1.คำศัพท์จาก Pinterest

I

           คำศัพท์จาก Pinterest

   

            คำศัพท์จาก Pinterest

              Daily  Rutine

  1. I  get  up  at  3  oclock.
  2. I  take  shower  at  6  oclock.
  3. I  get  dressed  at  7  oclock.
  4. I  have  breakfast  at  8  oclock.
  5. I  go  to  home  at  15  oclock.
  6. I  start  work  at  9  oclock.
  7. I  have  lunch  at  12  oclock.
  8. I  finish  work  at  15  oclock.
  9. I  arrive  home  at  16  oclock.
  10. I  have  dinner  at  18  oclock.
  11. I  watch  TV.  at  19  oclock.
  12. I. go  to  bed  at  22  oclock.    
  13. I  turn  off  my  alarm.
  14. I  comb  my  hair.
  15. I  work  on  my  compiter.
  16. I  answer  emails.
  17. I. feed  the  dog.
  18. I  make  breakfast.
  19. I  cook  dinner.
  20. I  read  a  book.
  21. I  brush  my  teeths.
            คำศัพท์
   _daily (ไดรี่) n.,adg.  =รายวัน,ประจำวัน
   _rutine (รูทีน) n.  =กิจวัตร
   _get (เกท) v.  =เอา,ได้รับ
   _oclock (โอคล็อค) n.นาฬิกา,เวลา
   _shower (เชาเออะ) n.  ฝักบัว,ทำฝน
   _dress (เดรส) v.  =แต่งตัว
   _breakfast (เบรคฟาสท) n.  =อาหารเช้า
   _home (โฮม) n.  =บ้าน,เรือน
   _start (สทาร์ท) v.  =เริ่ม
   _work (เวอร์ค) n.งาน v. ทำงาน,เดิน
   _lunch (ลันช) n.  =อาหารเที่ยง
   _finish (ฟินิช) v.  =สำเร็จ,เสร็จสิ้น,ทำให้จบ,เลิก
   _arrive (อะรัยว์) v.=  มาถึง
   _dinner (ดินเนอร์) n.  =อาหารเย็น
   _watch (วอทช) v.  =เฝ้าดู
   _bed (เบ็ด) n.  =เตียง
   _alarm (อะลาร์ม) n.  =การเตือน,นาฬิกาปลุก
   _turn of v.  =ปิด
   _comb (ค้มบ) v.  =หวี
   _hair (แฮร์) n.  =ผม
   _feed (ฟีด) v.  =เลี้ยงดู,ให้อาหาร
   _dog (ด๊อก) n.  =สุนัข
   _answer (อาเซอะ) v.  =ตอบ
   _email (อีเมล) n.  =จดหมาย
   _compiter (คอมพิวเตอร์) n.เครื่องคอมพิวเตอร์
   _cook (คุค) v.  =ปรุ่งอาหาร
   _read (รีด) v.  =อ่าน
   _brush (บรัช) v.  =แปรงฟัน
   _teeth (ทีธ) n.  =ฟัน
   _eat กับ have. =แปลว่า กิน ใช้แทนกันได้


   Household  Chores =งานบ้าน
  1.cook (คุค) v. =ปรุงอาหาร
  2.make the bed =จัดที่นอน
  3.take the rubbish out =เอาขยะออกไป
  4.do the laundry =ทำการซักรีด
  5.hang the clothes =แขวนเสื้อผ้า
  6.vacuum =ดูดฝุ่น
  7.mop f!oors. =ซับพื้น
  8.do the dusting =ทำการปัดฝุ่น
  9.do the dis =ทำความสะอาด
  10.clean the dis =ล้างจาน
          คำศัพท์
   _household (เฮาโฮลด์) adg. =ในบ้าน,ประจำบ้าน
   _chore (โชร์) n. งานบ้าน
   _cook (คุ๊ค) v. =ปรุ่งอาหาร,ทำอาหาร
   _bed (เบ็ด) n. =เตียง
   _rubbish (รับบิช) n. =ขยะ
   _laundry (ลอนดริ) n. _การซักรีด
   _clothe (คล็อธ) n. =เสื้อผ้า
   _vacuum (เวคคิม) n. =เครื่องดูดฝุ่น
   _mop (มอบ) v. =ซับ
   _floor (ฟลอร์) n. =พื้น
   _dusting (ดัสทิง) n. =การปัดฝุ่น
   _dis (ดิส) n. =จาน

 

 

 

 

รุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 139,924