3.คาถาที่จะนำเอาไปใช้

 

                 คาถาที่นำเอาไปใช้งาน

          
                    คาถาธรณีเดือด
    ๐สีหะนาทัง  นะทันเตเต  ปะริสาสุ  วิสาระทา  ธัมมะจักกัง  ปะวัตเตนติ ฯ
    ๐คาถานี้ใช้ในทางปราบผู้คนที่วุ่นวาย  ถ้าเราไปเจอคนทั้งหลายเกิดผิดเถียงกันอย่างชุลมุนวุ่นวาย  ถ้าต้องการให้ผู้คนทั้งหลายเกิดความสงบไม่ผิดเถียงกันให้เสกคาถานี้  ๗  จบ แล้วกลั้นใจเอาเท้าขวากระทืบบนแผ่นดิน ๓ คั้ง  ในเวลากระทืบครั้งแรกให้ว่า   "พุทโธ  หยุดเถียงกัน"  ครั้งที่สองให้ว่า "ธัมโม  หยุดเถียงกัน"  ครั้งที่สามให้ว่า "สังโฆ  หยุดเถียงกัน"   เดี๋ยวคนทั้งหลายเหล่านั้นก็จหยุดเถียงกันไปเอง ฯ
          มนต์หายเคียดแค้น
    ๐โอม  วิตตัง  พันธะนัง  สะวาหะ  โอม  กังกัง  มะหากัง  สะวาโหม ฯ
    ๐มนต์บทนี้ใช้แก้ความเคียดแค้นของคน  ถ้าใครมีความเคียดแค้นต่อเราให้เอาใบพลูสดมาหนึ่งใบแล้วเขียนชือคนที่เกลียดชังเราใส่ในใบพลูนั้นเสร็จแล้วให้เสกมนต์บทนี้เป่าใส่ใบพลู ๓ จบ แล้วเอาใบพลูนั้นมาเคี้ยวเดินไปคุยกับคนที่เกลียดชังเรานั้น  เขาจะหายเคียดแค้นเราในทันที  มนต์บทนี้ใช้กับแฟนที่เคียดแค้นเราได้ดีกัน ขอให้ทดลองใช้ดู ฯ

