27.Dijital Skill

                      Dijital  Skill

   

                ดิจิทัล,ดิจิทอล
   ดิจิทัล (อังกฤษ: digital), เฉพาะชื่อเฉพาะอาจสะกดเป็น ดิจิทอล หรือ ดิจิตอล[1]) หรือในศัพท์บัญญัติว่า เชิงเลข ในทฤษฎีข้อมูลหรือระบบข้อมูล เป็นวิธีแทนความหมายของข้อมูลหรือชิ้นงานต่างๆในรูปแบบของตัวเลข โดยเฉพาะเลขฐานสอง ที่ไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างจากระบบแอนะล็อกที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณแอนะล็อกซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องถึงแม้ว่า การแทนความหมายเป็นดิจิทัลจะไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลที่ถูกแปลความหมายนั้นสามารถเป็นได้ทั้งไม่ต่อเนื่อง (เช่นตัวเลขหรือตัวหนังสือ) หรือต่อเนื่อง (เช่นเสียง,ภาพและการวัดอื่นๆ)
  คำว่าดิจิทัลที่มาจากแหล่งเดียวกันกับคำว่า digit และ digitus (ภาษาละตินแปลว่านิ้ว) เพราะนิ้วมือมักจะใช้สำหรับการนับที่ไม่ต่อเนื่อง นักคณิตศาสตร์ จอร์จ CStibitz ของห้องปฏิบัติการโทรศัพท์เบลล์ ใช้คำว่าดิจิทัลในการอ้างอิงถึงพัลส์ไฟฟ้าเร็วที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อเล็งและยิงปืนต่อต้านอากาศยานในปี 1942[2] มันเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในการระบบคำนวณและระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงจะถูกแปลงเป็นรูปแบบตัวเลขฐานสองเช่นในเสียงออดิโอดิจิทัลและการถ่ายภาพดิจิทัล
     สัญลักษณ์เพื่อการแปลงดิจิทัล
  เนื่องจากสัญลักษณ์ (เช่นตัวอักษรและตัวเลข) จะไม่ต่อเนื่อง การแทนความหมายสัญญลักษณ์แบบดิจิทัลค่อนข้างง่ายกว่าการแปลงข้อมูลต่อเนื่องหรือแบบอะนาล็อกให้เป็นดิจิทัล แทนที่จะ สุ่มตัวอย่างและการเทียบออกมาเป็นปริมาณ(อังกฤษ: quantization) เหมือนในการแปลง แอนะล็อกมาเป็นดิจิทัล เทคนิคเช่นการ polling และการเข้ารหัสถูกนำมาใช้
  อุปกรณ์ป้อนสัญลักษณ์มักจะประกอบด้วยกลุ่มของสวิทช์ที่ถูก poll ในช่วงเวลาปกติ เพื่อดูว่าสวิทช์ตัวไหนจะถูกสลับ ข้อมูลจะหายไปถ้าภายในช่วงเวลาการโพลเดียว สวิทช์สองต้วถูกกด หรือสวิทช์ตัวเดียวถูกกด การโพลนี้สามารถทำได้โดยตัวประมวลผลพิเศษในเครื่อง เพื่อป้องกัน ภาระให้กับ CPU หลัก เมื่อสัญลักษณ์ใหม่ถูกป้อนเข้าไป อุปกรณ์ที่มักจะส่งสัญญาณขัดจังหวะ เพื่อแจ้งเตือนในรูปแบบพิเศษเฉพาะเพื่อให้ CPU อ่านมัน
  สำหรับอุปกรณ์ที่มีสวิทช์เพียงไม่กี่ตัว (เช่นปุ่มบนจอยสติก), สถานะของสวิทช์แต่ละตัวสามารถ เข้ารหัสเป็นบิต (ปกติ 0 สำหรับปล่อยและ 1 สำหรับกด)ในคำเดียว แบบนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อ การผสมกันของปุ่มกดมีความหมายและบางครั้งถูกใช้สำหรับการผ่านสถานะของแป้นตัวปรับบนแป้นพิมพ์(เช่นปุม shift และปุ่ม control) แต่มันก็ไม่ได้ออกแบบที่จะสนับสนุนคีย์มากกว่า จำนวนบิตในไบต์หรือคำเดี่ยวๆ
  อุปกรณ์ที่มีสวิทช์จำนวนมาก(เช่นแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์) มักจะจัดการสวิทช์เหล่านี้ในแบบเมทริกซ์สแกน, ที่สวิทช์แต่ละตัววางอยู่บนจุดตัดแกน  x และแกน y เมื่อสวิทช์ถูกกด มันจะเชื่อมต่อที่จุดตัดแกน x และแกน y ที่สอดคล้องกัน การโพลลิ่ง (มักเรียกว่าการสแกนในกรณีนี้) จะกระทำโดยการเปิดใช้งานแต่ละสาย x ในแต่ละลำดับและการตรวจสอบสาย y สายไหนที่มีสัญญาณ และคีย์ไหนที่ถูกกด เมื่อตัวประมวลผลของแป้นพิมพ์ตรวจพบว่ามีคีย์หนึ่งมีการเปลี่ยนสถานะ มันก็จะส่งสัญญาณไปยัง CPU เพื่อระบุรหัสสแกนของคีย์และสถานะใหม่ของมัน จากนั้นสัญญลักษณ์ จะถูกเข้ารหัสหรือแปลงเป็นตัวเลขที่อยู่บนพื้นฐานของสถานะของคีย์ตัว ปรับปรุงและคีย์การเข้ารหัสอักขระที่ต้องการ
