3.คาถาที่จะนำเอาไปใช้

 

                                  คาถาที่นำเอาไปใช้งาน

            
                    คาถาธรณีเดือด
    ๐สีหะนาทัง  นะทันเตเต  ปะริสาสุ  วิสาระทา  ธัมมะจักกัง  ปะวัตเตนติ ฯ
    ๐คาถานี้ใช้ในทางปราบผู้คนที่วุ่นวาย  ถ้าเราไปเจอคนทั้งหลายเกิดผิดเถียงกันอย่างชุลมุนวุ่นวาย  ถ้าต้องการให้ผู้คนทั้งหลายเกิดความสงบไม่ผิดไม่เถียงกันให้เสกคาถานี้  ๗  จบ แล้วกลั้นใจเอาเท้าขวากระทืบบนแผ่นดิน ๓ ครั้ง  ในเวลากระทืบครั้งแรกให้ว่า   "พุทโธ  หยุดเถียงกัน"  ครั้งที่สองให้ว่า "ธัมโม  หยุดเถียงกัน"  ครั้งที่สามให้ว่า "สังโฆ  หยุดเถียงกัน"   เดี๋ยวคนทั้งหลายเหล่านั้นก็จหยุดเถียงกันไปเอง ฯ
          มนต์หายเคียดแค้น
    ๐โอม  วิตตัง  พันธะนัง  สะวาหะ  โอม  กังกัง  มะหากัง  สะวาโหม ฯ
    ๐มนต์บทนี้ใช้แก้ความเคียดแค้นของคน  ถ้าใครมีความเคียดแค้นต่อเราให้เอาใบพลูสดมาหนึ่งใบแล้วเขียนชือคนที่เกลียดชังเราใส่ในใบพลูนั้นเสร็จแล้วให้เสกมนต์บทนี้เป่าใส่ใบพลู ๓ จบ แล้วเอาใบพลูนั้นมาเคี้ยวเดินไปคุยกับคนที่เกลียดชังเรานั้น  เขาจะหายเคียดแค้นเราในทันที  มนต์บทนี้ใช้กับแฟนที่เคียดแค้นเราได้ดีกัน ขอให้ทดลองใช้ดู ฯ

        มนต์กันเจ็บไข้
    ๐นะ  โน  สัง  ปังกะเตนะ ฯ
    ๐มนต์บทนี้ใช้เสกหินแฮ่ ๗ จบแล้วเอาไปวางไว้ที่มุมบ้านทั้ง ๔ มุม  จะสามารถป้องกันโรคพยาธิความเจ็บไข้ไม่ให้มารบกวนเรา ฯ
       คาถามหาสูญ
    ๐นะ  พุทธะสูญ  (ฝี หรือโรคที่ต้องการรักษา)  ร้ายของ (ชื่อ)  ทั้งมูลสูญไปด้วย  นะ
     โม  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)  ทั้งมูลสูญไปด้วย  โม
      พุท  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)   ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  พุท
      ธา  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  ธา
      ยะ  พุทธะสูญ (ชื่อโรค)   ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)   ทั้งมูลสูญไปด้วย  ยะ
      นะสูญ  โมสูญ  พุทสูญ  ธาสูญ  ยะสูญ    มะสูญ  อะสูญ  อุสูญ 
      เทพสูญ  อะนัตตาสูญ (ชื่อโรค)  ร้ายของ (ชื่อคนป่วย)  ทั้งมูลสูญไปด้วย นะโมพุทธายะ ฯ
    ๐ใช้เสกคาถานี้ ๗ จบ เป่าลงไปในน้ำเพื่อทำเป็นน้ำมนต์ให้คนไข้ดื่มกินและให้เป่าพ่นใส่โรคร้ายนั้นด้วย  ถ้าเป็นฝีก็ให้ว่าฝี  ถ้าเป็นโรคอะไรก็ให้ใส่ชื่อโรคนั้นเข้าไป  และให้ออกชื่อคนป่วยด้วย  แต่ถ้าเป็นฝีให้เสกปูน ๗ จบแล้วทาที่ฝี จะทำให้ฝีหายเร็ว  ใช้ได้สารพัดโรค เป็นโรคอะไรก็ให้ลองใช้ดู ฯ 
คาถาห้ามความเจ็บไข้ทั้งปวง
     ๐อะมะตังปะทัง ฯ
     ๐คาถานี้ให้ภาวนาวันละหลายๆจบ  จะห้ามและป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมารบกวน ฯ
      คาถาแก้ปวดศีรษะที่ศักดิ์สิทธิ์
    ๐ถ้าใครปวดศีรษะให้เอากระเทียมมา ๑ กีบ ถ้าปวด ๒ ข้างให้เอามา ๒ กีบ คือกีบละข้าง  เมื่อได้มาแล้วตำให้แหลกแล้วเอาปูนขาวที่กินกับหมากผสมลงไป  คนให้เข้ากันดีแล้ว  ให้ตัดแผ่นกระดาษกลมๆ ๒ แผ่น  อย่าให้ใหญ่นักกะพอให้ปิดขมับทั้งสองข้างได้
เสร็จแล้วให้เขียนอักษร "ง" ลงไปที่กระดาษที่ทายาแล้วนั้นจึงนำเอาไปปิดที่ขมับทั้ง ๒ ข้าง ปล่อยทิ้งไว้ไม่นานโรคปวดศีรษะก็จะหาย ฯ
    **หมายเหตุ:- อักษร "ง" ถ้าเขียนเป็นอักษรขอมได้จะขลังมาก ฯ
   คาถาถอนคุณไสย์
    ๐สะมุหะเนยยะ  สะมุหะนะติ          สะมุหะคะโต  สีมาคะตัง
  พัทธะเสมายัง  สะมุหะนิพตัพโพ      เอวัง  เอหิ ฯ
    ๐นะเคลื่อน  โมถอน  พุทคลอน  ธาเคลื่อน  ยะเลื่อนหลุดหาย ฯ
    ๐คาถานี้ใช้เสก ๗ จบ เพื่อทำน้ำมนต์อาบกิน  แก้การกระทำย่ำยีทุกชนิด ทั้งคุณผีคุณคน เสน่ห์ยาแฝด  แก้ลมเพลมพัด  ฝังรูปฝังรอยและคุณไสย์ทุกชนิด โดยการเสกใส่แป้ง ๗ จบ ทาที่ตัวคนป่วย  ถอนคุณไสย์ให้ออกได้หมดสิ้น  จะถอนโดยการเรียกเข้าไข่หรือเรียกใส่ในใบบอนก็ได้  ให้เอาว่านไพลมาตำให้ละเอียดแล้วเสกคาคานี้ ๗ จบเป่าลงไปที่ว่านไพลใช้ทาแก้ปวดบวมได้ทุกชนิด
     อนึ่งถ้าสงสัยว่าอาหารที่กินถูกวางยาเบื่อหรือยาสั่งให้เสกว่านจางจืด ๗ จบให้กินและทาจะถอนยาเบื่อและยาสั่งได้หมดสิ้น  ถ้าไปในสถานที่ใดๆก็ตามที่สงสัยว่าเป็นสถานที่มีคุณไสย์และอาคมที่ถูกกระทำไว้  ให้ใช้คาถานี้เถิดจะสามารถแก้คุณไสย์และอาคมทั้งหลายได้หมดสิ้น

    คาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา
    ๐สะมุหะติ  สะมุหะตา  สะมุหะนายะ             สังโฆ  อิมัง  เอสายะติ
เสมายะติ  ตังสีมัง  สะมุหะคะตา                      ตังสีมัง  สะมุหะคะติ
อุโบสะถัง  วิเนยยะ  สะมุหะคะติ                       สะมุหะตา  สะมุหะนายะ
สังโฆ  อิมัง  เอสายะติ                                     เสมายะติ ฯ
    ๐อิติปิโส  ภะคะวา  เวสสุวัณโณ                   นะโมพุทธายะ
นะขับ  โมไล่  พุทธังขับ  ธัมมังขับ                    สังฆังขับ  พุทธะอิติ
สะมุหะนะติ  สะมุหะนะตา  สะมุหะเสนา              สะมุหะเนยยะ  สะมุหะคะโต
ปัฐวี  วิเนยยะ  สะมุหะติ  สะมุหะตา                    สะมุหหะนายะ  สังโฆ อิมัง 
เอสายะติ  เสมายะติ ฯ
     ๐คาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา  ใช้เสก ๗ จบทำน้ำมนต์ให้คนถูกคุณไสย์ถูกเสน่ห์ยาแฝดกินและอาบจะสามารถถอนคุณไสย์ ได้ทุกชนิด  ถึงแม้ว่าเด็กได้กลืนโลหะเข้าไปในท้องเอาน้ำมนต์ที่เสกด้วยคาถานี้กินและอาบ  โลหะที่อยู่ในท้องก็ถอนออกมาได้  คา
ถานี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก  
            คาถาสับแก้ปวดในร่างกาย
    ๐กะนะอะนะ   นะอะกะอะ                 นะอะกะนะ   นะอะกะอะ
  จะฉะคัจฉะ   นะโมตัดขาด                  สูญหายออกไปให้หมด
  สะมุหะเนยยะ   สะมุหะนะติ                สะมุหะคะโต   เสมาคะตัง
  พัทธะเสมายัง   สะมุหะนิพตัพโพ        เอวัง  เอหิ ฯ
    ๐วิธีใช้:-ให้เสกคาถานี้  ๗  จบ  เป่าลงไปที่ตัวคนป่วย  แล้วใช้มีดหมอรุ่นใหญ่สับไป
ตามตัวตรงที่เจ็บปวด  ในขณะที่กำลังสับให้ภาวนาคาถานี้ไปด้วย  ให้ทำวันละ ๒ ครั้ง
ทำไม่กี่วันโรคเจ็บปวดก็จะหายไป
    คาถาป้องกันภัย
    ๐ยามันตะ  วะระยัสะมิง            ยา  จะ  กัมเมนิ
  กัมเมนิ  ภักติกา  ยัญเจตัง          อิติ  จินติตัง  ปิวิปิตัง  มะยา ฯ
    ๐คาถานี้ใช้สวดป้องกันได้หลายชนิด  เช่น โจรภัย   ธรณีภัย   อุทกภัย   วาตะภัย   อัคคีภัย  มรณะภัย  และภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด
    ๐คาถาบทนี้ให้เรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  เงิน ๑ บาท  ใช้เสก ๗ จบ
สามารถป้องกันภัยทุกชนิดได้ดียิ่งนัก ฯ
      คาถากันตัวกันกระทำ
    ๐อิติกันนะ  จิตตะกันนะ  จิเจกันนะ              รุนิกันนะ  อุตตะกันนะ
  อุอะกันนะ  พุทธากันนะ  ธัมมากันนะ              สังฆากันนะ  พุทปัดธัมปิด
  สังมิดหุ้มตัว  พระเจ้าอยู่หัว                            นะโมพุทธายะ ฯ
    ๐คาถานี้ใช้สวดป้องกันตัวในเวลาเข้านอน  ป้องกันการกระทำด้วยคุณผีคุณคนและคุณไสย์ทุกประเภท  ให้สวด ๗ จบ ก่อนเข้านอนจะป้องกันได้หมดสิ้น เวลาไปทำพิธีสะเคราะห์ให้ใครก็ตามให้สวด ๗ จบ ก่อนออกเดินทาง  และก่อนเริ่มทำพิธีให้เสกคาถานี้ ๗ จบ จะป้องกันไม่ให้เคราะห์ที่เราไปสะเดาะไม่ให้กลับมาเข้าตัวเรา

