๑.เรียนยาสมุนไพรฟรี

                 เรียนยาสมุนไพรฟรี

   

   ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรครบวงจร การแพทย์แผนไทย ได้ถูกฟื้นฟูและประยุกต์ใช้กับระบบบริการของสาธารณสุข
ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมสุขภาพโดย ใช้วิธีการรักษาแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาดังเดิมของคนไทย อาจารย์
หมอเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัวในเบื้องต้นได้ ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรครบวงจร จึงเปิดอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ฟรี
โดยตามหลักสูตรกองประกอบโรคศิลปะพร้อมทั้งอบรมภาคปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์ของ อาจารย์หอมเพ็ญ ดำเนินงานโดยทีมงานคณาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ที่ท่านได้วางไว้
  หลักสูตรที่เปิดอบรมฟรี (เรียนฟรี-สอนฟรี)
   1.หลักสูตรเภสัชกรรม ระยะเวลาเรียน 2 ปี
   2.หลักสูตรเวชกรรม ระยะเวลาเรียน 2 ปี
   3.หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ระยะเวลาเรียน 2 ปี
เปิดเรียนการแพทย์แผนไทยตามหลักสูตรการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งมีสถานพยาบาลฝึกภาคปฎิบัติจริง
   เรียนสมุนไพรฟรี-สอนสมุนไพรฟรี:- ทุนเรียนฟรี หลักสูตรเภสัชกรรม-หลักสูตรเวชกรรม-หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
   สนใจเรียนหลักสูตรเรียนสมุนไพร (เรียนฟรี)-ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรครบวงจร
โทรศัพท์. 08-020-58344, 08-968-02797, 08-166-04202

     โปรดคลิกดูรายละเอียดข้างล่างนี้

  http://www.yesspathailand.com/Herbs-Free/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html

       

                       ชุมชนบ้านยาสมุนไพรไทย

     

    ชุมชนบ้านยาสมุนไพรไทย สถานปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จังหวัดอุบลราชธานี

   บรมครูแพทย์ครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ สถานปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพร บ้านใหม่ดงสำโรง เริ่มก่อสร้างด้วยแรงศรัทธาของลูกศิษย์ทั้งหลาย ที่ต้องการให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ภายในจะถือ ศีล๘  และ ศีล๕  อย่างเคร่งครัด มีกฏระเบียบที่เข้มงวด เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ผู้มาปฏิบัติแล้วสามารถนำเอาแบบอย่างไปปฏิบัติต่อเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
   ความสะอาด ความเป็นระเบียบถือเป็นหัวใจหลักเพราะสถานที่แห่งนี้ได้รวมความรู้ไว้สอนพุทธศาสนิกชนที่สนใจศึกษาโดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่ต้องการที่จะเผยแพร่พุทธศาสนา ให้เข้าใจแบบเรียบง่ายและใช้ได้จริง หากขาดระเบียบวินัยในตัวเองทำให้ชีวิตสับสนจนแยกไม่ออก เมื่อมาปฏิบัติที่นี่ทางสถานปฏิบัติธรรมเน้นเรื่องระเบียบวินัยในการใช้ทรัพย์สินและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจะได้ใช้ต่อไปถึงรุ่น ลูก หลาน เหลน
โหลน ในภายหน้าและงดเว้นจากการเบียดเบียนเนื้อสัตว์  ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พัก นอกจากจะมีจิตศรัทธาในการบริจาคตามเห็นสมควรแก่ฐานะเท่านั้น
   หากท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาถือศีลเจริญภาวนา
สามารถกำหนดวันที่จะปฏิบัติได้และส่งใบสมัครมาทาง Email.  k_wedchasan@hotmail.com
คลิ๊กเพื่อติดตามชมทีวี ความรู้สู่ประชาชนได้ที่  www.rdstream.com:1936/live/rd33/playlist.m3u8
   ทางสถานปฏิบัติธรรมจะติดต่อกลับตามความประสงค์อีกครั้งหนึ่ง และในการไหว้พระเจริญศีลภาวนาจะรับครั้งละ ไม่เกิน 8  ท่าน เพื่อความสงบ มีระเบียบ งดการพูดคุยกันได้ดีกว่ากลุ่มใหญ่
   1. การเจริญศีลภาวนาในสวนสมุนไพร ก็จะอยู่ที่จิตของผู้เข้าศึกษาอบรมหากจิตนิ่งเข้าสู่สภาวะธรรมได้ง่ายก็จะนำคณะไปปฏิบัติต่อทีสำนักสงฆ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน เมื่อขึ้นสำนักสงฆ์ก็จะเตรียมสัมภาระในเรื่องอาหารขึ้นไปทำถวายพระและ เตรียมสำหรับรับประทานอาหารเองขึ้นไปด้วย
   2.  สวนสมุนไพรแหล่งเรียนรู้เรียนแพทย์แผนโบราณ และเรียนรู้ลักษณะของต้นไม้ สรรพคุณของต้นไม้ที่เป็นยา ภายในสวน ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้แบบเรียงตามอักษรเพื่อสะดวกกับคนที่ไม่ได้เรียนแพทย์แผนไทย จะได้จำได้ง่าย ทางสวนไม่ได้ปลูกตามกลุ่มโรคแบบสวนก็จะสลับไม้หอม และว่าน ตามพื้นที่ที่มี จำกัด แต่ก็มีหลายร้อยต้น
   เรือนค้ำคูณนิทรรศการ ประกอบด้วย ห้องบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์  ห้องธาตุเจ้าเรือน ห้องวีดีทัศน์  (19นาที) ห้องหมอยา ห้องฤาษีดัดตน (ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพทุกชนิดภายในเรือนนี้) ห้องสมุดธรรมะ ( เรือนนวด เรือนอบ เรือนประคบ สามารถเข้าชมได้
ส่วนนี้เปิดทำการปี 2561)
   หากนักศึกษาแพทย์แผนไทย ,แพทย์แผนโบราณ, แพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถรวมเป็นหมู่คณะเข้ามาศึกษาดูงานได้และสามารถนำเต็นท์ มากางนอนภายในสวนสมุนไพรได้ โดยติดต่อผ่านผู้บริหารชุมชนบ้านยาสมุนไพรไทย ตามวันและเวลาที่กำหนด
เวลาทำการ : เปิดบริการ เวลา 8:00น.-17:00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไป

    สถานปฎิบัติธรรมชุมชนบ้านยาสมุนไพรไทย
  ที่ตั้ง : 226 บ้านใหม่ดงสำโรง ม.12  ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 43250
  โทร : 081 -7018179
  www.ชุมชนบ้านยาสมุนไพรไทย.com

         สูตรยาไล่แมลง

   

   สมุนไพรไล่แมลง จะทำอย่างไรดีเมื่อพบว่าพืชผักสวนครัวและไม้ประดับในสวนของเราที่ปลูกไว้เกิดโรคและแมลงรบกวน ไม่เจริญเติบโตงอก
งามเหมือนเช่นเคย “บ้านและสวน” มีทางเลือกน่าสนใจในการไล่แมลงหรือกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมีมาฝาก
โดยการใช้พืชสมุนไพรซึ่งหาได้ง่าย ราคาถูก หลายท่านก็อาจปลูกไว้ติดบ้านอยู่แล้ว สมุนไพรเหล่านี้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้าง มีทั้งสูตรที่ใช้
พืชชนิดเดียว ซึ่งเป็นสูตรง่าย ๆที่ไม่ต้องเสาะหาวัตถุดิบมากมายนัก แต่ใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ต้องการทำสารไล่แมลงใช้ในครัวเรือน และสูตรผสมที่ได้
จากการนำพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ในการไล่แมลงหลายชนิดมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน จึงสามารถครอบคลุมการกำจัดโรคและแมลงได้มากกว่า
สูตรใช้พืชชนิดเดียว เอาละ…พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ามีสูตรอะไรบ้าง
   ยาไล่แมลงสูตรขมิ้นชัน Advertisement
   พืชล้มลุกที่มีเหง้าอยู่ใต้ดินมีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีแสดจัดให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้
       วิธีทำยาไล่แมลง
1. ตำขมิ้นปริมาณครึ่งกิโลกรัมให้ละเอียด
2. นำขมิ้นที่ตำละเอียดแล้วไปผสมกับน้ำ 20 ลิตรหมักทิ้งไว้1 – 2 วัน
3. กรองเอาแต่น้ำจะได้สารเข้มข้นจากนั้นนำสารนี้ไปผสมกับน้ำ 8 ลิตร
4. นำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มต้นที่เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช
   ประสิทธิภาพ
นำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มต้นที่เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชเหง้าของขมิ้นมีน้ำมันหอมระเหย  ช่วยขับไล่และกำจัดแมลงได้หลายชนิด
ได้แก่หนอนกระทู้ผักหนอนผีเสื้อด้วงงาช้างแมลงวันทองมอด และไรแดง

   http://www.baanlaesuan.com/68611/plant-scoop/herbal-insect-repellent/

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 35,944