๑.การบริจาคแบบอิเล็กทรอนิคส์

        บริจาคอิเล็กทรอนิกส์  กรมสรรพากร

      

                     บริจาคอิเล็กทรอนิกส์  กรมสรรพากร
   ตอบกลับ การลงทะเบียนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร
   E-mail: edonation@rd.go.th
    Mon, Sep 17, 8:33 PM (8 hours ago)         
   to me
    กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาคคือ :                          0994002419781  

   ชื่อหน่วยรับบริจาค : ๙๕  วัดจอมมณี  บ้านหนองบอน  หมู่ที่ ๘   ต.นาโป่ง   อ.เมือง  

จ.เลย   ร.๔๒๐๐๐
ที่อยู่ ,อาคาร - ,ห้องที่ - ,ชั้นที่ - ,หมู่บ้าน - ,เลขที่ - ,หมู่ที่ - ,ตรอก/ซอย - ,ถนน - ตำบล นาโป่ง , อำเภอ เมืองเลย , จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
    ได้รับการอนุมัติให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอกนิกส์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                  17/09/2561
    ท่านสามารถใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยระบุรหัสผู้ใช้ด้วยเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้

   -รหัสผ่าน  e-Donation: 98645795

   -รหัส อีเมลผู้ใช้: rachun05@gmail.com
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
      กรมสรรพากร

 ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  กรมสรรพากร  จงคลิกอ่านดูรายละเอียดที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

   http://edonation.rd.go.th/donate/Index_InfoS.jsp

    [PDF]คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพ 1

   คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เวอร์ชั่น 2 ...
    ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Donation)

   https://www.governmentcomplex.com/detail.php?p=2443

   https://www.dharmniti.co.th/e-donation/

   PDF]คาถาม – ค าตอบ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

       

 

    
------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ข้อความและ E-mail นี้ เป็นการสร้างอัตโนมัติจากระบบฯ ไม่ต้องตอบกลับ

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 26,170