  มนต์คาถาสำหรับคนตกยาก
    ๐นะ  จังงัง   โม  จังงัง           พุทธละลาย  ธาละลาย
      ยะ  ฆ่ามิตาย  หายบัดเดี๋ยวใจ ฯ
    ๐ถ้าใครตกยากชีวิตตกระกำลำบาก  มีความทุกข์เดือดร้อนมาก ให้สวดคาถานี้บ่อยๆ
วันละหลายๆครั้งสวดไปเรื่อยๆ  ชีวิตจะบรรเทาความยุ่งยากและความลำบากลงไป  ไม่นานก็จะพบความโชคดี ฯ

      คาถาปราบพยศ
    ๐โส ภะคะวา     อิติปิปุริสะทัมมะสาระถิ ฯ
    ๐ถ้าไปเจอโคกระบือ ช้างม้า และสัตว์ทั้งหลายที่ดุร้ายให้เสกเชือก ๗ จบ แล้วเอามาผูก เสกหญ้าเสกของให้กิน สัตว์ทั้งหลายจะไม่ดุร้ายเลย
      -ถ้ามีเค้าเมียจะนอกใจไปมีชู้ ให้เสกของกินให้กิน ๗ จบ  และเสกเสื้อผ้าให้นุ่งห่มอีก ๗ จบ เมียจะมีชู้ไม่ได้เลย
      -ถ้าลูกคนไหนใจแข็งว่าไม่เชื่อฟังให้เสกของให้กิน เสกเสื้อผ้าให้นุ่งห่มใจจะอ่อนลงไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิม
      -ถ้าผู้หญิงหนีผัวไปกับชายอื่นให้เอาผ้านุ่งหรือผ้าสะใบของเขามาแล้วเขียนชื่อและนามสกุลของเขาใส่ลงไปในผ้านุ่งหรือผ้าสะใบนั้น  เอาลูกชะเนาะมัดเข้าไว้แล้วเสกเป่าลงไปที่ชะเนาะ ๗ จบ  ๓ วันกลับมาแล  เมื่อกลับมาแล้วให้เซ่นไหว้ ๓ วัน
         คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
    ๐นะชาลิติ  สิทธิลาโภ  บุนนะจิตตัง             ปิยัง  มะมะ  นะลาภ  โมขอ 
พุทชะนาส่งให้  ธารับไว้  ยะแห่งกู                  สะวาหับ  สะวาหับ ฯ
    ๐คาถานี้ใช้ทำน้ำมนต์ปะพรมของที่จะขาย แม้มะม่วงเน่าขนมจียบูดก็ขายได้  เมื่อได้ปะพรมสินค้าด้วยน้ำมนต์นี้แล้ว  ของเน่าก็จะขายได้ราคาดี  ขายได้ทุกอย่างไม่ใช้แต่มะม่วงเน่าและขนมจีนบูดเท่านั้น  เมื่อทำน้ำมนต์เสร็จแล้วให้ลองแหวกผมกลางกระ หม่อมแล้วเอานิ้วมือจุ่มลงไปในน้ำมนต์นั้นแล้วให้หยดลงตรงกลางศีรษะ  ถ้ารู้สึกว่าน้ำมนต์เย็นลงไปถึงหัวเหน่าเป็นใช้ได้   แต่ถ้าเย็นไม่ถึงให้ทำใหม่  ถ้าปรากฏว่าน้ำมนต์เย็นเลยหัวเข่าลงไปดีมาก ให้ปะพรมสินค้าเถิด  แม้ของเสียก็จะกลับกลายเป็นของดี ฯ
             ธรรมส่อง
    ๐นะโมพุทธายะ  นะโมธัมมายะ           นะโมสังฆายะ  นะยะสะสุโล
     โสสิอิอะ  สะนุนะยะ  สังวิสุโล ฯ
    ๐มนต์บทนี้เป็นธรรมส่อง  สวดภาวนาแล้วจะสามารถส่องเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เหมือนตาเห็น   ถ้าเสกแล้วเป่าเข้าแขนเบื้องซ้าย  เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็
จะสามารถมองเห็นได้ที่แขนซ้าย
    ๐ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕ ดอกไม้ขาว  เงินค่ายกครู ๖ สลึง
ก่อนจะเสกให้กล่าวสัคเค เทวดา  ๓  จบ  นโม  ๓  จบ  แล้วจึงเสกคาถานี้  ๗  จบ  เป่าลงที่แขนข้างซ้าย ฯ

