๑.การบริจาคแบบอิเล็กทรอนิคส์

        บริจาคอิเล็กทรอนิกส์  กรมสรรพากร

      

                     บริจาคอิเล็กทรอนิกส์  กรมสรรพากร
   ตอบกลับ การลงทะเบียนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร
   E-mail: edonation@rd.go.th
    Mon, Sep 17, 8:33 PM (8 hours ago)         
   to me
    กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาคคือ :                          0994002419781  

   ชื่อหน่วยรับบริจาค : ๙๕  วัดจอมมณี  บ้านหนองบอน  หมู่ที่ ๘   ต.นาโป่ง   อ.เมือง  

จ.เลย   ร.๔๒๐๐๐
ที่อยู่ ,อาคาร - ,ห้องที่ - ,ชั้นที่ - ,หมู่บ้าน - ,เลขที่ - ,หมู่ที่ - ,ตรอก/ซอย - ,ถนน - ตำบล นาโป่ง , อำเภอ เมืองเลย , จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
    ได้รับการอนุมัติให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอกนิกส์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                  17/09/2561
    ท่านสามารถใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยระบุรหัสผู้ใช้ด้วยเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้

   -รหัสผ่าน  e-Donation: 98645795

   -รหัส อีเมลผู้ใช้: rachun05@gmail.com
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
      กรมสรรพากร

 ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  กรมสรรพากร  จงคลิกอ่านดูรายละเอียดที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

   http://edonation.rd.go.th/donate/Index_InfoS.jsp

    [PDF]คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพ 1

   คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เวอร์ชั่น 2 ...
    ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Donation)

   https://www.governmentcomplex.com/detail.php?p=2443

   https://www.dharmniti.co.th/e-donation/

   PDF]คาถาม – ค าตอบ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

       

 

    
------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ข้อความและ E-mail นี้ เป็นการสร้างอัตโนมัติจากระบบฯ ไม่ต้องตอบกลับ

              แผ่นเงินแผ่นทองและแผ่นนากทำตะกรุด 

                          

   ๐แผ่นเงินแผ่นทองและแผ่นนากเอาไปทำตะกรุดให้สั่งซื้อที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้

      http://www.dhammathai.org/webboard/dbview.php?No=3041   

             

     https://www.facebook.com/tohchangclub/posts/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94-/923983701066641/

 

       
              รายจ่ายค่าก่อสร้างศาลาหอกลองวัดจอมมณี

         
     -วันที่  ๑๐   พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๕๗
        -จ่ายเงินงวดที่ ๑ ค่าตีผังวางตงตั้งเสารวม  ๓๒  ต้น  จำนวน  ๕๐๐๐๐๐  บาทถ้วน
     -วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์     พ.ศ.๒๕๕๘
        -จ่ายเงินงวดที่  ๒  ค่าผูกเหล็กเข้าแบบคานและวางแผ่นพื้น  จำนวนเงิน  ๕๐๐๐๐๐  บาทถ้วน
     -วันที่  ๑๙    พฤศจิกายน     ๒๕๕๘
       -จ่ายเงินงวดที่  ๓  ค่าการเข้าแบบผูกเหล็กเทคานชั้นที่  ๒  จำนวนเงิน  ๔๐๐๐๐๐  บาทถ้วน
     -วันที่  ๔   มกราคม     พ.ศ.๒๕๕๙
         -จ่ายเงินงวดที่  ๔  ค่าแบบคานวางแผ่นพื้นชั้นที่  ๒   จำนวนเงิน  ๓๐๐๐๐๐  บาทถ้วน
     -วันที่    ๑๘     มกราคม     พ.ศ.๒๕๖๐
        -จ่ายเงินงวดที่  ๕  ค่าผูกเหล็กเทคานและวางแผ่นพื้นชั้นที่สองต่อ   จำนวนเงิน  ๒๐๐๐๐๐  บาทถ้วน  ช่วงนี้ช่างทำงานไม่เสร็จตาม
สัญญาใช้เงินก่อสร้างไป  ๑๕๐๐๐๐  บาท  ขาดช่วงไปสองเดือน ช่างไม่มาทำงานต่อ  ทางวัดเห็นว่าช่างไม่ทำตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้จึง
ได้ทำการยกเลิกการว่าจ้าง
     -วันที่    ๒๙     มีนาคม      พ.ศ.๒๕๖๐
       -จ่ายเงินงวดที่  ๖  ค่าผูกเหล็กเทคานและการวางแผ่นพื้นที่ยังค้างอยู่   จำนวนเงิน   ๑๑๘๘๐๙   บาท
     -วันที่   ๒   มิถุนายน      พ.ศ.๒๕๖๐
        -จ่ายเงินงวดที่  ๗  ค่าตั้งเสาโครงหลังคาและเสาหอกลอง   จำนวนเงิน  ๓๐๐๐๐๐  บาทถ้วน 
   :.รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดในช่วงนี้   ๒๓๑๘๘๐๙  บวทถ้วน
      -วันที่   ๑๒    มิถุนายน         พ.ศ.๒๕๖๑
            -จ่ายเงินงวดที่   ๘     ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเป็นจำนวนเงิน    ๑๕๐๐๐๐   บาท
      -วันที่   ๒๖   มิถุนายน       พ.ศ.๒๕๖๑
            -จ่ายเงินงวดที่   ๙    ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเป็นจำนวนเงิน    ๑๐๐๐๐๐    บาท
      -วันที่   ๓    กรกฎาคม      พ.ศ.๒๕๖๑
           -จ่ายเงินงวดที่    ๑๐     ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเป็นจำนวนเงิน     ๑๐๓๐๐๐    บาท
      -วันที่    ๑๐      กรกฎาคม       พ.ศ.๒๕๖๑
          -จ่ายเงินงวดที่   ๑๑     ค่าถมดินรอบบริเวณศาลาเป็นจำนวนเงิน     ๓๐๐๐๐    บาท
      -วันที่     ๑๖     พฤศจิกายน           พ.ศ.๒๕๖๑
          -จ่ายเงินงวดที่   ๑๒     ค่าถมดินรอบบริเวณศาลาเป็นจำนวนเงิน    ๕๗๕๐๐    บาท
      -วันที่     ๑       ธันวาคม            พ.ศ.๒๕๖๑
         -จ่ายเงิดงวดที่   ๑๓     ค่ากระเบื้องและค่าแรงมุงหลังคาเป็นจำนวนเงิน     ๔๐๐๐๐๐   บาทถ้วน 
      -วันที่     ๗     ธันวาคม         พ.ศ.๒๕๖๑
        -จ่ายเงินงวดที่    ๑๔    ค่าทำรางน้ำฝนและท่อระบายน้ำ  เป็นจำวนเงิน       ๕๘๐๐๐      บาท
      -วันที่     ๑๕      ธันวาคม        พ.ศ.๒๕๖๑
        -จ่ายเงินงวดที่   ๑๕     ค่าซื้อท่อ พี.วี.ซี. เครื่องอุปกรณ์     ๑๐๔๘๑     บาท
     -วันที่     ๒๑      ธันวาคม        พ.ศ.๒๕๖๑
        -จ่ายเงินงวดที่   ๑๖   ค่าอิฐบล็อดและปูน   เป็นจำนวนเงิน       ๑๓๒๐    บาท

