๒.กฐินสามัคคี

       เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

        ทอดถวาย  ณ  วัดจอมมณี   บ้านหนองบอน   ต.นาโป่ง   อ.เมือง    จ.เลย    ร.๔๒๐๐๐

              วันที่  ๑๐ - ๑๑   พฤศจิกายน     พ.ศ.๒๕๖๑                           

   ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์   เอี้ยวฉาย   และนายยศวัฒน์    ศิริคชพันธ์  มีจิตเป็นกุศลได้จัดตั้งกองกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อจะรวบรวมทุนทรัพย์จากท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลาย   เพื่อจะนำทุนทรัพย์ที่รวบรวมได้นี้ไปสร้างศาลาหอกลองของวัดจอมมณี  ที่บ้านหนองบอน   หมู่ที่ ๘   ต.นาโป่ง   อ.เมือง   จ.เลย ที่ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก  หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเป็นอย่างดี   ขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย

                     กำหนดการ

     วันเสาร์ที่    ๑๐   พฤศจิกายน      พ.ศ.๒๕๖๑

      -เวลา    ๐๘.๐๐ น.     ถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์

      -เวลา    ๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์

      -เวลา    ๑๙.๐๐ น.    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

      -เวลา    ๒๐.๓๐ น.     คบงันกันตามประเพณีนิยม

    วันอาทิตย์     ๑๑     พฤศจิกายน     พ.ศ.๒๕๖๑

      -เวลา     ๐๘.๐๐ น.      ถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ 

      -เวลา     ๐๙.๐๐ น.      ทอดถวายกองกฐิน

      -เวลา     ๑๐.๐๐ น.      พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี

                    ประธาน

           นายสุพัฒน์     เอี้ยวฉาย

                   ประธานร่วม

      ๑.นายยศวัฒน์     ศิริคชพันธ์        

      ๒.นายเขมชวัฒน์ (ต่าย)  ทุมสงคราม

                 รองประธาน

    ๑.นายสายัณห์     สุวรรณคำ              ๒.นายเสวียน       จันทร์บุตรสา      

    ๓.นายบัวทอง     รามศิริ                    ๔.นางอุษณีย์        ทรัพย์บุญมาคลี่

    ๕.นายสมเจต      รามศิริ                    ๖.นายสงวน         สุริโย

    ๗.นายดุลย์       เข็มจันทร์                 ๘.คุณวรรธนนท์     ญาณวุฒิไชย         

                 กรรมการ

    ๑.นายเจริญผล        เข็มจันทร์           ๒.นายคมกรช      แสนดา       

    ๓.ด.ต.พัชร์ธวิทย์     สอนสุภาพ          ๔.นายบัน      แสงโสดา

    ๕.นายคำปอน       ศรีหงษ์ทอง           ๖.นางผู      รามศิริ

              

                  นี่คือภาพถ่ายศาลาหอกลองที่กำลังก่อสร้าง

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 26,172