       คาถาบังค้าง
    ๐นะจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง            โมจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง
พุทจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง                  ธาจะกัง  นะบังบัง  จะบังจิตตัง
ยะจะกัง  นะบังบัง  นะบังจิตตัง ฯ
    ๐คาถานี้เป็นคาถาบังตาศัตรูเอาไว้ไม่ให้มองเห็นเรา  จึงเรียกว่า "บัง"  ถ้าศัตรูยกไม้ขึ้นจะตีเราแต่ตีไม่ได้ต้องยืนค้างอยู่อย่างนั้น, ศัตรูยกปืนขึ้นจะยิงเราแต่ยิงไม่ได้ต้องถือปืนยืนค้างแข็งทื่ออยู่อย่างนั้น, ศัตรูยกมีด, ยกพร้า, หรือยกดาบ ขึ้นจะฟันหรือแทงเราแต่ฟันหรือแทงไม่ได้ต้องยืนค้างอยู่อย่างนั้น อาการอย่างนี้เรียกว่า "ค้าง" 
    ๐คาถานี้ให้ยกครูเรียนเอาในวัน อังคาร ข้างขึ้น  คายขัน ๕  และขัน ๘  เงิน ๑ บาทเป็นค่ายกครู  ให้เสกครั้งละ ๗ จบ  ถ้าเอาคาถานี้ลงแผ่นทองทำเป็นตะกรุดแล้วใช้คาถานี้ปลุกเสก ๑๐๘ จบ  คาดเอวไปจะป้องกันศัตรูได้ดีมากทีเดียว ฯ

         คาถายกเสาเรือน
    ๐เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา          ทัฬเหนะ  นิกกามิโน
     โคตะมะสาสะนัมหิ  เต                ปัตติปัตตา  อะมะตัง ฯ
    ๐คาถานี้ใช้ในเวลาสร้างบ้านใหม่  สร้าง กุฏิ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ  ปลูกสร้างอาคาร และสถานที่ต่างๆ 
      ก่อนจะปลูกสร้างบ้านเรือนให้ใช้คาถานี้ทำน้ำมนต์โดยเสกใส่น้ำ ๗ จบ  เสร็จแล้วให้เอาน้ำมนต์ไปรดเสาเรือนทุกต้น จะทำให้บ้านเรือนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมากนักแล
    -ก่อนจะสร้างบ้านเรือนให้ตั้ง  คายขัน ๕  ดอกไม้ขาว  เงิน  ๑  บาท  ทำน้ำมนต์เตรียมเอาไว้ ฯ

    คาถาป้องกันบาป
    ๑.นะโม  พุทธัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา    นะโม  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง
สัมมา  สัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโค  โลกะวิทู  อะนุตตโร  ปุริสะทัมมะ
สาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ
      -บทนี้ให้สวดเวลาเช้าวันละ  ๘  จบ  จะหายบาปตั้งแต่หัวถึงคอ ฯ
    ๒.นะโม  ธัมมัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา   นะโม  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ ฯ
      -บทนี้ให้สวดในเวลาเที่ยงวัน  สวดวันละ  ๑๖  จบ   จะหายบาปตั้งแต่คอถึงสะเอว ฯ
    ๓.นะโม  สังฆัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา    นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะปุริสะปุคคะลา  เอสะภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ
    -บทนี้ให้สวดในเวลาก่อนเข้านอน  สวดวันละ  ๒๔  จบ  จะหายบาปตั้งแต่สะเอวถึงเท้า ฯ
    ๔.มะอะอุ   ทุกขัง     มะอะอุ  อะนิจจัง    มะอะอุ  อะนัตตา ฯ
      -บทนี้ถ้าสวดภาวนาทั้งเช้าและเย็น  ผู้นั้นจะปราศจากความทุกข์และความโศก
เศร้าทั้งปวง ฯ
    ๕.ตะ  หิตัง  กุ  พุทธัง ฯ
      -บทนี้ถ้าสวดภาวนาทุกวันจะได้บุญมาก  ถ้าเขียนคาถานี้ใส่ปากคนตายผู้ตายจะไปเกิดในสุคติภูมิ
    ๖.นะโมพุทธายะ ฯ
      -บทนี้คือหัวใจของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์
         -นะ    คือพระกะกุสันโธ
         -โม    คือพระโกนาคะมะโน
         -พุท   คือพระกัสสะโป
         -ธา    คือพระโคตะโม
         -ยะ    คือพระศรีอริยเมตตัยโย
      -ผู้ใดสวดภาวนาทุกวันจะได้บุญถึงแสนกัปป์
    ๗.โพธิรุกขา  นะนุ  อุฏฐะโต ฯ
       -บทนี้ให้สวดภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  จะได้บุญมากถึงอสงข้ยกัปป์เลยทีเดียว  ถ้าใครไปท่องเที่ยวในประเทศอินเดียอย่าลืมเอา คาถาบทนี้ไปสวดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ  จะได้ไม่เสียเทียว  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เอาพันธุ์มาจากประเทศอินเดียมีอยู่หลายแห่ง  เช่น  ที่วัดพระธาตุพนม  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม  และที่วัดสระเกศ  แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จ.กรุงเทพมหานคร  หรือถ้าไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ไหนก็เอาไปสวดได้เลย  แต่ถ้าเอาไปสวดที่พุทธคยา  ประเทศอินเดียดีที่สุดเลยนะ
    ๘.นะโม  พุทธายะ  มะอะอุ  ทุกขัง    
       นะโม  ธัมมัสสะ  มะอะอุ  อะนิจจัง
       นะโม  สังฆัสสะ  มะอะอุ  อะนัตตา ฯ
      -บทนี้ถ้าใครสวดภาวนาทุกวัน  ผู้นั้นจะได้อานิสงส์  ๑  ล้าน  ๘  แสนกัปป์
    ๐คาถาป้องกันบาปทั้ง  ๘  บทนี้  ถ้าผู้ใดได้สวดภาวนาบทใดบทหนึ่ง  บาปจะไม่เกิดขึ้นทั้งกาย   วาจา   และใจ ฯ