     -วันที่     ๒๔      ธันวาคม        พ.ศ.๒๕๖๑

       -จ่ายเงินงวดที่   ๑๖      ค่าก่อฐานตั้งลูกกรงเซรามิค  เป็นจำนวนเงิน    ๒๘๓๖   บาท

     -วันที่      ๒๘       ธันวาคม        พ.ศ.๒๕๖๑

       -จ่ายเงินงวดที่    ๑๗      ค่าก่อฝาและการเทพื้นชั้นล่าง    เป็นจำนวนเงิน    ๑๘๗๐๐๐   บาท

    :.รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงนี้      ๑๑๐๐๑๓๗     บาท

    **รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด     2318809  +  1100137      = 3418946    บาทถ้วน

     -วันที่     ๒๔      มกราคม          พ.ศ.๒๕๖๒

        -จ่ายเงินงวดที่   ๑๘     ค่ากระเบื้องปูพื้นชั้นที่  ๓   เป็นจำนวนเงิน   ๒๙๒๕๐   บาท

     -วันที่     ๓๐     มกราคม          พ.ศ.๒๕๖๒

        -จ่ายเงินงวดที่     ๑๙      ค่าซี้อประตูไม้สัก   ๒   บาน และเครื่องอุปกรณ์  เป็นจำนวนเงิน   ๕๙๓๔   บาท

     -วันที่     ๘       กุมภาพันธ์       พ.ศ.๒๕๖๒

        -จ่ายเงินงวดที่     ๒๐       จ่ายค่าช่างงวดที่หนึ่ง        เป็นจำนวนเงิน    ๑๒๐๐๐๐

บาท

    -วันที่     ๑๓      กุมภาพันธ์       พ.ศ.๒๕๖๒

        -จ่ายเงินงวดที่     ๒๑      จ่ายค่าประตูบานเลื่อน  ๒  ช่อง     เป็นจำนวนเงิน   ๓๓๐๐๐

บาท

    -วันที่     ๑๙      กุมภาพันธ์      พ.ศ.๒๕๖๒

        -จ่ายเงินงวดที่     ๒๒       จ่ายค่าราวสแตนเลส       เป็นจำนวนเงิน     ๒๐๐๐๐   บาท

    -วันที่     ๑๕      เมษายน       พ.ศ.๒๕๖๒

        -จ่ายเงินงวดที่     ๒๓       จ่ายค่าช่างและเครื่องอุปกรณ์     เป็นจำนวนเงิน     ๑๕๐๐๐๐   บาท

    -วันที่    ๙       พฤษภาคม      พ.ศ.๒๕๖๒

        -จ่ายเงินงวดที่     ๒๔      จ่ายค่าช่างปูกระเบื้องและเครื่องอุปกรณ์ทำบันได      เป็นจำนวนเงิน     ๙๐๐๐   บาท

    -วันที่    ๑๓      พฤษภาคม      พ.ศ.๒๕๖๒

        -จ่ายเงินงวดที่     ๒๕      จ่ายค่าสแตนเลสทำราวบันได      เป็นจำนวนเงิน     ๑๒๐๐๐    บาท 

          

             

    

       

 

 

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 34,889