  การเข้ารหัสที่กำหนดเองสามารถนำมาใช้สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่างโดยไม่สูญเสียข้อมูล อย่างไรก็ตามการใช้การเข้ารหัสมาตรฐานเช่น ASCII เป็นปัญหาถ้าสัญลักษณ์เช่น 'ß' จะต้องมีการแปลงแต่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเป็นที่คาดว่าในปี 1986 น้อยกว่า 1% ของกำลังการผลิตเทคโนโลยีของโลกในการจัดเก็บข้อมูล จะเป็นดิจิทัลและ ในปี 2007 มันเป็นไปแล้ว 94%[3] ปี 2002 ถือว่าเป็นปีเมื่อมนุษย์สามารถที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นในระบบดิจิทัลกว่าในรูปแบบแอนะล็อก (" จุดเริ่มต้นของยุคดิจิทัล")[4]ไง555
    คุณสมบัติของข้อมูลดิจิทัล
ข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดมีคุณสมบัติทั่วไปที่แตกต่างจากวิธีการสื่อสารแบบอะนาล็อกดังนี้ :
การ synchronization: เนื่องจาก ข้อมูลดิจิทัลจะถูกลำเลียงโดยลำดับในที่ซึ่งสัญ ลักษณ์ได้ถูกจัดเรียงไว้ รูปแบบดิจิทัลทั้งหมดมีวิธีการบางอย่าง  สำหรับการกำหนดจุดเริ่มต้นของลำดับ ในการเขียนหรือพูดภาษาของมนุษย์ การ synchronization โดยทั่วไปถูกกระทำโดยการหยุด (เว้นวรรค), อักษรตัวใหญ่และเครื่องหมายวรรคตอน การสื่อสารกับเครื่องจักรมักจะใช้ลำดับการ synchronization พิเศษ
  ภาษา: การสื่อสารแบบดิจิทัลทั้งหมดต้องใช้ภาษาซึ่งในบริบทนี้จะประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ส่งและผู้รับของการสื่อสารแบบดิจิทัลทั้งสองจะต้องมีล่วงหน้าเพื่อให้การสื่อสารจะประสบความสำเร็จ ภาษาต่างๆเป็นทั่วไปและระบุความหมายของลำดับของสัญลักษณ์โดยเฉพาะ และระบุช่วงที่ค่าต่างๆที่ได้รับอนุญาตและวิธีการต่างๆที่จะใช้สำหรับการ synchronization ฯลฯ
  ข้อผิดพลาด: การรบกวน(เสียง)ในการสื่อสารแบบแอนะล็อกโดยทั่วไปได้สร้างส่วนเบี่ยงเบน ขนาดเล็กหรือข้อผิดพลาดบางอย่างระหว่างการสื่อสารที่ตั้งใจกับของจริงอย่างสม่ำเสมอ การรบกวนในการสื่อสารแบบดิจิทัลจะไม่ให้ผลในข้อผิดพลาด เว้นแต่การรบกวนจะมีขนาดใหญ่เสียจนส่งผลให้เกิดการตีความสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์อื่นที่ผิดหรือรบกวนลำดับของสัญลักษณ์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เป็นไปได้ที่จะมีการสื่อสารดิจิทัล ทั้งหมดที่ปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ เทคนิคเช่นรหัสตรวจสอบอาจจะถูกใช้ในการตรวจพบข้อผิดพลาดและประกันการสื่อสารที่ปราศจากข้อผิดพลาดโดยผ่านการซ้ำซ้อน(อังกฤษ: redundancy) หรือการส่งซ้ำ ข้อผิดพลาดในการสื่อสารแบบดิจิทัลสามารถใช้รูปแบบของการทดแทนข้อผิดพลาด ในที่ซึ่งสัญลักษณ์จะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์อื่นหรือการแทรก/ลบข้อผิดพลาด ในที่ที่สัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องพิเศษถูกแทรกลงในหรือลบออกจากข้อความดิจิทัล ข้อผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ในการสื่อสารแบบดิจิทัลมีผลกระทบที่คาดเดาไม่ได้และโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่บนเนื้อหาข้อมูลในการติด
ต่อสื่อสาร
  การคัดลอก: เพราะการปรากฏตัวของเสียงรบกวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, การทำสำเนาต่อเนื่อง หลายครั้งในการสื่อสารแบบอะนาล็อกจะเป็นไปไม่ได้ เพราะการทำขึ้นใหม่แต่ละครั้งจะไปเพิ่มเสียงรบกวน เพราะการสื่อสารแบบดิจิทัลโดยทั่วไปจะไม่มีข้อผิดพลาด ดังนั้นสำเนาของสำเนาสามารถทำได้เรื่อยๆ
  Granularity : เมื่อค่าอนาล็อกที่แปรอย่างต่อเนื่องจะถูกแสดงในรูปแบบดิจิทัล จะมีการตัดสินใจเสมอเกี่ยวกับจำนวนของสัญลักษณ์ที่จะกำหนดให้กับค่านั้น จำนวนของสัญลักษณ์จะเป็นตัวกำหนดความแม่นยำหรือความละเอียดของตัวเลขที่เกิดขึ้น ความแตกต่างระหว่างค่าแอนะล็อกที่เกิดขึ้นจริงกับค่าดิจิทัลที่ถูกแปลงมาได้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นข้อผิดพลาด quantization ตัวอย่างเช่น:อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจริงเป็น 23.234456544453 องศา แต่ถ้ามีเพียงตัวเลขสองหลัก (23)ได้ถูกกำหนดให้ใช้กับพารามิเตอร์นี้ในการแสดงเป็นดิจิทัล (เช่นเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัลหรือตารางในรายงานที่พิมพ์) ข้อผิดพลาด quantizing คือ 0.234456544453 คุณสมบัติของการสื่อสารแบบดิจิทัลนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น