              คาถาภาณเลข

    ๐เลขะยันตัง  สันตัง  อาคัจฉยยะ  อาคัจฉาหิ ฯ

    ๐คาถาภาณเลขบทนี้ใช้สวดเมื่อเราต้องการจะดูว่าเลขท้าย ๓ ตัวรางวัลที่ ๑ มันจะออกเลขอะไร  ให้นั่งสมาธิแล้วสวดบริกรรมคาถานี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะสงบเป็นสมาธิ  ก่อนที่จะสวดคาถานี้ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า "ข้าพเจ้าต้องการดูเลขท้าย  ๓  ตัว รางวัลที่  ๑  ของงวดนี้มันจะออกเลขอะไร? เมื่อข้าพทำการสวดบริกรรมคาถานี้แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นหรือได้ยินการบอกกล่าวด้วยเถิด?   ต่อจากนั้นจึงเริ่มสวดบริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบเป็นสมธิ

    -ก่อนสวดให้แต่งเครื่องยกครู ดังนี้ คือ:- 

      ๑.ดอกไม้ขาว ๕ คู่   

      ๒.เทียนขาว ๕ คู่

      ๓.ธูปหอม ๕ คู่

      ๔.เงินค่ายกครู  ๖  บาท

      ๕.ให้ยกครูในวันอังคารข้างขึ้น

    -เมื่อสวดบริกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาเงินไปหยอดที่ตู้บริจาคในวัด

                 คาถาภาวนาเวลาหยิบล็อตเตอรี่

    ๐อะสังลาโภ  จะ  ลาภานัง  ลาภะสักกาโร  ปูชิโต  สัพพะเทวา

     สัพพะมะนุสสา  ปิยัง  รักขันตุ  สัพพะทา  มะนุสสะเทวาปิโยอิติ ฯ

    ๐ก่อนจะไปซื้อล็อตเตอรี่มีเคล็ดลับอยู่ว่าอย่าไปซื้อในเวลามีคนมุงมากๆ ให้เลือกซื้อในตอนที่ว่างคน  เมื่อเข้าไปแล้วให้ทำทีว่ากำลังเลือกหาเลขที่ต้องการ  ในขณะที่กำลังเลือกหานั้นให้ภาวนาคาถานี้ในใจหนึ่งจบแล้วเลือกหาว่าใบไหนถูกใจที่สุด  แล้วให้นึกถามในใจว่าใบไหนจะถูกและให้นึกตอบในใจว่าใบนี้แหละจะถูกให้กลั้นใจหยิบเอาล็อตเตอรี่ใบนั้นในเวลาที่เขายื่นให้ 

    ครั้นได้ล็อตเตอรี่มาแล้วให้สวดคาถานี้ตามกำลังวันจนกว่าล็อตเตอรี่จะออกอย่างต่ำให้สวด  ๗  วันขึ้นไป  ต้องซื้อใบล็อตเตอรี่ก่อนหวยจะออก  ๗  วันขึ้นไป   ถ้าถูกล็อตเตอรี่ครั้งใดให้ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ผีพนันที่ตายโหงตายห่าไปแล้วในทันที การพนันจะเฮี้ยนขึ้นไปยิ่งขึ้น ฯ

 

