๑.เรื่องกฐิน

                                       เรื่องกฐิน

       

  ไตรจีวร คือ ผ้า ๓ ผืน คนไทยนิยมเรียกสั้นๆ ว่า "ผ้าไตร"  ผ้าไตรคือผ้าที่สงฆ์ใช้สอย แบ่งออกเป็น 3 ผืน  คือ:-
       ๑.ผ้าสังฆาฏิ       คือผ้าพาดบ่า
      ๒.ผ้าอุตราสงค์    คือผ้าจีวรที่พระใช้ห่ม
      ๓.ผ้าอันตรวาสก  คือผ้าสบงที่พระใช้นุ่ง
   และนิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "ผ้าสาวะพัตร  คือผ้าที่ยอมด้วยน้ำฝาด  ๖   อย่างตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตมีดอกกัณณิการ์เป็นต้น

                 เครื่องอัฏฐบริขาร

            
   ไตรจีวรเป็นเครื่องอัฏฐบริการบริขารที่จำเป็นมากที่พระสงฆืจะได้ใช้ลอย   ผู้ใดเคยถวายผ้ากฐินหรือไตรจีวร  เมื่อบรรลุพระอรหันต์ในเพศคฤหัสถ์
ก็จะมีผ้าไตรจีวรและบาตรล่องลอยมาในอากาศ มาวางอยู่ตรงหน้าให้นุ่งห่มได้เลย   ข้อนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นในอดีตชาติเขาเคยถวายผ้ากฐินหรือผ้าไตรจีวรและบาตรเอาไว้   แต่ถ้าเราไม่เคยถวายผ้ากฐินหรือบาตรและไตรจีวรเอาไว้ในอดีตชาติ  ก็จะไม่มีผ้าไตรจีวรและบาตรล่องลอยมาในอากาศให้
แก่เราในเวลาที่เราบรรลุเป็นอรหันต์  ตัวอย่างเช่นในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวช
    พอจวนเวลาใกล้รุ่ง เจ้าชายสิทธัตถะ  ก็เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานที ก็ทรงขับม้ากัณฐกะกระโจนข้ามแม่น้ำไปโดยสวัสดี เมื่อทรงทราบว่าพ้นเขตเมือง
กบิลพัสดุ์แล้ว ก็เสด็จลงจากหลังม้ากัณฐกะ ประทับนั่งเหนือหาดทรายอันขาวสะอาด รับสั่งแก่นายฉันนะว่า เราจักบรรพชาถือเพศเป็นบรรพชิตใน
ที่นี้ท่านจงเอาเครื่องประดับของเรากับม้าลับพระกรุงกบิลพัสดุ์เถิด
    ครั้นตรัสฉะนี้แล้วก็ทรงเปลื้องเครื่องประดับสำหรับขัตติยราชทั้งหมดมอบให้แก่นายฉันนะ ตั้งพระทัยปรารถนาจะทรงบรรพชา จึงทรงดำริว่า
ผมของเรานี้ ไม่เหมาะแก่สมณเพศ จึงทรงจับพระโมลีคือมวยผมด้วยพระหัตถ์ซ้ายคือมือซ้าย  พระหัตถ์ขวาคือมือขวาทรงจับพระขรรค์ แล้วทรง
ตัดผมให้ขาด  ทรงอธิษฐานว่า ถ้าตัวข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ผมข้าพเจ้าลอยอยู่ในอากาศ  แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถบรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณได้ก็ขอให้ผมทั้งหลาย  จงตกลงมายังพื้นดินเถิด  เมื่อทรงอธิษฐานดังนี้แล้วก็ทรงขว้างผมขึ้นไปในอากาศ  ปรากฏว่าพระเกสา
แม้แต่เส้นเดียวก็มิได้หล่นลงมายังพื้นดินเลย   ท้าวสักกะเทวราช หรือ ที่เราจักรู้จักท่านว่าพระอินทร์  ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วทรงเอา
ผอบแก้วมารองรับพระเกสาไว้ แล้วทรงนำไปบรรจุไว้ที่พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จนกระทั่งทุกวันนี้
    ขณะนั้น ฆฏิการพรหม ก็น้อมนำเอาผ้าไตรจีวรและบาตร จากพรหมโลกเข้าไปถวายแด่พระสิทธัตถะราชกุมาร  พระองค์ก็ทรงรับเอาผ้าไตรจีวร
จากมือของฆฏิการพรหม  แล้วทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัตรอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ แล้วทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตคือเป็นพระและทรงมอบผ้า
ของคฤหัสถ์ที่เหลือแก่ฆฏิกการพรหม     ฆฏิการพรหมก็ได้นำเอาผ้าแห่เพศคฤหัสถ์ไปบรรจุไว้ใน "ทุสสะเจดีย์"  ที่อยู่บนพรหมโลก จนกระทั่ง
ทุกวันนี้  

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 32,354