     Granularity
  บีบอัดได้: ตามคำของมิลเลอร์ "ข้อมูลดิจิทัลที่ไม่ได้ถูกบีบอัดจะมีขนาดใหญ่มาก และในรูปแบบดิบๆของมันจริงๆแล้วจะผลิตสัญญาณขนาดใหญ่ (ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากขึ้นในการถ่ายโอน) กว่าข้อมูลอนาล็อก อย่างไรก็ตามข้อมูลดิจิทัลจะสามารถถูกบีบอัดได้ การบีบอัดจะช่วยลดปริมาณของแบนด์วิดธ์ที่จำเป็นในการส่งข้อมูล ข้อมูลสามารถบีบอัดแล้วถูกส่งไป จากนั้นจะถูกแยกออกที่ปลายทาง วิธีนี้จะทำให้มันเป็นไปได้ในการส่งข้อมูลได้มากขึ้น และมีผลสำหรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล ที่จะนำเสนอบริการได้มากขึ้นในสเปกตรัมของคลื่นออกอากาศสำหรับช่องโทรทัศน์มากขึ้น
    ระบบดิจิทัลประวัติศาสตร์
  แม้ว่าสัญญาณดิจิทัลทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับระบบเลขฐานสองที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ​​ ระบบดิจิทัลจริงๆโบราณมากและไม่จำเป็นต้องเป็นเลขฐานสองหรืออิเล็กทรอนิกส์
  ข้อความที่ถูกเขียน (เนื่องจากชุดอักขระที่จำกัดและการใช้สัญลักษณ์เป็นตัวๆ - ตัวอักษรในกรณีส่วนใหญ่) ลูกคิด ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1000 ถึงปี 500 ก่อนคริศตกาล มันต่อมากลายเป็นรูปแบบของความถี่ในการคำนวณ ปัจจุบันมันสามารถถูก
ใช้เป็นเครื่องคิดเลขพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย​​มาก ที่ใช้ลูกปัดในแถวที่จะแสดงเป็นตัวเลข ลูกปัดเพียงแต่มีความหมายในเป็นตัวๆที่มีสถานะขึ้นหรือลงเท่านั้น ไม่ได้อยู่ในสถานะแบบแอนะล็อกที่อยู่ระหว่างกลางนั้น
  สัญญาณไฟ อาจจะเป็นสัญญาณดิจิทัลที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายที่สุด ซึ่งมีเพียงสองสถานะ (เปิดและปิด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญญาณควันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของสัญญาณดิจิทัล ที่"ตัวขนส่ง"แอนะล็อก(ควันไฟ) จะถูกมอดูเลทด้วยผ้าห่มเพื่อสร้างสัญญาณดิจิทัลที่บ่งบอกถึงข้อมูล
  รหัสมอร์ส ใช้สถานะหกตัวเลข ได้แก่ จุด, ประ, ช่องว่างระหว่างตัวอักษร (ระหว่างแต่ละจุดหรือเส้นประ), ช่องว่างสั้น(ระหว่างแต่ละตัวอักษร), ช่องว่างขนาดกลาง(ระหว่างคำ) และ ช่องว่างยาว(ระหว่างประโยค) ในการส่งข้อความผ่านทางความหลากหลายของตัวขนส่งที่มีศักยภาพ เช่นไฟฟ้าหรือแสง ตัวอย่างเช่นการใช้โทรเลขไฟฟ้า หรือไฟกระพริบ
  ระบบอักษรเบรลล์ เป็นรูปแบบเลขฐานสองครั้งแรกสำหรับการเข้ารหัสอักขระ โดยการใช้รหัส หกบิตแสดงผลเป็นรูปแบบของจุดธงสัญญาณ ใช้แท่งหรือธงที่จัดขึ้นในตำแหน่ง เฉพาะต่างๆในการส่งข้อความไปยังผู้รับที่เฝ้าดูพวกมันอยู่ห่างออกไปธงสัญญาณการเดินเรือระหว่างประเทศ ที่มีเครื่องหมายที่โดดเด่นที่แสดงถึงตัวอักษรต่างๆ ของตัวอักษร ที่จะอนุญาตให้เรือทั้งหลายสามารถส่งข้อความไปมาหากัน
ที่ถูกคิดค้นขึ้นเร็วๆนี้คือ โมเด็ม ใช้มอดูเลทสัญญาณ"ตัวขนส่ง"แอนะล็อก(เช่นเสียง) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลดิจิทัลไฟฟ้าไบนารีให้เป็นเป็นชุดของพัลส์เสียงดิจิทัลไบนารี version ของแนวคิดเดียวกันที่น่าเชื่อถืออย่างน่าประหลาดใจในรุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อย คือการรวบเข้าด้วยกันของลำดับ"สัญญาณ"ดิจิทัลออดิโอ และ"ไม่มีสัญญาณ"ข้อมูล (เช่น"เสียง" และ "เงียบ") บนเทปแม่เหล็กสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านยุคต้น