           พิธีกรรมการเบิกเนตรพระพุทธรูป

    ๐ประเพณีการเบิกเนตรพระพุทธรูป มีพื้นฐานจากคติความเชื่อ ที่ต้องการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปที่จัดสร้างเสร็จแล้วว่า เป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์ควรแก่การสักการบูชา ห้ามกระทำกาารใดๆ ที่ไม่สมควรต่อพระพุทธรูปนั้นอีก
    พิธีกรรมเบิกเนตรจะทำเฉพาะเทวรูป องค์เทพ พระพุทธรูป รวมทั้งรูปปั้นและรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ ทั้งนี้ นิยมประกอบพิธีสำหรับรูปหล่อที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๖ นิ้วขึ้นไป (โสฬสมงคล) ส่วนพระที่มีขนาดเล็กกว่านี้ เมื่อนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกก็นำไปบูชาได้เลย
    พิธีกรรมเบิกเนตร ถ้าเป็นองค์ใหญ่มากๆ ก็จะใช้ไม้พันด้วยสำลี แล้วไปแตะที่พระเนตร (ดวงตา) ทั้งซ้ายและขวา ระหว่างที่แตะนั้น พระผู้ประกอบพิธีจะบริกรรมคาถาที่ว่า    "สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ" หมายถึง "ท้าวสักกเทวราช เป็นจอมแห่งเทวดาผู้มีพระเนตรมีนัยน์ตา ๑,๐๐ ดวง หรือมองเห็นไปไกลได้เป็นพันโยชน์ ชำระตาให้เกิดเป็นตาทิพย์ ให้หมดจดสว่างไสว"
    โดยทั่วๆ ไป จะนิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ ระหว่างเบิกเนตร พระสงฆ์จะเจริญชัยมงคลคาถาหรือจะสวดมนต์ในบทธัมมจักรในบทหนึ่งที่ว่า "จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก" ซึ่งหมายถึง "เพื่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรม ปัญญาเกิด วิชาเกิด ความรู้เกิด และความสว่างไหวเกิด" หรือที่เรียก "เกิดปัญญาหยั่งรู้ในสิ่งที่ควรรู้"
    คำว่า "เบิกพระเนตร"  คือการเปิดตา  พิธีการฝัง หรือเขียนพระเนตรพระพุทธรูป ในบางแห่งจะใช้ว่า เปิดพระเนตร
    เบิกพระเนตร เป็นคำที่ใช้เรียกการที่ผู้ใหญ่ หรือพระสงฆ์ทำพิธีฝังพระเนตรพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเขียน หรือเช็ด พระเนตรพระพุทธรูปที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในขณะที่เบิกพระเนตรนั้นจะบริกรรมภาวนาไปด้วย รวมทั้งนิยมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
    เบิกพระเนตร เป็นความเชื่อที่ว่า พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่จากโลหะบ้าง จากปูนบ้าง ยังไม่เป็นองค์พระโดยสมบูรณ์เพราะยังไม่ผ่านพิธีกรรมการเบิกเนตรมาก่อน เมื่อผ่านการเบิกพระเนตรแล้วจึงเป็นองค์พระพุทธรูปโดยสมบูรณ์

    ๐สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการเบิกพระเนตรมี  ๕  อย่าง   คือ:-

       ๑.สำลีอบควันหอม

       ๒.น้ำพระพุทธมนต์

       ๓.แป้งเจิม

       ๔.ขัน ๕      คือ:- 

          ๔.๑ดอกไม้สีชาว  ๕  คู่   

          ๔.๒ธูป   ๕   คู่

          ๔.๓เทียน    ๕    คู่

       ๕.ขัน  ๘    คือ  ดอกไม้  ๘   คู่, ธูป   ๘   คู่, เทียน   ๘   คู่    

    ๐การดำเนินให้ปฏิบัติดังนี้

       ๑.ประธานจุดธูปเทียนบูขาพระรัตนตรัย  ธูป  ๙  ดอก

       ๒.พิธีกรอารธนาศีล

       ๓.ประธานสงฆ์ทำพิธีเบิกเนตรโดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

          ๓.๑ให้บริกรรมคาถาเบิกเนตรดังนี้   

             ๐พุทโธ  โลกัง  วิทูกะระณัง  อะระหัง  พุทโธ  พุทธัสสะ  โลกะวิทู ฯ  ว่า  ๓  จบ

แล้วใช้สำลีที่อบควันหอมปาดที่หัวตาไปที่หางตา  แล้วจึงใช้น้ำพระพุทธมนต์ที่ชุบสำลีที่ไม่ชุ่มนักปัดจากหัวตาไปที่หางตา  ๓  ครั้ง  ปัดแต่ละครั้งอย่าลืมว่าคาถาข้างบนนี้ไปด้วย

         ๓.๒ให้สวดบริกรรมคาถาบทนี้  ๓  จบ  ว่าดังนี้

            ๐สะหัสสะสีเสปิ  เจ  โปโส  สีเส  สีเส  สะตังมุขา  มุเข  มุเข  สะตังชิวหา  ชีวะกัปโป  มะหิทธิ  โกนะ  สักโก  สักโกติ  จะ  วัฌเฌตุง  นิสเสสัง  สัตถุโน  คุณันติ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

         ๓.๓ให้เจิมที่ผ้าทิพย์  ๓  จุด แต่ละจุดให้สวดบริกรรมด้วยคาถานี้  ๓  จบ   คาถาว่าดังนี้

             ๐ปฏิมายะ  พุทโธ  อิทธิฤทธิ  พุทธนิมิตตัง  อุปปันนัง  โหตุ  มะ  อะ  อุ  อุ  อะ  มะ ฯ  เสร็จแล้ว  ให้เจิมพระพุทธรูปด้วยแป้งที่เตรียมเอาไว้  ๕  จุด  คือ:-

              จุดที่ ๑ ให้เจิมที่หน้าผาก     

              จุดที่ ๒ ให้เจิมที่หน้าอก

              จุดที่ ๓ ให้เจิมที่เหนือราวนมช้างขวา

              จุดที่ ๔ ให้เจิมที่เหนือราวนมข้างซ้าย

              จุดที่๕ ให้เจิมที่ท้อง

    ในขณะเจิมแต่ละจุดให้ว่า "นะโม  พุทธายะ  ๓  จบ"   เสร็จแล้วสวดบริกรรมด้วยคาถานี้ว่า