        มนต์กันเจ็บไข้
    ๐นะ  โน  สัง  ปังกะเตนะ ฯ
    ๐มนต์บทนี้ใช้เสกหินแฮ่ ๗ จบแล้วเอาไปวางไว้ที่มุมบ้านทั้ง ๔ มุม  จะสามารถป้องกันโรคพยาธิความเจ็บไข้ไม่ให้มารบกวนเรา ฯ
       คาถามหาสูญ
    ๐นะ  พุทธะสูญ  (ฝี หรือโรคที่ต้องการรักษา)  ร้ายของ (ชื่อ)  ทั้งมูลสูญไปด้วย  นะ
     โม  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)  ทั้งมูลสูญไปด้วย  โม
      พุท  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)   ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  พุท
      ธา  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  ธา
      ยะ  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)   ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  ยะ
      นะสูญ  โมสูญ  พุทสูญ  ธาสูญ  ยะสูญ    มะสูญ  อะสูญ  อุสูญ 
      เทพสูญ  อะนัตตาสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)  ทั้งมูลสูญไปด้วย นะโมพุทธายะ ฯ
    ๐ใช้เสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปในน้ำเพื่อทำเป็นน้ำมนต์ให้คนไข้ดื่มกินและให้เป่าพ่นใส่โรคร้ายนั้นด้วย  ถ้าเป็นฝีก็ให้ว่าฝี  ถ้าเป็นโรคอะไรก็ให้ใส่ชื่อโรคนั้นเข้าไป  และให้ออกชื่อคนป่วยด้วย  แต่ถ้าเป็นฝีให้เสกปูน ๗ จบแล้วทาที่ฝี จะทำให้ฝีหายเร็ว  ใช้ได้สารพัดโรค เป็นโรคอะไรก็ให้ลองใช้ดู ฯ 
คาถาห้ามความเจ็บไข้ทั้งปวง
     ๐อะมะตังปะทัง ฯ
     ๐คาถานี้ให้ภาวนาวันละหลายๆจบ  จะห้ามและป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมารบกวน ฯ
      คาถาแก้ปวดศีรษะที่ศักดิ์สิทธิ์
    ๐ถ้าใครปวดศีรษะให้เอากระเทียมมา ๑ กีบ ถ้าปวด ๒ ข้างให้เอามา ๒ กีบ คือกีบละข้าง  เมื่อได้มาแล้วตำให้แหลกแล้วเอาปูนขาวที่กินกับหมากผสมลงไป  คนให้เข้ากันดีแล้ว  ให้ตัดแผ่นกระดาษกลมๆ ๒ แผ่น  อย่าให้ใหญ่นักกะพอให้ปิดขมับทั้งสองข้างได้
เสร็จแล้วให้เขียนอักษร "ง" ลงไปที่กระดาษที่ทายาแล้วนั้นจึงนำเอาไปปิดที่ขมับทั้ง ๒ ข้าง ปล่อยทิ้งไว้ไม่นานโรคปวดศีรษะก็จะหาย ฯ
    **หมายเหตุ:- อักษร "ง" ถ้าเขียนเป็นอักษรขอมได้จะขลังมาก ฯ
   คาถาถอนคุณไสย์
    ๐สะมุหะเนยยะ  สะมุหะนะติ          สะมุหะคะโต  สีมาคะตัง
  พัทธะเสมายัง  สะมุหะนิพตัพโพ      เอวัง  เอหิ ฯ
    ๐นะเคลื่อน  โมถอน  พุทคลอน  ธาเคลื่อน  ยะเลื่อนหลุดหาย ฯ
    ๐คาถานี้ใช้เสก ๗ จบ เพื่อทำน้ำมนต์อาบกิน  แก้การกระทำย่ำยีทุกชนิด ทั้งคุณผีคุณคน เสน่ห์ยาแฝด  แก้ลมเพลมพัด  ฝังรูปฝังรอยและคุณไสย์ทุกชนิด โดยการเสกใส่แป้ง ๗ จบ ทาที่ตัวคนป่วย  ถอนคุณไสย์ให้ออกได้หมดสิ้น  จะถอนโดยการเรียกเข้าไข่หรือเรียกใส่ในใบบอนก็ได้  ให้เอาว่านไพลมาตำให้ละเอียดแล้วเสกคาคานี้ ๗ จบเป่าลงไปที่ว่านไพลใช้ทาแก้ปวดบวมได้ทุกชนิด
     อนึ่งถ้าสงสัยว่าอาหารที่กินถูกวางยาเบื่อหรือยาสั่งให้เสกว่านจางจืด ๗ จบให้กินและทาจะถอนยาเบื่อและยาสั่งได้หมดสิ้น  ถ้าไปในสถานที่ใดๆก็ตามที่สงสัยว่าเป็นสถานที่มีคุณไสย์และอาคมที่ถูกกระทำไว้  ให้ใช้คาถานี้เถิดจะสามารถแก้คุณไสย์และอาคมทั้งหลายได้หมดสิ้น

    คาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา
    ๐สะมุหะติ  สะมุหะตา  สะมุหะนายะ             สังโฆ  อิมัง  เอสายะติ
เสมายะติ  ตังสีมัง  สะมุหะคะตา                      ตังสีมัง  สะมุหะคะติ
อุโบสะถัง  วิเนยยะ  สะมุหะคะติ                       สะมุหะตา  สะมุหะนายะ
สังโฆ  อิมัง  เอสายะติ                                     เสมายะติ ฯ
    ๐อิติปิโส  ภะคะวา  เวสสุวัณโณ                   นะโมพุทธายะ
นะขับ  โมไล่  พุทธังขับ  ธัมมังขับ                    สังฆังขับ  พุทธะอิติ
สะมุหะนะติ  สะมุหะนะตา  สะมุหะเสนา              สะมุหะเนยยะ  สะมุหะคะโต
ปัฐวี  วิเนยยะ  สะมุหะติ  สะมุหะตา                    สะมุหหะนายะ  สังโฆ อิมัง 
เอสายะติ  เสมายะติ ฯ
     ๐คาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา  ใช้เสก ๗ จบทำน้ำมนต์ให้คนถูกคุณไสย์ถูกเสน่ห์ยาแฝดกินและอาบจะสามารถถอนคุณไสย์ ได้ทุกชนิด  ถึงแม้ว่าเด็กได้กลืนโลหะเข้าไปในท้องเอาน้ำมนต์ที่เสกด้วยคาถานี้กินและอาบ  โลหะที่อยู่ในท้องก็ถอนออกมาได้  คา
ถานี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก  
            คาถาสับแก้ปวดในร่างกาย
    ๐กะนะอะนะ   นะอะกะอะ                 นะอะกะนะ   นะอะกะอะ
  จะฉะคัจฉะ   นะโมตัดขาด                  สูญหายออกไปให้หมด
  สะมุหะเนยยะ   สะมุหะนะติ                สะมุหะคะโต   เสมาคะตัง
  พัทธะเสมายัง   สะมุหะนิพตัพโพ        เอวัง  เอหิ ฯ
    ๐วิธีใช้:-ให้เสกคาถานี้  ๗  จบ  เป่าลงไปที่ตัวคนป่วย  แล้วใช้มีดหมอรุ่นใหญ่สับไป
ตามตัวตรงที่เจ็บปวด  ในขณะที่กำลังสับให้ภาวนาคาถานี้ไปด้วย  ให้ทำวันละ ๒ ครั้ง
ทำไม่กี่วันโรคเจ็บปวดก็จะหายไป
    คาถาป้องกันภัย
    ๐ยามันตะ  วะระยัสะมิง            ยา  จะ  กัมเมนิ
  กัมเมนิ  ภักติกา  ยัญเจตัง          อิติ  จินติตัง  ปิวิปิตัง  มะยา ฯ
    ๐คาถานี้ใช้สวดป้องกันได้หลายชนิด  เช่น โจรภัย   ธรณีภัย   อุทกภัย   วาตะภัย   อัคคีภัย  มรณะภัย  และภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด
    ๐คาถาบทนี้ให้เรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  เงิน ๑ บาท  ใช้เสก ๗ จบ
สามารถป้องกันภัยทุกชนิดได้ดียิ่งนัก ฯ
      คาถากันตัวกันกระทำ
    ๐อิติกันนะ  จิตตะกันนะ  จิเจกันนะ              รุนิกันนะ  อุตตะกันนะ
  อุอะกันนะ  พุทธากันนะ  ธัมมากันนะ              สังฆากันนะ  พุทปัดธัมปิด
  สังมิดหุ้มตัว  พระเจ้าอยู่หัว                            นะโมพุทธายะ ฯ
    ๐คาถานี้ใช้สวดป้องกันตัวในเวลาเข้านอน  ป้องกันการกระทำด้วยคุณผีคุณคนและคุณไสย์ทุกประเภท  ให้สวด ๗ จบ ก่อนเข้านอนจะป้องกันได้หมดสิ้น เวลาไปทำพิธีสะเคราะห์ให้ใครก็ตามให้สวด ๗ จบ ก่อนออกเดินทาง  และก่อนเริ่มทำพิธีให้เสกคาถานี้ ๗ จบ จะป้องกันไม่ให้เคราะห์ที่เราไปสะเดาะไม่ให้กลับมาเข้าตัวเรา

  มนต์คาถาสำหรับคนตกยาก
    ๐นะ  จังงัง   โม  จังงัง           พุทธละลาย  ธาละลาย
      ยะ  ฆ่ามิตาย  หายบัดเดี๋ยวใจ ฯ
    ๐ถ้าใครตกยากชีวิตตกระกำลำบาก  มีความทุกข์เดือดร้อนมาก ให้สวดคาถานี้บ่อยๆ
วันละหลายๆครั้งสวดไปเรื่อยๆ  ชีวิตจะบรรเทาความยุ่งยากและความลำบากลงไป  ไม่นานก็จะพบความโชคดี ฯ