     หนึ่งในนิสัยจากหนังสือขายดีของ Stephen Covey 7 นิสัยของคนที่มีประสิทธิภาพสูงคือการเริ่มต้นด้วยจุดจบในใจ ในบริบททางธุรกิจของวันนี้องค์กรจำเป็นต้องรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีความหมายต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างไรและเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรก่อนที่พวกเขาจะไปทิ้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยการมุ่งเน้นที่การแข่งขันและนวัตกรรมอย่างใกล้ชิดเกินไปและการทุ่มเทความพยายามลงในเทคโนโลยีพวกเขาอาจพลาดเรือแน่นอนว่าเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก IDC ประมาณการว่าจะใช้เงินจำนวน 1.2 ล้านล้านเหรียญในเทคโนโลยีการแปลงสัญญาณดิจิตอลในปี 2560 เพิ่มขึ้น 17.8 เปอร์เซ็นต์จากปี 2559 ทว่าองค์กรจำนวนมากไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องเนื่องจากความไม่แน่ใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลจริงๆไบรอันโซลิสนักวิเคราะห์หลักและนักอนาคตของ บริษัท Altimeter กล่าวรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพดิจิทัลในปี 2560 ของ Altimeter พบว่าในขณะที่องค์กรต่าง ๆ กำลังลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมส่วนใหญ่จะล้าหลังหรือไม่ตอบสนองต่อความคาดหวังใหม่ ๆ ของผู้บริโภคเนื่องจาก“ การรู้หนังสือดิจิทัลน้อย” รายงานยังพบว่าหลาย บริษัท มีวัฒนธรรม อัตตาและความกลัวเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุความร่วมมือและความสมัครสมานที่ต้องการภายใน บริษัท เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริโภคต้องการดิจิตอล”