       ๐สะหัสสะเนตโต  เทวินโท  ทิพพะจักขุง  วิโสธะยิ

      ปาปะคะระหี  อะยัง  ปาโล  อาชีวัง  ปะริโสธะยิ

      สะหัสสะเนตโต  เทวินโท  ทิพพะจักขุง  วิโสธะยิ

      ธัมมะคะรุโก  อะยัง  ปาโล  นิสินโน  สาสะเน  ระโต

      สะหัสสะเนตโต  เทวินโท  ทิพพะจักขุง  วิโสธะยิ

      ตังคะเณนะ  อาคันตะวา  จักขุปาลัง  อุปาคะมิ

      สะหะสะเนตโต  เทวินโท  ทิพพะจักขุง  วิโสธะยิ

      สังขิปิตะวา  ตัง  มัคคัง  ขิปปัง  สาวัตถิมาคมิ ฯ  

                 ให้สวด  ๓  จบ

       พิธีการเบิกเนตรพระพุทธรูปมีเพียงแค่นี้

                  คาถาขอเงินจากพระจันทร์

    

        นี่คือยันต์สุริยะประภาของหลวงปู่สวน วัดนาอุดม  จ.อุบลราชธานี

              ท่านมีฉายาว่า "ญาท่านสวน พระอรหันต์ศรีเมืองอุบล"

    ๐พระคาถาสุริยะประภา จันทรประภา (คาถาขอเงินจากพระจันทร์)
18 กรกฎาคม 2012 เวลา 22:59 น. คุณสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์ ได้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือจะไปร่วมพิธีขอเงินจากพระจันทร์ ร่วมกับอ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ที่วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี เวลา 18.30-21.00 น. (สำหรับสมาชิกที่ไม่ทราบว่าวันขอเงินจากพระจันทร์คืออะไร และทำอย่างไร ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่
www.thefuntong.com ค่ะ)
   ในเวลาที่คุณจะตั้งจิตอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์  ให้คุณสวดบท สุริยะประภา จันทะประภา
                    คาถาสุริยะประภา
  เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา           ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน
 มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ          สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ
                    คาถาจันทะประภา
   ๐เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทะประภา           ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน
 มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ         สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ

   จากนั้นอธิษฐานว่า...“ข้าพเจ้า  (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอด
ถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน  เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต ขอให้ .......................(คุณขออะไรก็ให้อธิษฐานไป)
    ขอให้พระอาทิตย์ และพระจันทร์นำพาโชคลาภและความสำเร็จ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ได้สร้างสมมาแต่ในอดีต ปัจจุบัน เป็นพลวัตรปัจจัยทำให้มีความสุข สมหวังทุกประการ นับตั้งแต่วินาทีนี้ ตราบไปเมื่อหน้าเทอญ”

     เวลาคุณอธิษฐาน คุณจะขออะไร คุณก็อธิษฐานไป ให้อยู่ในกรอบของเหตุผล ศีลธรรมอันดีงาม บุญวาสนาเก่าที่คุณสร้าง จะมีส่วนเกื้อกูลให้เชื่อมต่อกับบุญปัจจุบัน บุญกุศลที่สร้างในปัจจุบัน จะมีเหตุให้เชื่อมต่อถึงผลที่ได้รับในปัจจุบันเช่นกัน ที่ต้องอธิษฐานให้สำเร็จสมหหวังตั้งแต่วินาทนี้  ถือเป็นการเร่งบุญ ไม่ให้บุญที่ทำนั้น ไปสะสมในชาติใน
ภพอื่น
    พิธีการขอเงินจากพระจันทร์นั้น ถ้าท่านทำตามลำดับที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือว่าสัมฤทธิ์ผลที่สุด ส่วนท่านจะเปลี่ยนจากเงินเป็นล็อตเตอรี่ที่ไปซื้อมา เพื่อให้ถูกรางวัลก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกัน การอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์ การอธิษฐานขอความสำเร็จจากพระจันทร์ ในเรื่องอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกัน สมหวังในเรื่องการงาน
การเรียน ความรัก หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ท่านปรารถนา ขอให้ลองปฏิบัติดู จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบุญหรือกรรมเก่าที่ได้สร้าง หรือสะสมเอาไว้ ถ้าท่านได้สร้างหรือสะสมเอาไว้มาก ก็มีโอกาสได้รับความสำเร็จมาก ถ้าสร้างไว้น้อย ก็ได้รับความสำเร็จน้อย  ตรงนี้เป็นเรื่องที่แข่งกันไม่ได้ครับ เพราะเป็นเรื่องของวาสนาบารมี
  ขอให้ท่านได้ลองปฏิบัติ ถือว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิต ที่สำคัญการขอจะสัมฤทธิ์ผลมากหรือน้อยนั้น จิตใจท่านต้องมีเมตตา ต้องยึดหลักพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา หากท่านยิ่งเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้ไปให้เพื่อน คนใกล้ตัว ไม่ว่าจะถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการสร้างความสุข ความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิต จะเป็นอานิสงส์หนุนนำทำให้
ท่านโชคดี หรือประสบความสำเร็จในการขอเงินจากพระจันทร์มากยิ่งขึ้นเป็นทวีเท่า
              (บทความ และคำอธิษฐานโดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ)