      คาถาปราบพยศ
    ๐โส ภะคะวา     อิติปิปุริสะทัมมะสาระถิ ฯ
    ๐ถ้าไปเจอโคกระบือ ช้างม้า และสัตว์ทั้งหลายที่ดุร้ายให้เสกเชือก ๗ จบ แล้วเอามาผูก เสกหญ้าเสกของให้กิน สัตว์ทั้งหลายจะไม่ดุร้ายเลย
      -ถ้ามีเค้าเมียจะนอกใจไปมีชู้ ให้เสกของกินให้กิน ๗ จบ  และเสกเสื้อผ้าให้นุ่งห่มอีก ๗ จบ เมียจะมีชู้ไม่ได้เลย
      -ถ้าลูกคนไหนใจแข็งว่าไม่เชื่อฟังให้เสกของให้กิน เสกเสื้อผ้าให้นุ่งห่มใจจะอ่อนลงไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิม
      -ถ้าผู้หญิงหนีผัวไปกับชายอื่นให้เอาผ้านุ่งหรือผ้าสะใบของเขามาแล้วเขียนชื่อและนามสกุลของเขาใส่ลงไปในผ้านุ่งหรือผ้าสะใบนั้น  เอาลูกชะเนาะมัดเข้าไว้แล้วเสกเป่าลงไปที่ชะเนาะ ๗ จบ  ๓ วันกลับมาแล  เมื่อกลับมาแล้วให้เซ่นไหว้ ๓ วัน
         คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
    ๐นะชาลิติ  สิทธิลาโภ  บุนนะจิตตัง             ปิยัง  มะมะ  นะลาภ  โมขอ 
พุทชะนาส่งให้  ธารับไว้  ยะแห่งกู                  สะวาหับ  สะวาหับ ฯ
    ๐คาถานี้ใช้ทำน้ำมนต์ปะพรมของที่จะขาย แม้มะม่วงเน่าขนมจียบูดก็ขายได้  เมื่อได้ปะพรมสินค้าด้วยน้ำมนต์นี้แล้ว  ของเน่าก็จะขายได้ราคาดี  ขายได้ทุกอย่างไม่ใช้แต่มะม่วงเน่าและขนมจีนบูดเท่านั้น  เมื่อทำน้ำมนต์เสร็จแล้วให้ลองแหวกผมกลางกระ หม่อมแล้วเอานิ้วมือจุ่มลงไปในน้ำมนต์นั้นแล้วให้หยดลงตรงกลางศีรษะ  ถ้ารู้สึกว่าน้ำมนต์เย็นลงไปถึงหัวเหน่าเป็นใช้ได้   แต่ถ้าเย็นไม่ถึงให้ทำใหม่  ถ้าปรากฏว่าน้ำมนต์เย็นเลยหัวเข่าลงไปดีมาก ให้ปะพรมสินค้าเถิด  แม้ของเสียก็จะกลับกลายเป็นของดี ฯ
             ธรรมส่อง
    ๐นะโมพุทธายะ  นะโมธัมมายะ           นะโมสังฆายะ  นะยะสะสุโล
     โสสิอิอะ  สะนุนะยะ  สังวิสุโล ฯ
    ๐มนต์บทนี้เป็นธรรมส่อง  สวดภาวนาแล้วจะสามารถส่องเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เหมือนตาเห็น   ถ้าเสกแล้วเป่าเข้าแขนเบื้องซ้าย  เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็
จะสามารถมองเห็นได้ที่แขนซ้าย
    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ ดอกไม้ขาว  เงินค่ายกครู ๖ สลึง
ก่อนจะเสกให้กล่าวสัคเค เทวดา  ๓  จบ  นโม  ๓  จบ  แล้วจึงเสกคาถานี้  ๗  จบ  เป่าลงที่แขนข้างซ้าย ฯ

       คาถาบังและค้าง
    ๐นะจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง            โมจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง
พุทจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง                  ธาจะกัง  นะบังบัง  จะบังจิตตัง
ยะจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง ฯ
    ๐คาถานี้เป็นคาถาบังตาศัตรูเอาไว้ไม่ให้มองเห็น  จึงเรียกว่า "บัง"  ถ้าศัตรูยกไม้ขึ้นจะตีแต่ตีไม่ลง, ศัตรูยกปืนขึ้นจะยิงแต่ยิงไม่ได้, ศัตรูยกมีด, พร้า, ดาบ ขึ้นจะฟันแต่ฟันไม่ลง อาการอย่างนี้เรียกว่า "ค้าง" 
    ๐คาถานี้ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  และขัน ๘  เงิน ๑ บาทเป็นค่ายกครู  ให้เสกครั้งละ ๗ จบ  ถ้าเอาคาถานี้ลงแผ่นทองทำเป็นตะกรุดแล้วใช้คาถานี้ปลุกเสก ๑๐๘ จบ  คาดเอวไปจะป้องกันศัตรูได้ดีมากทีเดียว ฯ