เมื่อ บริษัท เริ่มต้นด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกพวกเขาพลาดจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลทั้งหมดเกี่ยวกับ Solis “ ฉันคิดว่าหลายครั้งโดยเฉพาะ บริษัท และซีไอโอต้องตกอยู่ในสิ่งที่ฉันเรียกว่า“ กับดักเทคโนโลยี” เขากล่าวอย่างง่ายๆนั่นหมายความว่าพวกเขากำลังสร้างรากฐานแบบดั้งเดิมด้วยสิ่งใหม่ ๆ

  การแปลงรูปดิจิทัลในโลกแห่งความจริงในองค์กรชั้นนำของวันนี้ค้นหาสาเหตุที่ บริษัท ต่างๆต้องดิ้นรนเพื่อสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลและเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหมายถึงอะไรจริง ๆ  รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการแปลงระบบดิจิตอลโดยลงทะเบียนรับจดหมายข่าว CIO Leader ของเรา
 

   https://www.digitalskill.org/

   https://www.ch3thailand.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%873/variety/608/Digital-Thailand.html

   https://digitalnovascotia.com/

                                  Dijital  Marketing

    

       https://blog.readyplanet.com/15965535/news-digital-marketing-success-course-for-small-businesses 

     http://kinnovation.co.th/online-marketing/digital-marketing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

    https://stepstraining.co/strategy/5-trend-strategy-for-digital-marketing

    https://vtacecommerce.com/blog/2018/08/09/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%81/