               ยันต์สุริยประภาและยันต์จันทรประภา

    ๐ประวัติยันต์สุริยประภาและยันต์จันทรประภา  เป็นยันต์ที่ประเสริฐเลิศล้ำกว่ายันต์อื่นใดๆทั้งหมดในโลกนี้  ถ้าผู้ใดปราถนาสมบัติวัตถุสิ่งของและทรัพย์สินเงินทองทุกชนิดให้สร้างยันต์นี้ขึ้นมาสักการะบูชา  ก็จะได้สมบัติตามที่ตนปราถนาทุกประการ 

    มีตำนานกล่าวไว้ว่าฤาษี ๒ ตนสถิตย์อยู่  ณ ที่ภูเขายุคันธรได้เข้าฌานเล็งดูชะตาชีวิตของมนุษย์ในโลกก็ทราบด้วยญาณว่า "ต่อไปในภายภาคหน้ามนุษย์ทั้งหลายจะทุกข์ยากเดือดร้อนลำบากจะหาสมบัติได้ยากจึงใคร่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือมนุษย์ให้ความทุกข์ยากลำบากบรรเทาลงได้บ้าง  ฤาษีตนหนึ่งได้สร้างยันต์ขึ้นยันต์หนึ่งที่มีชื่อว่า "ยันต์สุริยประภา"   ส่วนฤาษีอีกตนหนึ่งก็ได้สร้างยันต์ขึ้นยันต์หนึ่งที่มีชื่อว่า "ยันต์จันทรประภา"

    ยันต์ทั้งสองนี้ถ้าใครสร้างขึ้นสักการะบูชาผู้นั้นก็จะมั่งมีศรีสุข จากคนยากจนก็จะกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมียิ่งนัก   ข้อควรที่จะต้องรู้ในการสร้างยันต์นี้มีข้อปฏิบัติดังนี้

        

                คาถาสารพัดกัน

    ๐คาถาสารพัดกันที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้ได้ผลดีมี  ๒  ชนิด   คือ:-

       ๑.คาถาสารพัดกัน

       ๒.คาถากันสารพัด

                         คาถาสารพัดกัน

    ๐กันนะ  กันนา  กันนิ  กันนี           กันนุ  กันนู 

  กันนุง  กันโน  กันใน                      กันนัง  กันนะ ฯ

    ๐วิธีใช้:- ใช้สวดป้องกันภูตผีปีศ่าจ  ผีปอบและผีเป้า   ผีโพงและผีพาย   ผีฟ้าและผีแทน  สารพัดผี  ให้สวดครั้งละ ๗ จบ   ก่อนจะออกจากบ้านไปทำมาหากินเข้าไปในดงในป่าในน้ำและบนบก  ไปรักษาคนเจ็บป่วยและไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้ใคร ให้สวดคาถานี้ก่อน ๗ จบ จึงออกเดินทางไปจะปลอดภัยทุกอย่าง

     -ให้ยกตรูเรียนเอาในวันอังคารข้างขึ้น   คายขัน ๕   เงิน  ๑  บาท  ให้เสกครั้งละ  ๗  จบ

     -เสกฝ้ายผูกคอผูกแขน  ๗  จบ  จะป้องกันโรคร้ายเข้าตัวเราได้

     -จะทำเป็นตะกรุดคาดเอวให้ปลุกเสกด้วยคาถานี้  ๑๐๘  จบ  คาดเอวไปจะป้องกันภัยและภูตผีปีศาจได้ทุกชนิด

                       คาถากันสารพัด

    ๐พุทโธ  พุทธัง  นะมะพะธะกันตัง         ธัมโม  ธัมมัง  นะมะพะธะกันตัง

  สังโฆ  สังฆัง  นะมะพะธะกันตัง               อะระหัง  พุทโธ  เต  ชะ  สุ  เน  มะ 

  ภู  จะ  นา  วิ  เว ฯ

    ๐คาถาบทนี้ใช้สวดกันสารพัดผี  กันสารพัดโรค  เวลาจะรักษาโรคและสะเดาะเคราะห์ให้ใครเพื่อป้องกันไม่ให้โรคและเคราะห์ที่ออกไปแล้วเข้าตัวเราให้สวดคาถาบทนี้  ๗  จบก่อนทุกครั้ง  ถ้าจะให้ดีและปลอดภัยที่สุด  ก่อนจะลงจากบ้านให้สวดคาถาสารพัดกัน ๗  จบ   และก่อนจะนวดรักษาโรคและสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตให้ใครกรุณาสวดคาถากันสารพัดอีก  ๗  จบ  คาถาทั้งสองบทนี้ให้ใช้คู่กันจะปลอดภัยที่สุด

 

                     คาถาแก้วสารพัดนึก

   ๐ทุลิ  ขุลิ  ทะริ  ตะกุ  ติวิ  ติกุ  มุติ  กุจิ         ติกุ  จุติ  กุกิ  วะวะ

ติกุ  จิติ  กุมุ  ติกุ  มัยหัง         สุวัตถิ  โหตุ  หุนรู  หุนรู  หุนรู  สะวาหายะ ฯ

   ๐อุปเท่ห์ในการใช้:-

    ๑.ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วสวดคาถานี้ ๗ จบ  จะเอาชนะศัตรูได้หมด            

    

 

                       

 

        

                   

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870