ต้องรวมความเครียดสูงที่เกิดขึ้น  ๕๕๕ + บอกให้เตรียมใจไว้ก่อน เราเพิ่งผ่านมา 3 เดือนกว่า ๆ 

  พ่อแม่ชาวจีนแห่ทำเด็กหลอดแก้วในประเทศไทย

   

      https://board.postjung.com/942846.html    

             การขอลูกแบบแขวนตะกรุด

    ๐การขอลูกแบบแขวนตะกรุดนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดีมาก  เหมาะสำหรับผู้ชายและผู้หญิง

ที่มีไฝปาน ขี้แมลงวัน  และซวง ที่ไม่ดี   การขอลูกโดยวิธีนี้ยังเหมาะกับผู้ชายที่แพ้เมีย

มีเมียกี่คนก็ตายหมด  และยังเหมาะกับผู้หญิงที่แพ้ผัว มีผัวกี่คนก็ตายหมด  เมื่อแขวนตะกรุดนี้ไว้ในตัวมันยังป้องกันกันเจ้าซวงกินตัวสเปิร์มได้ดี  ข้าพเจ้าว่าการขอลูกโดยวิธีนี้สะดวกสบายประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีมากทีเดียว  ถ้าสนใจการขอลูกโดยวิธีนี้กรุณาติดต่อมาที่ผู้เขียนตำราเล่มนี้ก็ได้  ถ้าหาอาจารย์มีเวทย์มนต์ขลังทำตะกรุดให้ยิ่งดี

                         ตำราแก้ผึ้งจับเรือน

               

                   นี่คือลักษณะของผึ้งที่จับขวางตะวัน

    ๑.ถ้าผึ้งจับเรือนทางด้านทิศตะวันออก  จะให้เสียทรัพย์สินเงินทอง หรือมิฉะนั้นบุตรธิดาจะล้มหายตายจาก

    ๒.ถ้าผึ้งจับเรือนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้  ให้ระวังไฟจะไหม้บ้าน

    ๓.ถ้าผึ้งจับเรือนทางด้านทิศใต้   เจ้าของเรือนจะถึงแก่ความตาย  หรือมิฉะนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยแทบล้มประดาตาย

    ๔.ถ้าผึ้งจับเรือนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้   ให้ระวังจะถูกขโมยสิ่งของหรือถูกปล้น

    ๕.ถ้าผึ้งจับเรือนทางด้านทิศตะวันตก   จะเสียทรัพย์สินเงินทองและเจ็บไข้ได้ป่วย  ถ้าแก้จะกลับดี

    ๖.ถ้าผึ้งจับเรือนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    จะมีความสุข

    ๗.ถ้าผึ้งจับเรือนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    จะมีชื่อเสียงและเกียรติยศดี

    ๘.ถ้าผึ้งจับเรือนทางด้านทิศเหนือ    จะมีโชคลาภมาก

    ผึ้งต่อแตน จับบ้านเรือนเป็นอุบาทว์พระยมราช  ถ้ามันจับบ้านเรือนใครก็ให้รีบแต่งเครื่องบูชาแก้เสียแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน  ถ้าปล่อยไว้นานจะเกิดเป็นเคราะห์เข็ญทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนลำบาก  ถ้าจับทางด้านทิศตะวันออกและขวางดวงตะวันอีกด้วยอาจทำให้เจ้าของบ้านถึงแก่ความตายได้

                 วิธีแก้ผึ้งจับเรือน

    ๑.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย   กว้างและยาว  ๑   คืบ     ๑   ลูก

    ๒.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยใบกล้วย    กว้างและยาว   ๑   คืบ    ๑   ลูก

    ๓.ดอกไม้สีแดง      ๗      ดอก

    ๔.ธูป      ๗     ดอก

    ๕.เทียน      ๗     เล่ม

    ๖.ข้าวตอก    ๗    หยิบมือ

      ให้เอาเครื่องของเหล่านี้ใส่ในกระทงกาบกล้วย   ส่วนกระทงใบกล้วยให้ใส่เครื่องพลีๆคือข้าวดำข้าวแดง   แกงส้มแกงหวาน   หมากพลูบุหรี่  เสร็จแล้วให้สวดบูชาด้วยคาถานี้

     ๐ปุพพัฏฐานะธะนัง             นาสะติ

   อาคเณยยะ                          อัคคิฑัยหะกัง

   ทักขิเณ                               มะระณัญเจวะ

   หะระติเย                              โจระเมวะจะ

   ปัจฉิเม                                 ละภะเต  นารี

   พะยัพพะเย                          สุขัง  ละภะตัง

   อุตตะเรจะ                            สัพพะลาภัง

   อิสาเณ                                ราชัง  ปูชิโต ฯ

   ๐ให้สวดบูชา  ๗  จบ  สิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็จะกลับกลายเป็นดี

            จบหน้าที่  ๒  แต่เพียงเท่านี้

                       

            

 

                      

      

             

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

           

          

 

     

            

 

     

 

                    

 

              

 

 

            

 

 

      

      

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

   

 

 

     

 

     

   

 

 

           

 

    


 

 

 

 

      

   

     

 

 

 

     

 

   

 


      

      

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ .

Visitors: 142,870