     https://www.dmit.co.th/th/our-services-thai/digital-marketing/ 

    https://www.youtube.com/watch?v=lGU9b2_RK4Q

    https://www.youtube.com/watch?v=ZZXqPQni998

    https://www.youtube.com/watch?v=-OPCcoWyXrA

                                           รัฐบาลดิจิทอล

    
       โครงการภายใต้ รัฐบาลดิจิทัลมีเกิดขึ้นจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลก แต่ก็มีไม่น้อยที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเหตุสำคัญเพราะ หลายรัฐบาลมีกระบวนการที่ยังไร้ประสิทธิภาพ ถึงจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใส่ แต่ยังทำแบบเดิม ก็ไร้ประสิทธิภาพเช่นเดิม เพียงแต่ช่วยให้ของไร้ประสิทธิภาพนั้นทำได้เร็วขึ้นเท่านั้น  ติดตามการวิเคราะห์และข้อเสนอต่อกระบวนการของรัฐบาลที่จะช่วยให้ รัฐบาลดิจิทัลประสบผลสำเร็จ ในคิดยกกำลังสอง ตอน จาก “รัฐบาลดิจิทัล”.. สู่ “พลเมืองดิจิทัล” ออกอากาศ เมื่อ 22 สิงหาคม 2559  สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

    https://www.dga.or.th/th/content/920/13591/

    https://www.dga.or.th/th/content/890/11723/

    https://www.nstda.or.th/th/nstda-doc-archives/publication/11664-digital-government-plan

                        เครื่องมือของ Google

     มารู้จักกับเครื่องมือของ Google ที่จำเป็นต่อธุรกิจออนไลน์ของคุณกันเถอะ!Tags: all, 2020, martech
knowledge, r-web, website cover.jpg
การทำธุรกิจออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้และเริ่มทำ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใคร ๆ จะสำเร็จได้ในเร็ววัน
เพราะการก้าวเข้ามาสู่โลกของธุรกิจออนไลน์นั้น ไม่ใช่แค่การเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ แต่คุณต้องเรียนรู้
เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ เพื่อช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดออนไลน์ของคุณ  ไม่ว่าจะเป็น การทำโฆษณาออนไลน์ ทั้งการลงโฆษณา Google หรือ Facebook แม้กระทั่งการมีเว็บขายของออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์บน Marketplace ชื่อดังต่าง ๆ คุณก็ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเครื่องมือเหล่านั้น เพื่อช่วยธุรกิจของคุณให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด
   หนึ่งในแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์หรือโฆษณาออนไลน์ยอดนิยมของคนไทยก็คือ การลงโฆษณา
Google ฉะนั้น วันนี้ ReadyPlanet จึงรวบรวมเครื่องมือจาก Google มาให้คุณได้ทำความรู้จักกัน เพื่อเจ้าของ
ธุรกิจหรือนักการตลาดออนไลน์ทั้งหลายจะได้เลือกเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้กับธุรกิจของคุณ