         คาถายกเสาเรือน
    ๐เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา          ทัฬเหนะ  นิกกามิโน
     โคตะมะสาสะนัมหิ  เต                ปัตติปัตตา  อะมะตัง ฯ
    ๐คาถานี้ใช้ในเวลาสร้างบ้านใหม่  สร้าง กุฏิ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ  ปลูกสร้างอาคาร และสถานที่ต่างๆ 
      ก่อนจะปลูกสร้างบ้านเรือนให้ใช้คาถานี้ทำน้ำมนต์โดยเสกใส่น้ำ ๗ จบ  เสร็จแล้วให้เอาน้ำมนต์ไปรดเสาเรือนทุกต้น จะทำให้บ้านเรือนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมากนักแล
    -ก่อนจะสร้างบ้านเรือนให้ตั้ง  คายขัน ๕  ดอกไม้ขาว  เงิน  ๑  บาท  ทำน้ำมนต์เตรียมเอาไว้ ฯ

    คาถาป้องกันบาป
    ๑.นะโม  พุทธัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา    นะโม  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง
สัมมา  สัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโค  โลกะวิทู  อะนุตตโร  ปุริสะทัมมะ
สาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ
      -บทนี้ให้สวดเวลาเช้าวันละ  ๘  จบ  จะหายบาปตั้งแต่หัวถึงคอ ฯ
    ๒.นะโม  ธัมมัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา   นะโม  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ ฯ
      -บทนี้ให้สวดในเวลาเที่ยงวัน  สวดวันละ  ๑๖  จบ   จะหายบาปตั้งแต่คอถึงสะเอว ฯ
    ๓.นะโม  สังฆัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา    นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะปุริสะปุคคะลา  เอสะภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ
    -บทนี้ให้สวดในเวลาก่อนเข้านอน  สวดวันละ  ๒๔  จบ  จะหายบาปตั้งแต่สะเอวถึงเท้า ฯ
    ๔.มะอะอุ   ทุกขัง     มะอะอุ  อะนิจจัง    มะอะอุ  อะนัตตา ฯ
      -บทนี้ถ้าสวดภาวนาทั้งเช้าและเย็น  ผู้นั้นจะปราศจากความทุกข์และความโศก
เศร้าทั้งปวง ฯ
    ๕.ตะ  หิตัง  กุ  พุทธัง ฯ
      -บทนี้ถ้าสวดภาวนาทุกวันจะได้บุญมาก  ถ้าเขียนคาถานี้ใส่ปากคนตายผู้ตายจะไปเกิดในสุคติภูมิ
    ๖.นะโมพุทธายะ ฯ
      -บทนี้คือหัวใจของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์
         -นะ    คือพระกะกุสันโธ
         -โม    คือพระโกนาคะมะโน
         -พุท   คือพระกัสสะโป
         -ธา    คือพระโคตะโม
         -ยะ    คือพระศรีอริยเมตตัยโย
      -ผู้ใดสวดภาวนาทุกวันจะได้บุญถึงแสนกัปป์
    ๗.โพธิรุกขา  นะนุ  อุฏฐะโต ฯ
       -บทนี้ให้สวดภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  จะได้บุญมากถึงอสงข้ยกัปป์เลยทีเดียว  ถ้าใครไปท่องเที่ยวในประเทศอินเดียอย่าลืมเอา คาถาบทนี้ไปสวดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ  จะได้ไม่เสียเทียว  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เอาพันธุ์มาจากประเทศอินเดียมีอยู่หลายแห่ง  เช่น  ที่วัดพระธาตุพนม  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม  และที่วัดสระเกศ  แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จ.กรุงเทพมหานคร  หรือถ้าไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ไหนก็เอาไปสวดได้เลย  แต่ถ้าเอาไปสวดที่พุทธคยา  ประเทศอินเดียดีที่สุดเลยนะ
    ๘.นะโม  พุทธายะ  มะอะอุ  ทุกขัง    
       นะโม  ธัมมัสสะ  มะอะอุ  อะนิจจัง
       นะโม  สังฆัสสะ  มะอะอุ  อะนัตตา ฯ
      -บทนี้ถ้าใครสวดภาวนาทุกวัน  ผู้นั้นจะได้อานิสงส์  ๑  ล้าน  ๘  แสนกัปป์
    ๐คาถาป้องกันบาปทั้ง  ๘  บทนี้  ถ้าผู้ใดได้สวดภาวนาบทใดบทหนึ่ง  บาปจะไม่เกิดขึ้นทั้งกาย   วาจา   และใจ ฯ

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 43,234