      Google My Business
  Google My Business คือเครื่องมือฟรีจาก Google ที่ช่วยให้คุณจัดการธุรกิจของคุณแสดงผลบนหน้าผลการค้นหาของ Google Search และ Google Maps เพื่อแสดงตำแหน่งหน้าร้านหรือสถานที่ตั้งของธุรกิจคุณ เพื่อช่วยให้คนที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณค้นหาคุณพบ อีกทางโดยไม่ต้องเสียค่าลงโฆษณา Google ธุรกิจที่ได้รับการยืนยันแล้วบน Google มีแนวโน้มที่ผู้ใช้จะมองว่าน่าเชื่อถือขึ้นถึง 2 เท่า
  Google My Business ช่วยธุรกิจคุณอย่างไร?
ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ  ช่วยสร้างความชื่อมั่นใจให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพราะ Google My Business สามารถให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณเขียนรีวิวและให้คะแนนร้านค้าออนไลน์หรือธุรกิจได้ โดยสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ 1-5 ดาว ยิ่งรีวิวดี คะแนนดี ก็จะเป็นผลดีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าคนอื่น ๆ ในอนาคต ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์หรือเว็บขายของออนไลน์ สามารถค้นเจอใน Google ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสในการขายในพื้นที่บริการของคุณได้ช่วยเก็บข้อมูลสถิติและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับใช้ให้ร้านค้าออนไลน์หรือธุรกิจของคุณตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สามารถทำ SEO เพื่อเชื่อมโยงกับปรับเปลี่ยน SEO บนเว็บไซต์ของคุณได้  ถ้าคุณสนใจ Google My Business สามารถอ่านบทความ "รู้หรือไม่? เว็บฟรีก็สามารถเสิร์ชเจอได้ใน Google Maps แค่ลงทะเบียน Google My Business" ได้โดย คลิกที่นี่     
  Google Analytics คือ เครื่องมือฟรีของ Google อีกตัวที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงให้เราทราบถึงปัญหาหรือโอกาสที่มีอยู่ ผ่านการทำโฆษณาออนไลน์ ซึ่งก็คือการลงโฆษณา Google นั่นเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อจะทำให้ธุรกิจเติบโตและมียอดขายเพิ่มขึ้นนั่นเอง
  Google Analytics ช่วยธุรกิจคุณอย่างไร?
  ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บไซต์ ไม่ว่าจะมาจากโพสต์บน Facebook, Email, หรือมาจากการลงโฆษณา
Google ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าช่องทางใดเป็นช่องทางที่ดีที่สุดสามารถที่จะเก็บยอดขายที่เกิดขึ้นจากการเข้าเว็บไซต์จากช่องทางต่าง ๆ เมื่อนำมาคำนวณรวมกับต้นทุนค่าโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้ทราบว่าช่องทางใดเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปมากที่สุด
  Google Analytics สามารถบอก Demographic ของคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์หรือเว็บขายของออนไลน์ ว่าเป็นผู้
ชายหรือผู้หญิง มีอายุประมาณเท่าใด เพื่อให้คุณสามารถกำหยดกลุ่มเป้าหมายในการทำ โฆษณาออนไลน์ ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น สามารถบอกพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์หรือเว็บขายของออนไลน์ ของกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทั้งจำนวนหน้าที่เข้าดู เวลาที่ใช้อยู่บนเว็บไซต์ อะไรขายดี อะไรขายไม่ได้ ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับและพัฒนาธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพได้

       Google Search Console
  ชื่อเดิมของ Google Search Console ก็คือ Google Webmaster Tools ซึ่งก็คือ เครื่องมือของ Google
ที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลของเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์หรือเว็บขายของ
ออนไลน์ของคุณ ให้เหมาะสมกับผลการค้นหาของการ ลงโฆษณา Google
 Google Search Console ช่วยธุรกิจคุณอย่างไร?
ประเมินและช่วยคุณตรวจสอบคุณภาพ SEO ของเว็บไซต์
สามารถบอกให้คุณทราบข้อมูลของคนเข้าเว็บไซต์เราโดยค้นหาจาก Keywords อะไรบ้าง มีการเจอเว็บเรากี่ครั้ง
และอัตราส่วนของคนที่กดคลิกเข้ามาเมื่อเห็นเว็บเราบน Google เป็นอย่างไร
ช่วยตรวจสอบว่า URL บนเว็บไซต์หรือเว็บขายของออนไลน์ของคุณ Google ได้เก็บข้อมูลไปหรือยัง
(เพื่อช่วยเรื่อง SEO) สามารถบอกได้ว่าคนเข้าร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ของคุณ มาจากการคลิกลิงก์เว็บไซต์ไหนบ้าง ทั้ง External links หรือ Back links (การกดลิงก์เข้าเว็บไซต์เราที่มาจากเว็บไซต์อื่น) หรือ Internal links (การกดลิงก์จากภายในเว็บไซต์ของคุณเอง) หรือมาจากการลงโฆษณา Google

         Google Ads
  Google Ads หรือการลงโฆษณา Google ก็คือ Google Adwords ที่เป็นเครื่องมือในการซื้อคำหรือ
Keywords ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณเพื่อให้เว็บไซต์หรือเว็บขายของออนไลน์ของคุณปรากฏอยู่ในหน้าแรกและอันดับต้น ๆ ของ Google ซึ่งรูปแบบบริการการลงโฆษณา Google Ads หลัก ๆ มีดังนี้
  Google Search คือ บริการทำโฆษณาออนไลน์โดยใช้คีย์เวิร์ด เพื่อทำให้ลิงก์เว็บไซต์ของคุณขึ้นหน้าแรกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาอย่างการทำ SEO ส่วนโฆษณาของใครจะขึ้นมาอยู่อันดับแรกนั้นขึ้นอยู่กับการประมูลคีย์เวิร์ดที่คุณเลือกใช้
  Google Display Network คือ โฆษณาที่แสดงผลในรูปแบบของแบนเนอร์รูปภาพและตัวหนังสือ
(Text Ads) โดย Google จะส่งแบนเนอร์ที่คุณกำหนดเอาไว้ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรและเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาแบรนด์ สินค้าหรือบริการของคุณ
  Remarketing Ads การโฆษณาในรูปแบบการเชิญชวนและดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือการ
บริการของเราให้กลับมาซื้ออีกครั้ง  หรือแม้กระทั่งติดตามบุคคลที่เคยเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วออกไปก็ตาม โดยการทำการตลาดในลักษณะนี้ จะเริ่มจากการเก็บข้อมูลของผู้ที่เคยมาซื้อสินค้าหรือบริการของเราเหล่านี้ ว่าพฤติกรรมมีความสนใจหรือชอบสินค้าแบบไหน และนำข้อมูลเหล่านี้มาทำเป็นโฆษณาที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้เห็นแล้วกลับมาซื้อสินค้าบนเว็บไซต์อีกครั้ง  
  YouTube Ads คือโฆษณาในรูปแบบ Video ที่จะแสดงผลในขณะที่ผู้คนกำลังรับชมวิดีโอต่าง ๆ บน YouTube
โดยจะขึ้นได้ทั้งตั้งแต่ต้นคลิปหรือระหว่างคลิปและแน่นอนว่านอกจากเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณสำเร็จแบบยั่งยืนที่สุด นั่นก็คือการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เพราะการสร้างเว็บไซต์ เป็นช่องทางสำคัญที่จะเชื่อมกับเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google เพื่อให้ลูกค้าของคุณ ค้นพบธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้นบนโลกออนไลน์
  R-Web เป็นมากกว่าแค่เว็บไซต์ ทรงพลังด้วยเครื่องมือการตลาดครบครัน
R-Web คือหนึ่งในเครื่องมือของ ReadyPlanet Marketing Platform ที่นอกจากจะทำเว็บไซต์ง่ายแล้ว ยังมา
พร้อมเครื่องมือการตลาดแบบ All-in-one ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่วันแรก จนกลับมาซื้อซ้ำ และกลายเป็นลูกค้าประจำที่ผูกพันกับธุรกิจของคุณ

    https://blog.readyplanet.com/17667401/google-tools-knowledge?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=google-tools-knowledge

    https://mailchi.mp/readyplanet/google?e=c601a4a7ff 

                   Packages & Pricing
ซื้อ G Suite กับแทนเจอรีน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Platform มากว่า 10 ปี

   https://www.gsuite.tangerine.co.th/pricing/?utm_source=Ads&utm_medium=SEM&utm_campaign=G_Suite_Promotion&gclid=CjwKCAjw8-78BRA0EiwAFUw8LHEoe2vldI4h4QrsoceG7_yLhK945wpkoy9I1Yynt6PWKujPkcHjNhoCpiYQAvD_BwE

             

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 70,688